Ďalším prednášajúcim, ktorý na konferencii vystúpil, bol Fritz Griess z Rakúska, prezident medzinárodnej antikultovej organizácie FECRIS. Vo svojom referáte do istej miery nadviazal na manželov Swartlingovcov zo Švédska, keď hovoril o extrémistických charizmatických zoskupeniach pôsobiacich v Európe.

V úvode priblížil náboženskú situáciu v Rakúsku, kde platí náboženský zákon ešte z roku 1874. Je tu zaregistrovaných dvanásť veľkých cirkví a náboženských spoločenstiev (vrátane mormónov a Novoapoštolskej cirkvi). Niektorým náboženským skupinám odmietli registráciu, no napriek tomu môžu legálne pôsobiť, čo ich však neoslobodzuje od povinnosti odvádzať štátu dane. Právne predpisy stanovujú, že cirkev alebo náboženská spoločnosť musí v krajine desať rokov pôsobiť, aby získala právo na registráciu. Budúci rok by sa mohli takýmto desaťročným verejným pôsobením preukázať aj Svedkovia Jehovovi a ak budú zaregistrovaní, nadobudnú také isté privilégiá, aké majú tradičné cirkvi. Satanisti a scientológovia pôsobia v krajine ilegálne.

Griess sa ďalej v krátkosti zmienil aj o činnosti rakúskych centier zaoberajúcich sa problematikou siekt. Podľa jeho slov zaznamenali už 1 532 prípadov zneužitia zo strany siekt. Mnohí odborníci zastávajú stanovisko, že v prípadoch ohrozenia slobody osoby a rodiny treba okamžite podniknúť náležité kroky.

Medzi extrémistické charizmatické skupiny pôsobiace na území Rakúska Griess zaradil aj Kristovu apoštolskú cirkev pochádzajúcu z Brazílie, ktorá tvrdí, že dokáže liečiť okrem iného aids, rakovinu a depresie. Zdôrazňuje čistotu rasy a kultúry. Propaguje teológiu prosperity, podľa ktorej bohatý človek je Bohom milovaný, biedny naopak odvrhnutý. Sekta vlastní až 62 rozhlasových staníc v rôznych krajinách sveta a jej ročný zisk sa počíta v miliardách dolárov. V Brazílii a Portugalsku má dokonca i vlastné politické strany.

Inou radikálnou charizmatickou skupinou je Cirkev budúceho veku, ktorej zakladateľom je Herbert W. Armstrong (1892 - 1986). V samotnej Amerike, kde sekta vznikla, má 18-tisíc členov, ktorí okrem iného veria v smrteľnosť duše umierajúcej spoločne s telom. Cirkev vysluhuje dve sviatosti: umývanie nôh a Eucharistiu. Neuznáva svätú Trojicu. Prijíma Desatoro, svätí sobotu a hlása podriadenosť žien mužom. Choroba a smrť je pre ňu trestom za porušovanie Božích prikázaní.

Ďalšou skupinou, o ktorej sa Griess zmienil, sú Nórski bratia. Podľa ich učenia bol Kristus hriešnym človekom. Hovoria: „Ježišova smrť na kríži nie je podľa nás dôležitá. Kristus stratil svoju božskosť už v okamihu narodenia."

Čo je však zaujímavé, nórski bratia samých seba považujú za božské osoby. Okrem Nórska a Rakúska pôsobia aj v Nemecku, Holandsku a iných európskych krajinách, dokonca i v USA, skrývajú sa ale za rôznymi názvami, napríklad Priatelia, Smithovi priatelia, Kresťanská obec, Kresťanský rodičovský spolok, Fellowship, či Zväz Život.

