Vaša otázka je pomerne široká, a preto vyžaduje aj obsiahlejšiu odpoveď. Ani religionisti nie sú jednotní v tom, čo to vlastne scientológia je: či ide o náboženskú spoločnosť, akýsi druh alternatívnej psychoterapie, alebo o krytie výnosných podnikateľských aktivít. Sami scientológovia ju definujú ako „aplikovanú náboženskú filozofiu". Scientológia má dve formy: Scientologickú cirkev a dianetiku. Na Slovensku sú dianetické centrá zastúpené v štrnástich mestách (Bratislava, Košice, Trnava, Nitra, Prešov, Komárno, Poprad a i.). Scientológovia dianetiku prezentujú ako „modernú vedu o duševnom zdraví". Jej autorom je Lafayette Ronald Hubbard, zakladateľ Scientologickej cirkvi, ktorý túto kontroverznú metódu publikoval roku 1950 v USA. Avšak už v tom čase ju relevantné odborné medicínske a psychiatrické kruhy jednoznačne odmietli ako nevedeckú a tento status platí dodnes.

Podľa Hubbardovej teórie má život dve súčasti: materiálne univerzum a tzv. X-faktor, ktorý ho môže organizovať a mobilizovať. Existencia a pôsobenie tohto faktora však nebolo nikdy vedecky preukázané a to isté možno povedať aj o dianetickej metóde auditingu a pomôckach (tzv. detektor lži - E-meter, Oxfordský test schopností), ktoré používa. Prezentovanie dianetiky ako vedy je teda neseriózne a zavádzajúce. Obsah vzdelávania na našich školách je postavený na vedeckých poznatkoch a realizácia aktivít vychádzajúcich z nevedeckých základov je v jasnom rozpore so základným princípom vzdelávania.

Hoci scientológovia odmietajú iné teórie, od Hubbardovej smrti (1986) neexistuje žiadna modifikácia ani vývoj v jeho učení. Jeho nasledovníci dodnes svojho zakladateľa nekriticky glorifikujú ako neomylného a vševediaceho. Považujú sa za vyvolených na uskutočnenie prevratnej premeny spoločnosti na základe jedinej neomylnej normy a pravdy, Hubbardovej pravdy. Podľa nášho názoru takýto postoj možno považovať za prejavy kultu osobnosti, fundamentalizmu a elitárstva. A to sú charakteristiky typické pre sporné spoločenstvá.

Na Slovensku nie je Scientologická cirkev legálne zaregistrovaná ako cirkev. Z krajín V4 sa mohla pýšiť štatútom cirkvi iba v Maďarsku, kde má aj svoje centrum pre strednú Európu. Avšak podľa nedávno schváleného zákona o registrácii cirkví jej bola táto výsada, spoločne s ďalšími vyše 350 maďarskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, odňatá.

Scientologická cirkev u nás začala svoju činnosť roku 1995 a v súčasnosti sa k nej údajne hlási vyše dvetisíc členov. Prvou oficiálnou organizáciou, založenou roku 2000, bola misia v Leviciach pod názvom Dianetické centrum Levice. Onedlho nato vzniklo Dianetické centrum Bratislava. Dnes sa tieto organizácie pretransformovali na Centrá Dianetiky a Scientológie a majú status občianskych združení.

Scientológovia využívajú všetky legálne dostupné možnosti a svoju činnosť vykonávajú väčšinou ako neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie, komerčné firmy či edukatívne a poradenské inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania, manažmentu, personalistiky atď. Medzi scientologické poradensko-vzdelávacie organizácie patria: Aplikovaná scholastika, jazyková škola Lite a Študijné centrum Basic.

Aplikovaná scholastika vychádza z Hubbardových vzdelávacích metód známych ako Študijná technológia. V rámci tejto metódy u nás pôsobí sedem vzdelávacích inštitúcií; okrem iných sú to spomínané Študijné centrum Basic a jazyková škola Lite, celodenné súkromné centrum pre deti od 2 do 10 rokov Happy Days Bratislava a Centrum výučby angličtiny L&L Language and Learning Center Bratislava.

