Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní vyrastá z hnutia, ktoré sa vo všeobecnosti nazýva mormonizmus a ktoré bolo založené roku 1830 Josephom Smithom ml. (1805 - 1844). V tejto náboženskej skupine dodnes panuje predstava, že morálnosť a počestnosť muža pred Bohom sa bude hodnotiť v pomere k veľkosti jeho rodiny.

Ak chceme porozumieť polygamnému spôsobu života členov FLDS, musíme sa na tento fenomén pozrieť v jeho historickom, spirituálnom a sociálnom kontexte. Prikazovanie praktizovania mnohoženstva v mormónskej komunite má základy v jednom z najslávnejších videní z roku 1843, ktoré je súčasťou jedného z mormónskych svätých textov (132. oddiel knihy Náuka a zmluvy). Po tomto zjavení sa polygamné manželstvo považovalo za Boží príkaz a stavať sa proti nemu sa interpretovalo priamo ako protivenie sa Bohu. Zakladateľ doslova uvádza: „Všimol som si, že muž, ktorý má iba jednu ženu (...) čoskoro začína chradnúť a usychať, zatiaľ čo muž vstúpiaci do polygamie vyzerá sviežo, mladistvo a čulo." (Novotný, 1998).

Veľký rozvoj polygamie však nastal až po smrti Josepha Smitha, ktorý zomrel lynčovaný davom (napokon taktiež pre svoje mnohoženstvo). Vláda Spojených štátov, samozrejme, nemohla tolerovať štát, ktorý verejne a oficiálne propagoval mnohoženstvo, a preto vyvíjala na mormónsku komunitu čoraz väčší tlak. Americká federálna vláda donútila mormónov, aby sa vzdali polygamie. Dala im totiž ultimátum - keď neskoncujú s polygamiou, štát im skonfiškuje všetku pôdu. Vtedajší prezident mormónskej cirkvi Wilford Woodruff mal videnie od Boha a na základe toho vydal roku 1890 vyhlásenie (tzv. Manifest), ktorým sa prax polygamie zastavila. Starší cirkvi vykonali, čo sa od nich požadovalo, a boli odmenení tým, že v roku 1896 dostal Utah štatút štátu. Avšak mnoho mormónov sa odmietlo vzdať polygamie, boli z cirkvi exkomunikovaní a odišli do ilegality. Títo exkomunikovaní členovia sa úplne od pôvodnej cirkvi oddelili a v roku 1935 založili vlastnú odnož - Fundamentálnu cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní.

Dodnes sa členovia FLDS domnievajú, že Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní vydala Manifest z politických dôvodov a neskôr tvrdila, že išlo o zjavenie. Doslova uvádza: „My fundamentalisti veríme, že zmluvy sa uzatvárajú s Bohom a nesmú sa pozmeňovať z politických dôvodov. A práve to stavia obrovské prekážky medzi nás a tých, čo patria do hlavného prúdu Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní."1

Hoci patrí polygamia od roku 1935 do skupiny trestných činov s trestom piatich rokov odňatia slobody, americké úrady tento zákon nevynucovali: štátny prokurátor vraj dal najavo, že keď budú polygamisti dodržiavať všetky ostatné zákony, trestný čin polygamie nebude stíhaný.

Až do roku 1986 bola FLDS pomerne voľne organizovanou skupinou pod vedením zhovievavého Leroya Johnsona, ktorý sa pri riadení cirkvi spoliehal na skupinu veľkňazov. To všetko sa však skončilo Johnsonovou smrťou a nástupom Rulona Jeffsa. Len čo ho komunita vyhlásila za proroka, upevnil vládu jedného muža. Keď v roku 2002 v svojich deväťdesiatich štyroch rokoch zomrel, zanechal po sebe vyše šesťdesiat manželiek a viac ako sedemdesiat detí. Po Jeffsovej smrti v tom istom roku prevzal vedenie cirkvi jeho syn Warren. Warrenovo vodcovstvo však netrvalo dlho. V auguste 2006 bol zatknutý; dostal desať rokov za spolupáchateľstvo pri dvoch znásilneniach a 20. 11. 2006 formálne rezignoval na vedenie FLDS.

V praktickom živote muži, ktorí mali najviac manželiek, mali tiež v FLDS najväčšiu moc. Keď mal muž viac ako tri ženy, znamenalo to, že je synom niekoho, kto má veľmi veľký vplyv. Bolo dosť časté, že sa za jedného muža vydali sestry, a úplne normálne, že si manžel vzal za ženu tetu aj jej neter. V FLDS bolo zvykom, že mužove manželky chodili na jeho ďalšie svadby za svedka. Hovorilo sa tomu Sárin zákon (podľa Abrahámovej manželky, ktorá mu dala svoju otrokyňu Hagar, keď sama s ním nedokázala otehotnieť). Prítomnosť ďalších manželiek demonštrovala, že sú ochotné dať svojho manžela druhej žene.

