Problém roku 1925

Avšak ani po Russellovej smrti očakávanie zmŕtvychvstalých kniežat neustávalo. Povedal by som, že sa dokonca ešte zintenzívnilo. Ich vládu ohlasovala okrem iného i knižka Ukončené tajomstvo.3 Dokonca brožúrka Milióny dnes žijúcich nikdy nezomrú vydaná Josephom Franklinom Rutherfordom v roku 1920 už s určitosťou tvrdila:

- „Môžeme preto s dôverou očakávať, že rok 1925 bude poznamenaný návratom Abraháma, Izáka, Jakuba a verných prorokov Starého zákona, zvlášť tých, ktorých apoštol vymenúva v jedenástej kapitole Listu Hebrejom - prídu v stave ľudskej dokonalosti";4

- „Plných 1924 rokov Kristovej éry sa končí 31. decembra, a keď k tomu pridáme deväť mesiacov, dostaneme 1. október 1925. V tom čase treba očakávať, že sa Abrahám ujme svojho dedičstva";5

- „...približne 1. apríla 1925 treba očakávať zmŕtvychvstanie zaslúžilých prorokov a počiatok požehnania všetkých národov zeme, tak súčasných ako už vyhynutých".6

Takisto aj dielo Božia harfa vydané roku 1921 ohľadne kniežat ohlasovalo: „Títo verní muži budú na niekoľko rokov prinavrátení k životu na zemi a budú tvoriť triedu legálnych predstaviteľov Krista na zemi. Budú viditeľnými predstaviteľmi Nebeského kráľovstva, ktorým Kristus pod svojím dohľadom zverí záležitosti sveta."7

Ďalšia Rutherfordova brožúrka s názvom Žiaduca vláda, vydaná roku 1924, sľubovala: „Vo svetle Svätého písma môžeme racionálne očakávať, že sa Jeruzalem stane hlavným mestom sveta s dokonalými a vernými ľuďmi, najmä s Abrahámom, Izákom, Jakubom, Dávidom, Danielom a ďalšími, ktorým bude zverená vláda na zemi; niektorí z týchto verných ľudí budú ako vládcovia plniť svoje poslanie na dôležitých miestach zeme (...). Môžeme očakávať, že pomocou veľkých, zdokonalených a na mnohých miestach zriadených rozhlasových staníc bude Abrahám z hory Sinaj riadiť záležitosti celej zeme."8

Po rokoch kniha vyznávačov Jehovu s názvom Dejiny svedkov Jehovových v novodobej histórii - Spojené štáty americké spomína: „Boží ľud musel napríklad zmeniť svoje názory ohľadne roku 1925. S týmto rokom sa spája nádej na obrodu a mnohé požehnania, pretože sa predpokladá, že bude posledným zo sedemdesiatich 50-ročných jubilejných rokov počítaných od čias vstupu Izraelitov do Kanaánu (Lv 25, 1 - 12). A. D. Schroeder v tejto súvislosti poznamenal: „Predpokladá sa, že zvyšok duchom pomazaných nasledovníkov Krista pôjde v tomto roku do neba, aby tam vstúpili do Kráľovstva, a že verní muži z dávnych čias, medzi nimi Abrahám a Dávid, budú vzkriesení ako kniežatá a ujmú sa vlády na zemi počas Božieho kráľovstva".

Avšak rok 1925 ako prišiel, tak tiež odišiel a pomazaní nasledovníci Ježiša ako trieda naďalej prebývali na zemi. Verní muži starovekých čias - Abrahám, Dávid a iní - neboli vzkriesení, aby sa stali kniežatami na zemi (Ž 45, 17). A preto, ako spomína Anna MacDonaldová, „rok 1925 bol pre mnohých bratov veľmi smutný. Niektorí sa pohoršili a stratili nádej. Očakávali, že uvidia zmŕtvychvstanie ‚starovekých osobností‘ (takých ako Abrahám). Namiesto toho, aby to pokladali za ‚pravdepodobné‘, došli k záveru, že je to ‚isté‘, a okrem toho sa niektorí pripravovali na privítanie svojich vzkriesených blízkych. Sestra, od ktorej som sa dozvedela pravdu, mi napísala v liste, že to, o čom mi hovorila, bol omyl. (...) Ale ja som si vysoko vážila vyslobodenie z Babylona. Kde inde som sa mohla pobrať? Spoznala som a zamilovala som si Jehovu."

