Postupným zodpovedaním každej zo spomenutých otázok si ujasníme jednak vlastnú situáciu, v ktorej sme sa ocitli, svoje východiská, ako aj situáciu nášho blízkeho. Prvým krokom je zistiť, čo nášho blízkeho viedlo k členstvu v sekte. Mohli to byť určité situačné premenné, ktoré robia ľudí zraniteľnejšími voči náboru. Napríklad osoba, ktorá je ťažko chorá, bude ľahšie ovplyvnená náborárom, ktorý opisuje svojho vodcu ako charizmatického liečiteľa s neobmedzenými možnosťami. Iné situačné premenné sú napríklad úmrtie blízkeho, rozvod, nezamestnanosť, ukončenie štúdia a presťahovanie sa na nové miesto. Situačné zranenia sú bežné aj v živote každého z nás. Ďalším magnetom pre vstup do sekty je ťažkosť kriticky myslieť, narušená sebaúcta, znamenitá koncentrácia pozornosti spojená s jasnou predstavivosťou. Tieto faktory vytvárajú dobré predpoklady na manipuláciu prostredníctvom sugescie a hypnózy. Sekty poskytujú záštitu i ľuďom s poruchami učenia, problémami rôznych závislostí, nevyriešenými sexuálnymi otázkami, existujúcimi fóbiami a podobne.

Ak sa nám už podarilo nájsť všetky súvislosti spojené so vstupom do sekty, môžeme prejsť k hodnoteniu aktuálnej situácie člena sekty. Potrebujeme mať jasno v tom, kde náš blízky žije a ako hlboko sa v sekte angažuje.

Východisková situácia pre intervenciu je iná, ak náš blízky býva s nami v spoločnej domácnosti, alebo sa odsťahoval a žije priamo v skupine. Ak je blízky doma, môžeme si plánovať interakcie častejšie. Ak žije mimo domova, hodnotíme, či žije sám alebo s inými členmi sekty, či s týmito ľuďmi zaobchádzame priateľsky, či blízky žije s manželským partnerom a deťmi, či sú tiež v sekte a pod. Dôležité je, či člena zamestnáva priamo sekta, alebo má vlastnú prácu, a teda dostáva tiež svoju mzdu. Čím je osoba finančne a fyzicky nezávislejšia, tým je menej manipulovaná vodcom sekty. Ak ale náš blízky žije izolovane v sekte a komunikácia s vonkajším svetom je zväčša prerušená, hľadáme náhradné zdroje kontaktu so skupinou. Môžeme využiť internet, aby sme sa spojili s rodinami majúcimi blízkych v skupine, či s odborníkmi a kritikmi, ktorí môžu mať aktuálne informácie o aktivitách sekty.

 

Zhŕňanie informácií

Poznať skupinu alebo vodcu, v ktorej náš blízky uviazol, je dôležitým prvým krokom pri jeho lokalizácii. Ak nevieme, kde náš blízky je, môžeme sa obrátiť na políciu, a to hlavne vtedy, keď máme akékoľvek podozrenie z nelegálnej činnosti. Ak vieme, kde člen je, alebo ak odmieta kontakt, môžeme sa pokúsiť obrátiť na vodcu sekty a požiadať ho o pomoc. Vodcovia majú zväčša záujem o budovanie dobrej reputácie na verejnosti, preto je predpoklad, že im takáto stratégia bude vyhovovať. Niekedy sám vodca nariadi členovi sekty, aby sa stretol s príbuznými. Ak ale vedenie očakáva, že kontakt člena s rodinou má za cieľ jeho odchod zo skupiny alebo má s rodinou zlú predošlú skúsenosť, nebude spolupracovať.

Keď posudzujeme hĺbku angažovanosti, mali by sme si uvedomiť, že nováčik v štádiu veľkej extázy z toho, že našiel v sekte to, čo hľadal, rozhodne nebude s odchodom súhlasiť. V takomto prípade sa môžeme pokúsiť nadviazať kontakt s inými členmi skupiny. Môžeme sa stretnúť s priateľmi členov sekty, zistiť, odkiaľ sú a spriateliť sa s nimi. Čo sa týka dlhodobých členov, k tým sa určitým spôsobom ľahšie pristupuje, pretože si už zažili mnohé lži, sklamania, falošné proroctvá a nedodržané sľuby. Výhodou je tiež, že väčšina dlhodobých členov pozná ľudí, ktorí zo skupiny odišli a môžeme s nimi o nich hovoriť. Pýtame sa na konkrétne osoby, či odišli z oprávnených dôvodov a či s nimi niekedy hovorili o ich dôvodoch na odchod.