Nasledujúcim prednášateľom bol páter Alexander Posacki SJ z Krakova, známy poľský démonológ, vysokoškolský pedagóg a publicista. V úvode svojho referátu poznamenal, že hoci sa téma siekt v poľských médiách v poslednej dobe trocha odmlčala, odborná diskusia aj naďalej pokračuje. Poľský hosť predstavil a podrobnejšie rozobral dva vatikánske dokumenty: Sekty a nové náboženské hnutia. Pastoračná výzva a Ježiš Kristus - darca živej vody - kresťanská reflexia o New Age. Poznamenal, že rovnako aj encyklika pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio je pre definovanie vhodnej metodológie v oblasti siekt veľmi dôležitá. Páter Posacki varoval pred duchovnými ohrozeniami súvisiacimi s fenoménom New Age. V závere svojho vystúpenia zdôraznil, že Opus Dei nie je sektou, ale katolíckou organizáciou uznávanou Cirkvou, a tento fakt nezmenia dokonca ani viac či menej pravdivé sprenevery, ktoré sa jej pripisujú.

Takéto pozitívne hodnotenie Opus Dei však na tvárach viacerých účastníkov vyvolalo autentický údiv a vyprovokovalo k neskoršej diskusii v kuloároch. Ukázalo sa ale, že to bolo potrebné, pretože mnoho pochybností a čudesných predsudkov týkajúcich sa pôsobenia Opus Dei sa tak mohlo neskôr v pokoji a osobitne vyjasniť.

Viktória Tretiaková, poslankyňa Ukrajinského parlamentu a docentka na Univerzite v Kyjeve, ktorá zastáva funkciu predsedníčky rady EÚ zaoberajúcej sa ľudskými právami a je expertkou v Najvyššej rade ukrajinského parlamentu, priblížila negatívne následky pôsobenia totalitných kultov a iných náboženských organizácií na Ukrajine. Zdôraznila, že od dňa, keď Ukrajina dosiahla samostatnosť, počet aktívnych skupín náboženského charakteru značne vzrástol.

V súčasnosti tam pôsobí až 29 699 väčších či menších náboženských organizácií „zdedených" po ZSSR. Z nich je však iba 1 106 zaregistrovaných a pôsobí legálne.

V roku 1996 Ukrajina prijala novú Konštitúciu, ktorá v spojitosti s Európskou konvenciou ľudských práv stanovuje právo slobody myslenia a náboženstva. Konštitúcia oddelila cirkvi a náboženské organizácie od štátu a školu od cirkvi.

Tretiaková sa taktiež podrobnejšie zmienila o sekte Biele bratstvo a jej kijevskom procese a nezabudla ani na Ukrajine aktívnu sektu reverenda Muna.

Čestným hosťom konferencie bola poslankyňa nemeckého Bundestagu Antje Blumenthalová, ktorá je zároveň predsedníčkou Spoločenstva poľsko-nemeckého priateľstva. Predniesla referát Politické možnosti spolupráce proti sektám a deštruktívnym kultom v zjednotenej Európe. Podotkla, že v posledných rokoch je evidentná veľká expanzia siekt, pričom si uvedomila, že sekty sú si vedomé našej spoločnej činnosti a odporujú jej ideám. Poslankyňa pripomenula, že v rokoch 1984 a 1996 Európsky parlament zverejnil správy súvisiace s tematikou siekt. Okrem iného v nich vyzval k vzájomnej spolupráci v tejto oblasti. „Dôležitá je výmena informácií medzi jednotlivými európskymi krajinami," zdôraznila A. Blumenthalová.

Roku 1997 sa uskutočnilo spoločné zasadanie nemeckého parlamentu, ktorý sa zaoberal pôsobením siekt v Európe. Avšak ako prednášajúca poznamenala, veľa sa toho v tejto záležitosti nedeje. Obzvlášť v krajinách východnej Európy, kde sa na činnosť siekt treba dôkladnejšie pozrieť. „Poznamenávam," konštatovala A. Blumenthalová, „že dodnes nemecký parlament v tejto záležitosti málo robí. Je jeho povinnosťou podporovať podobné iniciatívy ako je táto."

V roku 1998 boli v následnej správe navrhnuté nevyhnutné činnosti, ktoré treba urobiť, aby sa zamedzilo expanzii siekt. Pani poslankyňa sa s entuziazmom pustila do práce, avšak, žiaľ, do roku 2002 sa v tejto veci neprijali žiadne legislatívne opatrenia. Navyše, mnohé iniciatívy narážajú i na finančné problémy.

