Napriek letničnému pôvodu LRM boli denominácie ako Pentecostal Assemblies of Canada a Assemblies of God k hnutiu rezervované. To viedlo k otvorenému vystúpeniu protagonistov LRM voči nim. Denominácie boli označené ako Babylon, ktorý majú kresťania opustiť a zhromaždiť sa pod vedením nových apoštolov a prorokov regrutujúcich sa z nového hnutia. Najvyššia rada Assemblies of God preto roku 1949 vydala vieroučné stanovisko, v ktorom sa od učenia LRM dištancuje.3 Zatiaľ čo turíčne cirkvi zostali hnutím takmer nedotknuté, jeho učenie v 60. rokoch formovalo nezávislé charizmatické hnutie.4 O takmer päťdesiat rokov neskôr, po prepuknutí Torontského požehnania, Assemblies of God vydalo ďalšie z množstva vieroučných stanovísk, kde zopakovalo rovnaké dôvody, pre ktoré v roku 1949 LRM odmietlo.5

 

David Wesley Myland a Zmluva neskorého dažďa

D. W. Myland (1858 - 1943) bol metodista, ktorý sa po svojom krste v Duchu stal nezávislým letničným kazateľom. Zastával typickú letničnú hermeneutiku s dôrazom na alegorizáciu textov Písma a podobne ako grécki otcovia učil mnohorakému významu textu. Veril na doslovný, typologický a prorocký význam Biblie. Počas svojej duchovnej skúsenosti v roku 1906 získal zjavenie o „neskorom daždi" a na základe hebrejčiny a gréčtiny vyhľadal všetky miesta, ktoré sa o neskorom daždi zmieňujú. V roku 1910 napísal knihu Zmluva neskorého dažďa, kde neskorý dážď vykladal ako historické ročné obdobia zrážok v Izraeli a zároveň typologicky ako krst Duchom Svätým. Etnický Izrael bol typ a duchovný Izrael - cirkev - bol antityp. Na základe historického významu predstavoval skorý dážď Turíce, zatiaľ čo neskorý dážď má viesť k pripraveniu svätých pred príchodom Krista. Táto náuka sa stala pilierom turíčnej a charizmatickej eschatológie, na ktorej základe hnutia chápu samých seba ako apokalyptické hnutie posledných čias. Podľa J. K. Archera považoval Myland náuku o neskorom daždi v spojení so zmluvou za výsledok iluminácie a pokladal si za česť, že sa mu dostalo privilégia odhaliť toto tajomstvo.6 Hoci Myland v svojom učení neprekročil rámec letničného hnutia, jeho dôraz na osobné zjavenie, apokalyptický ráz jeho teológie a exkluzivistický pohľad na vlastnú tradíciu sa stal odrazovým mostíkom toho, na čo sa učitelia LRM opakovane odvolávali.7

 

Bethel Bible Institute

LRM pochádza zo schizmy medzi učiteľmi a cirkevnými vedúcimi, ku ktorej došlo v Bethel Bible Institute založenom v roku 1935 v kanadskom Saskatoone (Saskatchewan). Škola patrila pod dištrikt Pentecostal Assemblies of Canada. Príčinou konfliktu bol entuziazmus pedagógov a konzervativizmus vedenia denominácie. Kontroverzie sa postupne prehlbovali a kulminovali v rozdielnom pohľade na vymedzenie právomocí fakultných a denominačných orgánov, ktoré sa prejavili v odštartovaní reorganizácie stavebného usporiadania školy bez súhlasu vedenia dištriktu.

Učitelia zastávali kongregacionalizmus so silnou autoritou miestnych vedúcich stojacich v obnovenom úrade apoštolov, ktorí cez vkladanie rúk a proroctvá udeľujú špecifické duchovné dary. Učenie bolo spojené s útokom na denominačné usporiadanie letničných cirkví.8 V súvislosti s pastoračnou praxou sa množstvo problémov kresťanov vieroučne zdôvodňovalo démonickou posadnutosťou a odporúčali sa taktiež až štyridsaťdenné pôsty.9 Ľudia stojaci mimo poukazovali na nevyváženosť medzi snahou o dosiahnutie akademickej úrovne a súčasnou podporou extrémnych učení. Avšak tieto pohľady sa v letničnom hnutí neprejavili po prvý raz. Menzies spomína drobné epizódy už z 20. a 30. rokov.10

