Vydavateľ: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008, s. 158

Prednedávnom sa na našom knižnom trhu objavila zaujímavá publikácia talianskych odborníkov psychiatra Tonina Cantelmiho a psychologičky Cristiny Cacaceovej zaoberajúca sa fenoménom satanizmu. Knižka je síce útla svojím rozsahom, avšak vôbec nie obsahom. Je rozdelená na šesť hlavných kapitol: Náboženské sekty, Satanizmus, Satanizmus a kultúra, Rozšírenie satanizmu vo svete mládeže, Rituálne zneužívanie a Oslobodenie od satanizmu.

Skôr ako autori prejdú k samotnej téme, najprv zadefinujú sektu a klasifikujú ju podľa určitých kritérií. Ako príčiny šírenia siekt uvádzajú sociálne a individuálne faktory. Satanizmus sledujú ako fenomén vyvíjajúci sa od stredoveku cez vznik jeho moderných podôb v 20. storočí až po jeho súčasné formy. Definujú ho ako „formu náboženskej opozície v kultúrach, v ktorých prevažuje koncepcia dobrého Boha". Čitateľa informujú aj o satanistických rituáloch a symboloch (škoda, že nie sú zobrazené aj na fotografiách).

Kniha nezabúda ani na opis vzniku psychickej manipulácie v satanistickej sekte smerujúcej od náboru až po vznik satanistickej identity. Súčasná kultúra zohráva prostredníctvom svojich informačných kanálov podstatnú úlohu pri šírení satanistických myšlienok. Autori nás upozorňujú, že sa s nimi môžeme stretnúť i tam, kde by sme to vôbec nečakali (pokémony, skryté odkazy v hudbe). Za najohrozenejšiu vekovú skupinu považujú adolescentov, pretože satanizmus im sľubuje moc, majetok, odmenu a myslia si, že im dopomôže, aby boli „in". V skutočnosti len zneužije ich citlivosť na tlak skupiny a pretransformuje ich na svoj obraz spočívajúci v „vzbure proti danému systému a úniku pred konformizmom a hodnotami danej spoločnosti".

V publikácii autori vyjadrujú opodstatnenú obavu zo šírenia satanizmu v Taliansku. Vymenúvajú niekoľko desiatok satanistických hnutí, či už domácej alebo zahraničnej proveniencie. Vidíme, že kompetentní odborníci ho nechápu len ako určitý zdroj bulvárnych správ a nesnažia sa jeho existenciu zľahčovať, ale považujú ho za skutočný celospoločenský problém a pristupujú k nemu komplexne. O tom, že satanizmus je taktiež kriminálny problém, sa môžeme presvedčiť na uvedených najčastejších trestných činoch páchaných satanistami (klamanie nesvojprávnej osoby, znesväcovanie hrobov, týranie a zabíjanie zvierat a ľudí, užívanie omamných látok, nekrofília a pod.).

Za pozitívum považujem, že autori prezentujú aj návod, ako sa oslobodiť z područia satanizmu. Ide o tzv. Exit Strategy Therapy (Terapeutická stratégia odchodu), čo je nenátlaková terapeutická technika spočívajúca vo vytvorení dôvery a nadviazaní kontaktu s pravou identitou člena sekty. Na uľahčenie orientácie by publikácia mohla byť doplnená slovníkom či registrom odborných výrazov. Prehľadnejšie spracovanie formou tabuliek a rôznej veľkosti písma by zase pomohlo čitateľovi lepšie sa vyznať v definíciách, klasifikáciách a teóriách.

Kniha je písaná ako učebnica, a preto je určená najmä psychológom, psychiatrom, teológom, či sociálnym pracovníkom, ktorí sa pri práci stretajú so závislosťou od satanizmu. Uvedené dielo chce byť multifunkčné, tak ako je to v súčasnosti moderné. Zahŕňa v sebe tri hlavné zložky: začlenenie fenoménu do systému, jeho samotný opis a východisko. Je na čitateľovi, aby posúdil, ako sa to autorom podarilo.