Militantné postoje


Kresťanské spoločenstvo Milosť (KS Milosť) chápe cirkev primárne ako (duchovnú) „armádu", ktorej úlohou vo svete „ležiacom v moci diabla" je „bojovať" a „víťaziť". Mimoriadne silný dôraz sa tu kladie na koncepty ako autorita, moc, sila a duchovný boj, v ktorom sa majú tieto prvky aplikovať.2 Individuálni kresťania sú nabádaní „obliecť si uniformu" dieťaťa Božieho a „praktizovať moc mena Ježiš".3 KS Milosť je presvedčené, že vízie a ciele spoločenstva, ktoré sa zvyknú stotožňovať s cieľmi Božieho kráľovstva, sa môžu realizovať len vtedy, keď ich cirkev bude „pretláčať silou".4 Takéto militantné porozumenie cirkvi a jej úlohy vo svete sa odzrkadľuje prakticky v každom aspekte jej činnosti a pôsobenia.

Je dôležité poznamenať, že militantná ekleziológia a z nej vyplývajúce militantné postoje nie sú pre KS Milosť okrajové. Naopak, majú fundamentálnu dôležitosť, keďže sa odvíjajú od samého porozumenia Božiemu charakteru a ako také sú - napriek kritike - nemeniteľné. Jaroslav Kříž, senior pastor v Banskej Bystrici a duchovná autorita aj pre ostatné zbory, objasňuje: „Pre nás symbolizuje meno Pánovo silu bojovníka. Nechcem o tom veľa hovoriť, ale poviem niekoľko základných myšlienok. Viete, že sme často odsudzovaní, že sme militantní. Nech si každý hovorí, čo chce, budeme militantní aj ďalej. Lebo Boh je militantný."5

Napriek tomu, že predstavitelia KS Milosť často deklarujú, že boj zvádzajú proti duchovným mocnostiam (Ef 6, 12) a nie proti konkrétnym ľuďom či inštitúciám, to sa dá v bežnom živote od seba len ťažko - ak vôbec - oddeliť, keďže podľa KS Milosť duchovné mocnosti, ktorých snahou je zabrániť „napredovaniu Božieho diela", sa na zemi prejavujú najmä skrze ľudské osoby. V tomto zmysle napríklad Adrián Šesták, pastor KS Milosť v Martine a Bratislave, uvádza, že terčom militantných postojov nemajú byť len neviditeľné duchovné sily, ale boj „musí byť obrátený na tých reprezentantov diablovho odporu, na tých ľudí, ktorí nesú tie myšlienky, ktorí nesú tie slová, ktoré majú za cieľ, aby ochromili životy tých, ktorí sa s čistými úmyslami snažia budovať Božie dielo".6

Toto učenie a jeho dynamiku v praxi možno ilustrovať postojom Šestáka voči Mestskému úradu v Martine a tiež voči Andrejovi Hrnčiarovi, ktorý v tomto meste zastáva funkciu primátora. Šestákov postoj sa ako militantný javí minimálne z jeho vyjadrenia v súvislosti s výstavbou bohoslužobných priestorov KS Milosť: „Ja vám poviem, že už kvôli budove sa udialo toľko vecí, toľko vecí sme už museli prejsť, že vám poviem, že už by som najradšej koľkokrát išiel a sám by som dal nejakú bombu na mestský úrad. Hovorím si, nech už odpália niekde do plynu, ja sa už nechcem s týmito ľuďmi zaoberať, nechcem o tom nič vedieť, lezie mi to na nervy, nenávidím to, je to odporné, strašné, diabol ich tam poslal atď. Všetky strašné myšlienky ma napádajú. Potom sa preberiem a rozmýšľam o tom, že, vďaka Pánovi, Ježiš zvíťazil, nemusím sa trápiť. A to ma drží pri živote, že vidím, že nemusím sa ničím trápiť, lebo Boh je dobrý. Všetko to, čo robí, je dobré, vďaka Pánovi, Ježiš porazil tento svet, zvíťazil nad ním, preto i my zvíťazíme. Amen, haleluja, vo všetkom!"7