V lete v roku 1947 sa konala konferencia dištriktu, ktorého vedenie malo širokú podporu členskej základne. Po ostrej dišpute s vedením denominácie učitelia na svoje úrady v škole rezignovali ešte pred začatím konferencie.11

 

North Battleford

Na jeseň odišla trojica učiteľov zakladateľov - Percy Hunt a bratia George a Ernst Hawtinovci - nasledovaná väčšinou študentov do North Battleford, kde sa k nim pripojil vedúci cirkvi Forsquare Church Herrick Holt a švagor Hawtinovcov Millford Kirpatrick. Holt čítal Hallovu knihu Božia atómová sila skrze modlitbu a pôst a za „nové veci" sa už postil. Pätica potom na Holtovom pozemku, v bývalej letiskovej hale, založila inštitúciu Sharon zahrnujúcu strednú školu, sirotinec, technický inštitút a biblickú školu. Ich tlačovým orgánom sa stal časopis The Sharon Star. Na jeseň 1947 Hunt s Hawtinovcami navštívili zhromaždenie Branhama vo Vancouveri, ktorý na nich, modliac sa, vložil ruky. Udivení divmi a zázrakmi sprevádzajúcimi jeho službu začali hľadať podobnú skúsenosť. Podľa Michaela teológia prezentovaná v Sharon potom niesla typické znaky Branhamovho učenia.12

Teraz sa učitelia spolu so sedemdesiatimi študentmi schádzali na modlitby a pôsty trvajúce i vyše mesiaca.13 Holt priznáva, že v týchto pôstoch boli inšpirovaní Hallovou knihou a že bez neho by LRM nikdy nevzniklo.14 Po troch mesiacoch sa 12. - 13. februára 1948 uskutočnilo očakávané „vyliatie Ducha" interpretované ako Božia obnova, ktorá má viesť k zjednoteniu Tela Kristovho a zjavenia cirkvi „bez hany a poškvrny".15

Všetko sa začalo proroctvom muža, čo už ako päťročný mal sen, kde túto triedu, v ktorej teraz prebiehali zhromaždenia, videl a teraz ju rozpoznal so všetkými detailmi. Niektorí študenti ležali na zemi, iní kľačali v uctievaní a chvále, kým na každom z nich spočinulo pomazanie.16 Jednému z účastníkov bolo zverené proroctvo, aby položil ruky na istého študenta a modlil sa. Kým však ten pochyboval, pristúpila k nemu iná účastníčka zhromaždenia a povedala mu „tie isté slová" a menovala rovnakého študenta, za ktorého sa on mal modliť. Keď to urobil, nasledovalo Hawtinovo dlhé proroctvo opisujúce veci, ktoré Boh hodlá konať a bol zjavený podrobný plán budúcej obnovy.

Okrem iného sa v proroctve písalo, že cirkev vstúpila do posledných dní, keď Kristus duchovne navštívi svoj ľud. Prítomným bolo povedané, že si majú vyzuť obuv, lebo sa nachádzajú na svätom mieste. Nemajú proroctvu odporovať, lebo predčasne zomrú a zároveň si majú nechať dané veci pre seba, nemajú o nich písať v listoch, pretože okrem nich im ostatní neporozumejú. Boh má prorocky označovať svojich služobníkov, na ktorých majú starší vkladať ruky, aby dostali duchovné dary.17 V The Sharon Star sa píše o manifestácii všetkých deviatich darov Ducha Svätého v svetovom meradle, ktoré v apoštolských dobách nemalo obdobu.

Správa o obnove sa rýchlo šírila a na zhromaždenia v dňoch od 30. marca do 4. apríla prišlo veľké množstvo ľudí z najrôznejších častí Kanady a USA. Píše sa o mnohých uzdravených, oslobodených od démonov, spasených a utvrdených (vo viere). Hovorí sa o slávnosti Turíc, ktorá láka zástupy z celej Kanady a USA a škola sa stáva doslova pútnickým miestom severoamerických letničiarov. Čoskoro sa obnova ako stepný požiar rozšírila po celých USA. Ľuďom sa tu prorokovali duchovné dary, ktoré cez vkladanie rúk mali dostať. Jeden z darov bol dokonca rozpoznaný ako „dar rozdelenia" udeľovaný rovnako cez vkladanie rúk.18 Na zhromaždeniach sa šíril zvláštny spôsob uctievania, tzv. anjelské chóry, na ktorých sa zúčastňovalo celé zhromaždenie uctievajúce Boha v anjelských jazykoch prorockého charakteru.19 Z mnohých veriacich účastníkov odchádzali démoni.20

