Badáme dokonca, že aj vzdelaní ľudia vítajú usporiadanie Astrologického kongresu v Prahe (1994) a nečinne sa prizerajú aktivite zriadiť v meste, kde žil Kepler a Brahe na Karlovej univerzite samostatnú katedru astrológie. Takisto na Slovensku sme zaznamenali podobnú snahu astrológov zaradiť túto „vedu" ako študijný odbor na Univerzite Komenského v Bratislave. Napokon - prečo nie? Aj v Nemecku existuje kozmobiologická akadémia, ktorú vedie astrológ prof. Dr. R. Tomaschek (tzv. Aalenská škola), alebo Katedra astrológie v Erlagene (prof. Pfaff). Úspešne prosperujú aj rôzne astrologické centrá po celej Európe, ako napríklad Telectron (Dachau), alebo koncern Astroflash vo Francúzsku priamo na Champs Elysées. A konečne, aj v Moskve sa nachádza Akadémia astrológie a je zaujímavé, že sídli práve v budove bývalej Vysokej straníckej školy. Takýchto príkladov by sa však dalo uviesť ešte mnoho.

Netreba ani zdôrazňovať, že astrologický „kšeft" svojim mágom prináša do pokladne astronomicky vysoké finančné čiastky. Napríklad len za rok 1993 päťtisíc nemeckých astrológov oficiálne priznalo obrat vo výške asi 100 miliónov mariek. Našich „hviezdopravcov", predávajúcich v „astrolekárni" obyčajný čaj za neprimerane vysoké sumy, alebo ponúkajúcich tzv. pomocné tabuľky na rok za 40 000 Sk (údajne riešiace problémy manželov pri počatí a voľbe pohlavia dieťaťa) bude vari lepšie ani nespomínať. Vyššie uvedené správy a aktivity, žiaľ, verejnosť väčšinou automaticky vníma ako určitý dôkaz vierohodnosti a div nie pravdivosti astrológie. Treba však hneď na úvod povedať, že sú to jediné „dôvody" viery v astrológiu; skutočné dôkazy nám totiž zatiaľ astrológovia nepredložili.

 

Konflikt dvoch svetov

Určite by odborníkom, najmä astronómom, ani nenapadlo s dávno prekonanou astrológiou polemizovať, keby išlo iba o nevinnú zábavu. Ale práve v tom je háčik. Astrológia totiž dnes nepredstavuje iba nezáväzné zábavné veštenie a bulvárne horoskopy, ale domáha sa akceptácie svojich nezdôvodnených tvrdení aj v oblasti medicíny, psychológie, kriminalistiky, pedagogiky i sociológie a škodlivo zasahuje aj do filozoficko-náboženského formovania mladej generácie. Nikoho už neprekvapuje, že astrológia sa stáva integrálnou súčasťou skoro všetkých siekt, ezoterických hnutí a rôznej novodobej mágie. Je však zarážajúce, že aj na Slovensku také množstvo ľudí spolu s drvivou väčšinou tlače a masmédií celkom dôverčivo a nekriticky prijíma astrologické výmysly a naopak, nerado počúva protiargumenty vedy a triezveho rozumu. Pokúsme sa teraz v krátkosti zhrnúť, v čom spočíva rozdiel medzi týmito dvoma proti sebe stojacimi svetmi - medzi vedeckou astronómiou a paravedeckou astrológiou.

 

Astronómia verzus astrológia

Astronómia v súčinnosti s ostatnými disciplínami prírodných vied skúma zákonitosti vesmíru: jeho vznik, štruktúru, evolúciu a všetky otázky prírodovedného charakteru ako celku i v jeho častiach. Svoj výskum robí podľa kritérií všeobecne platiacich pre celú vedu a okrem iného sa riadi aj princípom nedávno zosnulého filozofa Karla Poppera - tzv. falzifikáciou vedeckej teórie, čo znamená, že svoje teórie formuluje tak, aby mohli byť overiteľné a v princípe vyvrátiteľné.

Naproti tomu základná téza astrológie tvrdí, že na osud (minulý i budúci) jedinca, ale aj zvieraťa, vecí a inštitúcií, má (malo) vplyv zdanlivé postavenie nebeských telies (dokonca aj hviezd) na oblohe v čase jeho vzniku (napr. pri narodení človeka, zvieraťa a pod.). Astrológia je postavená aj na ďalších tézach, ktoré sú nevedecké, a ktoré sú vo svojej podstate výmyslami bez možnosti overenia.

