Prečo okultizmus priťahuje ľudí?

Je niekoľko činiteľov spôsobujúcich nárast popularity okultizmu:

 

Sekularizácia kresťanstva

V posledných rokoch došlo k podkopávaniu základných právd kresťanskej viery istou skupinou ľudí, ktorí sa zaoberajú teológiou v Cirkvi. Ide napríklad o teológiu Západu hlásajúcu „smrť Boha", liberalizáciu teológie (v 50. rokoch niektorí teológovia spochybňovali narodenie Ježiša z panny, jeho zázraky, zmŕtvychvstanie a tiež jeho božstvo). Jedným z najväčších „úspechov" tejto teológie je, že poprela existenciu satana, vydávajúc ho len za symbol zla.

V dnešnej dobe sme otvorení všetkému, čo je západné - napríklad aj takýmto učeniam, ktoré, žiaľ, nachádzajú čoraz viac prívržencov i v našej vlasti. Ich ovocím je, že pribúda počet ľudí veriacich v reinkarnáciu, ktorí zároveň odmietajú spásu v Kristovi, nebo, peklo a iné pravdy kresťanskej viery.

 

Materializmus a jeho prázdnota

Tvrdenie, že pravdivé je to, čoho sa možno dotknúť a čo možno zmerať, je falošné. Materializmus sa v našom štáte naďalej propaguje - s tým rozdielom, že predtým sa to robilo pomocou marxisticko-leninskej ideológie a teraz s pomocou bezohľadného kapitalizmu s jeho kultom peňazí.

 

Náboženský inštinkt ľudí

Človek potrebuje uctievať niečo alebo niekoho väčšieho od seba a jemu odovzdať svoj život. Keď stratí vieru v Boha pre nevhodne interpretovanú teológiu alebo „experimentujúcich" teológov, prípadne sa cíti stratený uprostred konzumného materializmu a prežíva vnútornú prázdnotu, vtedy začne hľadať inú cestu. Mimo Boha však človek nenájde šťastie, ale dostáva sa do slepej uličky, z ktorej sa len ťažko dokáže vymaniť.

 

Emocionálne vzrušenie z okultizmu

Okultizmus je spojený s tajomnosťou, ktorá podnecuje ľudskú zvedavosť. Veľa ľudí sa zapojilo do okultizmu tak, že sa zaujímali o zdanlivo nevinné praktiky, napríklad čítanie horoskopov. S rastom zvedavosti rastie aj angažovanosť človeka, až sa stane členom spoločenstva s rovnakou záľubou v „nezvyčajné tajomstvo".

 

Mať tajomnú moc nad druhými

Ľudia, ktorí nemajú moc doma alebo v zamestnaní, usilujú sa zvýšiť si svoje sebavedomie tým, že chcú nadobudnúť tajomnú moc, lebo ona ich vyvyšuje vo vlastných očiach a posilňuje ich „ja" pred inými. Pod pojem okultizmus možno zahrnúť oblasti tajomnej vedy, ako je astrológia, chiromantia, mágia, špiritizmus, tarot. V krátkosti si ich predstavíme.

 

Astrológia

Astrológovia sa domnievajú, že život človeka ovládajú hviezdy a že ony poznajú odpoveď na otázku, kým je človek a čo sa stane v budúcnosti. Toto učenie je staré a siaha do dávnych čias. Ľudia zaoberajúci sa astrológiou sú presvedčení, že postavenie hviezd a planét má vplyv na človeka a na rôzne udalosti, ku ktorým vo svete dochádza. Poznajúc presný dátum, hodinu a miesto narodenia, predpovedajú priebeh celého života. Takýto opis sa nazýva horoskop.

Sú dva druhy horoskopov. Prvý, s ktorým sa stretávame denne, je horoskop uverejňovaný v časopisoch - rovnaký pre niekoľko tisíc ľudí. Základ horoskopu tohto typu je nezmyselný a nehodno sa ním zaoberať.

Druhú skupinu tvoria individuálne horoskopy. Záujemca informuje astrológa o dátume a mieste svojho narodenia a on na základe prijatých údajov určí aktuálny lokálny čas, ktorý sa mení na siderický (hviezdny). Potom urobí isté výpočty a zo zverokruhu vyčíta údaje, ktoré majú údajne riadiť život a šťastie osoby, čo je, samozrejme, tiež nepravdivé.

