Pastor Ch. T. Russell, zakladateľ Spoločnosti Strážna veža, zaviedol pre svojich bádateľov Biblie (dnes nazývaných Svedkovia Jehovovi) učenie o Cheopsovej pyramíde. Jej rôzne rozmery a chodby mali údajne potvrdzovať väčšinu jeho doktrín, konkrétne sa mal k nej vzťahovať text proroka Izaiáša: „V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine..." (Iz 19, 19n)

V roku 1928 sa Spoločnosť Strážna veža zriekla názorov na pyramídu, hoci mnoho z učenia, ktoré „potvrdzovala", sa zachovalo dodnes (napr. doktrína o roku 607 pred Kr. či roku 1914). Nebolo by na tom možno nič zvláštne, keby túto pyramídu nenazvali satanskou! Vyvoláva to otázku: mohlo byť učenie Svedkov Jehovových inšpirované rovnako ako učenie, ktoré bolo potvrdzované touto pyramídou? Pozrime sa, čo sama Spoločnosť Strážna veža napísala o tejto Veľkej pyramíde, ktorá sa nachádza v Gíze.

Russell už v prvom dieli svojich Štúdií v Písmu s názvom Boží plán vekov (vyd. 1886) na pripojenom nákrese (tzv. Plán vekov) znázornil pyramídu ako potvrdzujúcu Božie zámery týkajúce sa spásy človeka; tak minulého, dnešného, ako aj budúceho sveta.1 V roku 1889 vydal druhý diel prednášok pod názvom Nastal čas, kde v závere oznámil, že pripravuje ďalší diel, v ktorom sa bude veľa hovoriť o pyramíde: „Nasledujúca časť ukazuje, že Veľká egyptská pyramída je Božím svedectvom (Iz 19, 19 - 20) a toto svedectvo je presné a v úplnej zhode sa vzťahuje na Boží plán vekov, spolu s jeho časmi a obdobiami" (s. 416).

V roku 1891 vydal Russell tretí diel svojich prednášok Príď kráľovstvo tvoje, ktorý obsahuje obšírnu kapitolu venovanú pyramíde (s. 351 - 429). Táto kapitola nesie názov Potvrdenie Božieho kameňa ako svedka a proroka, ktorým je Veľká pyramída v Egypte. Obsahuje niekoľko nákresov a ilustrácií súvisiacich s pyramídou, jednu z nich Spoločnosť Strážna veža uvádza aj vo svojej knihe Svedkovia Jehovovi - hlásatelia Božieho kráľovstva (s. 201).

 

Čo učil Russell o Cheopsovej pyramíde?

Treba podotknúť, že Russell nenazýval túto stavbu Cheopsovou pyramídou, lebo si myslel, že jej staviteľom bol pravdepodobne Melchizedech.2 Je zaujímavé, že pyramídu pokladal za tak isto dôležitú ako Bibliu, lebo - ako napovedá názov kapitoly venovanej pyramíde - chápal ju ako Božieho „svedka a proroka". Ako by to nestačilo, bádatelia nazývali túto pyramídu „svedkom" Veľkého Jehovu.3 Ešte aj dnes Spoločnosť Strážna veža hovorí, že pyramída sa nazývala „kamenným Božím svedkom"4 a „Bibliou v kameni"5.

Na druhej strane sa však zdá, že v istom zmysle pyramída rozširovala bádateľom biblický „kánon", keďže Cheopsovu pyramídu pokladali za „Bibliu v kameni". Čo nebolo v Biblii, to dopĺňala pyramída. Tak učili napríklad o roku 1910: „Nie je zhoda medzi týmto svedkom a Bibliou veľmi nápadná? Dátumy október 1874 a október 1881 sú presné, a hoci sa rok 1910 v Biblii nenachádza, môžeme očakávať nejakú udalosť alebo znamenie v Cirkvi ku koncu jej pôsobenia."6

Russell pokladal za rovnako vážne spochybňovanie Biblie aj pyramídy, nazývajúc jej učenie „vnuknutým". Učil totiž: „Takto predstavujeme tohto ,svedka‘, ale očakávame, že jeho vnuknuté svedectvo bude taktiež spochybnené, ako aj svedectvo Biblie - kniežaťom temnoty, bohom sveta a tými, ktorých zmysly sú zatemnené pred pravdou."7

Navyše, Russell na základe pyramídy a starozákonnej Knihy proroka Daniela dokazoval, že v roku 1799 sa začal posledný čas: „Tajomstvá Veľkej pyramídy sa začali objavovať, až prišiel prorokom Danielom predpovedaný ‚posledný čas‘ (Dan 12, 4 a 9 - 10), keď sa má rozšíriť poznanie..."8

 

Manipulácia s rozmermi pyramídy

Hoci ako vidíme, bol zdôrazňovaný božský pôvod pyramídy, predsa sa bádatelia odvážili zmeniť isté prvky vo svojich výpočtoch. Stalo sa to, keď prebiehal nimi očakávaný rok 1914.