Vzťah k primátorovi mesta vyjadruje Šesták v kontexte duchovného boja slovami: „Keby som mal opísať svoj osobný vzťah voči primátorovi, nech mi Pán dá milosť, aby som nezhrešil. Ale pozri sa, z Božieho pohľadu, ja ti poviem, že toho človeka je treba začať milovať, treba sa zaňho začať modliť. Ale nie milovať ho telesnou láskou, ale je treba sa začať modliť, aby diabol cez neho neurobil väčšie škody. Amen? To je pravda. Takto je treba vidieť pána Fica a ďalších ľudí. Že fyzicky títo ľudia nie sú pre mňa vôbec príťažliví, ani psychicky, ani nijako inak a ja týchto ľudí nemám rád. Osobne vám poviem, že tak, ako som tu, týchto ľudí nemám rád. Keby som nasledoval svoje telo, stal by som sa asi anarchista, terorista, skrytý džihádistický bojovník a tak ďalej. Ani by som sa za to nehanbil. Ešte by som to robil aj s povznesenou tvárou mysliac si, že robím najlepšie, čo môžem. Ale predsa, vidíš, Svätý Duch vie na človeka položiť bremeno a ja ti poviem, že modli sa, aby ti Svätý Duch pomohol mať rád týchto ľudí, aby ťa pohol, aby si sa mohol za týchto ľudí modliť atď. Toto je strategický duchovný boj."8

Z uvedeného je zrejmé, že Šesták, ako aj niektorí ďalší predstavitelia KS Milosť sa pohybujú na tenkom ľade. Na jednej strane možno hodnotiť pozitívne, že veriaci nie sú priamo nabádaní, aby svoje postoje voči osobám, ktoré vnímajú ako „nástroje diabla", pretavili v násilné alebo inak nezákonné činy. Na druhej strane ale takéto vyjadrovanie zo strany duchovnej autority možno označiť minimálne za sporné, a to najmä v časoch, keď sme vo svete svedkami rôznych nábožensky motivovaných konfliktov.

K militantným postojom v oblasti konfrontácie „falošnej bohoslužby" vyzýva veriacich Milan Dupan, pastor KS Milosť v Nitre: „Neboj sa byť militantný v týchto veciach, taký bojovný, horlivý, zapálený. Lebo čo sa snaží diabol aj urobiť? Chce ťa zastrašiť, chce spôsobiť, aby si nehovoril o tom, aby si bol ticho, aby si mlčal, aby si nevstúpil do konfliktu. Ale do konfliktu treba vstúpiť. A viete prečo sa nám darí Božia práca a iným cirkvám nie? Lebo my vstupujeme do konfliktov. My sa nebojíme konfliktov, pretože sa nebojíme hovoriť pravdu."9

V Dupanovom vyjadrení je obsiahnutý aj dôraz na výlučnosť KS Milosť ako spoločenstva, ktoré „buduje pravú bohoslužbu". Ekumenické hnutie sa v KS Milosť totiž prísne odmieta a spája s „duchom Antikrista". Táto bifurkácia „my verzus oni" sa všeobecne považuje za jeden z charakteristických znakov náboženských siekt.

 

Boží protivníci


Podľa KS Milosť sa prakticky každý aspekt ľudského života odohráva v kontexte duchovného boja a zápasu s duchovnými mocnosťami, ktoré bránia naplneniu Božích plánov v živote jednotlivca, cirkvi a sveta. Teologická identita sa tu formuje mimoriadne silným dôrazom na démonológiu a vplyv učenia o démonoch možno jasne pozorovať na individuálnom i kolektívnom živote členov KS Milosť. Jeho predstavitelia odvodzujú tento dôraz najmä od pozemskej služby Ježiša, ktorý podľa autorov evanjelií praktizoval exorcizmus a dal mandát svojim učeníkom, aby ho v tejto službe nasledovali (Mk 16, 17). Kříž hovorí: „Ja som za to vyháňať démonov. Vyháňame ich proste. Prečo? Pretože sú za problémami, pretože Ježiš vyháňal démonov, učeníci vyháňali démonov."10 Na inom mieste Kříž tvrdí, že za „prirodzenými vecami - za správaním ľudí, náladami, úspechom, neúspechom - stoja duchovné sily", ktoré „ovplyvňujú prirodzený život", a dodáva, „že podľa toho, aký je pomer síl požehnaní a kliatob, podľa toho sa pohybuje tvoj život".11

KS Milosť súčasne považuje prax vyháňania démonov za nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie prebudenia. Peter Kuba, pastor KS Milosť v Žiline, poznamenal: „A dnes v cirkvi, v ktorej je prebudenie, neustále sú vyháňaní démoni. A prebudenie iba tak môže byť, že je úspešný duchovný boj a ľudia sú oslobodení od démonov. A ľudia iba tak môžu žiť kresťanský život a byť oslobodení od hriechu, že sú oslobodení od démonov. (...) Takže v Biblii je veľa o démonoch. Prečo je veľa o démonoch? Lebo démoni a padlí anjeli stoja za všetkými problémami ľudí."12

