Lasana, zámok a Diesana

Matka Lasana, občianskym menom Petra Schorová (* 1987), duchovne pôsobí už najmenej od svojich 11 rokov.3 Ukončila základnú školskú dochádzku, v štúdiu však nepokračovala, ale plne sa venuje svojmu poslaniu. So svojimi ctiteľmi sa začala stretávať najprv v bývalom pohostinstve v obci Čalovice vo východných Čechách (blízko mesta Sobotka), kde rodina býva. Od roku 2002 na stretávanie slúži zámok v obci Vlčí Pole neďaleko mestečka Dolní Bousov v rovnakom kraji. V tom istom roku vzniklo občianske združenie Matka Lasana, pôvodne so sídlom v Čaloviciach, dnes priamo vo Vlčom Poli. O zámku sa hovorí ako o ášrame, teda ako o duchovnom centre komunity.

Spočiatku renesančný jednoposchodový zámok vo Vlčom Poli zo 17. storočia slúžil pred vrátením do rúk pôvodných majiteľov ako domov dôchodcov. Okrem ubytovania a stravovania umožňuje dnes tiež meditácie v dvoch miestnostiach vyzdobených napríklad soškou indického slonieho božstva Ganéši, pravoslávnou ikonou a mnohými portrétmi Matky Lasany. Výzdobu zámku tvoria neprofesionálne maľované obrázky, rôzne sošky a tlačené zobrazenia anjelov a ďalších náboženských postáv. Nástenná maľba pri hlavnom zámockom schodisku zobrazuje v rôznych odtieňoch modrej ženu bez tváre, ktorá vystiera ruky dlaňami nahor a z jej srdca vyžarujú lúče.

Daršan sa koná v sále na prvom poschodí s kapacitou asi 150 miest. Na dlhšej strane sály je medzi oknami trón Matky. Sálou sa oddeľujú ubytovacie priestory od technických budov, v ktorých je tiež zázemie pre Matku, jej sprievod a dobrovoľných pomocníkov ášramu.

Stretnutia s Matkou Lasanou sa uskutočňujú počas niekoľkých dní približne raz za mesiac. Určené sú predovšetkým tým, ktorí sa na zámku cez víkend ubytujú. Návštevníci majú počas dňa i noci duchovný program, ktorý pozostáva predovšetkým z individuálnych meditácií a skupinového spevu mantier. Večer potom prichádza Matka Lasana a poskytuje daršan. Spolu s ňou prichádzajú i neubytovaní záujemcovia, a tak návštevníkov daršanu býva 100 až 150. Okrem účastníkov z rôznych krajov Českej republiky tu nájdeme i Slovákov a Poliakov, v menšej miere i príslušníkov iných národov. Všetci účastníci musia byť vopred ohlásení.

Organizačne riadi pôsobenie Matky Lasany jej rodná matka, Valéria Schorová. Vystupuje pod duchovným menom Diesana a tiež sa teší úcte stúpencov svojej dcéry. Pochádza z východného Slovenska a z tohto kraja pricestúva dokonca niekoľko desiatok návštevníkov. V poslednom čase sa sústreďuje na vybudovanie ďalšieho ášramu na území mesta Martin.

 

Daršan4

Necelú hodinu pred začiatkom daršanu sa ubytovaní zhromažďujú na chodbe pred uzavretou sálou. Tí, ktorí pricestovali len na večer, si odkladajú topánky a batožinu do skriniek, vystupujú po širokom zámockom schodisku a potichu sa pripájajú k zástupu. Jeden člen dobrovoľnej služby zoznamuje s podmienkami daršanu tých, ktorí pricestovali po prvýkrát. Po otvorení sa návštevníci v sále pohybujú v ponožkách. Keď je prítomná Diesana, vchádza za úplného ticha niekoľko minút pred Lasanou. Niektorí ju mlčky zdravia. Na niekoľko sekúnd zaznie z reproduktorov hudba, ale čoskoro zmĺkne. Matka Lasana sa objavuje v svetlom ľahkom odeve a vyzerá pokojne a dôstojne. Všetci povstanú, obracajú sa k nej, zdravia ju spojením rúk na hrudi a ukláňajú sa. Sadajú si spoločne s ňou.