 

Camp meeting 1948

V dňoch 7. - 18. júla 1948 bol do Kanady zvolaný stanový míting, ktorému predchádzal týždenný pôst. Prišli kresťania zo štyroch najväčších letničných denominácií a učenie o „apoštolskej obnove cirkvi posledných dní" sa rozšírilo po celých Spojených štátoch. Hawtin uvádza, že ľudia boli okamžite naplňovaní Duchom, hovorili v jazykoch a hneď, ako na nich starší vložili ruky, padali na zem.21 Na mítingu sa zúčastnil i jeden z neskorších učiteľov obnovy James Watt, ktorý poznamenal, že sa doposiaľ nenaplnil tretí najväčší izraelský sviatok, a to Sviatok stánkov. Táto poznámka ovplyvnila neskoršieho velikána obnovy Georga Warnocka, nadšeného teológa samouka, autora publikácie Sviatok stánkov (1951), ktorá bola zároveň apologetikou proti kritike od Assemblies of God. Obnova sa tu predstavovala ako predohra k celosvetovému prebudeniu - Sviatku stánkov, keď si cirkev podmaní svet a ustanoví Božie kráľovstvo.22 Podobný míting sa uskutočnil v októbri toho istého roka i v Edmontone.

 

Cestujúci staršovstva

Neskôr služobníci z North Battleford začali cestovať ako tzv. cestujúci staršovstva, ktorí prostredníctvom vkladania rúk udeľovali duchovné dary. Na rôznych miestach sa spojili s miestnymi vedúcimi, aby spoločne pripravili svätých a zjednotili cirkev posledných čias. Skrze proroctvo a vkladanie rúk sa rozpoznával a udeľoval i apoštolský úrad. Holdcroft uvádza, že prostredníctvom proroctva sa ľuďom autoritatívne udeľovali aj smernice do osobného života vrátane označenia životného partnera, čo neskôr viedlo k mnohým rozvodom. Iní boli vedení k podrobnému vyznávaniu hriechov a prijímaniu rozhrešenia.23

 

Nové centrá hnutia

Medzi najvplyvnejších stúpencov LRM patrila Myrtle Beallová, vedúca Assemblies of God Bethesda Missionary Temple v Detroite. Menzies túto ženu opisuje ako zbožnú, ale so sklonmi k vizionárstvu.24 Cestovala šesť dní autom a zhromaždenie opísala ako najmocnejší Boží dotyk v jej živote. Cítila, že niečo veľké priváža späť do svojho zboru.25 Na jeseň spoločne so skupinou zo Sharon organizovala v Detroite sériu prebudeneckých zhromaždení, ktoré navštívilo veľké množstvo účastníkov. V decembri 1948 navštívil Detroit Ivan Spencer, zakladateľ Elim Bible Institut v New Yorku. Spencer sa vrátil po svoju rodinu a všetci boli zasiahnutí novým učením a manifestáciami Ducha. Po návrate sa inštitút stal ďalším novým centrom hnutia. Carlton Spencer, syn prezidenta ústavu, opísal prejavy dosiaľ neznámych darov Ducha Svätého a uctievanie s prorocky inšpirovanými sólistami i prorocké povolanie do služieb spojené s vkladaním rúk a získaním konkrétnych duchovných darov.26

Ďalším strediskom hnutia sa stal Wings of healing Centre v Oregone, kde bol pastorom Thomas Wyatt, od roku 1942 jeden z prvých rádiových evanjelistov. Prostredníctvom rádiových relácií sa hnutie významne šírilo do ďalších častí krajiny.27 Avšak nové učenie ani prax sa nestretli s porozumením vo vedení letničných cirkví a už v máji sa podľa Hawtina začal spochybňovať božský pôvod hnutia.28 Jednako mnoho letničných zborov, v túžbe načúvať Bohu a nechať ho konať nové veci, ponúkli svoje kazateľnice učiteľom LRM a niektoré potom vykročili na cestu nezávislosti. V rokoch 1948 - 1949 bola priamo či nepriamo každá letničná cirkev s novým hnutím konfrontovaná.29

 