Carolyn Jessopová, ktorá žila v komunite tridsaťpäť rokov, o polygamii hovorí: „Matka i babička ma vychovávali vo viere v správnosť polygamie. Učili ma, že je to nielen prirodzenejšie, ale tiež privilégium, lebo to znamená, že žijeme vo vyššom Božom zákone, ktorý prináša vždy i viac šťastia. Sesterské manželky nejakej ženy sú tiež jej najlepšími priateľkami, ktoré jej budú stáť vždy po boku, v chorobe i v zdraví. (...) Členovia veria, že zdieľaná láska k jednému mužovi rozširuje lásku, ktorú jednotlivé manželky cítia k deťom druhej."

 

Manželstvo

V akom rodinnom prostredí deti žijú, aké vzťahy sú medzi matkou a otcom, aké identifikačné vzory si deti osvoja - to všetko ich ovplyvňuje po celý zvyšok života. V FLDS je presne a prísne vymedzená rola muža a rola ženy.

Sobáše v FLDS sa uzatvárajú na základe Božích zjavení. Prorok dostáva správy a potom to „šťastnému" páru oznamuje. Žena môže ísť za prorokom iba v sprievode svojho manžela alebo otca, nesmie za ním prísť sama, hoci je už plnoletá. Žene sa nedovoľuje dať svoje srdce mužovi, ktorého si sama vyberie a chce sa za neho vydať. Výnimočne môže mladé dievča prorokovi povedať, že cíti lásku k inému mužovi, ale vždy musí dostatočne zdôrazniť, že zo všetkého najväčšmi túži naplniť vôľu Pána. Tento postoj zasahuje dievčatá omnoho skôr, než bezprostredne pred svadbou. Každé mladé dievča sa učí modliť, aby prorok dostal zjavenie a prostredníctvom neho jej určil muža, ktorému bude patriť. V FLDS veria, že muži a ženy uzavreli dohodu o manželstve ešte predtým, než prišli na svet. Zamilovať sa do niekoho nezávisle na prorokovom zjavení je zakázané, i keby šlo o člena FLDS, lebo by to znamenalo porušenie dohody, ktorú duša uzavrela s Bohom ešte pred narodením.

Keď sa žena či dievča pokúsi vzoprieť plánovanému manželstvu, vystaví sa nepredstaviteľnému tlaku. Keby odmietla určené manželstvo, odmietala by priamo Božiu vôľu. Väčšina dievčat v tejto situácii súhlasí s dohovoreným manželstvom preto, aby uchránila svoju rodinu pred zneuctením. Sobáše sa plánujú a následne chystajú veľmi rýchlo. Ženy si preto šijú svadobné šaty s veľkým predstihom. Niekedy sa dievča o chystanom obrade dozvie napríklad len dve hodiny pred ním, takže šaty musia byť vždy pripravené.

V kultúre FLDS je neobvyklé, aby manžel svoje nové ženy ignoroval. Prvá žena býva často nemilovaná, zaobchádza sa s ňou zle alebo si ju nikto nevšíma. Väčšina mužov totiž verí, že bude mať ešte veľa ďalších žien, takže v prvom manželstve sa nijako zvlášť nesnažia. Neskoršie manželky, často o polovicu mladšie než ich muž, sa spravidla cenia väčšmi a manželia sa k nim správajú lepšie. Usporiadanie v domácnosti býva rôzne.

Manželky niekedy bývajú v samostatnom krídle domu či majú vlastné domčeky v blízkosti hlavného domu a vyberajú si sféru vplyvu podľa svojich vlôh a chutí. Každá z nich zodpovedá v prvom rade za svoje deti. Okrem toho sa jedna manželka stará napríklad o kuchyňu, druhá pôsobí ako učiteľka a tretia dohliada na šitie. Deľba práce vraj vštepuje ženám zmysel pre sesterskú prácu a má tiež tlmiť žiarlivosť.

Muž (manžel, otec) sa považuje za hlavu daného „opátstva". Žena sa k Bohu môže dostať jedine cez svojho manžela. Dievčatá sa vychovávajú vo viere, že zjavenia od Boha sa samy dočkať nemôžu. Keď chce Boh komunikovať alebo niečo zjaviť dievčaťu či žene, koná tak prostredníctvom manžela. Žena má voči svojmu manželovi v podstate „iba" povinnosť „priviesť na svet jeho deti (...) a milovať a slúžiť mu bez reptania až do dňa jeho smrti".

Ale ako vyzerá každodenný život toľkých žien a detí „deliacich sa" o jednu domácnosť a jedného manžela aj otca? V FLDS sa od muža očakáva, že sa bude ku všetkým svojim manželkám správať rovnako. Mnoho mužov sa o to aj snaží. Správajú sa ku všetkým manželkám férovo. Veria, že ich náboženskou povinnosťou je nemať favoritky. „V domácnostiach platil napríklad rozvrh sexu, aby sa nikto necítil ublížený či zanedbávaný."