„V novozvolenom parlamente sa zase začína všetko od začiatku. Nemci v súčasnosti prežívajú finančnú krízu. No človek je povinný byť poctivý taktiež v politike. Ak sa raz zaviažeme, myslím si, že sa týmto problémom budeme musieť ešte väčšmi zaoberať. Keď sa to podarí, radi sa so svojimi skúsenosťami podelíme s inými krajinami. Viac vám teraz sľúbiť nemôžem," povedala Antje Blumenthalová, „ale ubezpečujem vás, že tak v Nemecku, ako aj v Európe je problém siekt analyzovaný."

Nasledujúci deň, po raňajšej ekumenickej modlitbe, ktorú viedol páter Alexander Posackij, sa slova ujal Grzegorz Fels, šéfredaktor poľského štvrťročníka Sekty i Fakty. V úvode svojho vystúpenia bližšie hovoril o invázii novej religiozity v Poľsku v rokoch 1989 - 2000 a o problémoch súvisiacich s registráciou nových náboženských vyznaní. Následne predstavil spomenutý časopis Sekty i Fakty; jeho históriu a okruh problémov, ktorým sa venuje. Poľský hosť taktiež prezentoval medzinárodné ekumenické konferencie, ktoré ich periodikum spoločne s Mestským úradom pravidelne organizuje v Rudzie Śląskiej (mesto neďaleko Katovíc - pozn. red.). Uskutočnili sa už tri takéto podujatia: Satanizmus v Poľsku a Európe - súčasný stav a prevencia (2001); Terorizmus v sektách (2002) a Spoločné ekumenické svedectvo kresťanov voči expanzii siekt (2004). V závere G. Fels všetkých prítomných pozval na nadchádzajúce medzinárodné sympózium, ktoré sa bude zaoberať témou New Age. Pozvanie sa stretlo s veľkým záujmom poslucháčov.

Pravoslávny kňaz, páter Alexander Novopašin, hovoril o porušovaní práv členmi siekt pôsobiacich v Novosibírskom kraji. Opisujúc drastické prípady právnych zneužití a trestných činov sa ruský prednášateľ zmienil i o brutálnej vražde spojenej so sektou Hare Krišna, počas ktorej jeden z jej stúpencov odťal hlavu istému pravoslávnemu kňazovi. V sekte Sahadža joga zase jedna matka z Novosibírska zabila svoje dieťa, pretože ho chcela... očistiť.

Medzi deštruktívne sekty Novopašin zaradil aj Centrum Matky Božej, ktorej členovia sa vydávajú za pravoslávnych popov, rehoľníkov či rehoľnice, vedome tak zavádzajúc verejnosť. Hlásajú tiež, že každá druhá žena je čarodejnica.

Boris Zolotov, zakladateľ Akadémie frontálnych problémov, sa vydáva za nového Rasputina. Jeho skupina vyznáva okultnú filozofiu a je veľmi deštruktívna. Propaguje uzdravenie skrze sex. Jej prívrženci sú rozptýlení takmer po celom území Ruska.

Amurská krajina je sekta propagujúca vegetariánstvo. Jej členovia nečítajú žiadnu tlač ani knihy, neprijímajú žiadne lieky. Ich deti málo spia a sú často choré.

Rýchlo sa rozširujú staroverci - pohansko-fašistická organizácia, ktorá bola v Rusku zakázaná. Štrnásť pravoslávnych biskupov podpísalo petíciu do vlády, ktorú žiadalo zakázať pôsobenie tejto sekty, keďže kompromituje pravoslávnu cirkev. V doktrinálnom myslení starovercov má byť Adolf Hitler ich duchovným vodcom. Ako sekta uvádza v jednej zo svojich publikácií: „Druhá svetová vojna bola vojnou vládcov Zeme proti židom, aziatom a černochom." Novopašin spomenul tiež „učenie" strany Jedinenie generála Pietrova, ktorá má sektársky charakter.