Verní Boží služobníci sa neoddali Jehovovi iba do istého roka. Boli rozhodnutí slúžiť mu už navždy. Pre také osoby nesplnené očakávania spojené s rokom 1925 neznamenali problém a ani neoslabovali ich vieru. „Pre lojálnych bol rok 1925 nádherný," hovorí James Poulos.9

 

Dom pre... Rutherforda

Keď sa kniežatá ani napriek očakávaniam neobjavili, bolo ich hlavné sídlo roku 1929 „presťahované" z Jeruzalema do San Diega, kde pre nich vybudovali Beth Sarim - Dom kniežat (dvojposchodová rezidencia v španielskom štýle s desiatimi izbami a garážou, kde stáli dve luxusné autá: Lincoln a Ford), do ktorého sa „zatiaľ" nasťahoval na pľúca chorý Rutherford. V tom čase vládlo pevné presvedčenie, že kniežatá neprichádzajú preto, lebo nebolo pre ne pripravené vhodné miesto. K tejto téme sa vyjadrila i brožúrka Zlatý vek v článku Pravda o dome v San Diegu10:

„Robert J. Martin (...) zaručuje týmto príležitostnú kúpu a predáva za sumu 10 (desať) dolárov Josephovi F. Rutherfordovi (...) na obdobie jeho života, a následne pre Biblickú a vydavateľskú spoločnosť Strážna veža (...) nehnuteľnosť v Kensington Heights, v okrese San Diego v Kalifornii (...). Rovnako postupujúci, ako aj ten, ktorý túto nehnuteľnosť prevzal, nezlomne veria v svedectvo Biblie, ktorá je slovom Boha Jehovu. Sú im známe dôkazy, že Božie kráľovstvo ustanovené pre tento čas sa už začalo a prináša požehnanie ľuďom na zemi. Sú presvedčení, že vládnuca moc a autorita tohto Kráľovstva je pre ľudí neviditeľná, bude však mať na zemi svojich zástupcov, ktorí pod hlavným vedením neviditeľného vládcu Krista budú riadiť veci na zemi. Medzi týmito veriacimi reprezentantmi a viditeľnými regentmi budú nasledujúci muži: Dávid (bývalý izraelský kráľ), Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Jozef (bývalý hlavný radca Egypta), Samuel (prorok) a iní verní muži, o ktorých sa v Biblii chvályhodne píše v 11. kapitole Listu Hebrejom.

Veci sa teda majú tak, že Strážna veža (...) má spravovať túto nehnuteľnosť dovtedy, až sa niektorí, ba všetci vyššie spomínaní muži stanú viditeľnými predstaviteľmi Božieho kráľovstva na zemi; potom majú túto nehnuteľnosť prevziať do vlastníctva a požívať z nej taký osoh, aby čo najlepšie podporovala prácu, ktorú budú vykonávať.

Majetok bol nadobudnutý a dom na ňom vystavaný pod vedením spomínaného Josepha F. Rutherforda. Bol zasvätený Bohu Jehovovi a jeho kráľovi Kristovi, skutočnému vládcovi zeme, s tým zámerom, aby ho užívali len tí, ktorí sú služobníkmi Jehovu. Preto je v dokumente uvedená poznámka, že majetok má navždy slúžiť tomuto cieľu a že žiadne hypotéky alebo iné dlhy ho nemôžu zaťažovať.

Ďalej je povedané, že zmienenému Josephovi F. Rutherfordovi sa prisudzuje právo za svojho života rozhodnúť zmluvne alebo mocou zákona, že akékoľvek ďalšie osoby majúce vzťah k Strážnej veži (...) budú mať právo bývať na spomínanej usadlosti, dokiaľ Dávid alebo iní muži, ktorých spomína List Hebrejom v 11. kapitole, neprevezmú do vlastníctva tento majetok, ktorý je zasvätený Bohu Jehovovi a navždy má slúžiť jeho Kráľovstvu. Ktokoľvek by si osoboval právo na vyššie spomínanú nehnuteľnosť, má sa najprv legitimovať pred úradníkmi spomínanej Spoločnosti, že je jednou z osôb uvedených v citovanom Liste apoštola Pavla, v zhode s rozhodnutím tejto zmluvy."