Astrológia nemá žiadne vedecké podklady na obhájenie názoru, že hviezdy predpovedajú budúce udalosti a vplývajú na ľudský život. Jedna skupina astrológov uznáva osem znamení zverokruhu, iná dvanásť a ešte ďalšia sa vyslovuje za štrnásť i viac znamení. Odlišné systémy čítania horoskopu spôsobujú rôzne protirečivé interpretácie, čo vedie k absurdnosti.

Astrológia je založená na predpoklade, že planéty obiehajú okolo Zeme (geocentrická teória), pričom už žiaci prvých tried základných škôl vedia, že to tak nie je. Ak je už základný predpoklad nesprávny, závery budú také isté. Väčšina astrologických opisov sa zakladá na predpoklade, že jestvuje sedem planét spolu so Slnkom a Mesiacom. Ak je to všetko determinované postavením zverokruhu, ako môžu astrológovia vychádzať z tohto fatalizmu a správne ho interpretovať? Neexistuje spôsob, ktorým by vedecky zdôvodnili tento systém, pretože oni sami sú jeho opornými stĺpmi. Podobných problémov je ešte veľa, napríklad čo bude, keď sa narodia dvojičky?

Prečo ľudia veria astrológii? Možno preto, lebo pôsobí na predstavivosť a podnecuje zvedavosť. Ak niekto číta horoskop hoci len zbežne, všimne si všeobecnú a dvojznačnú povahu jeho tvrdení. Astrológ má akoby vždy pravdu, bez ohľadu na to, či sa predpoveď zhoduje alebo nezhoduje so skutočnosťou. Vždy sa môže vykrútiť zo svojho omylu. Ďalšou otázkou je psychická dispozícia na horoskopy. Človek, ktorý sa ide poradiť s astrológom, prichádza s vierou, že on mu všetko povie. Je to svojím spôsobom autosugescia, ktorá pôsobí, že dotyčný podvedome podriadi svoj život horoskopu. Môžeme urobiť jednoduchý pokus. Vyhotovíme horoskop a pošleme ho 12 ľuďom z 12 rozličných znamení zverokruhu s vysvetlením, že sa týka iba ich. Aký bude výsledok? Viac ako polovica potvrdí jeho správnosť a presnosť vzhľadom na svoju osobu.

 

Chiromantia

Chiromantia sa zaoberá čítaním minulosti a budúcnosti z čiar na rukách, a taktiež stanovovaním určitých vlastností a talentov, ktoré človek má. Celá dlaň je rozdelená na sektory, napríklad Mesačný pahorok, Venušin pahorok, údolie Marsu, sféry ducha, úspechu, šťastia, vôle a zmyslov.

Okrem toho sú na dlani štyri čiary: čiara hlavy (rozumu), srdca (citov), osudu a života. Analyzujúc štruktúru dlane, prstov a čiar, chiromant poskladá všetky tieto prvky do celku a na základe toho predpovedá, čo skúmanú osobu čaká. Avšak mnohí, ktorí sa zaoberajú čítaním osudov človeka z jeho dlane, tvrdia, že ich dlaň zaujíma len z psychologického hľadiska.

Na základe štruktúry dlane možno urobiť isté závery, týkajúce sa spôsobilosti na určité povolania. Napríklad dlhá štíhla dlaň môže svedčiť o umeleckých predpokladoch, zavalitá dlaň môže poukazovať na silnú vôľu osoby a pod. Avšak treba pamätať na to, že takéto analýzy sa môžu zmeniť na pokusy hádať budúcnosť, ktorá je pred smrteľníkmi ukrytá.

 

Mágia

Prostredníctvom mágie sa človek pokúša získať poznatky o duchovnom svete a dosiahnuť nad ním kontrolu. Je protikladom náboženstva. Rozlišujeme čiernu a bielu mágiu, v závislosti od toho, či vzývaní duchovia majú byť dobrí alebo zlí. Ten, kto sa zaoberá čiernou mágiou, túži podriadiť si druhého človeka a urobiť ho závislým od seba. Naproti tomu biela mágia sa snaží iným ľuďom pomôcť. Ale v konečnom dôsledku oba typy mágie majú spoločný základ.

Delenie na bielu a čiernu mágiu sa začalo asi v 16. storočí vo francúzskej alchýmii. V obidvoch prípadoch ide o podrobenie druhého človeka prostredníctvom tajomného učenia a tajuplných ceremónií, ktoré v mágii zohrávajú zásadnú úlohu (oblečenie, zaklínadlá, rituálne gestá a pod.). Cieľom mágie je teda získať moc nad iným človekom, čo sa nezhoduje so zjavenou náukou.

