V našej spoločnosti sa niektorým ľuďom zdá príliš odvážne, ak dakto v svojom mene či v mene organizácie používa slovo sekta. Nazdávajú sa, že toto označenie nie je dostatočne tolerantné voči presvedčeniu inej osoby a dôvodia, že má v sebe čosi prehnane kritické, historicky spojené s bývalým náboženským monopolom Rímskokatolíckej cirkvi. Očakávajú preto vyradenie tohto pre nich takého pejoratívneho pojmu zo súčasného slovníka. Ba podaktorým znie aj názov našej spoločnosti - Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt - provokačne, až netolerantne.

O čo nám teda v súvislosti so sektami ide? V prvom rade je to podpora kritického odborného posudzovania všetkých novodobých či starších náboženských fenoménov a prejavov, a to z kresťanského uhla pohľadu. Označujeme ich pojmami sekta, psychokult, novodobá religiozita a pod. Sme presvedčení, že hermeneuticky sa náboženská neutralita nedá definovať, človek je homo religiosus, preto sa netajíme s našou kresťanskou perspektívou pohľadu a vyhodnocovaním novodobých religióznych javov. Svoje názory verejne publikujeme, a tak, samozrejme, počítame s tým, že budú - rovnako ako postoje našich prispievateľov - konfrontované a kritizované.

Hoci do arény rozmanitých náhľadov na súčasné náboženské dianie prinášame vlastné postoje a názory, neznamená to, že si myslíme, že sú jediné správne. Naopak, rešpektujeme, ak niekto s nimi nesúhlasí, čo môže, pochopiteľne, i verejne vyjadriť. Kritická a vecná polemika spojená s primeranou a slušnou argumentáciou je úrodným poľom, na ktorom rastie nové poznanie. Preto sme vďační za každú úprimne mienenú kritiku voči nám a našej práci, avšak na druhej strane očakávame, že tí, ktorí tak radi hovoria o tolerancii, budú ochotní tolerovať i naše názory.

Náboženské mapy relígií rôznym spôsobom odzrkadľujú a vysvetľujú svet. No keďže žijeme a stretáme sa len v jednom spoločnom svete, tak nemôžu viac či menej protichodne zobrazujúce mapy tohto sveta svet a ľudí približovať rovnako. Veríme, že kresťanská mapa je tá najpresnejšia, i keď ostatné majú takisto svoju výpovednú hodnotu. Naše presvedčenie je však založené na jedinečnosti Toho, ktorý je prameňom večného života a premohol smrť - na Ježišovi Kristovi.