Po Novopašinovi sa slova ujal známy ruský špecialista a vysokoškolský pedagóg, prof. Alexander Dvorkin z Moskvy, ktorý bol prednedávnom patriarchom Ruska Alexejom II. poctený najvyšším cirkevným vyznamenaním za významné zásluhy na poli evanjelizácie. Profesor podotkol, že polovica kultov pôsobiacich v Rusku je domáceho pôvodu a mnohé z nich v súčasnosti pôsobia aj na Západe. Do okruhu neonacistických siekt Dvorkin zaradil okrem iných aj skupiny ako Nová Akropola a Biely lotos.

V Rusku pôsobí istý Grabovorin, samozvaný guru, ktorý tvrdí, že dokáže (za 2 000 euro) vzkriesiť mŕtvych ľudí. Ak niekomu zomrie dieťa a využije Grabovorinovu ponuku, ten má po zinkasovaní peňazí poruke tri pohotové argumenty vysvetľujúce zlyhanie svojho pôsobenia: 1. „Duša dieťaťa sa nechce znova vrátiť do tela"; 2. „Dieťa žije, ale v inom rozmere. Ak chcete nadviazať s jeho dušou kontakt, musíte kupovať moje knihy a zúčastňovať sa na mojich kurzoch"; 3. „Dieťa už vstalo z mŕtvych, avšak jeho duša žije teraz v inom tele".

Iným svojráznym ruským guru je Sergej Torop, alias Vissarion - narodený v roku 1961, policajt, bez vzdelania, je ženatý a má päť detí. (Pozri Mesiáš zo Sibíri, Rozmer 4/2002 a 1/2003 - pozn. red.) Bol vyhodený z práce za opilstvo. V roku 1990 prenikol do Ruska slávny Zefirelliho film Ježiš Nazaretský. Od tej chvíle začal Torop napodobňovať výzor tváre filmového Ježiša a zoskupovať okolo seba žiakov. Podľa Dvorkina, ktorý sa s ním osobne rozprával, má síce Vissarion určitú charizmu, avšak verejné vystúpenia mu píšu jeho poradcovia.

Ako tento „ruský Ježiš" s presvedčením tvrdí: „Ľudstvo sa samo zničí, uchránení pred všeobecnou záhubou budú iba moji prívrženci." No týchto stúpencov čaká celý rad zásad, ktoré musia zachovávať, aby unikli predpovedanej katastrofe. Okrem iného musia predať svoje byty v mestách a presťahovať sa na Sibír - jeho krása má totiž údajne liečivé účinky, a preto lekára tam nikto nepotrebuje. Peniaze z predaja, pochopiteľne, treba odovzdať Vissarionovi. „Ak mi niekto odovzdá peniaze, no naďalej na ne myslí, taký dar nemá žiadnu cenu," presviedča Torop. Platí tu prísna diéta a svojim hladným vyznávačom Torop zvykne hovoriť: „Máte príležitosť rozprávať sa s Bohom a vy pýtate jedlo?" Dvorkin uviedol, že sú mu tiež známe niektoré prípady úmrtia zapríčinené chorobami alebo hladom.

Vissarionovi stúpenci, ktorých je približne 5-tisíc, majú aj svoje evanjelium. Jeho autorom je istý Vadim, osoba číslo dva v sekte. Torop má na Sibíri svoj palác (vyhrievaný slnečnou energiou), do ktorého majú jeho stúpenci síce povolený vstup, ale iba raz do roka. Sami pritom žijú v katastrofických podmienkach, niektorí dokonca v stanoch.

Torop učí: „Ak existuje milosť, je hriechom ju nevyužívať. Ak vidíš ženu, ktorú miluješ, a nespolunažívaš s ňou, tak hrešíš." Sám vlastní hárem svojich vyznávačiek, avšak jeho prívrženci sú príliš hladní na to, aby mysleli na sex. V poslednom čase tam pribúda samovrahov, ktorých iným súdiť neslobodno.

