Predovšetkým mi dovoľte poďakovať sa za Vašu podnetnú a aktuálnu otázku. Máte pravdu, v súčasnosti sa čoraz viac ľudí obracia o pomoc na tzv. alternatívnych liečiteľov pracujúcich s metódami, ktoré neraz vychádzajú z východných náboženských tradícií a nie vždy sú založené na empiricky overiteľných a odborných poznatkoch. Príčin, pre ktoré v dostatočnej miere nedokážu alebo nechcú využiť možnosti poskytované štandardnou medicínou, je viacero, no to je samostatná téma, ktorej obšírnejšie sa teraz venovať nemôžeme.

Ako ste správne poznamenali, čakry sú späté najmä s hinduistickou a budhistickou antropológiou. Hinduizmus nemá jednotnú terminológiu v klasifikácii jednotlivých zložiek tvoriacich ľudskú bytosť. Zjednodušene môžeme povedať, že najhrubším obalom jedinca je jeho hmotné telo, teda to, ktoré vníma svojimi zmyslami. Jeho súčasťou je jemnohmotné telo, ktoré sa označuje aj ako astrálne. Je to akýsi jemnohmotný dvojník nášho materiálneho tela, ktorý má svoj vlastný fyziologický život a má niekoľko ďalších obalov. Vo vnútri tohto tela sa nachádza kauzálne telo, ktoré je akousi schránkou záznamov všetkých našich vykonaných činov z minulých životov s miestom pre skutky budúcich životov. A napokon hinduizmus pozná aj pojem átman, ktorý je jadrom našej osobnosti a zostáva neporušený počas jednotlivých inkarnačných cyklov. Kauzálne telo a átman prechádzajú z jedného života do ďalšieho a sú identické počas všetkých životných cyklov. Je zrejmé, že táto antropológia je cudzia nášmu kresťanskému chápaniu života ako jedinej a jedinečnej životnej šance. Kresťanský pohľad na človeka vníma ľudskú bytosť ako jednotu ducha, duše a tela.

Ale vráťme sa k podstate Vašej otázky, teda k takzvanému liečeniu či harmonizácii čakier. Učenie o čakrách nie je len súčasťou východných náboženstiev, avšak u nás sa s ním stretávame hlavne v nových náboženských hnutiach vychádzajúcich z východných systémov alebo ezoterických tradícií (napr. reiki, Joga v dennom živote). Nie je vždy jednoduché zistiť, ktorý liečiteľ je prívržencom toho-ktorého prúdu, ale v zásade je princíp „očisty" čakier podobný.

Pojem čakra pochádza zo sanskrtu a znamená koleso či disk. Hinduistické texty zaoberajúce sa prúdením energie v ľudskom tele používajú tento výraz pre centrá v našom tele, ktoré majú schopnosť prijímať vesmírnu energiu, určitým spôsobom ju pretvárať a opäť ju vyžarovať. Každá čakra je spojená s určitými kvalitami nášho života. Čakry sú prepojené sieťou „kanálov", takže kvalita fungovania jednej z čakier sa nutne odráža i na ostatných čakrách. Podľa východných náboženských textov je čakier niekoľko tisíc, ale tradične sa uvádza sedem hlavných čakier umiestnených nad sebou v strede trupu. Zobrazujú sa ako lotosové kvety, z ktorých každý rezonuje na inej frekvencii a zodpovedá určitej farbe dúhy. Niekedy môžu byť niektoré čakry dôsledkom strachu, napätia a stresu alebo iných negatívnych vplyvov blokované, čo spôsobuje, že životná energia v nás nemôže voľne prúdiť. Tieto blokády možno rôznymi metódami uvoľniť a čakry „harmonizovať" napríklad tým, že čakru vystavíme vibrácii energie takej frekvencie, na ktorej harmonicky fungujúca čakra bez akýchkoľvek blokád úplne prirodzene kmitá (takéto vibračné frekvencie sa nachádzajú napr. v drahokamoch, éterických olejoch, čistých žiarivých farbách, tónoch). Toľko z vysvetlenia liečiteľa.