Ku kreslu Matky Lasany postupne prichádzajú návštevníci z dvoch kľačiacich radov, ktoré sa utvorili v uličkách medzi sedadlami. Pri požehnaní si prichádzajúci kľakne pred Matku Lasanu, skloní hlavu a ona mu ju vezme do dlaní. Keď hlavu pustí, prichádzajúci jej podá ruky a hľadí jej do očí. Potom Matka ruky pustí, požehnaný skloní hlavu a zopne ruky na prsiach. Ona má mierne zdvihnuté skrčené ruky. Pravou zľahka pohybuje, čím rozväzuje uzlíky problémov na dráhach, ktoré človeka spájajú s „Naddušou". Potom ruky nechá klesnúť na znamenie, že požehnaný môže vstať a odísť. Niektorí požehnaní mlčky ďakujú s rukami zopnutými na prsiach a ukláňajú sa, iní padajú na zem a bozkávajú ju. Požehnanie jedného návštevníka trvá asi 20 až 25 sekúnd. Po celý čas je absolútne ticho, lebo ticho „privádza priamo k duchovnému otvoreniu".5

Po mlčanlivom požehnaní sa rozozvučí spev duchovných piesní so sprievodom dvoch gitár a niekoľkých rytmických nástrojov. Slová piesní sú veľmi jednoduché a niekedy sú obyčajnými mantrami. Čerpajú z rôznych náboženstiev a často vrcholia oslavou Lasany. Popri popevkoch, ktoré majú pôvod v kresťanských spoločenstvách, zaznejú i indické mantry, (napr. Hare Krišna mantra) či budhistická Gate gate paragate. Ako mantra sa spieva i kresťanské Maranatha! Keď je Matka Lasana pri speve prítomná, sedí nepohnute a s pokojným úsmevom. Pri jej odchode sa prítomní klaňajú, obracajú sa za ňou a vyprevádzajú ju pohľadom. Niektorí účastníci ešte dlho sedia a uchovávajú si bezprostredný duchovný zážitok čo najdlhšie, iní znovu padajú na zem pred kreslom, teraz už ale prázdnym. Asi po pol druhej hodine sa daršan končí.

 

Náuka

Duchovná náuka zjavne nie je v strede záujmu Matky Lasany. Môžeme sa o nej dozvedieť zo zmienok v dvoch dosiaľ vydaných publikáciách,6 ktoré, pravdaže, obsahujú skôr listy a ohlasy na jej pôsobenie, než opis duchovného systému. Na informácie je napokon chudobná i prezentácia Matky Lasany na internete.7 Sama Lasana hovorí: „Neprišla som ukazovať duchovnú cestu. Duchovných ciest je množstvo. Prišla som vieru v Boha a Božie Svetlo dať a upevniť. Svetlo, ktoré odovzdávam, vás mení a pomáha každému tam, kde treba. Na všetkých cestách je potrebná úprimnosť a láska k Bohu."8 Svoje poslanie v odovzdávaní lásky Lasana objasňuje slovami: „Moja práca spočíva v tom, že privádzam ľudí k samej podstate božstva - láske a uvedomení si Boha v človeku."9 Od lásky tiež odvodzuje svoje duchovné meno: „Meno Lasana pochádza z tej najčistejšej božskej lásky."10

Návštevníci v Matke Lasane rozpoznávajú avatára (zostúpenie, rozumie sa zostúpenie božstva do telesnej podoby).11 Okrem nej považujú za avatára aj Indku Matku Meeru, žijúcu v Nemecku, nezanedbateľná časť z nich tiež Inda Satja Saí Bábu a azda i ďalšie duchovné osobnosti dneška. Matka Meera a Matka Lasana sú podľa nich podobami Božskej Matky rovnako ako bohyňa Kálí či Panna Mária.

Táto myšlienka môže spojiť vyznávačov rôznych náboženstiev a všetky náboženstvá vlastne prekračuje. Matka Lasana hovorí: „Každý nech si ponechá svoju vieru. Neprišla som meniť ľudí vo viere, ale vieru upevňujem. Som Božia láska a v nej je všetko."12 Vo forme prejavu najvyššieho božstva s touto láskou prichádza Matka Lasana k ľuďom: „Ako Božia Matka som dostala od Boha niečo prekrásne - srdce plné lásky a nehy, ktoré mi dovolí opatrovať svoje deti s tou najväčšou Božou láskou. (...) Prišla som vám dať veľa Božej lásky."13

Lasanin obraz človeka predpokladá existenciu dvoch tenkých bielych čiar, ktoré sa tiahnu od ľudských chodidiel po chrbte až na hlavu a ktoré človeku umožňujú „spojenie so svetlom Nadduše",14 teda s Bohom, ktorý má podobu nekonečného a všetko prenikajúceho Svetla. Matka Lasana tak ako iné „božské bytosti"15 tieto čiary vidí: „V pokľaku, keď držím vašu hlavu, je pre mňa viditeľná tenká biela čiara, ktorá má na sebe uzlíky. Tie sa vzťahujú na rozličné problémy celého bytia - viera, láska, trápenie".16 Pri daršane Matka tieto uzlíky rozväzuje, a tak návštevníkovi odníma zaťaženie vykonanými negatívnymi činmi (karmu), jeho choroby a prekážky na duchovnej ceste vôbec. Každý od nej dostáva presne to, čo potrebuje, bez toho, že by sa o tom hovorilo: „Ako matka Božia som prišla, aby som tu zasadila kvet Božej lásky. (...) Nemusím vám odpovedať na vaše zložité životné alebo duchovné problémy a pravdy, ale naplním ich bez jediného slova svojím Svetlom, a tak vaše zložité bude zjednodušené a vy nájdete skrze toto Božie Svetlo riešenie."17