Očakávanie kniežat stále pretrvávalo. Publikácia Bohatstvo (vyd. r. 1936) aj naďalej ubezpečovala svedkov Jehovových: „Budú prinavrátení k životu, nadobudnú dokonalosť a budú vykonávať službu na vysokých postoch kráľovstva na zemi";11 „budú kniežatami, čiže viditeľnými predstaviteľmi Kráľovstva na zemi (Ž 45, 17, Iz 32, 1)";12 „títo budú konať službu ako viditeľní vládcovia".13

Dokonca ani začiatok druhej svetovej vojny neschladil nadšenie svedkov Jehovových v očakávaní osloboditeľov - kniežat. Publikácia Deti (vyd. r. 1941) dôsledne podporovala nádej ohlasovateľov: „«Aké je to úžasné!» vykríkol Ján: «Eunike, z milosti Pána môžeme tieto verné kniežatá onedlho uvidieť; áno, my si žiadame ich uvidieť a pod ich vedením kráčať»";14 „Zakrátko budú kniežatá aj tento ‚veľký ľud‘ s týmto svätým národom v uskutočnení Jehovovho zámeru spojení. (...) Títo verní ľudia z dávnych čias onedlho ako dokonalí ľudia vstanú z mŕtvych a budú kniežatami (alebo viditeľnými vládcami) na celej zemi".15

 

Príchod kniežat

Z roka na rok, z kongresu na kongres očakávanie zmŕtvychvstania kniežat narastalo. Svoj vrchol dosiahlo roku 1950, keď sa ukázalo, že kniežatá sú už prítomné na kongresovom štadióne! Tu je správa Spoločnosti Strážna veža z tejto udalosti publikovaná v publikácii Dejiny svedkov Jehovových v novodobej histórii - Spojené štáty americké:16

„Po dlhé roky sa ľud Jehovov domnieval, že verní muži z dávnych čias, ako Abrahám, Jozef, Dávid, vstanú z mŕtvych pred koncom tohto nehodného usporiadania vecí. Týchto dávnych Božích služobníkov nazývali ‚ctihodnými mužmi starých čias‘, ‚starovekými mužmi viery‘ aj ‚kniežatami‘. (...) Preto sa pred rokmi služobníci Jehovu vyberali na zhromaždenia plní očakávania: Čo ak sa na tomto kongrese objaví aspoň jedno zo zmŕtvychvstalých kniežat, čiže dávnych Božích služobníkov?

So zreteľom na toto očakávanie sa skúsme vcítiť do atmosféry skupiny 82 601 účastníkov kongresu, ktorí vzrušene a s dojatím počúvali F. W. Franza v ono sobotné popoludnie 5. augusta roku 1950. V kulminačnom bode strhujúceho biblického výkladu sa rečník opýtal: «Poteší vás, milí účastníci tohto medzinárodného zhromaždenia, správa, že TERAZ, TU medzi nami je veľa nastávajúcich KNIEŽAT NOVEJ ZEME?»

Aké vzrušenie vyvolala táto otázka! Tu je niekoľko živých spomienok: «Spomínam si, že sa nám zatajil dych a s očakávaním sme sa začali rozhliadať okolo, (...) žeby tu naozaj bol Dávid, Abrahám, Daniel alebo Jób? Veľa sestier malo slzy v očiach!» (Grace A. Estepová); «Bola som taká rozrušená, že som sedela na okraji sedadla s očami upretými smerom k tribúne. Bola som si istá, že každú chvíľu sa objaví jeden alebo niekoľko starovekých mužov» (sestra Dwight T. Kenyonová); «Ľudia na chodbách sa vrhli k bránam štadióna, aby uvideli pódium rečníka, očakávajúc, že tam zjavne uvidia Abraháma, Dávida a možno i Mojžiša. Obecenstvo vstalo z miest - atmosféra bola napätá. Som si istá, že keby k pódiu prišiel niekto s dlhou bradou, zástup by sa nedal udržať» (L. E. Reusch).