Prekážkou prebudenia môžu byť aj osoby vo vnútri cirkvi, proti ktorým sa následne zo strany vedenia zboru podnikajú kroky. Peter Minárik, pastor Domu viery v Poprade, napríklad spomína konkrétnu, jasne identifikovateľnú osobu, ktorú vylúčili zo spoločenstva a tento disciplinárny akt odôvodňuje nasledovne: „Ju sme zo zboru vyhodili - musel som to urobiť preto, lebo Božie slovo hovorí, že aj pohoršenie z koho vychádza, tak vedia sa potom nakaziť mnohí. A vieš, keby to bolo len, že človek zhrešil, ale za tým sú démoni. A toto sa vie natlačiť do zboru, vie to zneistiť, spochybniť ľudí - toto my nesmieme dovoliť."13

Silne kontroverznú prax duchovného boja - zahŕňajúcu nielen exorcizmus, ale napríklad aj „zväzovanie padlých anjelov, ktorí sú nad jednotlivými regiónmi a národmi", alebo tzv. familiárnych duchov - nie je možné uchopiť a hlbšie do nej preniknúť bez toho, aby sme porozumeli učeniu o usporiadaní duchovného sveta, zoskupeniach démonov a pod. Podrobnejšie sme sa tejto problematike venovali na inom mieste.14

 

Túžba po moci


Ako už bolo spomenuté, v KS Milosť je často zdôrazňovaný koncept moci, bez ktorej okrem iného nie je možné úspešne viesť duchovný boj. Křížova verejná modlitba slúži ako jeden z príkladov tohto dôrazu: „Prosím, aby si nás požehnal vyliatím Svätého Ducha, aby si nás požehnal silou, aby si nás požehnal mocou - k vyháňaniu démonov, k uzdravovaniu, k tomu, aby sme pošliapali hady, škorpióny, každú moc nepriateľa."15 Predstavitelia a veriaci KS Milosť dávajú do kontrastu deklarovanú prítomnosť Božej moci v ich spoločenstvách s absenciou moci v slovenských cirkvách. Pastor Kuba napríklad uvádza: „Moc zapreli. Majú tvárnosť pobožnosti, ale nemajú moc. Nie je moc. Prečo nerobia Liečenie (kampane organizované KS Milosť)? Lebo nie je moc. Prečo neuzdravujú? Prečo nevyháňajú démonov? Nám sa smejú, že vyháňame démonov. Prečo to oni nerobia? Lebo nemajú moc. Nič nevedia. Iba divadlo by museli zahrať."16

Kříž sa vyjadruje v podobnom duchu: „Prosím vás, ani na to nedajte - ja veľmi nemám úctu k tým kresťanským kruhom, ktoré tvrdia, že obrátením všetko skončilo a teraz budeme trénovať iba vieru. V žiadnom prípade. Vidieť, že to tak nefunguje. Treba to praktizovať aj v zhromaždení svätých, aj v pastorácii, aj všetko možné. Lebo vidím, že kruhy, ktoré nie sú isté v tom, majú problém práve s jednou vecou, a to je - moc. Chýba im moc. Nemajú ekonomickú moc, nemajú dostatok spirituálnej moci, nemajú dostatok spoločenskej moci. Lebo je to všetko - celý svet je o moci. Ja vám to poviem otvorene."17

Na obvinenia, že „baží po moci", Kříž reaguje: „Áno, to je normálne, áno, áno. Ja bažím po moci, ktorú má Boh. Ja chcem všetko to, čo má Boh do svojho života nato, aby som presadil jeho vôľu."18 Ďalej pokračuje: „Nech ťa nikto neoberie o moc a o myšlienky o moci, pretože potrebuješ moc, potrebuješ silu, aby si presadil Božiu vôľu v živote, v robote, aby si zlomil moc satanovu."19

Kříž opakovane prezentuje túžbu po získaní „veľa moci" a to, ako už bolo naznačené vyššie, nielen moci spirituálnej: „Áno, ja chcem veľa moci. A vieš, akej moci? Zo všetkých si prosím, zo všetkých kategórií si prosím niečo. Politickú moc, prečo nie? Finančnú moc, prečo nie?".20 Človek má po moci túžiť s cieľom „presadiť Božiu vôľu" vo svete a v tomto duchu vyzýva Kříž aj veriacich, aby po ňom nahlas opakovali: „Chcem moc, chcem mať podiel na moci a presadzovať Božiu vôľu."21

Nasledovné vyhlásenie Milana Dupana dokresľuje pozadie Křížovho vyjadrenia o túžbe po moci: „Ježiš bude vládnuť politickou mocou, hospodárskou mocou, kultúrnou mocou, mediálnou mocou - každou jednou mocou. Čiže absolútna vláda nastane - absolútna vláda Božieho Syna, absolútna vláda Božieho kráľovstva. Teraz ešte nie je táto absolútna vláda, ale čo je našou úlohou? Aby sme túto vládu začali presadzovať, uplatňovať a aby sa v každej tejto sfére kresťanstvo a Pánova cirkev dostávali k moci. Lebo túto moc nám diabol ukradol - vidíš, že kresťanstvo je stále pod obrovským útlakom - napríklad vidíš, robia nám problémy stále s registráciou a to jednoducho nemôže ísť takto donekonečna. A my sa s tým nemôžeme uspokojiť, ale musíme povstať a musíme to nejako vybojovať."22