Ľudia, ktorí Matku Lasanu navštevujú, majú podľa nej postupne premieňať svoje „hrubé (energie) na jemné, a jemné na ešte jemnejšie",18 a to predovšetkým úprimnou láskou, trpezlivosťou a ochotou prijímať chyby druhých.19 Pre život je dôležité „myslieť na všetko čisté a vidieť vo všetkom božstvo a dobro",20 pretože keď „budete myslieť len čisto a nezištne a budete v tom aj žiť, bude sa vám vracať to, čo vyjadrujete".21 Pomocou v tejto práci je predovšetkým fotografia Matky Lasany, modlitba a džapa (meditatívne opakovanie božského mena alebo mantry). K fotografii sa môžu obracať tí, ktorí hľadajú u Matky Lasany pomoc: „Fotografia nie je obyčajný papier, ale moja živá časť. Tam, kde som Ja a otvorené srdce, je Božie svetlo lásky."22 K božskému Svetlu privádza oddaného tiež džapovanie Božieho mena Lasana.23

 

Spoločenstvo

Pravidelní návštevníci ášramu Matky Lasany sa medzi sebou často poznajú, ale netvoria užšie spoločenstvo. Zdá sa, že väčšina ich je v strednom veku, mladých dospelých je podstatne viac než ľudí v dôchodkovom veku. Pravdepodobne mierne prevažujú ženy, ale účasť manželských dvojíc sa zdá byť väčšia než na iných duchovných akciách. Deti nemajú na daršan prístup. Tie, ktoré majú výnimku, sú počas celého tichého obradu mimoriadne pokojné.

Najbližší spolupracovníci Matky Lasany okolo nej vytvárajú pevnú hradbu, takže akýkoľvek iný kontakt než prostredníctvom daršanu nie je možný. Ani Diesana ani mladí ľudia, ktorí tvoria tzv. službu, žiadne informácie neposkytujú a bližší kontakt odmietajú. Vstup do areálu zámku je dovolený len ubytovaným a fotografovanie je zakázané nielen v budove, ale i v záhrade. Konanie mladých ľudí, ktorí tvoria dobrovoľnú službu, je slušné, ale neosobné a tvrdé, čo vyniká v kontraste s láskyplnou atmosférou vytváranou okolo Matky Lasany. Zdá sa, že v tomto konaní sú dokonca prítomné rysy fanatizmu.

Na kult Matky Lasany sa viaže tiež obchodná činnosť. Okrem brožúrok a spevníka si návštevníci môžu kúpiť množstvo rôznych obrázkov Lasany (na niektorých je Lasana spolu s Diesanou), kalendáre, hudobné nosiče, tričká a mikiny, vonné tyčinky s požehnaním od Lasany, pomaľované hrnčíčky, rôzne čaje, samolepky s portrétom Matky Lasany a mnoho iného. Samotný daršan je však zdarma. Predávaný tovar vyjadruje - rovnako ako napríklad vyššie uvedená maľba na čelnej stene hlavného schodiska - ľudový vkus.

 

Záver

Kult Matky Lasany možno považovať za postmodernú formu ľudovej zbožnosti. Jej citová vrúcnosť je zrejmá napríklad v osloveniach, ktorými sa priaznivci k Lasane prihovárajú (Lasanka, Drahá Matička, Pane náš, Láska, Božie Svetlo v nás, Môj najdrahší Pane, Milá, milunká Lasanka24) či v emotívnych popevkoch.

Vzrastajúca obľuba Matky Lasany ukazuje, aká silná je potreba duchovného citového prežívania v časti súčasnej populácie. Táto zbožnosť zjavne vychádza z ľudového kresťanstva, preberá a transformuje niektoré jeho prvky (napr. postavu Márie, Ježišovej matky) a dopĺňa ich motívmi iných náboženských systémov. Na potrebu postmodernej spoločnosti vyrovnať sa s mnohosťou náboženstva v jednom priestore reaguje snahou o ich harmonizáciu na základe všeobjímajúcej lásky. Toto riešenie nie je vôbec originálne. Naopak - zhody s pôsobením Matky Meery sú zjavné, a dokonca naznačujú, že kult Matky Lasany je obyčajný český variant kultu Matky Meery.