Raná opozícia letničných denominácií

Beallová o svojich skúsenostiach napísala list Stanleymu Frodshamovi, ktorý bol pamätníkom prebudenia v Azuse a editorom časopisu Pentecostal Evangel. Frodsham v januári 1949 navštívil Detroit, kde bol zasiahnutý tým, ako hriešnici činia pokánie a nachádzajú pokoj.30 Na mítingoch sa zúčastnil aj superintendent Assemblies of God v Michigane Charles Scott. Ten Frodshamovo nadšenie nezdieľal a poukázal na nesprávne chápanie duchovných darov, najmä proroctva, a ich nebiblické udeľovanie vkladaním rúk samozvaných apoštolov a prorokov. Hnutie podľa Scotta nebolo nové, ale malo spoločné rysy s entuziastickým mysticizmom známym z histórie.31 Menzies uvádza, že ďalšia kritika zo strany Assemblies of God už nebola vznesená.32

Prvou reakciou na národnej úrovni bol až „štvrťročný list" z februára 1949 pod názvom Udeľovanie darov. Generálny superintendent Assemblies of God Ernst S. Williams sa tu venoval problému učenia bez toho, aby LRM menoval. Širšie ohlasy boli na špeciálne vydanie tohto listu z 20. apríla 1949. Potvrdilo sa tu, že editor Pentecostal Evangel sa v novom hnutí angažuje, avšak testom nemá byť skúsenosť, ale to, „či hnutie obstojí alebo neobstojí vo svetle Božieho slova".33 Na generálnom zhromaždení starších Williams predložil krátku rozpravu a referoval o „dôkladnej obrane" od McAlistera z časopisu Truth Advocate. Odporučil ju so súhlasom autora editovať a publikovať v Pentecostal Evangel ako sériu článkov. Tieto články boli v novembri a decembri uverejnené pod názvom Dary Ducha. Neboli polemikou s LRM, ale pozitívne opisovali biblickú prax z pozícií Assemblies of God.34

V tom istom roku sa zišla generálna synoda, ktorá prijala šesťbodové vyhlásenie, kde odsúdila šesť chybných učení LRM: 1. príliš zdôraznené učenie o duchovných daroch či moci Ducha získaných skrze proroctvo a vkladanie rúk; 2. chybné učenie, že cirkev je založená na princípe súčasných apoštolov a prorokov; 3. extrémne učenie obhajované „novým poriadkom" o vyznávaní hriechov človeku a vyslobodení dávajúce človeku privilégiá náležiace iba Kristovi; 4. chybné učenie o udelení daru jazykov ako špeciálneho vybavenia pre misijnú službu; 5. extrémna a nebiblická prax nasledovania alebo podrobovania sa osobným vodcom na základe prorockého príhovoru; 6. ďalšie skreslenia a deformácie biblického výkladu, ktoré sú v rozpore s učením a praxou, prijímané medzi nami.35

Napriek tomu, že kritika bola mierna, hnutie LRM zabrzdila. Riss uvádza, že učenie LRM odmietali i v Pentecostal Assemblies of Canada, Pentecostal Holiness Church a v ďalších letničných denomináciách. Stúpenci sa však bránili, že hnutie bolo hodnotené len na základe jeho extrémov.36 Napriek búrlivému nástupu LRM sa stratilo takpovediac zo dňa na deň. Menzies píše o meteorickom hnutí, ktoré vyvolalo hystériu, ale ostala po ňom len sčerená hladina.37 Jeho učenie sa však o dekádu neskôr znovu objavilo v nezávislom charizmatickom hnutí.

 

Súčasná opozícia letničiarov a charizmatikov

Do deväťdesiatych rokov hnutie vzbudzovalo zanedbateľný záujem niekoľkých historikov. S vypuknutím Torontského požehnania, okolo ktorého opäť povstali apoštoli a proroci povolávajúci vkladaním rúk ďalších služobníkov, sa náuka LRM znovu skúmala. Mnohí teológovia a apologéti si všimli, že ako náuka, tak osoby stojace na jej počiatku z LRM priamo či nepriamo vychádzajú. V období po prepuknutí divokých Torontských manifestácií a bizarných náuk v letničnom zbore v Pensacole sa náuka LRM opäť stala predmetom záujmu ďalšej generácie teológov Assemblies of God. Po veľkých diskusiách vydala Generálna rada roku 2000 dokument Endtime Revival - Spirit-Led and Spirit-Controlled, kde sa zopakovala šesťbodová kritika LRM z roku 1949 s tým, že za týmito bodmi denominácie aj naďalej stoja. Kritizované boli aj ďalšie náuky typické pre Toronto blessing a LRM, ako tzv. modlitbové pôrodné bolesti, divoké telesné manifestácie, autoritárstvo, generačné prekliatie a démonizácia veriacich, teória „Kráľovstvo teraz", učenie o vzniku duchovne militantných kresťanov tzv. Joelovej armády a pod.38 Od vplyvu LRM sa dištancovalo i stredisko charizmatickej konzultácie Contemporary Ministry, ktorého vedúci konali pokánie z jeho vplyvu v radách charizmatikov.39