Z perspektívy kresťanskej teológie hlavného prúdu sme v prípade KS Milosť svedkami fundamentálneho neporozumenia podstaty cirkvi a jej úlohy v spoločnosti. Pretože, ako nám správne pripomína nemecký evanjelický teológ a etik Dietrich Bonhoeffer, „Cirkev sa musí podieľať na sekulárnych problémoch bežného ľudského života nie dominovaním, ale pomocou a službou".23 Navyše, vyššie uvedené myšlienky sú nielen v rozpore s kresťanskými hodnotami, ale taktiež s demokratickými princípmi.

 

Náboženskí démoni


KS Milosť je na Slovensku známa svojou výraznou kritikou a prejavmi intolerancie najmä voči tradičným cirkvám, obzvlášť Rímskokatolíckej. Tieto cirkvi sú považované za „mŕtve" a „obsadené náboženskými démonmi".24 Osoby, ktoré „chodia do kostolov", sú označované za „plné náboženských démonov".25 Dôležitou súčasťou činnosti tejto cirkvi je konfrontovanie „modlárstva", „porazenie katolicizmu" a „pomáhanie týmto ľuďom, aby vedeli nájsť Boha".26 Údelom osôb, ktoré z Katolíckej cirkvi „nevyjdú a neoslobodia sa", je „veľké súženie, pobitie a smrť".27

Predstavitelia KS Milosť nabádajú veriacich, aby zo svojich domovov odstránili a zničili také náboženské predmety, ktoré sú nimi interpretované ako „modly" (sošky, obrázky svätých, kríže s vyobrazením ukrižovaného Krista, ruženec, katolícka náboženská literatúra atď.). Kříž pri príležitosti týždenného pôstu a vstupu do roku 2013 veriacich povzbudzoval, aby našli odvahu „vyhodiť modly domácich bôžikov" a „vyhnať z domu démonov".28

Nitriansky pastor Dupan vyzýva ešte konkrétnejšie: „Vážne si daj prilbu, úplne sa ozbroj, choď do dielne a použi patričné prostriedky. Vážne, jeden brat si uskladnil modly doma v nejakej pivnici alebo kde, že ich pôjde na druhý deň zlikvidovať, do rána mu zhorela pivnica. Ako vážne sa dejú takéto nadprirodzené veci. Prečo? Lebo je za tým obrovská sila démonov, ducha smrti. Preto je veľmi dôležité, aby sa človek z toho vyslobodil, lebo to ovplyvní naozaj tvoj život."29

V tejto súvislosti býva jedným z často citovaných príkladov starozákonný kráľ Ezechiáš, ktorý pre obnovu v Izraeli „veci roztrieskal, zničil, rozmlátil".30 (2 Krľ 18, 4) Pastor Kuba veriacich vyzýva: „Buď uctievaj Pána, alebo uctievaj sošky, obrazy, krížiky, medailóniky krásne zalaminované. Vidíte, on to všetko rozmlátil. Ale pozrite, keď sa do cirkvi dostane taká atmosféra, že ľuďom toto nie je jasné, majú taký sentimentálny pocit, že keby toto kázali verejne, takže tým pošliapu náboženské cítenie niektorých ľudí. Vďaka Bohu! Mňa to vôbec nemrzí. Ja som rád, že ho pošliapem. Človek sa musí obrátiť, musí sa oslobodiť, musí zanechať tieto veci."31 Podobne Kříž dáva za vzor starozákonného kráľa Asu a upozorňuje veriacich, že pre dosiahnutie prebudenia je nutné „rozbíjať" a „boriť" modly.32

Treba dodať, že som sa počas doterajšieho výskumu nestretol s prípadom, kedy by predstaviteľ KS Milosť vyzýval veriacich k ničeniu majetku cudzej osoby alebo verejného majetku. Zaujímavý prípad však nastal v Banskej Bystrici, ktorý Daniel Šobr, pastor KS Milosť v Brezne, opisuje vo svojej kázni nasledovne: „Poznal som jedného človeka, býval v Banskej Bystrici, ktorý urobil obrovskú hanbu kresťanom. A možno to i myslel dobre, ale v jeho živote bol fanatizmus. V Banskej Bystrici na námestí je modla. Tú modlu ľudia uctievajú, nosia jej tam kvety, modlia sa tam k takej jednej soche. A ten brat urobil jednu takú vec, že tam prišiel a tie kvety tam rozkopal, rozhádzal a keď na neho prišla polícia, tak ešte vykrikoval, že je z Kresťanského spoločenstva Milosť. To je strašné, náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti duchovným mocnostiam. Mal sa modliť, tie kvety za to nemohli. Mal sa modliť za to, aby tí ľudia, ktorí tam tie kvety dávali, aby ich tam nedávali - aby poznali pravdu a pravda aby ich vyslobodila."33 Citovaná pasáž výstižne ilustruje vážny problém a vnútorné rozpory v učení KS Milosť. Napriek tomu, že Šobr konanie predmetnej osoby odsúdil, informovaný pozorovateľ nemôže prehliadnuť koreláciu medzi jej konaním a extrémnym učením KS Milosť.

