Roku 2021 vydalo české kníhkupectvo a vydavateľstvo Danielknihy.cz prvotinu slovenského autora Michala Foltína Bethel: Smerovanie, učenie a prax, ktorá sa kriticky zaoberá americkým charizmatickým hnutím Bethel. Ide o útlu knižku, ktorá je sympatická tým, že ju napísal autor, ktorý sa hlási k letničnému hnutiu a je členom Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Práve dnes sú totiž mnohí letničiari hnutiu Bethel otvorení a organizujú ich programy a aktivity, čo si uvedomuje aj sám autor a vo svojej knižke na to upozorňuje. Keďže sa hnutiu Bethel venujem v samostatnom článku, ktorý je zverejnený v tomto čísle Rozmeru, rád by som na tento autorom načrtnutý vzťah klasického letničného hnutia k hnutiu charizmatickému poukázal. V tomto aspekte chýba obom smerom, a nielen im, zrejme schopnosť vzájomného rozlíšenia. Je to zrejme dané aj tým, že sa letničiari prakticky po celom svete od svojej tradície odkláňajú, niekedy ju dokonca sami nepoznajú, a otvárajú sa moderným charizmatickým experimentálnym hnutiam, do ktorých Bethel nepochybne patrí. Keď sa potom zo strany charizmatického hnutia objaví nejaké nové zjavenie alebo nová prax, letničiari ju spravidla neposudzujú, otvoria sa jej, a prípadná verejná nevôľa po čase dopadne tiež na nich. Paradoxne sa potom stáva, že ak sa niekto vo vnútri obce letničiarov od novej praxe či náuky usiluje oddeliť, stretne sa s nepochopením.

Foltín si je tejto veci vedomý, a preto opisuje učenie a prax hnutia Bethel najmä v oblasti christológie, pneumatológie a eschatológie, pričom ich konfrontuje s letničiarskymi a všeobecne konzervatívne evanjelikálnymi pozíciami. Konkrétne si všíma úsilie učiteľov Bethelu zbaviť pozemského Krista jeho božstva, a naopak pririeknuť božské schopnosti človeku. Ten potom už nemusí niesť svoj kríž, ale skrze modernú liturgiu dokáže manipulovať Bohom, ktorý nielenže obdarúva „správne" uctievajúceho, ale je ochotný aj plniť jeho vôľu. Foltín ďalej poukazuje na magickú, v hnutí uplatňovanú prax pozitívneho myslenia a veľkolepú vidinu prevzatia vlády nad svetom cirkvou, ktorá ovládne prakticky všetky zložky života spoločnosti a pripraví svet pre Kristov návrat. Tým vzniká toľko diskutovaný teokratický mandát cirkvi nad siedmimi vrchmi (7 M mandate). Tieto jednotlivé náuky sú spojené jednotnou konštrukciou, podľa ktorej bol Adam stvorený ako boh nad svetom, ale satan ho oklamal a roly boha sa sám zmocnil. Boh však v podobe Ježiša Krista zostúpil na zem, odložil svoje božstvo a po svojej smrti podstúpil v pekle zápas s diablom, vstal z mŕtvych a spätne vybojovanú autoritu navrátil cirkvi. Tá má preto dorásť do plnosti Krista a chopiť sa vlády nad svetom.

Je však nutné vidieť, že letničiari často sami seba považujú za hnutie vzniknuté vyliatím Ducha pred príchodom Krista (skorý dážď), a očakávajú ďalšie, konečné veľké prebudenie posledných čias (neskorý dážď). Ako napísal ich kritik, radi potom vo svojich radoch uvítajú každého, kto si osvojí ich jazyk a ponúkne nejaký návod, ako toto prebudenie neskorého dažďa konečne docieliť.

Publikácia celú problematiku predstavuje v jednotlivých kapitolách, kde najprv v opisnej časti zoznámi čitateľa s objektívnym vykreslením náuky, a potom ju vyvracia na základe uvedených letničných pozícií a citácií v kresťanstve všeobecne rešpektovaných osobností. Ak by si chcel ktokoľvek urobiť o hnutí Bethel názor a nahliadnuť na jeho učenie prizmou klasického letničného kresťana, ktorý sa snaží byť verný Písmu, tomu knižku vrelo odporúčam.

Hoci Foltín nie je religionista ani teológ, napriek tomu jeho kniha hovorí pokojným, prehľadným a odborným jazykom. Autor nehodnotí, len stroho opisuje a kritiku prenecháva iným, ktorých cituje. Text preto obsahuje množstvo originálnych citácií, ktoré by mohli profesionálov zvádzať k ich parafrázovaniu a kontextualizácii, alebo tieto citácie pre ich častú bizarnosť rovno odstrániť. Osobne však práve v tom vidím silnú stránku, ktorá dokazuje, že si autor nevymýšľa ani nepreháňa a nevytrháva veci z kontextu, ale naopak ich do neho zasadzuje. Je možné knižke niečo vytknúť? Snáď mi len v texte trochu chýba bod zápasu Krista s diablom v pekle, ktorý letničiari všeobecne považujú za christologickú herézu a azda by ju boli aj ochotní prijať.

Knižke zo srdca prajem, aby poslúžila nielen na poučenie kresťanskej verejnosti, ale najmä, aby poslúžila letničnému hnutiu na jeho sebareflexiu a návrat k biblickému základu. Knihu je možné kúpiť vo vydavateľstve Danielknihy (danielknihy.cz), alebo v kresťanskom kníhkupectve Jonatan (jonatan.vbh.sk).