Aj napriek tomuto náboženskému pravidlu mali niektorí muži viac či menej obľúbené ženy. Jessopová opisuje, čo bolo dôležité v komunitnej rodine: „V manželstve som mohla platiť jedinou menou, a síce sexom. Len čo nie sme pre manžela sexuálne atraktívne, sme navždy stratené. Žena v manželstve svoju hodnotu nezískava, je jej daná. Žena, ktorej manžel dáva prednosť v sexuálnej oblasti, má vyššiu hodnotu než jeho druhé manželky. Toto malo ohromný význam, pretože ženina sexuálna moc určuje, ako sa k nej ostatné manželky budú správať a ako ju budú rešpektovať nevlastné deti. A v dôsledku toho nepatril náš sexuálny život len nám. Vedelo sa, kedy ste v priazni a hovorilo sa o tom, kto so svojím manželom spí a kto nie. (...)

Sexuálna moc aj často ženu ochráni pred ťažkou fyzickou drinou či inými úlohami v rodine. Môže jej zabezpečiť, že najhoršie a najťažšie práce robia manželky, ktoré sa jej nepáčia alebo ktoré považuje za svoje najväčšie konkurentky v sexuálnom boji."

Sex teda znamená v FLDS moc. Jessopová ďalej uvádza: „Keď muž prestal spať s niektorou manželkou, akoby jej podrazil nohy. Stratila moc a postavenie v rodine. Žena, ktorej sa dostávalo najviac sexu, vyhrávala v polygamných rodinách vo všetkom. (...) Manžel sa k nej správal ako ku kráľovnej a mala moc vládnuť ostatným sesterským manželkám. V týchto sexuálnych vojnách ale najväčšmi trpeli deti. Manželia sa totiž k ženám, s ktorými už nespali, správali horšie. A následne sa správali horšie aj k ich deťom."

Na druhej strane, keď žena odmietla pohlavný styk s manželom, považovalo sa to za spáchanie cudzoložstva, čo je smrteľný hriech (takisto ako mať aféru s iným mužom).

Žena má byť svojmu mužovi skutočne dokonalou manželkou. „Hovorili nám, že každý problém, s ktorým žena zápasí, je daný len tým, že nezachovala dokonalú poslušnosť manželovi. Ženám sa hovorilo, že majú načúvať Božiemu šepotu a modliť sa, aby poznali srdce svojho manžela. Úlohou ženy je byť schopná splniť každé manželovo prianie bez toho, aby o čokoľvek musel sám požiadať. (...) Ak žena má nejaké otázky, hoci jej manžel dá konkrétny príkaz, potom len preto, lebo má v srdci stále ešte nejaké znečistenie. Keby bola s manželom v harmónii, Boží šepot by počula úplne jasne a vedela by, čo sa od nej očakáva." Táto harmónia napríklad znamenala i to, že žena nikdy nebude jesť (ani nezatúži ochutnať) pokrmy, ktoré jej manžel neje. Výber mena pre dieťa patril tiež iba do kompetencie muža a žena sa na tom nemala podieľať.

V FLDS muži často používajú voči ženám fyzické násilie (ktorého svedkami sú i deti), lebo v tejto kultúre je manželka majetkom svojho muža a on si s ňou môže robiť, čo len chce. Keď sa žena sťažuje na násilie či zneužívanie, nikto ju nevypočuje. Všetci predpokladajú, že dostatočne svojho muža nepočúvala. Niektoré ženy o takomto zaobchádzaní nikdy nehovoria, lebo by sa hneď považovali za spurné. Manžel Carolyn Jessopovej, Merril Jessop, zbil svoju ženu niekedy tak surovo, že i tri dni nevidela či nepočula.

Ženy mali v podstate obmedzené možnosti, ako zabrániť fyzickému násiliu či sa z neho vymaniť, ale každá znamenala veľké riziko pre ženu a jej deti:

1. Oznámiť fyzické násilie ďalšej osobe - Keď žena o týraní hovorí, považuje sa to za hriech. Ak je týraná, tak len preto, lebo nie je so svojím manželom v harmónii. O svojich útrapách nemôže povedať ani svojmu otcovi, lebo tu platí pravidlo, že otec nemá zasahovať do manželského života svojej dcéry, ani keby ju niekto fyzicky alebo psychicky týral. Ak to aj rodičom povie, je ich úlohou ženu presviedčať, že sa má ešte poslušnejšie podrobiť vôli manžela;

2. Nahlásiť fyzické násilie na polícii - Situáciu komplikuje skutočnosť, že všetci policajti v komunite sú členmi FLDS. Na polícii sa teda žiadnej pomoci ani ochrany žena nedočká. Jessopová k tomu podotýka: „A taktiež to znamenalo, že v podstate nemá zmysel hlásiť nejaké domáce násilie, lebo polícia sa vždy postaví na stranu manžela";

3. Utiecť z komunity - Ani posledná a radikálna možnosť - útek - sa nedá ľahko uskutočniť. Niektoré ženy síce majú k dispozícii auto, ale nemajú právo ho registrovať na svoje meno a často na ňom nemajú ani poznávaciu značku. Keby i utiekli, ďaleko by sa nedostali, pretože by ich zastavila polícia.