 

Náuka LRM

Ako zdroj náuky zastávanej v kruhoch LRM možno využiť knihu Georga Warnocka Sviatok stánkov, ktorá sa v hnutí chápala ako najvplyvnejšia a zároveň sa vymedzovala voči kritike Assemblies of God. Obsahuje všetky hlavné doktríny LRM a v hnutí slúžila ako „manuál". Kritickú reflexiu náuky LRM nanovo opísali napríklad Tillinová40 alebo Moriarty41. Nasledujúce body sa aspoň rámcovo zhodujú s už publikovanou kritikou a dokresľujú ich citáty z Warnockovej knihy.

 

Náuka náhrady

Učitelia LRM sú presvedčení, že starozákonné zasľúbenia, ktoré sa vzťahujú na obnovu etnického Izraela, sa naplnia v novozákonnej cirkvi (Ez 37, 1-10). Základnou schémou je alegorizácia troch hlavných židovských sviatkov: Veľkej noci, Letníc (Turíc) a Sviatku stánkov. Na Veľkú noc sa cirkev zrodila, ale až teraz má opustiť egyptskú krajinu a prežívať nové duchovné skúsenosti, ktoré vyvrcholia privlastnením si letničného požehnania. V tejto hodine obnovy preto veriaci prijmú nový dar jazykov, v ktorom budú schopní kázať evanjelium ostatným národom. Na Turíce nadviaže Slávnosť stánkov, ktorá bude konečnou obnovou všetkých vecí, žatvou národov a darov Ducha Svätého. Vyliatie neskorého dažďa je potom metaforou Ducha Svätého vedúceho k dozretiu tejto celosvetovej žatvy, ktorej ženci prijali výbavu z prebudenia z North Battleford.

 

Náuka rekonštrukcie

Historická cirkev neuskutočnila zámer, ku ktorému ju Boh povolal. Na Veľkú noc prežila znovuzrodenie, na Turíce krst Duchom - skorý dážď - a ako Izrael prešla obdobím slávy, keď vládla rímskemu impériu. Potom sa vo svojom srdci pozdvihla a upadla do babylonského zajatia, denominačného systému, odkiaľ bude vyvedená skrze obnovený úrad piatich služobností. Každá historická reforma cirkvi bola nedostatočná. „Luther obnovil pravdu o ospravedlnení z viery, Wesley znovu našiel pravdu o posvätení, baptisti obnovili premileniálnu náuku o návrate Krista, Misijná aliancia hlásala božské uzdravenie a letničné prebudenie obnovilo krst Duchom Svätým do legitímnej polohy. Nastávajúce hnutie má mať znaky všetkých predchádzajúcich právd spolu s obnovou všetkých deviatich darov Ducha Svätého a piatich úradov vo svetovom meradle, ktoré svet nezažil ani v apoštolskej dobe. Toto prebudenie bude ‚vyliatím neskorého dažďa‘ a bude krátke a posledné pred vytrhnutím cirkvi."42

 

Apoštolsko-prorocký základ

Kým pre klasických letničiarov je apoštolsko-prorockým základom náuka dvanástich apoštolov zachytená v Biblii, pre LRM sú základom cirkvi úrady novodobých apoštolov a prorokov, pod ktorých vedením cirkev dozrieva k dospelosti - novému poriadku (Ef 4, 11-13). Tieto úrady, spolu s učiteľmi, pastiermi a evanjelistami, treba najprv prorocky povolať a skrze vkladanie rúk putujúcich staršovstiev ustanoviť. Obnovená pätica úradov sa vymaní z rámca denominácií a začne sa zjednotenie cirkvi na apoštolsko-prorockom základe. Táto jednota bude naplnením Kristovej modlitby za jednotu kresťanov (Jn 17, 20-23) a uskutoční sa prostredníctvom „prikrytia" novodobými apoštolmi. Akékoľvek iné usporiadanie cirkvi než apoštolsko-prorocké je sektárske a znamená nerešpektovanie diela Ducha Svätého. Starý modlársky poriadok, reprezentovaný denomináciami, bude ku koncu vekov zničený ako veľký Babylon (Zjv 18, 2).