Iné je, ak sa niekto narodil v sekte, alebo v nej od útleho detstva vyrastal. Pre takýchto ľudí to bude pravdepodobne dlhý proces. Nádej je v tom, že aj títo ľudia majú množstvo negatívnych zážitkov zo života v sekte. Jedným z možných prístupov je ponúkať im skúsenosť s alternatívnym spôsobom života. To znamená, že presvedčivé pre nich môže byť zistenie, že aj po opustení skupiny môžu viesť duchovný a morálny život. Základom úspechu je množstvo pozitívnych kontaktov člena s príbuznými. Pokým člen vie, že existujú ľudia vonku, ktorí sa o neho starajú, bude cítiť, že má možnosť jedného dňa odísť. Vďaka týmto zisteniam môžeme začať vytvárať profily predkultového a kultového ja nášho blízkeho, ktoré môžeme použiť na zlepšenie komunikácie s naším blízkym.

 

Predkultová a kultová identita

Aby sme však poznali predkultový profil blízkeho, musíme uvažovať o vzťahoch, ktoré mal náš blízky s rôznymi ľuďmi v rámci rodiny či v širšom sociálnom okolí. Zaujíma nás preto, na akých miestach rád trávil svoj čas, ktoré miesta mali pre neho mimoriadny význam, aké aktivity ho tešili. Hľadáme prostriedky, ktoré by sme mohli použiť na nadviazanie interakcie s členom sekty. Zvažujeme silné a slabé stránky blízkeho. Môžeme si pomôcť stupnicou napríklad od jeden do desať, ktorou by sme ohodnotili jeho sebaúctu, sebavedomie pred zapojením do sekty. Mal záujmy, koníčky, koľko mal rokov, keď vstúpil do sekty, mal jasne stanovené ciele, mal priateľov, komunikoval dobre s inými?

Pri opise kultovej identity môžeme začať rozhovorom so súčasnými členmi sekty, aby sme získali dostatočný obraz o ich viere, jazyku a správaní. Sledujeme, ako dlho je zapojený, akú prácu vykonáva, či je hlavne náborárom, alebo robí niečo iné, či bol vždy radovým členom, alebo bol niekedy aj vodcom, či bol degradovaný, alebo ho v sekte povýšili a získal určité výhody, aký prístup má člen k vodcovi, kde pôsobí, či bol v centrále, alebo v malom stredisku. Čím lepšie pochopíme autentické ja člena a jeho kultovú identitu, tým ľahšie s ním budeme komunikovať, porozumieme jeho potrebám a môžeme mu pomôcť nezávisle myslieť.

 Keď máme ujasnené fakty vo vzťahu k nášmu blízkemu, môžeme sa zamerať na samotnú sektu. Budeme skúmať vodcovstvo, organizáciu a doktrínu skupiny, aby sme pochopili, akými spôsobmi využíva psychickú manipuláciu a ako tieto techniky ovplyvňujú nášho blízkeho.

 

Zhubná hierarchia

Vodcovstvo vytvára hlavný charakter skupiny, v tomto prípade zhubný, preto nás bude zaujímať, kto je vodca, akú má minulosť, či je alebo bol zosobášený, či sa rozviedol, či má deti, akú má povesť, či bol súdne trestaný alebo liečený na psychiatrii, ďalej aké má vzdelanie, čím sa živil pred vznikom skupiny, či bol niekedy v zhubnej sekte. Je vodca presvedčený o svojej výnimočnej múdrosti, moci a spiritualite, jestvuje nejaká kontrola jeho moci, alebo je jeho moc neobmedzená, o čom vodca píše alebo hovorí v prejavoch?