Študijné centrum Basic má svoje sídla v jedenástich mestách po celom Slovensku. Vydáva občasník Basicoviny, kde sa vyučujúci prezentujú ako súkromní učitelia detí s dyslexiou a dysgrafiou. Využívajú učebné postupy, ktoré Hubbard zhrnul v základnej študijnej príručke Učenie ako sa učiť. Stretla som sa na školách s ponukou bratislavskej firmy IP Servis, ktorá listom zdarma predkladala prezentáciu tejto príručky, pričom Hubbarda ako autora v nej vôbec nespomenula. Podotýkam, že profesionálna náprava špecifických porúch učenia čítania a písania, na ktorú sa Basic špecializuje, patrí výlučne do kompetencie vysokoškolsky vzdelaného špeciálneho pedagóga alebo psychológa.

Lite - anglická škola používa Hubbardove učebné technológie, ktoré získala ako licenciu od Scientologickej cirkvi. Škola vlastní akreditáciu ministerstva školstva. Tvorcom jej učebného systému je profesor Randy Pein. Na Slovensku pôsobí sedem škôl Lite.

Z iných organizácií, ktoré Scientologická cirkev zastrešuje, spomeniem:

Občianska komisia za ľudské práva (u nás o. z. CCHR Slovakia so sídlom v Košiciach) - organizácia monitoruje situáciu v oblasti psychiatrie s cieľom diskriminácie psychiatrov a psychológov. Mimochodom, Scientologická cirkev vydala sugestívny hudobný klip spojený s brožúrou, ktorej program sa zameriava na výchovu mladých k ľudským právam. Nazdávam sa, že časom môže byť ponúknutý takisto do našich škôl. Podobnú kampaň zameranú na ľudské práva Scientologická cirkev realizovala aj na školách vo Švajčiarsku.

Asociation for Better Living and Education - organizácia zastrešujúca spoločensky prospešné programy ako Narconon (pre zvládanie drog a alkoholizmu s využitím purifikačného detoxikačného programu), Criminon (zameraný na reformu kriminality a rehabilitáciu recidivistov) a už spomínaná Aplikovaná scholastika.

Občianske združenie Cesta ku šťastiu so sídlom v Bratislave sa hlási k 21-bodovému „nenáboženskému morálnemu kódexu", ktorý vo forme brožúry distribuovalo napríklad do detských domovov. Autorom tohto kódexu je, ako inak, Hubbard, ktorý ho prezentuje „ako rozumného sprievodcu pre lepší život". Na školy toto združenie v rámci rovnomenného programu ponúka bezplatné vzdelávanie učiteľov etiky a výchovných poradcov vo výučbe morálnych hodnôt a charakteru žiakov. Niektorí už tento kurz absolvovali a po ukončení škola zdarma dostala kompletnú pomôcku obsahujúcu DVD, knihu s princípmi, príručku pre vyučujúceho s učebným plánom vyučovacích hodín a útle brožúry určené žiakom.

Občianske združenie Slovensko bez drog funguje od roku 2010 a jeho predsedom je Juraj Šembera. Rovnaké meno sa vyskytuje tiež na webstránke Scientologickej cirkvi - http://www.truthaboutscientology.com/stats/by-name/j/juraj-sembera.html, čo zrejme nie je náhoda. Združenie spolupracuje s americkou nadáciou Foundation for Drug Free World a práve skrze ňu má pravdepodobne prepojenie na Scientologickú cirkev. Počas dvoch rokov prednášky realizovalo na 205 základných a 89 stredných školách.

Ministerstvo školstva nevydalo žiadne oficiálne stanovisko k programom, za ktorými stojí Scientologická cirkev. V pedagogicko-organizačných pokynoch pre tento školský rok ale odporúča využívať výhradne vopred overené a odborne garantované preventívne programy s využitím služieb Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, aby sa predišlo pôsobeniu zhubných kultov a siekt na žiakov. Avšak oficiálne sa vyjadril Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý prevenčný program občianskeho združenia Slovensko bez drog vzhľadom na jeho prepojenie so scientológiou neodporúča. Podľa
našich informácií sa navyše tento program realizuje výhradne jednorazovo, často hromadne počas jedinej vyučovacej hodiny a bez odborného vysokoškolského vzdelania lektora, čo odporuje základným princípom efektívnej a účinnej prevencie.