USA – Americká agentúra Springstide Research Institute zverejnila výskumnú správu projektu The State of Religion & Young People 2020, ktorý sa zameriaval na postoje súčasnej dospievajúcej generácie (tzv. „generácia Z", teda ľudí narodených po roku 1995) v otázkach náboženstva a duchovného života. Z výsledkov vyplýva, že až 51 % mladých Američanov vo veku od 13 do 25 rokov zapája do svojho duchovného života taktiež niektorú z vešteckých techník, najčastejšie zrejme tarot. Približne u 17 % respondentov je to denná prax, 25 % opýtaných veští najmenej raz týždenne, 27 % raz za mesiac a 31 % menej ako raz za mesiac.

Vzorku tvorilo desaťtisíc respondentov vybraných tak, aby čo najlepšie kopírovali súčasnú demografickú štruktúru mladých Američanov. Údaje sa následne vyhodnocovali na základe vyplnených dotazníkov a 150 hĺbkových rozhovorov. Z výsledkov vyplýva, že záujem o tarot a veštenie nie je pre mladú generáciu v rozpore s niektorou z tradičných foriem náboženského života. Mnoho mladých sa aj naďalej hlási k svojej tradičnej viere, ale zároveň hľadá spôsoby, ako ju nejako obohatiť či doplniť. Súčasne je možné vidieť aj súvislosť s tým, do akej miery sú nejaké spôsoby nazerania do budúcnosti súčasťou pôvodnej kultúry spomínaných náboženských okruhov. Veštenie je najobľúbenejšie medzi mladými ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako ruskí alebo grécki pravoslávni (78,1 %), mormóni (69,4 %) či židia (62,1 %). Najnižší záujem o podobné praktiky vykazujú deklarovaní ateisti (34,4 %). V tesnom závese za ateistami sú tí, ktorí sa nehlásia k žiadnej konkrétnej tradícii.

Výskum sa špecificky nezaoberal menšími náboženskými skupinami, v ktorých sa veštenie považuje za bežnú súčasť náboženskej praxe, ako je novopohanstvo, druidstvo, Wicca alebo africké tradičné náboženstvá. Dostupná bola iba kategória „iné". V tej sa objavilo 61 % respondentov, ktorí uviedli, že do svojej praxe tarotové karty a veštenie tiež zahŕňajú.

Správa nešpecifikovala, aké praktiky veštenia sú medzi mladými ľuďmi najobľúbenejšie, pracuje len s kategóriou „tarot a veštenie", ale na reálne rastúcu obľubu tarotu v ostatných rokoch ukazujú tiež dáta o predaji. Server Religion News Service odkazuje v tej súvislosti na informáciu zverejnenú na internetovej prezentácii novín The New York Times, v ktorej sa uvádza, že len v rokoch 2016 a 2017 stúpol predaj tarotových kariet o 30 %. Za obľubu tarotu hovorí aj jeho variabilita z hľadiska vyhotovenia, aj ľahká dostupnosť.

Podľa výsledkov vyššie zmieneného výskumu je pre generáciu Z typické, že dáva aj v duchovnej sfére prednosť tomu, aby si mohla všetko tvoriť a vyberať podľa vlastného vkusu, objavovať, skúšať a prípadne zase ľahko opúšťať bez závislosti od autorít. Navyše je táto generácia dominantne vizuálne orientovaná a svoje skúsenosti čerpá a zdieľa cez sociálne siete, ako sú Instagram, YouTube alebo Tik-Tok. Tým si obľuba nejakého prvku či životného štýlu ľahko nachádza svojich priaznivcov, destigmatizuje sa a rýchlo sa stáva masová. Záujem mladých ľudí o tieto alternatívne spôsoby duchovného života a túžbu po nazeraní do budúcnosti navyše aj podľa výskumníkov zo Springstide Research Institute podporila taktiež pandémia choroby Covid-19, ktorá ich na dlhý čas vyradila z inštitucionalizovaných foriem náboženstva a zároveň akcentovala neistotu budúcnosti.