Organizácia v zhubných skupinách má charakter pyramídy s charizmatickým vodcom na vrchole a s podriadenými členmi pod ním. Pod vodcom je malý okruh poradcov, ktorí riadia agendu sekty. Na ďalšom stupni je skupinka nižších vodcov a na konci zostáva široké členstvo tvoriace základňu. V skupinách, kde je vodca roky mŕtvy, sa stáva, že zopár oddaných stúpencov súperí o najvyšší post. Isté je, že zhubná sekta sa vyvíja vtedy, ak vodca s pochybným pozadím organizuje skupinu mocensky a centralizovane. Posúďme preto, kto sú zodpovední ľudia a akú moc majú nad naším blízkym. Je skupina malá alebo veľká? Kde má svoju centrálu? Je izolovaná od sveta, alebo má opačné tendencie? Ako skupina získava peniaze? Sú to dary, alebo vyberanie peňazí? Je to nezisková skupina? Má podniky? Ako skupina utráca svoje peniaze? Najíma právnikov, aby umlčali jej kritikov legálnym obťažovaním? Ak ľudia nemajú odvahu sa pýtať, čo to hovorí o skupinovej atmosfére? Vyhodnoťme, nakoľko sa u členov vyvoláva strach, napríklad z myšlienky na odchod zo skupiny. Sú členovia v izolácii? Sú separovaní od členov rodiny? Sú emočne či finančne závislí od skupiny?

Rovnako doktrína podlieha nášmu zhodnoteniu. Platí, že čím extrémnejšie sú tvrdenia, viera a proroctvá, napríklad otázka apokalypsy, tým väčší je potenciál na zneužívanie. Najnebezpečnejšie skupiny doktrínu menia z rozmaru vodcu. O čo je doktrína rozvinutejšia, o to je zvyčajne skupina stabilnejšia. Pozor na jeden dôležitý znak sekty. Zhubné skupiny menia pravdu tak, aby vyhovovala potrebám situácie. Nezhubné skupiny nemajú potrebu meniť svoju doktrínu, aby zavádzali verejnosť. Hľadajme odpoveď na otázku, či v skupine existuje osobitná doktrína pre vyvolených a doktrína pre ostatných a či sa mení pravda na rôznych úrovniach v hierarchii skupiny. Akákoľvek viera skupiny by sa mala voľne zverejňovať ľuďom, ktorí uvažujú o členstve. Počas náboru však psychomanipulatívne skupiny využívajú klamstvá, selekciu alebo utajovanie dôležitých informácií.

 

Motivácia a obavy

Po tom, čo sme si ujasnili angažovanosť nášho blízkeho a zhubnosť konkrétnej skupiny, je podstatné vychádzať z týchto informácií pri príprave na interakciu s naším blízkym. V poradenstve s rodinou člena sekty sa stáva, že jednotlivé činnosti, ktoré si plánujeme na interakciu s členom sekty, nám zlyhávajú práve pre odlišnú motiváciu blízkych. Za tou sa skrývajú rozdielne obavy, a preto môže mať každý z členov iný cieľ a iné postoje. To je dôležitý východiskový moment, v ktorom sa snažíme najskôr riešiť všetky hlavné obavy príbuzných, aby sme boli v procese jednotní.

Napríklad partner, ktorému odišla manželka do sekty, má obavu, že keď jej nebude vo všetkom ustavične pomáhať (keď ju nebude mať pod kontrolou), skončí na ulici ako vyberačka kontajnerov, lebo sa nedokáže o seba postarať. Pohnútkou tejto obavy je primárne strach. Toto je veľmi častá obava partnerov. Dieťa má ale často inú obavu. Trápi ho to, že ho matka odvrhla a nemôže s ňou už v živote počítať, hanbí sa za ňu. Za touto obavou, námietkou je primárne hnev, a preto bude dieťa odmietať kontakt s matkou, aby ju potrestalo, zatiaľ čo partner sa v správaní bude za každú cenu snažiť nadviazať kontakt s manželkou. Na tomto príklade dobre vidíme rozdielne východiská pre správanie sa jednotlivých členov rodiny, ktoré riadia skryté, odlišné obavy. Naším cieľom je preto lepšie pochopenie vlastných myšlienok, pocitov a správania jednotlivých členov rodiny. Ak to dokážeme, budeme schopní komunikovať takým spôsobom, ktorému bude náš blízky načúvať.