 

Deti

Najdôležitejšou úlohou ženy v FLDS je porodiť a vychovať pokiaľ možno čo najviac detí a vytvoriť „nebeskú rodinu", ktorá zostane naveky spolu. Mormóni veria, že po vzkriesení budú môcť žiť s nebeským Otcom a Ježišom Kristom v tzv. celestiálnom kráľovstve, t. j. v najvyššom stupni nebeského kráľovstva, a sami sa stanú bohmi. V tomto stave budú tvoriť vlastné vesmíry a plodiť so svojimi nebeskými manželkami deti. Mormóni sa teda snažia priviesť na svet čo najväčší počet detí, aby tak poskytli fyzické schránky pre deti nebeského Otca.

Deti v rodinnom systéme sú akýmsi prostriedkom k „spokojnejšiemu životu" ženy, lebo v FLDS platí, že i keď si manžel vezme ženu novú a mladšiu, tá, ktorá mu porodila kopu krásnych detí, bude mať v jeho rodine vždy úctu a isté postavenie. Žena si teda produkovaním veľkého počtu verných detí zabezpečuje priazeň nielen manžela, ale aj Boha. Nie je neobvyklé, keď má žena v komunite šestnásť detí, väčšina ich má aspoň dvanásť. Ženy nesmú používať antikoncepciu. Stúpenci veria, že žena používaním antikoncepcie bráni prísť na svet novému životu, za čo zaplatí v nasledujúcom živote tým, že ostane bezdetná a bude naveky slúžiť ostatným manželkám svojho muža.

Ponímanie detí v FLDS možno označiť za veľmi ambivalentné. To preto, že na jednej strane sa síce považujú za „Boží dar", no na druhej strane sa s nimi zaobchádza ako s majetkom. Fyzické násilie voči nim je nielen prijateľné, ale je aj normálnou súčasťou života. „V kostole sa kázalo, že treba do detí od narodenia vkladať strach z Boha, inak by mohli, až vyrastú, Božie dielo opustiť. Takže násilie bolo nevyhnutné na to, aby sa dieťaťu zachránila duša."

„Rôzne rodiny mali i rozličnú hladinu tolerancie toho, čo ešte považovali za prijateľné násilie. No jedna rodina inú nikdy neodsúdila. I keď sa vedelo, že v niektorej rodine sa vyskytuje vážne zneužívanie a bitka, nikto nijako nezasahoval (...) nikto neurobil nič, aby tomu zabránil. Komunita žila v presvedčení, že nepriateľom je nám vonkajší svet (...), takže nikto z FLDS by v živote nenahlásil úradom zvonku zneužívanie, ktorého bol svedkom alebo na ktoré mal podozrenie. Keby to niekto urobil, zvyšok komunity by ho považoval za zradcu."

„Úrad pre ochranu detí do komunity nechodieval a len výnimočne týrajúcim rodičom nejaké deti odobral. Obete pravidelne posielali späť k páchateľom tak často, že ľudia nejaké neprávosti už prestali hlásiť. (...) Úrad na ochranu detí väčšinou zatvára oči pred každým týraním, ktoré sa v našej komunite deje, lebo je to ľahšie, ako vyšetrovanie polygamných rodín."

 Deti pociťovali na vlastnej koži, aké má ich matka v rodine postavenie, lebo každá manželka môže trestať dieťa inej ženy. Keď chce žena v FLDS sabotovať svoju rivalku v manželstve, zaútočí na jej deti tým, že ich nezbednosti nadmieru zveličí, či si rovno niečo povymýšľa, aby mohla rivalkine deti potrestať.

Život detí veľmi ovplyvňovali a následne formovali pravidlá všedného dňa. Napríklad plávanie. Nielenže sa považuje za neslušné, no členovia FLDS väčšinou ani nesmú chodiť k vode, lebo tá sa pokladá za diablovu doménu. Členovia veria, že sa nemôžu vydávať do miest, kde vládne diabol, pretože by im mohol vziať život. Napriek tomu sa tento zákaz prehliada a členovia FLDS plávajú, ibaže oblečení. Materské nežnosti sa vytesnievajú, v rodinách je väčšinou proti pravidlám objať vlastné dieťa alebo ho pobozkať. V FLDS sú tiež oslavy narodenín tabu a prísne zakázané. Deti by sa nemali chváliť. V komunite nevlastnia televíziu ani počítače ani videohry. Ženy a dievčatá majú zakázané používať mejkap a strihať si vlasy.

Ako ďalší príklad možno uviesť postoj k zvieratám. Warren Jeffs hlásal, že správať sa k nim humánne je skazené a že sa to nezlučuje s Božou vôľou. Jessopová opisuje jeden incident: „Jedného dňa nahnali všetky psy na jedno miesto a pozabíjali ich. Deti, ktoré svojich zvieracích miláčikov zbožňovali, z toho mali strašné následky." Príčinou bola udalosť, keď štvorročného chlapca zabil pitbull nevlastného otca.

