V tomto krátkom úryvku z listu svätého Pavla je obsiahnutá základná pravda našej pozemskej, ale i posmrtnej existencie. Dotýka sa života a smrti, spásy a zatratenia, Božej moci a moci Zlého. V neposlednom rade sa v ňom spomína i duchovná polarizácia zázrakov, s ktorými má dnešný človek 21. storočia čoraz väčšmi dočinenia. Veď mnohé kulty sú postavené práve na osobnej skúsenosti svojich členov s paranormálnymi javmi. K siahodlhému zoznamu lživých zázrakov a zvádzaní môžeme priradiť aj ufológiu, transcendentálnu meditáciu, rozličné okultné praktiky a ezoterické smery, viaceré metódy alternatívneho liečiteľstva či početné techniky zostupov a následných duchovných výletov v stave rozšíreného vedomia.

Fenomén paranormality je dnes komerčne veľmi príťažlivý, preto ho do svojich programov stále častejšie zaraďujú i početné televízne stanice. Príkladom je aj televízny kanál Mind, Body, Spirit (Myseľ, Telo, Duša), ktorý môžu diváci v USA a Kanade sledovať dennodenne celých 24 hodín. Ale ani slovenský divák nie je o nič „ochudobnený", aj jemu sa v čoraz kratších intervaloch servírujú rôzne záhady a kúzla, ba svoj život si môže nechať nalinkovať i profesionálnymi vešticami poskytujúcimi svoje „nezištné" „odborné" rady dôverčivým a naivným ľuďom.

Hoci ide o témy, ktoré rezonujú najmä v kultoch postmodernej spirituality, rovnako ovplyvňujú aj náboženské presvedčenie nás kresťanov a v konečnom dôsledku ním otriasajú. Dovolím si poznamenať, že nie sú častým námetom ani v nedeľných homíliách či príhovoroch pri iných náboženských príležitostiach. A ak sa aj vyskytnú, je ich ako šafranu. Pričom mnohí - a to i praktizujúci kresťania na Slovensku veselo navštevujú rôzne veštice, energeticky sa dobíjajú pitím tzv. diamantovej vody, objednávajú sa u liečiteľov, aktívne narábajú so spirituálnymi energiami, „kontaktujú" sa s duchovnými bytosťami, veria v reinkarnáciu atď. O absencii týchto možno nepopulárnych, no z hľadiska živej viery aktuálnych tém však hovoria viacerí zahraniční autori. Napríklad Michel San Pietro v knihe Reincarnation and Christian Doctrine píše, že v súčasnosti je náročné s kňazmi alebo pastormi viesť konverzáciu na dôležité témy, ako je napríklad otázka zla, utrpenia, smrti či budúceho života. Konštatuje, že duchovní sa im opatrne vyhýbajú a preferujú kázanie namierené proti televízii všeobecne, resp. o sociálnych či iných spoločenských otázkach. Jedným dychom však autor dodáva, že práve tí, ktorí sú smädní po duchovnom poznaní, sa idú napiť z iných vôd, napríklad aj z vôd hinduistickej Gangy...

Rozhodne kresťanstvo má vo svojom repertoári oveľa príťažlivejšie a radostnejšie témy, ktoré sú pevne zakotvené v evanjeliu, avšak bez poznania i tých duchovne zavádzajúcich a duši škodlivých praktík sa ich osvojovanie jednoducho nezaobíde. Napokon aj samotné Božie slovo nás vyzýva ku skúmaniu duchov a k rozpoznávaniu falošných prorokov. A nielen vyzýva. Duchovných pastierov i ostatných veriacich zároveň disponuje a poučuje, ako sa majú v duchovnom babylone dneška správne orientovať. Láska k pravde, o ktorej s takým zápalom vraví apoštol Pavol, totiž spočíva v ochote prijať Slovo, ktoré jediné má moc spasiť naše duše.