Samo písanie si zoznamu nám pomáha jednak utriediť si fakty, ale tiež získať odstup od obáv, ktoré nám víria hlavou. Ideálne je naplánovať si aspoň jedno rodinné stretnutie s cieľom vytvoriť takýto zoznam obáv. Počas tohto stretnutia by si každý člen rodiny mal robiť poznámky. Zoznam obáv by mal zahŕňať ako všeobecné, tak i špecifické správanie.

Najčastejšie príbuzných trápi, že sa ich blízky správa ako niekto cudzí, a preto s ním nevedia efektívne komunikovať. Je to obava, ktorú je potrebné konkrétne a jasne popísať ako nové, netypické správanie člena sekty. Necharakteristické správanie závisí od konkrétnej osoby a môže zahŕňať klamstvá, porušovanie sľubov, nezúčastňovanie sa na rodinných stretnutiach, neodpovedanie na listy či telefonáty a pod. Ak ide o viacročné členstvo, vieme uviesť množstvo príkladov negatívnych zmien v správaní člena, ako je nezdravé stravovanie, spánkový deficit, zbieranie peňazí alebo ich zisk nelegálnym spôsobom, neplatenie účtov a daní. Členovia siekt sa zriekajú životných plánov, opovrhujú svetskými aspektmi bytia, môžu sa odlúčiť od rodiny a blízkych priateľov, nečítať knihy, noviny alebo nepozerať filmy. Mnohí tiež pracujú dlhé hodiny za malý, ba i žiadny plat, bez odvodov do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne a bez času na oddych či prázdniny. Často nemajú ani povolené zvoliť si svoje vlastné vzťahy alebo bývanie.

 

Objektivita a pozitívne myslenie

Aby sme boli úprimní a spravodliví pri hodnotení sektárskeho správania, musíme priznať, že nie každé sektárske správanie je negatívne. Môžu nastať i celkovo pozitívne zmeny. Napríklad člen sekty prestal fajčiť cigarety, užívať drogy v rámci snahy viesť „čistý" životný štýl, alebo sa z pasívneho lenivca stal podnikavý, aktívny človek. Ak teda osoba napríklad prestala fajčiť z dôvodu svojho členstva, mali by sme to uznať ako pozitívnu životnú zmenu. Aj keď ide len o krátkodobé pozitívne zmeny, hodnotíme ich kladne.

Stáva sa však, že rodičia a príbuzní prehliadajú takéto zmeny, pretože sú dennodenne konfrontovaní so správaním člena sekty, ktoré je patologické a to ich trápi najväčšmi. Vo väčšine prípadov príbuzní argumentujú pozitívnymi zmenami člena sekty vtedy, keď už rezignovali po márnom úsilí pomôcť mu. Nám však ide o objektívne hodnotenie problému sektárskeho správania, a pokiaľ sa nenaučíme byť vnímaví aj voči pozitívnym zmenám člena sekty, nebudeme ani schopní vidieť pokroky, ktoré neskôr zaznamená.

Pozitívna zmena v správaní člena sekty alebo jeho príbuzného sa v procese poradenstva využíva ako vzor pre ďalšie pozitívne modely správania. Takúto zmenu u člena sekty môžeme oceňovať, a teda motivovať ho k ďalším. Pozitívna zmena u príbuzných je zasa veľmi dobrým modelom správania pre člena sekty, ktorý si môže napríklad povedať: keď sa dokázali zmeniť rodičia, dokážem to i ja.

Ako pozitívny model správania sa častejšie používa iná, napríklad blízka osoba, ale ak to člen dokáže sám, je to ideálne. Našou úlohou je teda poznamenať si akékoľvek pozitívne zmeny od jeho zaangažovania v sekte. Ak sa napríklad pred angažovaním zvyčajne zanedbával a teraz je veľmi poriadny, buďme pripravení vzdať mu kompliment. Ak nikdy necvičil a teraz je v dobrej kondícii, je to dôvod na zápis. Ak nežil duchovným životom a teraz svoj život prežíva duchovne, taktiež to hodnoťme ako pozitívny vývin. Konštatovanie takých pozorovaní bude dôležité neskôr pri komunikácii s členom sekty, pretože to bude poukazovať na našu objektivitu a férovosť a pomôže nám vzájomne si vybudovať lepší vzťah.