 

Pôrod

Aj keď je narodenie dieťatka náročná a citlivá chvíľa, vyžadujúca pre ženu intímne prostredie, v FLDS panuje tradícia, že manželky sa zúčastnia na pôrode tých ďalších. Verí sa, že by pri pôrode mali byť všetky, lebo sa tiež budú podieľať na výchove, takže by si takto mali budovať puto s dieťaťom a jeho matkou hneď od začiatku. „Od žien sa očakávalo, že pri pôrode budú absolútne ticho. Ak nejaká kričala či vydávala hlasnejšie zvuky, kritizovali ju, že sa neovláda. Niekedy ju manžel napomenul priamo pri pôrode."

Jessopová rozpráva príhodu, keď šli odovzdať darček Warrenovej manželke, ktorá porodila syna. Jeffs vtedy rozhodol, že žena nepôjde do pôrodnice a porodí doma. Jeho žena uvádza, že pri pôrode museli trochu improvizovať. Doslova povedala: „Nastrihli ma nožničkami na šitie a zašili zubnou niťou."

 

Vyučovanie

V FLDS navštevovali deti verejnú školu financovanú štátom. V skutočnosti však fungovala ako súkromná škola a prakticky každý žiak bol členom komunity. Jessopová uvádza: „Náboženstvo sa tu učilo celkom otvorene a ak nejaký predmet nevyhovoval nášmu cirkevnému učeniu, jednoducho sa vynechal. Bolo preto úplne normálne, že nám v učebniciach chýbali celé kapitoly, lebo ich niekto vytrhol. (...) Každý, kto v nej (v škole - pozn. autora) pracoval, patril do FLDS. Štát nemal dôvod niečo vyšetrovať, pretože sa nikto nesťažoval."

Tiež spomína, ako sa na školách - na prvom stupni s výnimkou prvej triedy - páchalo násilie na žiakoch. „Videla som, ako učitelia bijú žiakov trstenicou tak silno, až ju na nich zlomili. Pri školskom zhromaždení bývalo celkom bežné, že riaditeľ niekoho nakopal alebo ho vyzauškoval na pódiu pred celou školou. Kedykoľvek sme niekam pochodovali v rade, bol s nami vždy jeden dospelý s trstenicou, čo nás strážil. A pri najmenšej známke neposlušnosti švihol neposlušníka po hlave."

Verejné školy nechal zavrieť Warren Jeffs a všetci v komunite dostali príkaz vzdelávať svoje deti len v súkromných cirkevných školách. Rodiny sa mali združovať do menších skupiniek a vytvárať vlastné cirkevné školy. Neexistovali žiadne jednotné učebné osnovy. Warren mal každej z tých škôl nariaďovať, čo má učiť. Nechcel, aby učitelia v týchto školách mali odborné vzdelanie, pretože sú tak kontaminovaní svetskými vedomosťami.

Ktokoľvek, kto mal vzdelanie, sa považoval za hrozbu, pretože až príliš dobre vedel, ako to chodí vo svete „tam vonku". Jedinou kvalifikáciou pre nich bola oddanosť FLDS a Warrenovi a jeho vzdelávací systém vychádzal z pravidelného bitia žiakov palicou. „Warren sa v násilnostiach vyžíval a vyzeralo to, že priam miluje, keď môže niekomu ubližovať. Skoro denne si vytiahol nejaké deti z triedy a zbil ich. Zameriaval sa predovšetkým na deti zo zlých pomerov, ktorých rodičia sa nebudú na nič sťažovať, keď to dieťa doma povie. Warren brutalitu tiež vyučoval. Raz priviedol do auditória jednu zo svojich manželiek. Už tam čakalo veľa chlapcov. Anette mala dlhý vrkoč spadajúci jej pod kolená. Warren ju za ten vrkoč uchopil a krútil a krútil, až bola na kolenách a on jej trhal vlasy z hlavy. Pritom chlapcom hovoril, že takto by mala vyzerať poslušná manželka."

 

Lekárska starostlivosť

Členovia cirkvi veria, že duševne i fyzicky chorí ľudia pozvali do svojho vnútra zlých duchov. Vážne ochorenie alebo fyzické problémy sa považujú za prekliatie od Boha. Tiež pre ženu je nebezpečné vykazovať akékoľvek známky ťažkostí spojených s tehotenstvom, pretože sa to v jej rodine považuje za prejav vzbury. Jessopová vykresľuje postoj svojho manžela k ťažko chorému synovi: „Harrison kvôli tej tvojej spurnosti umrie. Je to len tvoja chyba, že je chorý. Boh ti ho vezme, lebo si sa vzoprela hlavne svojmu kresťanstvu. Môžeš si ho odviezť za akýmkoľvek poondiatym doktorom, no zachrániť ho nedokáže nikto. Boh jeho život zničí pre hriechy jeho matky."

Rullon Jeffs zakázal očkovanie detí a hlásal, že u detí spôsobuje sterilitu v dospelosti. Warren Jeffs nato začal kázať, že každý, kto potrebuje lekársku starostlivosť, má malú vieru. Človek, ktorý je v harmónii s Bohom, sa vylieči sám a to pôstom a modlitbou.