Spoločnosť Strážna veža sa tak rozhorlila, že pri zámene slov „Veľká pyramída dosvedčuje, že koniec roka 1874 je začiatkom času súženia" (angl. vyd. knihy Príď kráľovstvo tvoje z r. 1903) na „Veľká pyramída dosvedčuje, že koniec roka 1914 je začiatkom času súženia" (poľ. vyd. z roku 1919), si nevšimla a zabudla opraviť vetu zo strany 384, ktorá znie: „Údaje o časoch, ktoré sme skúmali vo Svätom písme, poukazujú na to, že tento čas súženia mal nastať od času druhého príchodu Krista (v októbri 1874), od tohto času sa mal začať súd národov". To však ešte nebolo všetko. Rok 1874 ako začiatok „času súženia" bol údajne určený na základe Svätého písma, a rok 1914 (ktorý ešte aj dnes Svedkovia Jehovovi uznávajú) bol stanovený na základe rozmerov pyramídy! Nie je to čudné?

Ponúkam ešte niekoľko Russellových názorov z vyššie uvedeného dielu jeho prednášok,9 ktoré stoja za to, aby sme ich odcitovali:

> „Nech sa na to pozrieme z hocijakého zorného uhla, Veľká pyramída je najvýznamnejšou stavbou na zemi, ale vo svetle výskumov posledných tridsiatich dvoch rokov sme zistili nové veci, hodné záujmu kresťanov, ktorí sa usilovne zaoberajú skúmaním Božieho slova, pretože ona (pyramída) zjavne predstavuje náčrt Božieho plánu v zhode s učením všetkých prorokov, a týka sa tak minulosti, prítomnosti, ako aj budúcnosti" (s. 356).

> „Veľká pyramída však dokazuje, že je bodom, v ktorom sa stretávajú významné pravdy vedecké, historické aj prorocké, a zároveň je svedectvom plne sa zhodujúcim so Svätým písmom a vyjadruje významnejšie pravdy v pekných a náležitých obrazoch. Ani v najmenšom nie je dodatkom k písanému zjaveniu, ktoré je dokonalé a úplné a nepotrebuje nijaké dodatky, ale je veľmi silným svedkom, potvrdzujúcim Boží plán, a každý bádateľ sa môže presvedčiť a všimnúť si súlad s písaným Božím slovom a tiež to, že stavba pyramídy bola naplánovaná a vedená tou istou Božou múdrosťou a v skutočnosti sa mala stať pomníkom svedčiacim o Pánovi zástupov, o ktorom hovorí prorok Izaiáš 19, 19" (s. 357).

> „Keď všetky ľudské plány a zámery zlyhajú a keď sa ľudia dozvedia o svojom hriešnom stave a bezmocnosti, vtedy začnú volať k Bohu o pomoc. Vtedy sa Jehova ukáže ako Veľký Spasiteľ, lebo pripravil Veľkú pyramídu ako svedka, aby presvedčil svet o svojej múdrosti, prezieravosti a milosti" (s. 359).

> „Otázka, ktorú Pán Boh dáva Jóbovi (Jób 38, 3 - 7) ohľadne rozmerov zeme, sa môže vzťahovať na Veľkú pyramídu a slúžiť ako ilustrácia pokladaná za hodnovernú, keďže ona sama v sebe, svojimi rozmermi, reprezentuje zem a Boží plán týkajúci sa tejto zeme. Ilustrácia sa týka stavby a zdá sa, že sa dokonale hodí na tvar pyramídy" (s. 361).

> „Nemôžeme pochybovať o tom, že táto starodávna stavba, ktorú spomína Sväté písmo, je Pánovým ,svedectvom´ v egyptskej zemi, dôkazom, ktorý prinesie chválu Všemohúcemu Bohu a ukáže, že sa úplne zhoduje s písaným slovom Božím" (s. 361 - 362).

> „Kamene Veľkej pyramídy volajú istým a nepochybujúcim hlasom. Každý cól tejto veľkej stavby výrečne svedčí o múdrosti, sile a milosti nášho Boha" (s. 429). Podľa Russella evanjelista Lukáš (Lk 19, 40) hovoril o kameňoch pyramídy.