 

Cirkev ako inkarnácia Krista

Súčasná existencia denominácií predstavuje rozbitý chrám, ktorý má byť znovu vybudovaný v novom poriadku. Zborený chrám tela (Jn 2, 19) má byť obnovený do väčšej slávy než dom pôvodný (Ag 2, 9). Cirkev dorastená do miery Kristovej plnosti predstavuje Krista samého, ktorý bude v obnovenom tele inkarnovaný. Jeho duchovný príchod do apoštolsky a nedenominačne zjednoteného tela bude rovnaký, ako ho opísal apoštol Peter pri udalosti premenenia na svätom vrchu (2 Pt 1, 18). Warnock vidí spojenie Krista s cirkvou tak tesne, že tvoria fyzickú jednotu: „Syn človeka na nebesiach nie je kompletný bez plnosti Syna človeka na zemi, svojho tela." Plná postava Mesiáša tak bude podobná rebríku, ktorý videl Jakub v Betheli: „Hlava je v nebi a telo na zemi." Kristus a cirkev sú teda jednou bytosťou, kde Kristus je časťou od ramien hore a cirkev od ramien dolu.

 

Zjavení Boží synovia

Učeníci, ktorí sa podrobia učeníctvu a prorockej disciplíne, sa stanú súčasťou nového poriadku, dostanú duchovné dary a budú nesmrteľní. Dospejú do podoby zjavených Božích synov (Rim 8, 19) a „privlastnia si úplný Kristov život v ich pozemských chrámoch už tu a teraz". Podkladom pre tieto špekulácie bola alegorizácia biblických pasáží opisujúcich „uchvátenie svätých" (1 Sol 4, 17) a premenu do podoby „duchovného tela" (1 Kor 15, 44-46). Človek, ktorý prešiel takouto transformáciou, sa stal „zjaveným Božím synom", ktorého slávu dychtivo očakáva celé tvorstvo a ktorá zatiaľ nikdy v histórii ešte nebola zjavená (Rim 8, 18). Človek plne stotožnený s Kristom bude takisto ako on Duchom oživujúcim a „novým druhom" boho-ľudskej rasy (1 Kor 15, 54).

 

Joelova armáda

Zjavení Boží synovia ku koncu vekov vytvoria v „novom poriadku" mohutnú, Duchom naplnenú armádu evanjelistov, ktorá svojou militantnosťou predčí akékoľvek do tohto času známe vojsko. Opis tejto armády vychádza z proroka Joela, kde sa hovorí o hroznom a pustošiacom vojsku, ktoré na Pánov pokyn dobýva mestá (Jl 2, 2-11). Warnock píše, že Boží ľudia budú odetí takou mocou a autoritou, že sa národy samy sklonia a tejto armáde sa podrobia. Vojaka Joelovej armády nebude možné prebodnúť, budú sa od neho odrážať guľky, evanjelisti budú takisto ako Filip prenášaní Duchom z miesta na miesto, vyvádzaní ako Peter anjelom z väzenia, budú ako Mojžiš rozdeľovať rieky, zvolávať mannu z neba pri hladomoroch a jed v potrave na nich bude pôsobiť ako vitamíny. Podľa Warnocka „najsilnejší atóm vodíkovej bomby bude dokonale neškodný tomu, ktorý je skrytý na mieste Najvyššej Výšiny".

 

Duchovný boj

Duchovný boj je v LRM základným nástrojom misie, ktorá sa chápe ako „zaberanie územia" a „šírenie Božieho kráľovstva". Táto idea vychádza z názoru, že Adam mal panovať nad zemou, ale satan ho oklamal a sám sa stal „bohom tohto sveta" (2 Kor 4, 4). Kristus satana porazil a túto vládu znovu zveril cirkvi. To však denominačnej cirkvi zostalo skryté. Stala sa „diablovým múzeom, plná utlačovaných a posadnutých, plná zmyselnosti, hriechu, nepriateľstva, smútku, rozčarovania a utrpenia".