 

Démoni na ulici


Na Slovensku by sme len ťažko hľadali náboženskú skupinu, ktorá by sa KS Milosť vyrovnala v nasadení a snahe obrátiť ľudí - vrátane členov iných cirkví - na svoju vieru, hoci úspešnosť ich verejných aktivít sa javí neprimeraná vynaloženému úsiliu a prostriedkom. Napríklad pouličné evanjelizácie sa stretávajú s nízkym záujmom obyvateľov a niekedy dokonca s neskrývaným odporom. Kříž túto skutočnosť objasňuje nasledovne: „Diabol robí všetko možné preto, aby sa ľudia neobrátili. Samozrejme, že poznáte to vyučovanie o duchovnom boji, napríklad, keď niekomu svedčíme, tak prichádza veľký odpor."34

Svedecká výpoveď Michala Belka z KS Milosť v Banskej Bystrici opisuje konkrétnu situáciu odporu, s ktorým sa evanjelizačné tímy môžu stretnúť na ulici. Podľa vlastného opisu sa odpor môže prejavovať až fyzickou agresivitou: „Keď sme boli v Kežmarku, tak keď som hovoril svedectvo - tak to bolo asi na moje svedectvo - vyštartovala nejaká pani, ja neviem odkiaľ. Tak už som videl, že keď išla, tak išla tak, že ma nejde povzbudiť. A zastavila sa pri zvukároch, chytila ich pod krk tam. Ja som kázal ďalej, vtedy to bolo veľmi zlé, lebo ona reagovala asi na to, čo som ja hovoril - i keď vôbec neviem, o čom som hovoril - ale viem, že ona reagovala a že tí démoni, ktorí boli v nej, to nestrpeli."35 V súvislosti so skúmanou problematikou je zaujímavé všimnúť si príčinu, ktorá podľa Belka vyvolala reakciu danej osoby.

Odpor voči KS Milosť zo strany verejnosti, všeobecne považovaný za „problém tých druhých", neodrádza KS Milosť od presvedčenia, že konajú Božiu prácu, ku ktorej sa Boh v budúcnosti výraznejšie prizná. Belko prezentuje zhromaždeným veriacim pohľad vlastnej viery na to, ako by to mohlo v budúcnosti v uliciach počas evanjelizácií vyzerať: „Ja verím tomu, že aj tu to príde, že prídu také veci, že budeme iba kázať a že ľudia na ulici budú padať ako za čias Wesleyho alebo Wiggleswortha, že ľudia padali pod Božou mocou na ulici, že ľudia boli uzdravovaní, keď sa kázalo. Keď prídu tam, tak bude taká atmosféra, že budú démoni vychádzať ako na bežiacom páse."36

 

Oslobodzovanie od démonov


V KS Milosť sa kladie enormne silný dôraz na „službu oslobodenia" (exorcizmus) od vplyvu a pôsobenia démonov v živote človeka. Zvláštnosťou je, že najčastejším objektom exorcizmu sú sami veriaci KS Milosť. Paradoxne, mnohí veriaci cítia potrebu byť znovu a znovu oslobodzovaní. Podľa učenia KS Milosť ľudská duša - kde sídli „najväčšia hromada démonov"37 - nemôže byť premenená bez oslobodzovania. Kříž priznáva, že „žiadna z tém v rámci charizmatického hnutia nie je taká kontroverzná, ako práve oslobodzovanie".38