 

Kamene úrazu

Astrológia napríklad narába s celým systémom záhadných kozmických síl bez toho, aby ich bližšie definovala. Všeobecné tvrdenie astrológov, že všetky deje na Zemi podliehajú vesmírnym silám je všedná samozrejmosť, pretože Zem i človek sú súčasťou vesmíru, avšak o aké pôsobenia ide, to je už dlho predmetom výskumu rôznych špeciálnych vedných odborov. Vplyv kozmu na biosféru (na človeka) skúma biofyzika. Slnečná fyzika sa zaoberá vzťahmi medzi Slnkom a Zemou, ale aj prenosmi kozmických vplyvov cez atmosférické hmoty a ich účinkami na organizmus a psychiku človeka. Súčasná prírodoveda pozná štyri interakcie: silnú, slabú, elektromagnetickú a gravitačnú, avšak ani jedna z nich sa astrológom akosi nehodí do „kšeftu". Ak by sa aj nakoniec dokázala existencia nejakej novej sily (vylúčiť to vopred nemožno), budeme opäť v situácii, akú poznáme napríklad pri pôsobení štyroch známych síl, alebo pri vplyve Slnka na Zem. My síce vieme, že Slnko na Zem pôsobí, ale v akom zmysle to ovplyvňuje indivíduum je zatiaľ len v rovine dohadov. Na niektorých meteorosenzitívnych ľudí môžu napríklad sprostredkované dôsledky slnečných erupcií pôsobiť pozitívne, na iných nie. Tento výskum je len v počiatkoch a navyše patrí do vedeckých disciplín ako je heliofyzika, biofyzika, bioklimatológia a medicína. Tieto vzťahy vedci skúmajú už desiatky rokov, takže aj keby sme vedeli o piatej sile, z analógie zo slnečnej fyziky vyplýva, že potrvá veľa rokov, kým sa aspoň približne zistí, o aké pôsobenie vôbec ide a aké závery z toho možno vyvodiť.

To je teda začiatok biedy a prvý zásadný problém astrológie. Neexistuje totiž nijaký sprostredkujúci činiteľ (hovorilo sa tomu aj „impetus"), ktorý by prenášal vplyv kozmických telies na život človeka tak, ako si to predstavuje astrológia. Ale ak by sme prijali to, čo vlastne astrológia tvrdí, že ide o gravitačnú interakciu, potom sú tu protiargumenty fyziky a zvlášť astronómie. Gravitačná interakcia, aj keď má teoreticky nekonečný dosah, je zo všetkých štyroch interakcií očividne najslabšia.

Astrológia často narába aj s aspektáciou planét (napr. trigón, sextil, opozícia, konjunkcia), čo je triviálny astronomický pojem konštelácie. Konštelácia je však iba zdanlivé postavenie planét voči Slnku alebo Zemi a nemôže mať na to, čo tvrdí astrológia, nijaký vplyv.

Ďalším kameňom úrazu pre astrológiu je otázka, či rozhodujúcim okamihom na vytvorenie horoskopu jedinca je jeho počatie, alebo až narodenie. Tento rébus je celkom absurdný, pretože ak pripustíme, že tým rozhodujúcim okamihom je narodenie, čo potom ovplyvňuje živý plod v matkinom tele počas deviatich mesiacov tehotenstva? A naopak, ak je tým momentom počatie, prečo sa výrobcovia horoskopov pýtajú na detaily o termíne narodenia? Na dovŕšenie tohto zmätku treba uviesť, že niektorí astrológovia sa snažili tento problém obísť tzv. pravidlom Hermovej váhy, ale neúspešne.

