SVÄTÝ JUR – Za účasti viacerých odborníkov na nové náboženské skupiny a kulty z Nemecka, Rakúska, Dánska, Ruska, Česka a Slovenska sa 8. - 11. novembra 1998 v evanjelickom stredisku Agapé vo Svätom Jure uskutočnilo kolokvium na tému Náboženská sloboda a pôsobenie nových náboženských hnutí. Podujatie, ktorého organizátormi boli Ekumenická rada cirkví v SR, Konferencia biskupov Slovenska, Dialóg centrum Slovakia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, sa konalo pod záštitou Cirkevného odboru MK SR. Jeho cieľom bolo poukázať na súčasnú situáciu prenikania a pôsobenia často deštruktívnych kultov do verejnosti, ako aj na legislatívne úpravy a opatrenia, ktoré by mali v praktickom živote napomôcť zabezpečenie ochrany občana pred rôznymi metódami psychickej manipulácie i pred pošliapavaním jeho základných ľudských práv. Účastníci nastolili mnohé dôležité problémy súvisiace s pojmom náboženská sloboda. Otázka dnes nestojí tak, či tieto kulty majú v Európe a konkrétne na Slovensku možnosť slobodne pôsobiť, pretože to im vo väčšine krajín zaručuje ústava, ale či toto ich pôsobenie je v súlade nielen so zdravým rozumom, ale predovšetkým s takým konaním, ktoré by vylúčilo akékoľvek poškodzovanie ľudského zdravia, vrátane psychiky, autoritatívne zasahovanie do súkromia človeka a obmedzovanie jeho slobodného rozhodovania.

V úvode kolokvia vystúpil M. Holečko, riaditeľ Cirkevného odboru MK SR, ktorý prítomným priblížil postavenie a činnosť cirkví a náboženských spoločností v SR. Dotkol sa aj prípadnej novelizácie legislatívy týkajúcej sa procesu ich registrácie, ako aj kritérií potrebných k jej udeleniu. V ďalšom referáte sa riaditeľ Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví P. Mulík zameral na korene a charakter slovenskej religiozity v súvislosti s predpokladom prenikania siekt na Slovensko a porovnal proces registrácie náboženských spoločností v krajinách európskej únie so súčasným legislatívnym stavom na Slovensku. Zo zahraničných hostí zaujal príspevok prof. J. Aagaarda z Dánska, prezidenta medzinárodnej siete zaoberajúcej sa pôsobením nových náboženských skupín a kultov - Dialog Center International - a viceprezidenta T. Gandowa z Nemecka. Johannes Aagaard sa kriticky zmienil o príznačnom jave súčasnosti - synkretizme. Dnešní ľudia majú tendenciu často nekriticky a násilne spájať viaceré protichodné prvky vytrhnuté z rôznych náboženských systémov, čo vedie iba k väčšej neprehľadnosti už aj tak dosť neprehľadnej scény kultov. Thomas Gandow definoval pojem priemyselná sekta a zmienil sa o prenikaní týchto ideologických skupín do ekonomických a podnikových sfér v SRN. Zástupcovia rodičovských iniciatív z Nemecka a Rakúska S. Prass a F. Griess sa  podelili o svoje skúsenosti s prácou s rodičmi detí, ktorí sú zasiahnutí sektou.

Na kolokviu bol prítomný aj zástupca Anketovej komisie pri nemeckom Bundestagu I. Christiansen, ktorý informoval o jej metódach pri získavaní informácií o náboženských skupinách v Nemecku. O situácii vo svojich krajinách informovali aj doc. T. Novotný z ČR a A. Dvorkin z Ruskej federácie.

Na záver kolokvia sa uskutočnila tlačová konferencia, ktorá potvrdila, že na Slovensku táto problematika nie je ľahostajná ani médiám a že sa všetci kompetentní budú musieť koordinovane podieľať na riešení mnohých otázok vyplývajúcich z invázie siekt a nových náboženských smerov.