V obecenstve zavládlo hlboké ticho. Zdalo sa, že všetci napínajú sluch, aby im neuniklo ani jedno slovko rečníka. Hovoril o pravom význame hebrejského slova preloženého ako knieža. Poukázal na to, že dnešné ‚druhé ovce‘ vytrpeli pre vieru toľko, ako dávni svedkovia pre Jehovu. Preto nič nestojí v ceste tomu, aby Kristus ustanovil tieto ‚druhé ovce‘ za ‚kniežatá celej zeme‘, ak nastane taká potreba."17

Po tejto udalosti svedkovia Jehovovi akoby stratili dych a dnes už nikto z nich nehovorí o očakávaní kniežat Starého zákona. Určite tiež preto, lebo tieto „kráľovčatá" sú v osobe dozorcov zborov medzi samými hlásateľmi Strážnej veže.

Strážna veža z roku 1951,18 už po zmene očakávaní a učenia, spomína: „Už niekoľko rokov zostávajúci členovia a veľký zástup putujúcich, čiže ‚druhých oviec‘, očakávali objavenie sa prisľúbených kniežat novej zeme. (...) V minulosti sme chápali tento text tak, ako keby sa vzťahoval výlučne na svedkov Jehovových predkristových čias, teda na ľudí, ktorí boli alebo prirodzenými predkami Ježiša Krista, ako Abrahám, Izák, Jakub a Dávid, alebo vernými prorokmi a spolusvedkami týchto mužov. Ich rodokmeň sa tiahne od Ábela až po Jána Krstiteľa."

Dnes zase Proroctvo Izaiáša, svetlo pre celé ľudstvo,19 uvádza: „Kniežatá sa dostali na scénu v minulom polstoročí. Tie z nich, ktoré patria k druhým ovciam, sú školení ako vytvárajúca sa trieda ‚vodcov‘; jej kvalifikovaní členovia po veľkom útlaku budú pripravení prevziať na seba povinnosti spojené so spravovaním ‚novej zeme‘".

Naproti tomu Strážna veža z roku 199920 píše o kniežatách v budúcom čase: „V novom svete Ježiš ustanoví kniežatá po celej zemi, aby spravovali riadenie medzi pozemskými vyznávačmi Jehovu (Ž 45, 16). K tejto skupine nepochybne vyberie mnoho verných starších pôsobiacich v súčasnej dobe. Už teraz sa objavujú hodní dôvery, preto i v budúcnosti - keď oznámi, akú úlohu trieda vodcov bude mať v novom svete - im zverí ešte zodpovednejšie úlohy."

Aby sme však vedeli, čím sa dnes zaoberajú tieto „kniežatá" svedkov Jehovových, treba poukázať na publikáciu Priblíž sa k Jehovovi, ktorá hovorí, že takouto prácou je vylučovanie z organizácie: „Všetci musíme ‚činiť zadosť spravodlivosti‘, no obzvlášť sú k tomu zaviazaní kresťanskí nadriadení. Obráťme pozornosť na prorocký opis kniežat, čiže nadriadených, ako je opísaný v Knihe Izaiáša: «Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať!» (Iz 32,1) Jehova od nich očakáva, že budú konať v záujme spravodlivosti. Ako to môžu urobiť? Títo duchovne uspôsobení muži vedia, že spravodlivosť prikazuje dbať o čistotu zboru. Preto niekedy musia riešiť i vážne priestupky. (...) Preto ho musia vylúčiť zo zboru."21