Prístup k zdravotnej starostlivosti má ale i ďalší rozmer. Ak žena či jej dieťa majú zdravotné problémy, do nemocnice môžu ísť až po manželovom schválení. „Do nemocnice som sama nemohla ísť. Navyše dobrovoľní zdravotníci jazdiaci sanitkou v Colorado City a Hilldaleu sú všetko členovia FLDS. Preto sa na nich vyvíja ohromný tlak, aby nikdy nezasahovali do vecí rodiny iného muža. Takže nikdy neodviezli ženu (či jej dieťa) do nemocnice, ak by im na to jej manžel nedal súhlas."

 

Dievčatá

„Náš život bol menou, ktorou obchodovali iní." Tieto slová Carolyn Jessopovej zachycujú prístup k dievčatám a ženám v komunite FLDS. Najlepšie ich dokresľuje životný príbeh Fawn Broadbendovej. Tá utiekla z Hilldale, keď mala šestnásť. Spomína, že jej zakazovali, aby sa smiala, ale preto z Hilldale neodišla. Keď mala 14 rokov, otec ju nechal zapísať do „knihy radosti", na zoznam mladých dievčat, ktorý spravoval Jeffs. Bol to zoznam dievčat ktorých rodičia boli presvedčení, že sú pripravené na to, aby sa stali manželkami mužov majúcich niekoľko žien. Keď sa Broadbendová dozvedela, že je na zozname, utiekla. Jej staršia sestra sa stala 23. manželkou polygamistu so 106 deťmi v meste Bountiful v Britskej Kolumbii v Kanade a ona sa takému osudu chcela vyhnúť. Jej minimálne vzdelanie v Hilldale sa sústreďovalo na vštepovanie, že ženy sú mužovi stopercentne podriadené. „Dievčatá existujú na zemi preto, aby poslúchali muža, ktorý je im nadradený. Vašou úlohou je rodiť mužovi deti, plniť mužove príkazy a nikdy ho nespochybňovať. Keby som tam zostala, nemala by som vôbec právo rozhodovať o svojom živote," poznamenáva Broadbendová (Britské listy).

Dievčatám sa zariaďovali svadby v čoraz nižšom veku. Jeffs organizoval dokonca pre -násťročné (aj dvanásťročné) dievčatá „žúry". Jeffs mal tak možnosť stýkať sa s mladými dospievajúcimi dievčatami a vyberať si, ktorá z nich by sa za neho mohla vydať, až budú o pár rokov staršie.

 

Chlapci

Ako sme už uviedli, mali dievčatá v čase šéfovania Warrena Jeffsa bezprostredne po začiatku ich puberty pohlavný styk s omnoho staršími mužmi, ktorí sa označovali ako ich „spirituálni manželia". Mladí chlapci sa vychovávali k tomu, aby toto zneužívanie akceptovali a pokračovali v tom a navyše boli cvičení špehovať v domoch FLDS a podávať potom hlásenie Warrenovi. Nielen dievčatá, ale i mladí chlapci boli ohrození sexuálnym zneužívaním. V júli 2004 podal v Utahu civilnú žalobu proti Warrenovi Jeffsovi Brent Jeffs, ktorý ho obviňoval, že ho ako študenta v súkromnej škole v Salt Lake City, ktorú Warren viedol, sexuálne zneužíval. Brenta k tejto žalobe podnietila samovražda jeho brata Clayna, ktorý sa roku 2002 strelil do hlavy po tom, čo zverejnil, že ho Warren sexuálne zneužíval. Brent Jeffs ďalej uviedol, že bol zneužívaný pravidelne od piatich rokov. Od chvíle, keď Brent Jeffs podal v roku 2004 žalobu, vypočula kancelária štátneho zástupcu vlády Utahu vyše sto mladých mužov a dievčat, ktorí nahlásili sexuálne či fyzické obťažovanie Warrenom Jeffsom.

Chlapci a muži sú v FLDS ohrození ešte ďalšou hrozbou a to vylúčením z komunity. O tzv. „stratených chlapcov" (vyhnaných z komunity a prežívajúci v uliciach miest) sa stará Fischerova nadácia2, ktorá v uplynulých siedmich rokoch pracovala s troma stovkami takých mladíkov, z ktorých niektorí mali len trinásť rokov.