 

Špiritizmus

V súčasnosti ponúkaný aj ako channeling - spočíva v nadviazaní kontaktov s duchmi mŕtvych. Ľudia vyvolávajúci duchov sa často kontaktujú s démonickými silami vydávajúcimi sa za duchov zomretých. V špiritizme je veľa divadielka a klamlivej „pravdy". Počas seáns sa za pomoci média, tabuľky Ouija, otáčania stolíkov a pod. nadväzujú kontakty so svetom zlých duchov. Je nesporné, že puto takýchto kontaktov so zosnulými vedie skrze nekromantiu k závislosti, nezriedka i k psychickej depresii, ba až k samovraždám. Pôsobí tu silná a nepriateľská moc duchov temnoty.

 

Tarot

Tarotisti hovoria, že názov tarot treba vyslovovať taro, bez posledného písmena „t". Písmená v tomto slove dovoľujú utvoriť štyri nové slová, ktoré odkrývajú tajomstvo tarotových kariet a aj to, do akej oblasti tajomnej náuky ich možno zaradiť: TARO - Tora = zákon, biblia kabalistiky; ATOR - Troa = brána tajomného sveta; ROTA - Rota = koleso slúžiace na veštenie; ORAT - Orat = hovoriť, lebo karty hovoria. Duchovný patronát nad týmto učením má Taor - bohyňa temnoty a tajomstva, a Hathor - bohyňa sveta mŕtvych.

Komplet tarotových kariet sa skladá zo 78 kusov, z čoho 56 sa delí na štyri sady tvoriace malé arkány a zvyšných 22 sú karty obrázkové, ktoré sa nazývajú veľkými arkánami. Táto skupina kariet sa odvodzuje od Hermesa Trismegistosa, poradcu Ozirisa, kráľa Egypta. Veľká arkána je kľúčom k tarotu a zodpovedá písmenám hebrejskej abecedy. Hlbší pohľad na tieto arkány odhalí mnohé z náboženských predstáv tých, ktorí vykladajú kabalu. Karty sa rozkladajú do diagramov (napr. Strom života). Skúsený veštec môže prečítať niečí život, čo je cieľom tohto typu veštenia.

Niektoré duchovné centrá využívajú karty veľkých arkán i v kresťanskej meditácii. No ľudia, ktorí sa pre takúto „duchovnú pomoc" rozhodnú, zabúdajú, do akého sveta vstupujú. Adept začínajúci prácu s kartami najprv skúma jednu kartu veľkých arkán - zoznamuje sa s jej farbou, určením, obrázkom a pod. Duchovne sa ponára do tejto karty tak, aby sa vytvorilo úzke puto medzi ním a kartou, ktorá „prehovorila". Môže sa to zdať smiešne, ale netreba zabúdať, že cez tieto karty sa vstupuje do sveta démonov, ktorí horia nenávisťou voči ľuďom. Nemožno miešať takéto „nástroje" s kresťanskou meditáciou, lebo tarotové karty obsahujú v sebe okultizmus, astrológiu, mágiu, kabalu a množstvo symbolov prevzatých zo satanizmu.

 

Cirkev o okultizme

To, čo sme doteraz spomenuli, sú len veľmi stručné opisy niektorých oblastí tajomnej náuky patriacich do sústavy okultizmu - pseudovied, ktoré sú na stránkach Starého a tiež Nového zákona zavrhnuté. Sväté písmo jednoznačne vyjadruje názor na praktiky tohto druhu. Čítame v ňom okrem iného: „Čarodejnicu nenecháš nažive!" (Ex 22, 18); ba nájdeme tam i stanovenie trestu smrti za čarodejníctvo (porov. Dt 18, 9 - 12). Saul zomrel, lebo sa radil s vyvolávačkou duchov a nie s Pánom (porov. 1 Krn 10, 13 - 14). Kniha Levitikus jasne zakazuje obracať sa na vyvolávačov duchov a na veštcov: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!" (Lv 19, 31). Bôžikovia sú démoni (porov. Dt 32, 17; Ž 106, 34 - 37). Nový zákon taktiež veľmi jednoznačne vykresľuje vzťah Pána Ježiša k démonom, ktorých vždy vyháňal z posadnutých. Svätý Pavol dôrazne píše, že nie je možné mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov (porov. 1 Kor 10, 21) a v Zjavení apoštola Jána sú čarodejníci a veštci odsúdení ostrými slovami. Veštenie sa tu prirovnáva k vražde, modloslužobníctvu, ku krádeži a k prostitúcii (porov. Zjv 9, 21; 18, 23; 21, 8; 22, 15).