Z kronikárskej povinnosti uveďme ešte citát, ktorý je spomienkou na Beth Sarim, čiže Dom kniežat, v ktorom býval Rutherford, ktorý mal slúžiť kniežatám. Tu sú vety z knihy Svedkovia Jehovovi - ohlasovatelia Božieho kráľovstva: „Niekoľko rokov po smrti brata Rutherforda sa úrad Spoločenstva Strážna veža rozhodol predať Beth Sarim. Prečo? V Strážnej veži z 15. decembra 1947 nájdeme vysvetlenie: ‚Celkovo splnil svoju úlohu a teraz slúži len ako pamiatkový objekt, ktorého udržovanie je dosť nákladné; naša viera v návrat mužov z dávnych čias, ktorých Kráľ Kristus Ježiš ustanoví za kniežatá na CELEJ zemi (a nielen v Kalifornii), je založená nie na dome Beth Sarim, ale na prisľúbeniach z Božieho Slova.‘ (...) Vtedy bola živená nádej, že v zhode s predpoveďou uvedenou v 45. žalme (v. 17) verní muži žijúci v starodávnych časoch, ako Abrahám, Jozef či Dávid, vstanú z mŕtvych pred koncom tohto usporiadania vecí a budú slúžiť ako ‚kniežatá na celej zemi‘. Tento názor bol však v roku 1950 poopravený, keď dôkladnejšie skúmanie Svätého písma odhalilo, že títo pozemskí predkovia Ježiša Krista majú byť vzkriesení až po Armagedone".

A ešte jedno zamyslenie. Teraz už vieme, prečo sa svedkovia Jehovovi tak obávajú Armagedonu. Kedysi (t. j. do roku 1950) vedeli aspoň, kedy nastane (alebo skôr kedy nenastane). Predchádzať mu mali totiž zmŕtvychvstalé kniežatá s Abrahámom a Dávidom na čele. Nemohol teda nastať pred ich objavením sa a oni ich mali pripraviť na túto Božiu vojnu. V súčasnosti svedkovia Jehovovi už nečakajú na nikoho - iba na Armagedon.

 

Rutherford odmietol „kráľa Dávida"

Dnes už neexistujúce noviny San Diego Sun 15. marca 1930 uverejnili správu o tom, že istého rána sa v Beth Sarim objavil človek, ktorý sa predstavil ako kráľ Dávid, ale Rutherford mu neuveril a rýchlo sa s ním rozlúčil. „Stačilo pozrieť, aby som zistil, že to nebol Dávid. Nevyzeral tak, ako podľa mojich vedomostí má Dávid vyzerať" - vyhlásil prezident spoločnosti Strážna veža. Keď sa ho novinári spýtali na to, aký vzhľad majú podľa neho mať Dávid a ostatní muži, Rutherford bez váhania otvoril svoju obrovskú Bibliu a ukázal na verš hovoriaci, že kniežatá vesmíru vstanú z mŕtvych ako „dokonalí ľudia". Dodal, že budú poslaní na zem, aby „vytrhli svet spod vlády satana, oblečení budú podľa dnešného spôsobu, tak ako my, a budú schopní bez problémov hovoriť naším jazykom." (tp)

 

Poznámky:

1 Božský plán vekov, 1917, s. 368; Príď Kráľovstvo tvoje, 1919, s. 294 - 295; Vojna Armagedonu, 1920, s. 772 - 773

2 Čo kazateľ Russell odpovedal na mnohé jemu položené otázky, 1947, s. 252 - 254

3 1925, s. 367 - 370 a 512, angl. vydanie 1917

4 Milióny dnes žijúcich nikdy nezomrú, s. 60 - 61

5 Tamže, s. 72

6 Tamže, s. 76

7 Božia harfa, s. 352

8 Žiaduca vláda, s. 30 - 31

9 Dejiny svedkov Jehovových v novodobej histórii - Spojené štáty americké, s. 65

10 15. apríla 1931, s. 118 - 119, autorom bol R. J. Martin, dozorca tlačiarne v Brooklyne

11 Bohatstvo, s. 303

12 Tamže, s. 313

13 Tamže, s. 315

14 Deti, s. 73

15 Tamže, s. 139

16 V angl. pozri: Yearbook of Jehovah´s Witnesses, s. 213 - 214

17 Dejiny svedkov Jehovových v novodobej histórii - Spojené štáty americké, s. 102

18 Strážna veža 7/1951, s. 10

19 Z r. 2000, s. 332

20 Strážna veža 5/1999, s. 17

21 Priblíž sa k Jehovovi, s. 164 - 165