Súčasťou duchovného boja je preto vyháňanie démonov z utlačovaných kresťanov a ich očisťovanie od denominačného modlárstva a premeny do zjavených Božích synov. Ich príchod je totožný s dobou, keď archanjel Michal s anjelmi zmietol draka z neba na zem (Zjv 12, 7-9), čo sa prejavilo trasením neba (Hebr 12, 26). Tak nastáva na zemi doba veľkého súženia, v ktorom bude babylonský denominačný systém zničený.

 

Kráľovstvo teraz

Ak majú nepriatelia vrátane satana samého slúžiť za podložku Kristových nôh, potom tými nohami - podľa obrazu jednoty hlavy a tela - je triumfujúca cirkev! (Rim 16, 20) Nakoniec teda „satan a jeho húfy odovzdajú svoje kráľovstvo do rúk Božích synov". Triumfujúca cirkev - Božie kráľovstvo na zemi - je totožná s dieťaťom, ktoré rodí žena zo Zjavenia apoštola Jána (Zjv 12, 5) a ktoré má moc „železným žezlom panovať nad všetkými národmi". Dieťa bude prenesené do nebeského útočiska, „Najvyššej Výšiny", odkiaľ bude zmocnené pre vládu na zemi. Tak nastane „obnova všetkých vecí" (Sk 3, 21). Až sa obnova dokončí, bude Kristus triumfálne, skrze svoje telo, vládnuť miléniu.

 

Hnutie dnes

Asi najznámejším priamym dedičom hnutia je Ministers Fellowship International, ktorého školiacim, neakreditovaným centrom je Portland Bible College. Medzi jeho teológov hnutia patrí Kevin Conner a Dick Iverson. Omnoho dôležitejší je nepriamy odkaz, ktorý Riss, a nielen on, vidí v nezávislom charizmatickom hnutí zo 60. - 70. rokov. Dôraz na súčasných apoštolov a prorokov, duchovný boj proti mocnostiam, prebudenie poslednej doby, inšpirované prorocké chvály, divoké telesné manifestácie, duchovná autorita a vyliatie neskorého dažďa majú svoj pôvod práve v North Battleford.

Velikán obnovy John Poole, kontribútor charizmatického časopisu New Wine, pokračoval v práci svojho otca, ktorý bol kľúčovou postavou LRM. Demos Shakarian, zakladateľ organizácie Obchodníci plného evanjelia, spolupracoval s učiteľmi LRM i Williamom Branhamom. George Warnock bol mnoho rokov sekretárom ďalšieho velikána obnovy Erna Baxtera. Taktiež syn Myrtley Beallovej, James Lee Beall, kontribútor medzinárodného charizmatického časopisu Logos, stojí v priamom odkaze hnutia. Logos je priamym pokračovateľom periodík Harvest Time a Herald of Faith, ktorých redaktori M. Boze a G. Derstine boli prominentnými učiteľmi LRM.43

Takisto zakladateľ prorockého hnutia P. Cain bol spolupracovníkom W. Branhama a je jedným z najúspešnejších propagátorov LRM dneška.44 Doktríny LRM rozvíjajú i známe zoskupenie Kansaských prorokov. Za najväčší úspech hnutia sa považuje Nová apoštolská reformácia profesora misiológie C. P. Wagnera, ktorý LRM považuje za jeden z pilierov tejto obnovy.45

 

Kritické zhodnotenie

Hnutie Neskorý dážď sa v letničnom hnutí nepovažovalo za pravoverné a väčšina jeho učenia sa stala tým, čo zreteľne oddeľuje letničiarov od charizmatikov. Avšak od učenia o „neskorom daždi" ako obrazu „prebudenia posledných čias" sa letničné hnutie dodnes nedokázalo oddeliť. Preto mnoho letničiarov stále nasleduje apokalyptickú teológiu a sami seba chápu ako Joelom prorokované hnutie, ktoré sa objavilo ku „koncu časov". Hoci apoštol Peter už pred dvetisíc rokmi hovoril: „dnes sa to stalo", mnohí letničiari očakávajú „ďalšie dnes" a v naivnej nádeji vítajú tých, ktorí toto „dnes" s konečnou platnosťou vyhlásia. História ukazuje, že každý, kto sa o to pokúsil, sa zmýlil. Stálo potom mnoho času a úsilia, než sa cirkvi s týmito odkazmi, no zdá sa, že iba dočasne, vyrovnali.