Konkurentom Vissarionovej sekty je kult Anastázie - ženy z tundry, pre ktorú Torop stráca svojich vyznávačov. O Anastázii sa zmieňuje knižka istého Megrea (je napísaná formou rozhovoru s ňou), ktorá v Rusku dosiahla náklad až milión výtlačkov. Podľa nej Anastázia dokáže bojovať s medveďom, živí sa iba orechmi a bylinami a vtáky jej prinášajú poživeň. Pozná tiež všetky jazyky sveta a pravidelne sa kontaktuje s kozmitmi (kozmita - hypotetický predstaviteľ inteligentnej formy mimozemskej existencie - pozn. red.).

Podľa Anastáziiných teórií obsiahnutých v knižke na Sibíri rastú hríby, ktoré obsahujú pozitívnu energiu, a skrze ňu priťahujú kozmické koráby. Taktiež sibírske cédry majú vraj takúto podivuhodnú energiu. Z ich semiačok jej stúpenci vyrábajú olej, ktorý potom konzumujú. Z dreva zase vyhotovujú prstene, ktoré musia celý čas nosiť na prste; umožňujú totiž v pravý čas rozpoznať každú poruchu organizmu. Nie je to zlý biznis, ak vezmeme do úvahy, že cena jedného takého prsteňa je 30 - 40 dolárov.

Anastázia pozná taktiež spôsob na obmedzenie množstva automobilových spalín: „Treba pod zadným nárazníkom zavesiť špeciálnu skrinku a odrazu vyjde z automobilu o 40 % škodlivých zlúčenín menej." A to nie je všetko! Ak chce Anastázia nové auto, vezme fragment zo starého a medituje dovtedy, pokiaľ sa z neho nevytvorí auto úplne nové.

„V Rusku pôsobia temné sily, čiže židovská oligarchia a antikultové hnutia nasadené sem z USA prostredníctvom CIA," tvrdí sugestívne Anastázia. Ona spoločne s Megreom chce priviesť k úspechu ruské hospodárstvo, no najprv je potrebné zbaviť sa spomenutých „nepriateľských síl".

Na celom Anastáziinom kulte je zo všetkého najlepšie to, že samotnú Anastáziu ešte nikto (okrem Megrea?) nevidel! Prečo? Jednoducho preto, lebo je výnosným výplodom fantázie pána Megrea.

Posledným prednášajúcim bol pravoslávny rehoľník, páter Arsenios Vliagkoftis z Grécka, ktorý prítomným priblížil problém siekt v Grécku: „V roku 1965, po páde diktatúry, tu pôsobilo sotva niekoľko siekt, najmä Svedkovia Jehovovi, ktorí boli financovaní z USA. „No po roku 1974 prišli do Grécka všemožné sekty, ktoré tu pre svoju činnosť našli dobrú pôdu. Na gréckych ostrovoch si rôzni guru vybudovali svoje obydlia," povedal Arsenios a poznamenal: „Istá organizácia príbuzná scientológii tvrdí, že práve v Grécku najrýchlejšie stúpol počet ich členov a okrem toho obvinila grécky štát a cirkev z údajného prenasledovania."

Boj so sektami naráža v Grécku na dve hlavné prekážky, ktoré sa špecificky vyskytujú iba v tomto štáte: 1. Grécko je jediným štátom v Európe, kde sa téma siekt zatiaľ nenastolila v parlamente hoci Európsky parlament vydal už viacero takých dokumentov. Grécka vláda tvrdí, že to je náboženská záležitosť a nie politická či demokratická; 2. Ľahostajnosť voči problému siekt je zjavná rovnako u gréckych politikov, ako i v médiách. Nevidia v nich problém zneužívania človeka či tzv. „vymývania mozgu". V Grécku panuje náboženská sloboda, ktorú zaručuje 14. článok gréckej ústavy a 9. článok konkordátu.

Na záver sa účastníci podelili so svojimi pripomienkami. Priestor bol aj na diskusiu. Organizátori plánujú uverejniť všetky prednesené referáty v zborníku. Ponúkli tiež prítomným výlet do Magdeburgu, aby si prezreli tamojšiu pamätihodnosť, katedrálu s hrobom Ottona I. Väčšina účastníkov túto ponuku využila.