Na pochopenie miesta Matky Lasany v súčasnom náboženskom živote je potrebné si položiť otázku, k akej náboženskej tradícii toto duchovné hnutie máme zaradiť. Na prvý pohľad sa ponúka spojenie s duchovnou tradíciou Indie. Úloha Matky Lasany ako avatára, náboženské koncepcie Nadduše, karmy a pod., jazyk plný výrazov prevzatých zo sanskrtu, a predovšetkým nadväznosť na Matku Meeru pôvodom z Indie by tomuto spojeniu nasvedčovali. Hoci Matka Meera žije v Nemecku, jej duchovné korene zreteľne tkvejú v učení o integrálnej joge Aurobinda Ghošeho (1872 - 1950).

Súčasne s indickou tradíciou ale nemožno v prípade Matky Lasany nemyslieť aj na českú mystickú tradíciu, ktorá už najmenej storočie intenzívne spája prvky domáceho kresťanstva s koncepciami hinduizmu a budhizmu. Svet ľudového rímskeho katolicizmu totiž pod indickým príkrovom úplne zreteľne presvitá. V tomto pohľade by sa Matka Lasana mohla priradiť k takým osobnostiam českej mystiky, ako bol Kvetoslav Minařík (1908 - 1974), ktorý sa považoval za predstaviteľa tibetského budhizmu, manželia Eduard a Míla Tomášovci (1908 - 2002, resp. 1920 - 2001), ktorí spojovali hinduistické, budhistické a kresťanské koncepcie, alebo v súčasnosti Jiří Vacek (* 1931), považovaný za satgurua v duchu indického duchovného života.

Istotne by tiež bolo možné Matku Lasanu hodiť do všeobsiahleho vreca hnutia New Age, ale toto zaradenie vedie skôr k neurčitosti, než by ju rozptyľovalo. Možno si na tú pravú religionistickú „škatuľku" budeme musieť ešte počkať. Napokon, nesmieme zabudnúť, že Matka Lasana má iba devätnásť rokov.

 

Mamičke o mamičke25

Ref.: Matka Mária, mamička Mira,

Mami Lasana - áve glória.

Matka čistá, Matka svätá,

Matka nebeská, áve - Lasana.

 

1. Matka milá, Matka dobrá,

Matka láskavá - Matka Lasana.

Matka nežná, Matka krásna,

Matka ľúbezná - Matka Lasana.

 

2. Prijímajúca, odpúšťajúca,

posväcujúca - Matka Lasana.

Očisťujúca, napĺňajúca,

ochraňujúca - Matka Lasana.

 

Dhanjavád, dhanjavád26

Dhanjavád, dhanjavád,

Bože, Láska, mám ťa rád.

Ďakujem, ďakujem. Bože, Láska, milujem.

Milujem, milujem. Láska, Bože, ďakujem.

Mám ťa rád, mám ťa rád,

Láska, Bože, dhanjavád.

Dhanjavád, dhanjavád,

dhanjavád nanda.

 

Spievam aleluja, spievam hosana27

1. Spievam aleluja, spievam hosana,

je tu Božia Matka menom Lasana.

 

Ref.: Aleluja hosana, aleluja Lasana,

Aleluja hosana, aleluja Lasana. (4x)

 

2. Volám aleluja, volám hosana,

svieti svetlom jasným, sväté meno má.

 

3. Šepkám aleluja, šepkám hosana,

prišla Božia láska - Matka Lasana.

 

Poznámky:

1 Viac: Lemhöfer, L.: Mutter Meera. Ein Avatar im Limburger Land. In: Materialdienst der EZW. Zeitschrift für Religions und Weltanschauungsfragen 2/2001, s. 59 - 63

2 Reportáž z daršanu Matky Lasany: Vojtíšek, Z.: Matka Lasana, Lasana Óm! In: Dingir 2/2005, s. 42 - 43

3 Matka Lasana, brožúra, bez bibliografických údajov, s. 51

4 Opisuje sa daršan z 12. 2. 2005 a 4. 5. 2006

5 Matka Lasana, c. d., s. 8

6 Matka Lasana, c. d., a Matka Lasana II., napísala a zostavila Diesana, vydal Expograph pre Matku Lasanu, rok vydania neuvedený

7 http://www.matkalasana.cz

8 Matka Lasana, c. d., s. 9

9 Tamže, s. 6

10 Tamže, s. 3

11 Matka Lasana II., c. d., s. 28

12 Tamže, s. 27

13 Tamže, s. 9

14 Matka Lasana, c. d., s. 11

15 Tamže

16 Tamže

17 Matka Lasana II., c. d., s. 3

18 Tamže, s. 8

19 Matka Lasana, c. d., s. 29

20 Tamže, s. 30

21 Tamže

22 Tamže, s. 23

23 Tamže, s. 24

24 Matka Lasana II., c. d., s. 40, 41, 43, 48 a 49

25 Spevník mantier a piesní k Matke Lasane, oddiel Slovenské piesne, č. 13

26 Tamže, oddiel České piesne, č. 10

27 Tamže, č. 60