Je nevyhnutné pripomenúť aj nejednotnosť astrológov v tom, čo je okamih narodenia. Má to byť moment prvého nádychu (J. Quingley), prestrihnutie pupočnej šnúry (C. Aubierová), alebo prvý plač dieťaťa? Okrem toho gravitačný vplyv telies slnečnej sústavy je taký malý, že napríklad vplyv Marsu na novorodenca je preto 6-násobne menší (slapový účinok dokonca nepredstaviteľne viac) ako vplyv 70-kilového pôrodníka, alebo prítomnej sestričky. A to ešte nehovoríme o vplyve hviezd, ktoré sú nepomerne ďalej ako Mars. Vzdialenosť najbližšej hviezdy od nás je približne 10 000-krát väčšia ako vzdialenosť Pluta. Aj keď sú hviezdy gravitačne pôsobivejšie ako planéty (sú omnoho hmotnejšie), ich Hillove sféry (oblasti okolo telies, ktoré sú gravitačne najpôsobivejšie) siahajú tiež iba do vzdialenosti niekoľkých násobkov ich polomerov od ich stredu.

Takto by sme mohli z pohľadu astronómie a fyziky rozoberať aj ostatné pochybné tvrdenia astrológov. Nejde teda o handicap, ale o celú spleť nezmyslov, z ktorých sa nedá „vycúvať". Preto je sympatickejšie, keď už niektorí astrológovia hovoria o premenovaní astrológie na astromantiu, teda na veštenie z hviezd, a každý vie, že ide o zábavu, resp. o akési umenie hádať.

 

Horoskopy

Lenže astrológia sa zamotáva do ďalších neriešiteľných problémov už pri samotných vlastných definíciách. Jej základný produkt je horoskop. Pre jeho prípravu sú však nevyhnutné 4 základné body (čiary): ascendent, oproti ktorému leží descendent a medium coeli (stred neba) na opačnom konci ktorého je imum coeli (hlbina neba). Lenže tieto prvky sú definované tak (kulminujúci stupeň ekliptiky, ktorý práve pretína miestny poludník, a pod.), že napríklad za polárnym kruhom neexistujú (rovina ekliptiky splýva s rovinou horizontu). Takže Eskimáci sa na horoskopoch nemôžu ani pobaviť...

Astrológov sa môžeme opýtať aj na iné veci bez toho, že by sme dostali nejakú uspokojivú odpoveď. Napríklad ako vysvetlia rôzne osudy dvojčiat, pätorčiat alebo naopak spoločný krutý osud ľudí, ktorí zahynuli pri leteckých nešťastiach a živelných katastrofách? Ako zostavia horoskop napríklad na „zvalených" planétach (Urán, Venuša) v súvislosti s obrovským sklonom ich rotačnej osi? Skoro každá planéta pripraví pre astrológov nejaký neriešiteľný problém (nepočíta sa s vplyvom Zeme, Merkúr má deň dlhší ako rok, atď.). Výrobcovia horoskopov narážajú aj na problém, ako napr. zostaviť horoskop pre deti narodené v kozmickej lodi, alebo vo vesmírnych kolóniách.

Takto by bolo možné pokračovať ešte veľmi dlho, no ani napriek mnohým snahám astrológie vykľučkovať z takýchto námietok sa jej to nepodarilo a ani nemôže podariť. Keďže astrológia nemá s vedou nič spoločné, je skoro zbytočné argumentovať proti astrológii z pohľadu vedy. Čo však zmysel má, je zamyslieť sa nad tým, prečo sa toľko ľudí nadchýna falošnými veštbami astrológie a v čom je táto paveda nebezpečná?

 

Novodobý bôžik

„Úspešnosť" astrologických výpovedí, obyčajne veľmi rafinovane formulovaných, je viac záležitosťou psychológie a sociológie než samotnej astronómie. Tzv. kalifornský test je dnes vo svete považovaný za jeden z najsilnejších argumentov proti astrológii a zvlášť proti astropsychológii. Profesor Eysenck v ňom okrem iného dokazuje (čo si nakoniec môže vyskúšať každý sám), že ak v horoskope zameníme zásadné pojmy, bude dotyčný rovnako s „pravdivosťou" horoskopu spokojný, ako keby sme horoskop nechali v pôvodnom stave. Vo Francúzsku urobili niečo podobné. Namiesto objednaných osobných horoskopov rozposlali klientom horoskopy dvadsiatich masových vrahov, ktorí všetci skončili pod gilotínou. Spokojnosť klientov so „svojím" horoskopom bola 80 percentná! Podobne v tej istej krajine sa pokus opakoval s horoskopmi 150 masových vrahov (experiment viedli astrológovia - manželia M. a F. Guaquelinovci) a spokojnosť klientely vzrástla až na 94 percent. V Austrálii zamenil G. Dean v horoskopoch 22 pojmov za úplne opačné významy a spokojnosť bola opäť skoro absolútna. Existujú však aj iné objektívne metódy (testy), ako prešetriť i „pravdivosť" predikcie osudov z horoskopov. Takýchto testov bolo vykonaných vyše sto. Najznámejšími sa stali testy fyzika S. Carlsona, ktorý podrobnou analýzou 116 horoskopov zistil ich 34 percentnú „úspešnosť", alebo analýzy astronómov A. R. Cluvera a P. Ianna, ktoré odhalili sotva 20 percentnú „úspešnosť" súboru troch tisícov horoskopov! Keď si uvedomíme, že aj veštenie z usadenín kávy, padajúceho lístia a iných púťových atrakcií môžu teoreticky dosahovať aj 50 percentnú úspešnosť, dáva to nepekné svedectvo o astrológii a astrológoch, ktorí zrejme zabudli už aj hádať... Takže keď sa niekto pýta, prečo to astrológom „vychádza", odpoveď je jednoduchá: vôbec to „nevychádza", aspoň nikdy nie nad hranicu obyčajnej štatistickej náhody.

