Vydavateľ: Nakladateľstvo L. Mareka, Brno 2005, s. 233

Recenzovaná kniha je prvou odbornou monografiou, ktorá sa venuje poradenstvu v oblasti siekt. Takáto publikácia na česko-slovenskom trhu doposiaľ chýbala. PhDr. Zdeněk Vojtíšek sa preto podujal na ťažkú úlohu zosumarizovať svoje teoretické znalosti s vedomosťami získanými na študijných pobytoch v zahraničí a dlhoročnými praktickými skúsenosťami v poradenstve. Tvorivý proces trval štyri roky, ale stálo to zato - v knihe je kvantum čitateľsky príťažlivých teoretických informácií doplnených poznámkami s detailnými citáciami a odkazmi na literatúru (okolo 330 položiek). Pochopenie témy uľahčujú ukážky zo života siekt i exkurzy do poradenskej praxe.

Autor pastoračné poradenstvo vymedzuje ako prienik pastierskej starostlivosti (poimeniky) a sekulárneho poradenstva v oblasti siekt a sektárstva. Uvedomuje si hranice a možnosti tejto formy poradenstva, ktorá si kladie za cieľ pomoc pri riešení problémov psychicky zdravých ľudí (na rozdiel od psychoterapie určenej pre oblasť duševných chorôb) s využitím poznatkov kresťanskej teológie, zdrojov viery a náboženskej skupiny. Kladie dôraz na vzťah s Bohom tak, ako ho prežíva klient, a podľa jeho názoru nie je podmienkou spoločné náboženstvo poradcu a klienta, stačí nájdenie minimálnej náboženskej zhody.

Detailne rozoberá pojem sekta z historického, odborného aj sémantického obsahu slova v kontexte typológie náboženských skupín podľa ich vzťahu k spoločnosti (cirkev, denominácia, nové náboženské hnutie a kult). Pre potreby pastoračného poradenstva vymedzuje „sektu" ako označenie, ktorým väčšinová spoločnosť vyjadruje svoj negatívny vzťah k náboženskej menšine - teda ide o také nové náboženské hnutie, ktoré je v napätí s väčšinovou spoločnosťou.

Vojtíšek sa vo svojej publikácii venuje aj krátkej histórii poradenstva v oblasti siekt - od deprogramovania v USA v 70. rokoch, až po súčasný český variant. Jednoznačne odmieta výstupové poradenstvo založené na koncepte ovládania mysle tak, ako ho vymedzuje Langone či Hassan, pretože počíta s pasívnou obeťou a porušuje princíp osobnej a náboženskej slobody. Možno je namieste doplniť, že Hassan sám prehodnotil svoju metódu na základe dlhoročných praktických skúseností a pretransformoval vlastné výstupové poradenstvo na strategický interakčný prístup zameraný na dlhodobý proces pozitívnej emocionálnej i kognitívnej zmeny člena sekty, ktorý má stimulovať pestovanie vzťahu s rodinou pod vplyvom rodinného poradenstva (Hassan, S.: Releasing The Bonds, Freedom of Mind Press, Somerville 2000).

Pastoračné poradenstvo v oblasti siekt realizované autorom a jeho spolupracovníkmi zo Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů sa zameriava výlučne priamo na toho, kto o poradenstvo požiada, nekladie si za cieľ zmeniť náboženskú orientáciu člena a odmieta používanie psychologických techník na intervenciu alebo výstup zo sekty. Opiera sa pritom teoreticky o sociologický koncept vývoja nových náboženských hnutí (proces denominalizácie) a Fowlerov 4-stupňový koncept vývoja religiozity jednotlivca.

Kniha postihuje problematiku pastoračného poradenstva v oblasti siekt v širokých súvislostiach psychológie a sociológie náboženstva. Ostáva nám len dúfať, že sa nájde pokračovateľ, ktorý zaplní medzeru a rozšíri pomoc aj pre oblasť psychologického poradenstva a psychoterapie, ktorú mnohí členovia a exčlenovia siekt tak naliehavo potrebujú.