Katechizmus Katolíckej cirkvi sa taktiež k tejto téme vyjadruje veľmi jasne a rozhodne:

KKC 2115 - „Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti."

KKC 2116 - „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú" budúcnosť (porov. Dt 18, 10; Jer 29, 8). Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu."

KKC 2117 - „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva‚ ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym - hoci aj preto, aby mu získal zdravie -, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sa spájajú s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus sa často spája s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných."

Okultizmus je vo všetkých svojich prejavoch ohavný v očiach Boha. Tí, ktorí sa zaoberajú veštením (hoci len pre zábavu), podobajú sa snehovej guli hodenej zo svahu hory, ktorá kotúľaním nabaľuje sneh a zväčšuje svoj objem. Takisto človek sa často ponára čoraz hlbšie do tajomného učenia, pričom mnohokrát už nevidí možnosť návratu späť.

V súčasnosti došlo v okultizme ku mnohým zmenám. Napríklad horoskop sa nevytvára len na základe astronomických tabuliek, ale jeho výpočet sa robí na moderných počítačoch. Kedysi tajomné učenie mohlo študovať len niekoľko málo zainteresovaných, no dnes internet ponúka na heslo mágia nebývalú záplavu odkazov.

S magickým pôsobením veľmi často súvisia rôzne druhy obradov či rítov. Môžeme ich vidieť aj na veľtrhoch zdravia, ktoré sa konajú v rôznorodých kultúrnych strediskách a spravidla ich financujú miestne samosprávy. Na jedinej takejto akcii organizovanej v katovickej športovej hale sa zúčastnilo 250 vystavovateľov a navštívilo ju vyše 25-tisíc osôb fascinovaných ezoterickou tematikou či hľadajúcich pomoc medzi tými, ktorí tam ponúkali svoje liečiteľské schopnosti. V súčasnosti sa tu každý štvrťrok organizujú výstavy ušľachtilých kameňov, čo sprevádza celý zástup odborníkov alternatívnej medicíny, a taktiež - akoby „príležitostne" - sa tam pravidelne prezentujú i predstavitelia niektorých siekt odvolávajúci sa na ekológiu či vegetariánstvo.

S čím všetkým sa tam teda možno stretnúť:

Agnihotra - proces očisťovania ovzdušia ohňom horiacim v medenej pyramíde zhodný so slnečnými cyklami; akupunktúra a akupresúra; apiterapia - liečenie produktmi včelieho pôvodu (účinná, vedecky potvrdená metóda); arómoterapia; aurikuloterapia - liečenie pomocou stláčania vhodných miest na ušiach; bioenergoterapia - technika založená na využívaní energie driemajúcej alebo pretekajúcej skrze človeka (jedna z najpodvodníckejších metód ovplyvňovania); biofeedback - elektrická stimulácia mozgových vĺn s cieľom naučiť sa vedome monitorovať nekontrolovateľné telesné funkcie; biorytmy; laserová biostimulácia; bioemanačné BSM - spojenie s mozgom - metóda spočívajúca v tom, že ruka sa položí na hlavu tak, aby sa uzatvoril obeh energie, čo spôsobí niečo ako pískanie v reproduktoroch, ktoré vzniká tým, že sa k nemu priblížime s mikrofónom; chiropraktika; čakroterapia; feng šui - metóda súvisiaca so zabezpečením zdravého vplyvu energie pomocou vhodného situovania domu, účelného prispôsobenia tvarov, rozvrhnutia miestností, farebnosti v závislosti od orientácie domu, typu nábytku, druhu materiálov a dokonca obrazov nachádzajúcich sa v okolí človeka; fototerapia; hladovky rozličného druhu (videl som raz jednu paniu, ktorá sa živila slnečným svetlom!); hypnoterapia, hipoterapia - pôsobenie na pacienta pomocou kontaktu so zvieraťom - v tomto prípade koňom (výborný „rehabilitačný nástroj"!).