Domnienku, že v niektorých prípadoch môže ísť o pochybnú až nebezpečnú prax, odôvodňuje nasledovný opis Křížovej skúsenosti s výkonom exorcizmu: „Mali sme jedno prebudenie pred piatimi rokmi, to bolo úplne bežné - ráno bola výzva, desiati až pätnásti boli vpredu, bolo treba držať si nosy, lebo dym bolo cítiť, aj iné bolo cítiť, alkohol bolo cítiť. Ale bolo veľmi zaujímavé, že mimoriadne, mimoriadne sa prejavovala Božia sila. Stačilo sa ho dotknúť, on padol, jeden sa dokonca prehol ako luk a takto nadskakoval, až som pozeral. Obrovská Božia sila. Evidentne, evidentne vedeli prijať, že Božia moc pracovala, ale, ale, ale, ale - vstal, poďakoval a išiel do krčmy nazad. No a druhú nedeľu bolo to isté divadlo s tým, že viacej kričal, viacej sa nadhadzoval. Ono tam bol taký jeden chlapík, on bol celkom malý a keď ležal na chrbte, on si takto sadol do luku a normálne takto nadskakoval nad zemou a druhú nedeľu prišiel, bolo viacej kriku, viacej sa metal a keď sme vyhnali démonov, išiel znova piť. Keď sem prišiel tretí deň, tretí raz, tretiu nedeľu, znovu sa postavil, znovu padol, ale navyše zbrunátnel, úplne sčervenel a vážne, ja som vtedy dostal myšlienku, neviem či bola od Boha, ale som si uvedomil: keď sa s ním ešte budeme modliť, on môže zomrieť a mňa zavrú."39

Videozáznamy, ktoré by odbornej verejnosti umožnili pozorovať a analyzovať praktiky oslobodzovania v KS Milosť sú nedostupné a nie je ich ani dovolené počas zhromaždení vyhotovovať. Spoliehať sa preto môžeme iba na výpovede bývalých členov KS Milosť alebo na samých pastorov. Kříž napríklad v súvislosti s exorcizmom uvádza: „A na tomto trvám, že je potrebné vyhnať démona z človeka von a budete vidieť, že to funguje. Obyčajne najštandardnejší spôsob, ako démoni vychádzajú, je kašľom alebo nejakým prejavom v respiračnom orgáne - v pľúcach, obyčajne začne vydychovať."40

Zaujímavé je tiež vyjadrenie pastora Kubu, pretože okrem iného poukazuje na už skôr zmienenú súvislosť medzi napĺňaním Duchom Svätým a oslobodením sa od démonov: „Napríklad keď chceš, aby z teba vyšli démoni - a to môžeš aj sám sa vyslobodiť - vieš, čo musíš urobiť? Musíš proste, keď je služba, potrebuješ proste normálne vydýchnuť. Často to hovoríme, niekedy proste ľudia prídu, aby sme sa modlili za vyslobodenie. Tak ja položím ruku, ja sa modlím a počujem, ako sa osoba modlí. Hovorím »nemodli sa, veď ja sa modlím, to si sa mohol modliť aj sám«. (...) Derek Prince vyučuje, že nemôžeš mať ani zavreté ústa, lebo tým proste zabrániš, aby vyšli. Ty proste iba spolupracuj. Ja sa budem modliť a ty proste zhlboka vydýchni, viackrát vydychuj, dobre? Dokedy nebudeš cítiť, že si sa úplne oslobodil, uvoľnil. A takto to je. A keď sa zase chceš naplniť Svätým Duchom, tak urobíš, ako keby si pil."41

Veriaci KS Milosť praktizujú duchovný boj nielen v rámci bohoslužobných priestorov, ale aj v domácom prostredí. Mário Ovčár, pastor KS Milosť v Liptovskom Mikuláši, jednu takúto udalosť opisuje: „Všeličo vieme urobiť u nás v domácnosti. Vyznať hriech vieme. Démonov zo seba povyháňať pri rôznych situáciách, vážne, a je to krásne manželstvo. Niektorí sa boja, nevedia, že i toto môžu robiť. Lebo to démoni veľakrát robia zlú atmosféru. Ja napríklad niekedy sa trošku nahnevám, zdvihnem hlas, naprávam deti a v rámci nápravy aj povyháňam démonov. Nie často, ale niekedy áno. Poviem: dosť, ukončujem túto atmosféru, v mene Ježiša Krista! Vyháňam stadiaľ všetkých démonov zlosti, hnevu, hádky - v mene Ježiša Krista! Aká bázeň zostúpi na domácnosť. Ale musíš to v Duchu robiť a musíš byť otec, ktorý miluje svoje deti - tie vedia, že keď vyháňaš démonov, že nie ich vyháňaš z domu."42

Kříž priznáva, že „my proste koľkokrát ani nevieme (či je démon v človeku prítomný), i tak démonov vyháňame. My to robíme asi tak, že pre istotu vyháňame démonov. Je to niečo, ako keď ty tušíš, že niekde v obilí je sviňa, kanec, nejaká šelma, nejaký nepriateľ a nevieš, kde. Ale podľa prejavov, šuchot je tam, nejaké zaručanie, tak vezmeš guľomet a pekne to všetko vystrieľaš. To znamená, že strelíš aj tam, kde ten nepriateľ nie je, ale tým, že to urobíš, tak je obrovská pravdepodobnosť, že ho trafíš."43 A vo vysvetľovaní pastor Kříž pokračuje: „Ježiš by to robil inak, ľudia s lepším rozlíšením v Duchu by to robili inak. My to robíme takto - výsledky sú a to je pre nás dôležité. (...) Možno, že niekedy sme vyháňali démona z človeka zbytočne, ale prežil to, no tak čo, nech nám odpustí. Niekedy sa nad tým aj zabavíme. Je potrebné to brať s určitým nadhľadom."44