Dôležité je, aby príbuzní zatriedili svoje obavy a námietky do kategórií „pravdepodobne efektívne" a "pravdepodobne neefektívne". Napríklad veriacich rodičov často trápi, že ich dieťa prestalo chodiť na cirkevné bohoslužby, lebo vstúpilo do sekty. V tomto prípade budú rodičia musieť posúdiť, či ich dieťaťu záleží na takejto ich obave, alebo nie. Keď nastane čas prediskutovať podobné obavy a námietky, mali by sme vyjadrovať iba tie, ktoré budú efektívne pri interakcii s členom sekty. Neefektívne z komunikácie vylúčme. Podstatné ale je, aby všetky obavy, či už efektívne alebo neefektívne, boli uvedené v našom zozname, aby sme ich dobre poznali a mohli ich vyjadriť iným. Tí nám môžu byť pri tom nápomocní.

 

Zmena a jej následky

V zozname začíname hodnotením základných biologických potrieb. Tieto sú pomerene ľahko pozorovateľné navonok a poskytujú nám dôležitý obraz o zdravotnom stave člena sekty. Hodnotíme, či sa člen riadne stravuje. Ak ani v minulosti nemal zdravé stravovacie návyky a teraz v tom pokračuje, nepovažujeme to za významnú zmenu. Ak sa však členstvom zmenil vzťah k jedlu, berieme to na vedomie a konkretizujeme, akým spôsobom.

Niektorí členovia veľmi radikálne menia skladbu svojho jedálneho lístka, hlavne v sektách s východným pozadím. Prestanú napríklad jesť mäso, mliečne výrobky, živočíšne bielkoviny a iné zakázané potraviny. V rodine potom vznikajú konflikty, lebo rodinní príslušníci sa sťažujú, že sa člen sekty doma odmieta prispôsobiť bežnému i sviatočnému stravovaniu. Tiež si všímame množstvo prijímanej potravy a vzťah k jedlu. Asketici budú mať nad jedlom kontrolu a môžu preto výrazne schudnúť, iní môžu zase strácať kontrolu nad jedlom tým, že si riešia citovú depriváciu alebo sa ich nadmerné priberanie stáva reakciou na stres. Niektorí členovia začnú nadmerne konzumovať sladkosti, čím si rozvinú ďalšiu formu závislosti.

V súvislosti s jedlom môžeme tiež poznávať vieroučné princípy sekty, rituály spájajúce sa s jedlom a pod. V niektorých skupinách sa napríklad jedlo považuje za prostriedok na posväcovanie a šírenie duchovného posolstva. Tiež môže byť aspektom na hodnotenie poslušnosti a dodržiavanie pravidiel v skupine. Určité potraviny sú označované napríklad za tie, ktoré spôsobujú negatívne duchovné vibrácie, teda ich konzumácia je odsúdeniahodná. Dodržiavanie alebo obchádzanie podobných pravidiel nám tak môže poskytnúť dôležitú informáciu o hĺbke zaangažovanosti člena.

Ďalej hodnotíme spánok - či spí člen dostatočne, alebo naopak priveľa. Obvykle bývajú členovia v sektách preťažení kultovými aktivitami a spávajú málo alebo mávajú poruchy spánku. Budia sa zavčasu, nemôžu zaspať, majú povrchný spánok, živé sny alebo i nočné mory.

Podaktorí príbuzní zasa pozorujú u členov častú spavosť, ktorá môže súvisieť s meditačnými praktikami, vedúcimi ku znižovaniu aktivačnej úrovne vedomia. Meditáciami sa dostávajú do zmenených stavov vedomia, ktoré sa podobajú stavom hlbšej relaxácie, a teda podporujú útlm a spavosť. Iní zase namietajú, že člen sekty sa prevažne venuje meditáciám a štúdiu posvätných textov a veľa voľného času prespí alebo prebdie v útlme, a aktívnym záujmom sa nevenuje. Mali by sme mať tiež vedomosť o tom, či má člen sekty zdravotné poistenie. Stáva sa, že je člen nezamestnaný, odhlási sa z úradu práce a neplatí si poistenie. Sledujme preto, či by s ohľadom na skupinu dostal dobrú zdravotnú starostlivosť v prípade choroby alebo zranenia.