Čo je príčinou vylúčenia chlapcov z komunity? Šestica vyobcovaných chlapcov, ktorí zažalovali kult, tvrdí, že ich cirkev vyhnala zo svojho stredu, aby znížila počet mužov, lebo v skupine nie je dostatok žien. Teda nie je ich toľko, aby si vážni a zaslúžilí členovia cirkvi mohli vziať tri a viac manželiek. Tento názor potvrdzuje tiež Fischer, ktorý tento chlapčenský exodus prirovnáva k chladnokrvnej kalkulácii cirkevných vodcov, v ktorých záujme je obmedziť počet mužov súperiacich o mladé ženy na vydaj. „Keď sú v spoločnosti muži, ktorí majú dvadsať alebo tridsať, ale aj osemdesiat manželiek," hovorí Fischer, „jednoduchou úvahou prídete k záveru, že vám ostanú mnohí ďalší muži, pre ktorých neostane ani jedna žena. Cirkev tvrdí, že vylučuje chlapcov, lebo pôsobia rušivým vplyvom, všimnite si však, že len málokedy vylúči dievčatá." (Anderson, 2010)

Dospievajúcich chlapcov vysadili na diaľnici a povedali im, nech sa už nikdy nevracajú. Príčiny boli často banálne a nezmyselné, napríklad: dostali sa k cédečku, videli film alebo sa bozkávali s dievčaťom. Richard Gilbert bol ako 16-ročný vylúčený, pretože chcel ísť do verejnej školy. Tommyho Steeda (15 rokov) pristihli, ako pozerá film. U iných boli príčinou vylúčenia krátke rukávy košele či hádka s dievčaťom. Pre týchto mladých mužov, vzdelaných a vychovaných v prísnych a striedmych podmienkach uzavretej stredovekej komunity, je vyhnanie zo spoločenstva a odlúčenie od rodiny tým najhorším trestom. Musí to byť pre nich strašný šok dostať sa do spoločnosti mimo komunity a nemôcť sa vrátiť.

V FLDS vznikali aj ďalšie stresujúce situácie. Nielenže cirkevný vodca dovolí niekoľkonásobný sobáš iba mužom, ktorých považuje za „bohabojných", v jeho právomoci je i trestanie mužov tým, že im odoberie ženy i deti a dá ich iným mužom. V minulosti sa tieto situácie stávali po smrti patriarchu a zmyslom bolo zaistiť obživu jeho vdovám. Kritici však tvrdia, že za Jeffsovej vlády sa tento „prevod" stal ďalšou zbraňou používanou proti tým, čo sa odvážili vybočiť z radu. Warren jednoducho žene oznámil, že jej manžel jej nedokáže ponúknuť v posmrtnom živote spásu, preto ju dáva mužovi, ktorý je schopný to urobiť. Warren si zavolal muža do svojej kancelárie a oznámil mu, že už ďalej nebude súčasťou svojej rodiny a že musí opustiť manželku, deti, prácu i komunitu, aby sa kajal. Niekedy sa taký muž dozvedel dôvod, ale často nič netušil. Tak sa stávalo, že deti dostali za necelé tri roky tretieho otca.

Situácia vyvrcholila v januári 2004. Warren Jeffs zvolal mimoriadne zhromaždenie obyvateľov mesta a pred davom 1 500 ľudí prečítal zoznam 21 starších obce, povedal im, že zhrešili (bez toho, aby špecifikoval ako) a nariadil im, aby mesto ihneď opustili. Medzi nimi bol aj starosta Colorado City Dan Barlow. Títo muži, zbavení svojich žien a detí (tie boli vzápätí priradené iným členom v cirkvi), si okamžite zbalili veci a odišli. Väčšina z nich je stále vo vyhnanstve, bez kontaktu na manželky a deti, a zúfalo sa snažia zistiť, za aké hriechy majú činiť pokánie. Carl Holm (42) bol potrestaný, že si vzal za manželku nemormónku a bol z mesta tiež vyhnaný. Dve jeho sestry sa vydali za iného muža, kým jednej z nich Warren Jeffs neoznámil, že už jeho manželkou nie je, a vyhnal ju z mesta bez toho, aby jej oznámil, čím sa previnila. Jej deti „previedol" na druhú sestru.

 

Túžba po Sione

Úrady v Arizone i Utahu sa v rôznych obdobiach pokúšali tvrdo zakročiť proti komunite, napríklad v roku 1935 či 1944. Potom nasledovala razia roku 1953 v Short Creeku v Arizone, pri ktorej komunite odobrali a umiestnili do štátnej starostlivosti vyše 200 detí. Tieto akcie vzbudili čoskoro veľmi kritické ohlasy. Dodnes ľudia, ktorí boli vtedy deťmi, spomínajú na hrôzy spojené s odlúčením od rodičov.

Ostrú kritiku si vyslúžil tiež zásah z 3. apríla 2008. Policajné zložky urobili raziu v odľahlom objekte známom pod menom ranč Túžba po Sione (Yearning for Zion). Už po niekoľkých hodinách sa začalo diskutovať o tom, že zásah bol nezákonný, nešetrný, neetický. Tiež dostupné údaje sa veľmi líšia. Všetko sa to začalo telefonátom šestnásťročného dievčaťa Sarah, ktorá pracovníkom Linky dôvery šeptom povedala, že sa obáva, že znovu čaká dieťa s päťdesiatročným mužom, za ktorého ju donútili sa vydať a ktorý ju bije. Tretí deň po útoku polície nariadila sudkyňa Barbara Waltherová odobrať všetkých členov kultu, ktorí majú menej ako sedemnásť rokov, vrátane chlapcov. Odobrané deti boli nejaký čas pod ochranou štátnych orgánov. Tie ich od rodín oddelili a odviezli vyše 400 detí, ktoré umiestnili do opatrovníckych centier, kde čakali na rozhodnutie o ich ďalšom osude.