Dôraz sa kladie na to, aby sa démoni vyháňali a „moc mena Ježiš" uplatňovala - napriek kontroverziám - verejne. Kříž zhromaždeným veriacim objasňuje: „Napríklad Pavol vyhnal toho démona verejne. A to až tak verejne, že to všetci vedeli a dostal sa do basy. (...) Takže veľmi vás povzbudzujem, bojujte o svoju slobodu v každej oblasti, preháňajte satana."45 Odkazujúc na príklad Márie Magdalény, z ktorej podľa biblického pisateľa Ježiš vyhnal sedem démonov, Kříž hovorí: „Bolo to utajené? Nie, celý svet to vie. (...) Tiež to bolo verejné: dávila sa pritom, grcala možno, kričala veľkým krikom."46

 

Záver


Rozsahové možnosti tohto článku neumožňujú zamyslieť sa nad niektorými ďalšími dôležitými aspektmi diskutovanej problematiky. Pozornosť by si zaslúžila komplexná téma vzťahu medzi ľudskými chorobami a démonickou aktivitou, vrátane toho, ako predstavitelia KS Milosť vysvetľujú svoje vlastné zdravotné ťažkosti v kontexte tzv. teológie zdravia a bohatstva (prosperity). Akúkoľvek kritiku svojho učenia a praxe považujú za nelegitímnu, svojich kritikov démonizujú a samých seba stavajú ako autentickú cirkev do úlohy prenasledovaných. Ani na exploráciu tejto dôležitej témy nezvýšil priestor. Rovnako to platí o bližšom skúmaní otázky démonov vo vzťahu k ľudským emóciám, rodinným vzťahom, látkovým závislostiam, pastoračnej starostlivosti a ďalším témam.

Stephen Parsons, odborník na démonológiu,47 uvádza: „Zo všetkých systémov viery, ktoré môžu jednotlivca potenciálne poškodiť, je predstava, že démonické príčiny sú koreňom mnohých bežných ľudských problémov, možno najviac alarmujúca. (...) Pravidelné objavovanie ‚démonov‘ vo vnútri ľudí je pravdepodobne v najlepšom prípade vyhýbaním sa zodpovednosti a v najhoršom prípade otvorením sa pre závažné zneužitie moci voči jednotlivcovi."48

Parsons ďalej varuje, že exorcizmus môže byť „zažívaný ako hlboká invázia psychiky, vedúcej k nočným morám a iným formám psychických porúch" a vyzýva: „Teológia, ktorá nachádza v ľuďoch démonov, zapríčinených rozličnými situáciami a okolnosťami, potrebuje tiež byť starostlivo preskúmaná. Nie je démon hľadaný na nesprávnom mieste? Možno by mal byť hľadaný v každej situácii zneužívania moci, vrátane používania neprimeraného exorcizmu."49

Prijatie extrémneho učenia o démonoch, a to najmä zo strany psychicky labilnejších osôb, a praktizovanie exorcizmu môže viesť aj k ľudským tragédiám, či dokonca smrti.50 Práve z týchto dôvodov je nutné priamo poukázať a jednoznačne odmietnuť tak militantné postoje KS Milosť, ako aj ich extrémne učenie o démonoch a s ním súvisiacu prax.

 

Poznámky:

 
1 Lewis, C. S.: The Screwtape Letters. Harpers Collins, New York 1996, s. 9

2 Pozri napríklad kázne: Duchovný boj (R. Bravčok, 17. 3. 2013), Duchovný boj (Z. Drlík, 9. 2. 2014), Kresťanstvo v moci (M. Dupan, 6. 10. 2013), Duchovná sila (M. Dupan, 2. 6. 2013), Víťazstvo nad Amalechom (J. Kříž, 24. 4. 2012), Byť v moci Božej (P. Kuba, 1. 7. 2012), Duchovný boj (P. Minárik, 24. 2. 2014), Slobodný od démonov (P. Minárik, 6. 10. 2013), Ako zvíťaziť v boji (M. Ovčár, 14. 6. 2013), Skutočne máme moc? (A. Šesták, 26. 10. 2014), Duchovný boj (A. Šesták, 27. 11. 2013), Strategický duchovný boj (A. Šesták, 19. 8. 2012), Duchovný boj (J. Slamený, 2. 2. 2014), O moci (B. Šlichtík, 9. 11. 2014); alebo články v časopise Logos: Víťazstvo (J. Kříž, 12/2013), Moc a sila (J. Kříž, 5/2008), Zabij svého obra (J. Kříž, 10/2011), Achab, infantilizmus a pacifizmus (J. Kříž, 7/2007).