Azda najvýraznejšie sa angažovanie v sekte prejavuje vo vzťahu k životným úlohám. K tým patrí škola a práca, partnerské a sociálne vzťahy. Životné úlohy sa dotvárajú a finalizujú na konci obdobia adolescencie. Ak ich mladý človek nezvláda, môže voliť únik, často vo forme príslušnosti k sekte. To je dôvod, prečo sa náborári zameriavajú na túto cieľovú skupinu.

V prípade členstva preto sledujeme oblasť vzdelania, či ho má člen ukončené, či si ho zvolil dobrovoľne, alebo mal o konkrétne vzdelanie pri jeho voľbe záujem. Najmä mladí členovia siekt odmietajú dokončiť štúdium niekoľko mesiacov pred maturitou alebo tesne pred štátnicami. Treba upozorniť, že takéto rozhodnutie člena nemusí hneď súvisieť so sektárskou skupinou. Rodičia alebo školy posielajú do poradenstva mladých ľudí, ktorí v čase konverzie odmietnu ukončiť vzdelanie. Stáva sa, že sú členmi nezhubných náboženských spoločenstiev a ich rozhodnutie skôr súvisí s celkovou nestabilitou typickou pre takúto zmenu, než s tým, že je to zámerom skupiny a jej vedenia.

U dospelých hodnotíme kariéru a kariérne ciele. Napríklad to, či plánovali stať sa lekárom, inžinierom, hudobníkom, a teraz sa venujú predaju suvenírov a náboru nových členov. Sledujeme prípadné zmeny vo významných vzťahoch. Členovia rušia záväzky v partnerských vzťahoch, resp. opúšťajú snúbenca, manželského partnera. Práve zmeny v oblasti intímnych vzťahov sú časté, pretože partner člena sekty málokedy súhlasí s jeho správaním a nie je ochotný akceptovať jeho nový životný štýl.

Financie sú ďalším bodom nášho hodnotenia. Je to rovnako oblasť, v ktorej sa zmena s istotou prejaví, pretože členstvo v akejkoľvek psychomanipulatívnej skupine je podstatne finančne náročné. Svoj majetok a peniaze členovia investujú v prospech kultových aktivít. Veľa peňazí míňajú napríklad na cestovanie, nábor, nákup kníh, suvenírov, kaziet, na koncerty a prednášky.

Dôležité je ohodnotiť celkové zmeny v osobnosti, ako fyzický vzhľad - či je prítomná zmena oblečenia a účesu. Viditeľná býva hlavne u žien, ktoré pred členstvom dbali výrazne o svoj zovňajšok. Príbuzní pozorujú častejšie stratu záujmu člena o svoj výzor, lebo prioritou sa stávajú duchovné hodnoty a pestovanie fyzického vzhľadu sa považuje za márnivosť. Rodina sa hanbí za člena a reaguje podráždene, keď chodí v typickom oblečení so sektárskymi nápismi. Mnohí príbuzní sa práve pre vonkajší výzor člena sekty s ním odmietajú kontaktovať.

Ak je člen hlbšie v skupine angažovaný, príbuzní si všímajú jeho neprítomný výraz na tvári a sklenený pohľad. Je to nápadná a častá zmena, ktorú evidujeme u skupín praktizujúcich rozličné techniky navodzovania zmeneného stavu vedomia.

V osobnosti sa zameriavame na hodnotenie zmeny rečových modelov. Znamená to, že si zapisujeme používanie frázovitého jazyka, ak sa vyskytuje, používanie slovníka sekty, určitých pre člena neštandardných slovných zvratov, citátov, hesiel, prípadne cudzích slov, ktoré člen predtým nikdy nepoužíval. Komunikačný štýl člena môže byť vyhýbavý, obranný, môžeme postrehnúť vzniknuté ťažkosti v komunikácii.

Ďalej môžeme hodnotiť prípadný výskyt nových manierov, tajomného či obranného správania. Člen sekty napríklad pri komunikácii s príbuzným čaká akoby na povolenie od anjela, ktorý mu umožňuje prevziať zodpovednosť za určité rozhodnutie a uskutočniť ho. Je to spôsob, ktorým chce člen sekty sám robiť rozhodnutie a zabraňuje tak svojmu príbuznému, aby ním manipuloval a rozhodoval za neho.