Okrem už spomínaných rokov 1874, 1914 a 1915 pyramída „potvrdzovala" Russellovi tiež rok 1881 (dátum ukončenia povolania do spoločenstva 144-tisíc a začiatok obnovy všetkých vecí).10

Na pyramídu sa pýtali Russella i jeho dvaja prívrženci a odpovede na ich otázky boli vydané v knihe Čo kazateľ Russell odpovedal na početné otázky, ktoré dostal.11

 

Rutherford o pyramíde

Dnes Spoločnosť Strážna veža odmieta učenie o pyramíde, čím vlastne prenáša zodpovednosť za toto učenie na Russella. Avšak o pyramíde učil taktiež ich druhý predseda Rutherford, ako sa hneď presvedčíme. Najskôr však uvedieme súčasný názor Svedkov vyjadrený v ich knihe Svedkovia Jehovovi - hlásatelia Božieho kráľovstva (s. 201):

> „Počas približne 35 rokov pastor Russell predpokladal, že Veľká pyramída v Gíze bola kamenným Božím svedkom potvrdzujúcim obdobia spomínané v Biblii (Iz 19, 19). Svedkovia Jehovovi však odmietli názor, že egyptská pyramída by mala čokoľvek spoločné so skutočným uctievaním" (pozri poľ. vydanie Strážnej veže z 1. a 15. januára 1929).

Vyššie uvedený text akoby sugeroval, že od Russellovej smrti (1916) do roku 1928 Rutherford neučil o pyramíde. Tu je však niekoľko príkladov, ktoré hovoria o opaku:

Po prvé, od roku 1917 do roku 1929 Rutherford vydával aj rozširoval prostredníctvom Spoločnosti Strážna veža Russellove prednášky, ktoré hovorili o pyramíde, a - ako sme spomenuli vyššie - integroval v nich obsah, vykonávajúc zmeny dátumov a rozmerov.

Po druhé, v roku 1917 vydal siedmy - posmrtný diel Russellových prednášok Uskutočnené tajomstvo (rozširovaný do konca 20. rokov), ktorý taktiež obsahoval učenie o pyramíde. Na 68. strane tejto publikácie boli v tabuľke uvedené početné príklady toho, čo mala pyramída potvrdzovať z vtedajšieho a niektorých častí dnešného učenia Spoločnosti Strážna veža.

Tu sú niektoré z nich, pri ktorých boli v knihe uvedené (ako potvrdenie) čísla vzaté z „jednotlivých miestností a chodieb v pyramíde":

Jeseň 4127 pred Kr. - Adamov pád; jeseň 607 pred Kr. - spustošenie zeme (potopa); jeseň 2 pred Kr. - narodenie Krista; jeseň 1874 - druhý príchod Krista; jar 1878 - milosť pre Židov a pre svätých, ktorí usnuli; jeseň 1914 - koniec pohanských časov; jeseň 2875 - úplnosť obnovy; jeseň 2914 - vláda navrátená ľudskému rodu.

Okrem toho autor s Cheopsovou pyramídou stotožňoval anjela a oltár zo Zjavenia apoštola Jána (s. 269 a 287). Uviedol tiež, komentujúc slová zo Zjavenia (14, 15): „Hoď svoj kosák a žni...": „Veľká pyramída potvrdzuje učenie Biblie, že prišiel čas žatvy" (s. 269).

Prvá kniha, ktorú Rutherford samostatne vydal, bola Božia harfa. Jej prvé vydanie sa objavilo roku 1921 a vydávala sa až do roku 1930.12 V nej taktiež odznela chvála na pyramídu: „Kameň na vrchole pyramídy je uholným kameňom, sám osebe je dokonalou pyramídou. Ostatní členovia tela sa teda musia podriadiť Kristovi, ktorý je uhoľným kameňom, ako to krásne ukazuje Veľká pyramída v Egypte. Pozri Izaiáš 19, 19" (s. 194).

Zostane asi tajomstvom Spoločnosti Strážna veža, ako mohla súhlasiť s protirečivým učením, keď koncom roka 1928 odmietla učenie o pyramíde a zároveň až do roku 1930 vydávala Božiu harfu, ktorá ho podporovala!