3 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, Dom viery Poprad, 14. 9. 2014

4 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, KS Milosť Banská Bystrica, 16. 6. 2013. Pozri tiež Šobr, D.: Preklad Biblie - Evanjelium podľa Matúša, Logos 1/2012

5 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, KS Milosť Banská Bystrica, 29. 12. 2011

6 Šesták, A.: Kresťanská konferencia, Košice, 1. 6. 2013

7 Kázeň A. Šestáka Strategický duchovný boj, KS Milosť Martin, 19. 8. 2012

8 Tamže

9 Kázeň M. Dupana Naštartuj sa, KS Milosť Nitra, 2. 9. 2012

10 Kříž, J.: Relácia S Jaroslavom Křížom, 13. 8. 2013

11 Kázeň J. Kříža Čarování skrze slova, Církev víry Milost Praha, 23.  2.  2014

12 Kázeň P. Kubu Vzepři se hříchu, Církev víry Milost Ostrava, 11. 8. 2013

13 Kázeň P. Minárika Ciele a vízie, Dom viery Poprad, 9. 1. 2013

14 Ondrášek, Ľ. M.: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Základná analýza teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2011, s. 85-92. Z aktuálnejších materiálov pozri Kázeň M. Dupana Štruktúra duchovného sveta, KS Milosť Nitra, 13. 10. 2013

15 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, KS Milosť Banská Bystrica, 25. 4. 2013

16 Kázeň P. Kubu Modly, KS Milosť Žilina, 26. 2. 2012

17 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, Dom viery Poprad, 14. 9. 2014

18 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, KS Milosť Banská Bystrica, 20. 6. 2013

19 Tamže

20 Kříž J.: Kresťanská konferencia, Banská Bystrica, 21. 7. 2013

21 Tamže

22 Kázeň M. Dupana Urči svoju budúcnosť, KS Milosť Nitra, 22. 12. 2013

23 Bonhoeffer, D.: Letters and Papers From Prison. Macmillan Company, New York 1967, s. 204

24 Kázeň P. Kubu Proste si čokoľvek chcete a dostane. KS Milosť Žilina, 28. 4. 2013

25 Tamže

26 Kázeň J. Kříža Jak překonat životné bouře, Církev víry Prostějov, 21. 4. 2012

27 Kázeň P. Minárika História cirkvi v Zjavení Jána, 16. 6. 2013

28 Kázeň J. Kříža Odolaj ťahu sveta, KS Milosť Banská Bystrica, 27. 12. 2012

29 Kázeň M. Dupana Boj sa hrešiť, KS Milosť Nitra, 12. 5. 2013

30 Kázeň P. Kubu Modly, KS Milosť Žilina, 26. 2. 2012

31 Tamže

32 Kříž, J.: Kresťanská konferencia, Košice, 16. 11. 2013

33 Kázeň D. Šobra Pravda a lež, Církev víry Třinec, 21. 8. 2013

34 Kázeň J. Kříža Čarování skrze slova, Církev víry Milost Praha, 23.  2.  2014

35 Belko, M.: Bohoslužobné zhromaždenie, KS Milosť Banská Bystrica, 16. 6. 2013

36 Tamže

37 Kázeň J. Kříža Premeň svoju dušu, KS Milosť Banská Bystrica, 3. 4. 2005

38 Kázeň J. Kříža Oslobodenie, KS Milosť Banská Bystrica, 24. 1. 2008

39 Kázeň J. Kříža Premeň svoju dušu, KS Milosť Banská Bystrica, 3. 4. 2005

40 Kříž, J.: Relácia S Jaroslavom Křížom, 13. 8. 2013. Pozri tiež Kázeň R. Bravčoka Oslobodenie, KS Milosť Lučenec, 17. 7. 2013

41 Kázeň P. Kubu Moc vzkriesenia v našich životoch, Církev víry Milost Praha, 26. 5. 2013

42 Kázeň M. Ovčára Božia bázeň, KS Milosť Liptovský Mikuláš, 26. 1. 2014

43 Kříž, J.: Relácia S Jaroslavom Křížom, KS Milosť Banská Bystrica, 13. 8. 2013

44 Tamže

45 Kříž, J.: Bohoslužobné zhromaždenie, Dom viery Poprad, 14. 9. 2014

46 Tamže

47 Pozri Bates, S.: Should you trust a vicar? The Guardian, 7. 6. 2000

48 Parsons, S.: Ungodly Fear. Lion Publishing, Exford 2000, s. 112-113

49 Tamže

50 Pozri napríklad Vasagar, J.: The Exorcist. The Guardian, 15. 1. 2001