Ďalej sú to: homeopatia; iridológia; kineziológia; klaviterapia - stimulovanie centier na tele oceľovými klinčekmi; naprávanie stavcov chrbtice; kryoterapia - liečba chladom, zmrazovaním; laseroterapia; liečenie farbami; holistická masáž; polarity - uzdravovanie vkladaním rúk, vyrovnávanie prirodzeného prúdenia energie; reiki - liečenie pomocou kozmickej energie; soulwork (dosl. práca duše, duchovná práca) - meditačná technika vytvorená „liečiteľom" Martinom Carruthersom, ktorý študoval havajské metódy ľudových bylinkárov - kahunov; sympatikoterapia - druh reflexoterapie, podľa ktorého je mapa tela zobrazená v nosnej sliznici (zaujímavé, ako to skúmajú?); sexuálno-mystické terapie - všetky techniky tohto typu, napríklad tantra joga, zabezpečujú zdravie pomocou uvoľnenia sexuálnej energie (bol som svedkom, ako istá pani pozývala na „veštenie z genitálií").

Ako som spomenul, na podujatiach tohto typu možno stretnúť aj predstaviteľov rôznych pseudoduchovných systémov, „odborníkov" na duchovné liečenie; z ich letákov si môžeme prečítať napríklad aj toto:

„Uzdravenie na duchovnej ceste pomocou učenia Bruna Gröninga je lekársky zdokumentované! Toto je ‚podstata‘ tohto učenia - čo vedeli už aj staré národy na vrchole rozvoja svojej kultúry; využívali to lekári známi v novej epoche (Paracelsus, Hahnemann...); a mohla to potvrdiť veda prostredníctvom niektorých zo základných objavov - jestvuje vyššia sila, ktorá je základom všetkého, čo je živé, sila, ktorá môže uzdravovať! Má veľa mien: životná sila (vis vitalis), prána, chi, božia sila. (...) Bruno Gröning mal veľmi presné intuitívne znalosti, ktoré sprístupnil všetkým ľuďom vo forme veľmi jednoduchého učenia.

Kruh priateľov Bruna Gröninga je slobodným zoskupením ľudí, ktorí uznávajú hodnotu jeho učenia. Toto učenie sa šíri v stovkách národov vo všetkých kútoch sveta. Zaujatím primeranej polohy tela a vhodným nastavením ducha sa človek učí prijímať božiu silu. Cíti v tele ‚uzdravujúce prúdenie‘, ktoré vedie k vyliečeniu dokonca i chronických, degeneračných a ťažkých ochorení, ako aj k získaniu rôznych foriem pomoci.

Časopisy ako Kulisy, Wprost či Newsweek z času na čas vytvárajú zoznamy „najlepších", „najzázračnejších" a „najpôsobivejších" divotvorcov. Uvádzajú aj adresy a ceny ich služieb. Tie sa pohybujú od „podľa dohody" a 10 - 35 zlotých (1 zł je cca 9,50 Sk) za návštevu až po 250 zł za prvé stretnutie (v skupine 100 zł) a 50 zł za pokračovanie liečenia. Ceny niektorých služieb: reiki s ľahkou masážou 30 zł; masáž, naprávanie stavcov, rehabilitačné cvičenia 45 zł; terapia su-džok - akupunktúra mikrosystému ruky a nohy, stimulácia bodov na dlaniach a chodidlách 25 - 30 zł; čakroterapia - otváranie energetických kanálov, spriechodnenie mystických energetických centier 50 zł; vyhodnotenie a vyloženie aury 120 zł. Jedno stretnutie u hľadača nezvestných stojí 30 zł pod podmienkou, že prídeme k bioenergoterapeutovi s fotografiou alebo nejakým predmetom patriacim stratenej osobe. Jednorazové poslanie energie cez telefón stojí 10 zł. Niektorí bioenergoterapeuti odovzdávajú energiu zadarmo, platiť treba len za hubový nápoj (30 zł za vrecúško), žiarivú hubu (5 zł za malé plátené vrecúško) a tiež za sviece indiánov Hopi (8 zł za kus). Niektorí z ordinujúcich vyžadujú, aby osoba, ktorá príde do ordinácie, nemala infekčnú chorobu a nefajčila tri hodiny pred zákrokom; so sebou si musí priniesť veľký uterák a elastický obväz.

Na záver chcem podotknúť, že jedna z najdeštrukčnejších poľských siekt - sekta Nebo - začínala tým, že bola bioenergoterapeutickou firmou s názvom Liečenie Duchom Svätým vkladaním rúk.