Členovia cirkvi však tvrdia, že osoba toho mena neexistuje a že si to polícia vymyslela, lebo nebola schopná zmienenú Sarah medzi zadržanými a odobranými deťmi nájsť. Domnievajú sa tiež, že telefonáty boli falošné. Dvanásť ďalších príslušníkov cirkvi vrátane Warrena Jeffsa bolo utažským súdom v roku 2007 obvinených z trestných činov, počnúc bigamiou až po pohlavný styk s maloletými.

I keď bol policajný zásah veľmi sporný a diskutabilný, prispel k niekoľkým novým poznatkom, a síce: vyše polovice neplnoletých dievčat v FLDS je tehotných, sú matky či oboje.3 „Z 53 dievčat medzi 14. a 17. rokom v našej starostlivosti má 31 buď už deti, alebo sú práve tehotné," oznámila hovorkyňa miestneho úradu pre ochranu mládeže. Policajná razia ďalej odhalila, že stovky dospievajúcich dievčat mali sexuálny styk s dospelými mužmi. Už 13-ročné dievča sa muselo „spirituálne vydať" a mať pohlavný styk so zreteľne staršími mužmi a rodiť deti.

 

Záver

Z článku je zrejmé, že deti sú v kultúre FLDS určitým spôsobom ohrozené. Už sám život v tejto skupine vykazuje rizikové prvky pre deti a mladistvých (prístup k lekárskej starostlivosti spojený s absolútnou autoritou otca, neprimerané fyzické tresty, exkomunikácie, nútené svadby, pohlavný styk maloletých dievčat s výrazne staršími mužmi a polygamný spôsob života). V tejto súvislosti si nemožno nepoložiť otázku: ako je možné, že v 21. storočí v USA sa niekoľko rokov cielene prehliadal zákon, ktorý by mal platiť pre všetkých? Navyše kompetentné orgány, ktoré mali ohrozeným deťom pomôcť, im ublížili. Nielenže tolerovali polygamiu, ale nešetrným zásahom odlúčili deti od svojich rodín.

 

Poznámky:

1 Všetky citácie v texte - ak nie je uvedené inak - sú prevzaté z publikácie Carolyn Jessopovej a Laury Palmerovej Mormónka.

2 Dan Fischer - bývalý člen FLDS, z ktorého sa postupom času stal jeden z jej najvýraznejších kritikov. V súčasnosti vedie organizáciu zameranú na prácu s ľuďmi, ktorí boli z cirkvi vylúčení alebo z nej utiekli.

3 V čase razie, keď boli deti umiestnené do opatery štátu, porodila 17-ročná Pamela Jeffsová zdravého chlapca. Ten sa stal 464. dieťaťom, ktoré bolo zverené do výchovy štátu Texas. Pamela má ešte 16-mesačné dieťa.

 

Literatúra a internet:

1. Anderson, S.: Polygamisti. National geographic, február 2010

2. Calonego, B.: Die dunklen Geheimnisse von Bountiful (2006) - http://www.sueddeutsche.de/panorama/732/374542/text/print.html

3. Jessopová, C., Palmerová, L.: Mormónka. Ikar, Praha 2009

4. Kinder sollen zu polygamer Sekte zurückkehren (2008) - http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,556498,00.html

5. Kinder systematisch auf Missbrauch vorbereitet (2008) - http://www.welt.de/vermischtes/article1887976/Kinder_systematisch_auf_Missbrauch_vorbereitet.html

6. Novotný, T.: Mormoni a polygamie (1998) - http://www.dingir.cz/dingir/1998_2

7. Perverser Prophet: Teufel, auch (2006) - http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2006-20/artikel-2006-20-teufel-auch.html

8. Pilkington, E.: Manžel a manželky: Zakážu USA polygamiu amerických mormónov? (2006) - http://www.blisty.cz/art/31363.html

9. Polygamisten-Sekte: Missbrauch im Namen Gottes (2008) - http://www.focus.de/panorama/welt/tid-9806/polygamisten-sekte-missbrauch-im-namen-gottes_aid_298633.html

10. Reiner, T.: Polygamista dostal za manželstvo s pätnásťročnou desať rokov väzenia (2009) - http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/184054-polygamista-dostal-za-manzelstvi-s-patnactiletou-deset-let-vezeni.html

11. Sektenführer Warren Jeffs verhaftet (2006) - http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,2151996,00.html

12. Stwora, V.: Štátna moc si posvietila na mormónsku polygamnú sektu (2008) - http://www.zvedavec.org/komentare/2008/04/2535-statni-moc-si-posvitila-na-mormonskou-polygamni-sektu.htm?PHPSESSID=v0ik5gbc2p608r2sfsrmq65na7

13. Sušer, J.: Texaský čierny apríl (2008) - http://www.dingir.cz/texasky_cerny_duben.shtml