Nezriedka príbuzní u člena pozorujú zmenu tiež v zníženom zmysle pre humor. Tá súvisí so zmenou napríklad z extroverta na introverta. Extroverti sú ľudia značne spoločenskí, obľubujú široké kontakty s inými, radi a veľa komunikujú, sú zameraní na množstvo vonkajších podnetov. Introverti sú zase uzavretejší, menej komunikujú s inými, ale zameriavajú sa na hĺbku vzťahov a sú značne introspektívni - veľa premýšľajú o sebe a o živote. Človek sa počas vývinu vyprofiluje buď ako introvert, extrovert, či niekde medzi. Aj keď ide o relatívne stálu charakteristiku osobnosti, v extrémnych prípadoch, akým je aj členstvo v sekte, sa môže uskutočniť zmena z introverta na extroverta alebo naopak.

Sociálne situácie nás nútia reagovať raz na úrovni extroverta, inokedy na úrovni introverta. Rovnako je to aj v sektách. Introvert je napríklad pri nábore nútený správať sa ako extrovert, aby získal nováčikov, hoci to pre neho nie je prirodzené. Inokedy sa zase extrovert musí napríklad pri meditáciách správať introvertne a byť introspektívny. Je to dôležitá zmena, ktorú si zaevidujeme v zozname, ak nastala.

Môžeme si všímať tiež odcudzujúci sa postoj člena sekty voči členom rodiny, alebo fanatickosť, keď sa člen sekty v každej situácii snaží získavať stúpencov. Zmena môže nastať taktiež prechodom z analytického na magické myslenie. Analytické myslenie je typické pre dospelého človeka, magické zase pre dieťa.

Pod vplyvom sekty sa môže meniť aj úroveň poctivosti v konaní či miera usilovnosti a lenivosti. Nápadné bývajú zmeny v trávení voľného času vo vzťahu k záľubám. Členovia siekt zväčša strácajú záujem o bývalé koníčky. Sumarizujeme, ktoré aktivity zanechal a naopak, ktoré nové ich nahradili. Ďalšou oblasťou je zvykové správanie člena sekty. Príbuzní si môžu všímať zmeny z nespoľahlivého na spoľahlivého, zo špinavého na čistotného, z nepresného na presného atď.

Oblasť vzťahov je ovplyvnená tiež stratou kontaktu s rodinou a priateľmi (osobného, telefonického, poštového), znížený je fyzický kontakt - menej časté alebo žiadne objatia a bozky. Hodnotíme vzťah člena k rodinným udalostiam, zväčša sa nezúčastňuje alebo neuznáva narodeniny, krsty, birmovky, zasnúbenia, svadby, výročia, ochorenia, úmrtia, nedeľné obedy a pod. Na úkor toho väčšinu času trávi v novej skupine alebo organizácii. Zaznamenávame tiež zmenu politických názorov, náboženskej viery alebo zmenu súčasného vzdelávania - zmena z denného na večerné štúdium, zmena hlavného predmetu štúdia, vyhodenie z ročníka a podobne.

Niekedy sa ukazujú taktiež nápadné zmeny vo vzťahu k zdraviu, napríklad ignorovaním symptómov možnej choroby, odmietanie lekárskeho vyšetrenia, ignorovanie rád lekárov, samoliečba. Príbuzní sa zase najčastejšie sťažujú na zmenu životných podmienok tým, že sa člen sekty sťahuje na iné miesto.

 

Záver

Pre príbuzných je veľmi užitočné, aby si podrobne prečítali uvedené oblasti a popremýšľali nad nimi. V ich písomnom zázname má byť tiež zahrnuté nasledovné: čo sa mi nepáči na zaangažovanosti blízkeho do tejto skupiny, čo ma na tom celkovo trápi, aké konkrétne správanie považujem za problematické, aký je môj vlastný zoznam obáv a či sa časom stupňujú, ktoré tri obavy sú najdôležitejšie, aký je zoznam necharakteristického správania a či prehodnotenie, alebo oznámenie ich obáv bude efektívne, alebo skôr neefektívne. Všetky zaznamenané informácie sú pre nich cenným východiskom pre nasledujúcu spoluprácu, preto je dôležité ustavične sa k nim vracať.

 

Literatúra a internet:

1. Hassan, S.: Releasig the Bonds. Freedom of Mind Press, Somerville 2000

2. http://www.culticstudies.org

3. http://www.factnet.org

4. http://www.counseling.org