 

Poznámky:

1 Burgess, S. M., Mass, E. M. (ed.): New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Renewal (1901 - 2001). Thomas Nelson Publishers, USA 2001, s. 830

2 Oropeza, B. J.: A Time to Laugh. Hendricson Publishers 1995, s. 58

3 Menzies, W.: Anointed to Serve. Gospel Publishing House, Spriengfield 1971, s. 325

4 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Centry Revival in North America. Hendricson Publishers, Inc. 1988, s. 121-124

5 Endtime Revival - Spirit-Led and Spirit-Controlled. A Response Paper to Resolution 16. General Presbytery of the Assemblies of God on August 11, 2000 - http://www.apologet.cz/?q=articles/category/11-torontske-pozehnani/id/112-probuzeni-posledni-doby-vedeni-duchem

6 Archer, J. K.: A Pentecostal Hermeneutic for the Twenty-first Century. T & T Clark International, London 2004, s. 105-110

7 Oppenheimer, M.: The New Order of the Latter Rain, Their history and legacy. Let Us Reason Ministries - http://www.letusreason.org/Latrain7.htm

8 Menzies, W.: c. d., s. 322

9 Holdcroft, L. T.: The New Order of the Latter Rain. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies 2/1980, s. 48-60

10 Menzies, W.: c. d., s. 322

11 Moriarty, G. M.: The New Charismatics. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1992, s. 59

12 Oppenheimer, M.: c. d.

13 Riss, R. M.: The Latter Rain. Honeycomb Visual Productions, Mississauga 1987, s. 60-61

14 Tamže, s. 60

15 Warnock, G.: The Feast of Tabernacles. The Church in Action 1951 - http://www.latter-rain.com/escha/warnock.htm

16 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Century Revival Movements in North America, c. d., s. 112

17 Hawtin, E.: How This Revival Began, s. 3. In: Riss, R. M.: The Latter Rain, c. d., s. 63

18 Holdcroft, L. T.: c. d., s. 46-60

19 Riss, R. M.: Singing in the Spirit in the Holiness, Pentecostal, Latter Rain and Charizmatic Movements. North American Renewal Service Committee. A Paper Delivered at Orlando, July 28, 1995 - http://www.pctii.org/arc/riss.html

20 Hawtin, G. R.: Editorial. The Sharon Star, 1. April, 1949, s. 2

21 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Century Revival Movements in North America, c. d., s. 115

22 Warnock, G.: c. d.

23 Holdcroft, L. T.: c. d., s. 46-60

24 Menzies, W.: c. d., s. 323

25 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Century Revival Movements in North America, c. d., s. 117

26 Paul, J.: The Prophetic in Church history. Prophetic-School MiniTraining Series, GodSpeak International 1998 - http://www.godspeakintl.org/ps_lessons/ps6_week3.html

27 Menzies, W.: c. d., s. 323

28 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Century Revival Movements in North America, c. d., s. 114

29 Holdcroft, L. T.: c. d., s. 46-60

30 Tamže

31 Scott, Ch.: What is Latter Rain? Kázeň zo dňa 14. 2. 1949. In: Menzies, W.: c. d., s. 324

32 Tamže

33 Stringfellow, R.: Pensacola: Latter Rain Deception. Banner Ministry - http://intotruth.org/brn/br-lr.html

34 Menzies, W.: c. d., s. 325

35 Tamže

36 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Century Revival Movements in North America, c. d., s. 121

37 Menzies, W.: c. d., s. 322

38 Endtime Revival - Spirit-Led and Spirit-Controlled, c. d.

39 A Call To Charismatic Leaders. Statement from the Bawtry Hall Charismatic Leaders Consultation, Registered Charity Number 1022698, 1996 - http://www.apologet.cz/?q=articles/category/15-pastyrske-hnuti/id/36-vyzva-the-centre-for-contemporary-ministry-charismatickym-vedoucim

40 Tillinová, T.: New Things - Global Revival as the Key Element In Deception in Twentieth Century Pentecostalism. Banner Ministry, Belper, UK 1997 - http://www.intotruth.org/res/ newthing.html

41 Moriarty, G. M.: c. d.

42 Riss, R. M.: The Latter Rain, c. d., s. 56-57

43 Riss, R. M.: A Survey of 20-th Century Revival Movements in North America, c. d., s. 122-124

44 Cain, P.: Latter Rain. Kázanie, Toronto Airport, 28. 5. 1995 - http://www.understandthetimes.org/radio/radio212.html

45 Wagner, C. P.: The Doc Responds. Ministry Today Magazine Nov/Dec 2004 - http://www.ministrytodaymag.com/display.php?id=10011