Podľa spoločnosti Joga v dennom živote čakry pôsobia na fyzickej úrovni a môžeme ich aktivovať duchovnými cvičeniami a meditáciou. Na astrálnej úrovni čakry vibráciami ovplyvňujú naše vedomie a telesné zdravie. Nevhodná strava či zlá spoločnosť blokujú ich energiu, a preto môžu vznikať vo vedomí a v tele rôzne choroby. Na tretej čakrovej úrovni, duchovnej, prijímame intuíciu, múdrosť a poznanie. Cvičením jogy možno aktivovať energiu kundalini prebúdzajúcu všetky čakry. Toto prebudenie prináša oslobodenie od nevedomosti, ilúzií, psychickej lability, pričom rozvíja múdrosť a sebakontrolu.

Takto vníma očistu čakier zakladateľ tohto hnutia svámi Mahéšvaránanda. V zásade ale platí, že ktorýkoľvek spôsob harmonizácie čakier má za cieľ nejakú formu ich aktivácie pre plnší a zdravší život. Je jedno, či tou formou je cvičenie, alebo rôzne sedenia u liečiteľa. Podstatnejšou otázkou je, či takýto spôsob „očisty" je vhodný aj pre kresťana.

Bolo by určite neobjektívne, keby sme všetky metódy, ktoré majú pôvod vo východných učeniach, vnímali ako démonické či škodlivé. Často nemusí ísť o nič duchovne nebezpečné, nedá sa to ale paušalizovať. Avšak na druhej strane môžu byť niektoré liečiteľské metódy spojené i s duchovnou stránkou, ktorá už pre kresťana môže byť problematická, ba i škodlivá. Ak pri liečení používajú liečitelia duchovné praktiky cudzie kresťanstvu (napr. prednášanie mantier, zvolávanie bohov, rozličné zasvätenia ako sprevádzanie liečenia či iné okultné praktiky), kresťan by mal tieto veci ignorovať. Vychádzajúc z vlastnej tradície má dostatok duchovných zdrojov, ktoré taktiež napomáhajú telesné uzdravenie, avšak vždy za predpokladu uzdravenia duše. Keď čítame evanjeliá, vidíme, že Kristus neraz predtým, ako niekoho uzdravil, odpustil mu jeho hriechy a vyžadoval od neho vieru.

To bol teologický pohľad na vec, existuje ale aj pohľad vedecký. Viacerí odborníci totiž metódy využívajúce prácu s čakrami pokladajú za absolútne iracionálne až šarlatánske a sám princíp čakier ako energetických centier spolu s takzvanou kozmickou energiou, ktorá cez ne údajne prúdi, za vymyslený, fantazmagorický a najmä našimi západnými spôsobmi neverifikovateľný. Preto vždy nezabúdajú zdôrazniť, že je pre naše zdravie hazardné, ak pre ne zanedbávame štandardné postupy dostupnej lekárskej starostlivosti. Podľa nich pri podobných metódach ide o placebo efekt, ktorý na základe prístupu liečiteľa či guru môže v niektorých prípadoch aj fungovať. Pravdou ale je tiež to, že veda nedokáže vždy objasniť sféru duchovna, preto sa domnievam, že dôležitejší ako vedecký pohľad, ktorý je k týmto metódam zväčša skeptický, je pohľad spirituálny. A pretože nie som vedec, prikláňam sa teda k názoru, že tzv. očista alebo harmonizácia čakier je nezlučiteľná s kresťanským chápaním človeka a jeho miesta v stvorení. Hoci je možné, že po takýchto sedeniach u liečiteľa sa môže zdravotný stav dočasne zlepšiť, duchovný rozmer liečenia, ktorý je nezanedbateľný, môže byť pre kresťana neprijateľný. Hlavný problém spočíva v tom, že človeka nemožno vnímať oddelene, len duša alebo len telo, ale k riešeniu jeho problému treba pristupovať komplexne a rovnocenne z fyzickej, psychickej i duchovnej stránky.