 

Nástrahy a nebezpečenstvá pani astrológie

Zamyslieť sa treba aj nad tým, v čom spočíva nebezpečenstvo astrológie. Astrológia totiž nie je iba nepravdivá, ale aj vysoko amorálna, ba spoločensky škodlivá. Možno najviac sa to prejavuje vo svetonázorovej oblasti, keď jej prenikanie do vedomia najmä mladých ľudí podporuje rast iracionality a bludárstva s následkom rastu viery v alternatívny a virtuálny svet vidín a príklonu k niektorým výstredným filozofickým koncepciám postmoderny. S tým súvisí aj náboženská oblasť, keď sú astrologické výmysly živnou pôdou pre povery rôzneho druhu, tvrdý fundamentalizmus, rôzne pseudonáboženstvá a duchovné prúdy pochybného charakteru. Integrácia kozmických bludov do rôznych sektárskych zoskupení prináša často ťažko napraviteľné morálne deformácie mladých (i dospelých) ľudí niekedy aj s tragickým koncom. Spomeňme si na nedávnu skupinovú samovraždu štyridsiatich členov sekty Nebeská brána, ktorí sa 26. marca t. r. v „kozmickej lodi" skrytej v chvoste kométy Hale-Bopp chceli dostať čo najrýchlejšie do šťastnej budúcnosti (samozrejme po reinkarnácii)! Ide o typickú ukážku, keď spojenie absolútnej nevedomosti (napríklad o povahe komét), sektárskeho teroru jednotlivca a náboženskej úchylky vedie k tragickému koncu. (Poznámka: Údajná „kozmická loď" bola obyčajná, prakticky už nesledovaná hviezda podobná nášmu Slnku, označená v hvezdárskom katalógu ako SAO 141894.)

Pre nedostatok priestoru uvediem už iba dve ďalšie oblasti, v ktorých sa prejavuje škodlivý vplyv astrológie, a aj to iba heslovite. Medicínska oblasť: manipulácie s operáciami, navádzanie na neštandardné liečebné metódy a pod. Pedagogicko-poradenská oblasť: výber životného partnera, zamestnania a pod.

 

Záver

Výstižné je preto tvrdenie pápeža Pia XII., že „najväčším nepriateľom kresťanstva je nevedomosť veriacich" a pravdu má aj otec moderného konzervativizmu E. Burke, keď hovorí, že „k víťazstvu zla stačí, ak slušní ľudia budú mlčať". Je preto povinnosťou každého odborníka upozorniť na klamanie verejnosti nielen zo strany astrológov, ale aj zo strany propagátorov rozličných paranormálnych javov. Avšak potrebný je v tejto súvislosti aj rozhodnejší postoj Cirkvi, pretože pre usmernenie veriacich ojedinelé hlasy naozaj nestačia.

 

RNDr. Igor Kapišinský, CSc. (1947) – samostatný výskumný pracovník na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied (v oddelení medziplanetárnej hmoty vo výskume jej najjemnejšej zložky – kozmického prachu). V oblasti popularizácie sa orientuje na interakcie vedy s náboženstvom, vierou a hlavne na konflikty vedy s prejavmi akejkoľvek pseudovedy.