Roku 1923 Rutherford vydal brožúru Poroba sveta, v ktorej o pyramíde písal takto: „Druhý diel Štúdií v Písme Nastal čas pojednáva o biblickej chronológii a v dnešnej dobe podčiarkuje jej dvojnásobný význam, o to viac, že predpovedané udalosti sa začali plniť v uvedených rokoch. Ďalším potvrdením tohto sú rozmery Veľkej pyramídy v Gíze, v Egypte" (s. 29).

Vo svojich ďalších publikáciách, vydaných po roku 1928, Rutherford začal nečakane ostro kritizovať učenie o pyramíde a tých bádateľov, ktorí ju podľa Russella naďalej uznávali. Roku 1929 vydal dielo Proroctvo, v ktorom učil: „Počas určitého obdobia bádatelia Božieho slova vzťahovali toto proroctvo na Veľkú pyramídu v Egypte; odkedy však Pán prišiel do svojej svätyne a Božie blesky osvetľujú jeho slovo, ľud svätyne môže pozorovať, že proroctvo sa nijakým spôsobom nevzťahuje na tú masu kameňa v Egypte. Je to proroctvo od Jehovu dané svetu, čiže satanskej organizácii predstavenej Egyptom" (s. 219).

Roku 1930 Rutherford vydal dva diely komentára k Apokalypse pod názvom Svetlo, v ktorom učil:

> „Tí, ktorí odoberajú z Božieho slova Zjavenia, alebo k nemu pridávajú - pridaním znakov ako o pyramíde v Gíze - nedosiahnu odpustenie" (1. diel, s. 12).

> „Ale aj tí, ktorí tvrdia, že sa nachádzajú v stave zmierenia s Bohom, aj tých sa bude týkať hrozba Apokalypsy. Božie blesky jasnejšie ako kedykoľvek predtým zjavili jeho pravdy a zámery. Svetlo o ,vrchnosti' (Rim 13), ,pyramíde v Gíze' (Iz 19, 19), Knihe Jób, o proroctve Daniela (Dan 12), a svetlo týkajúce sa ďalších proroctiev vyvolalo veľký ohlas a otrasy a mnohí boli vyhodení" (2. diel, s. 65).

> „Teraz nech nikto nič nepridáva k tomuto proroctvu, tvrdiac napríklad, že kopa kameňov v Egypte je svedkom Božím. Boh predpovedal, že satanská organizácia, a rovnako i všetci tí, ktorí ju podporujú, budú zničení v Armagedone" (2. diel, s. 302).

 

Zaoberali sa Svedkovia Jehovovi démonizmom?

Po smrti Rutherforda (1942) Spoločnosť Strážna veža písala o pyramíde málo. Avšak ešte v roku 1956 sa v anglickom vydaní Strážnej veže13 nachádzal obšírny polemický článok kritizujúci samotnú pyramídu, ako i osoby, ktoré ju naďalej uznávajú. Mala pyramída ešte aj vtedy tichých a skrytých stúpencov medzi Svedkami Jehovovými? V poľštine tento článok vyšiel v Strážnej veži 5/1961 a mal príznačný názov: Veľká pyramída v Gíze. Dielo opravdivého uctievania alebo klamstva? Aby Svedkovia Jehovovi nemali už nijaké pochybnosti, boli do textu vložené ešte dve mimoriadne vety:

> „Nezostáva nám nič iné, ako prijať záver, že (pyramída) musela byť postavená skôr pomocou démonickej sily, než pričinením Boha Jehovu" (s. 14).

> „Určite ju nepostavili ľudia oddaní úprimnému uctievaniu Boha Jehovu, ale ľudia praktizujúci astrológiu, ktorá je prejavom diabolského náboženstva, a bola postavená na podporu takéhoto náboženstva" (s. 15).

Môžu v súvislosti s týmito závermi Strážnej veže Svedkovia Jehovovi s čistým srdcom povedať, že sa nikdy nezaoberali démonizmom?

Neskôr k zaujímavým záverom dospela aj Strážna veža 8/1969: „Ctitelia pravdivého Boha sa však museli úplne oslobodiť od pohanského učenia a zvykov. Napríklad ešte nejaký čas po roku 1916 dávali pozor na to, aby nosili oblečenie, ktoré dodávalo akoby svätejší výzor, pokladali veľkú egyptskú pyramídu za ‚Bibliu v kameni‘, oslavovali také pohanské sviatky, ako je napríklad ‚Božie narodenie‘, používali pohanské symboly ako kríž a pestovali ďalšie nečisté náboženské obyčaje" (s. 4).

Nedávno opäť Spoločnosť Strážna veža pripomenula Svedkom Jehovovým záležitosti spojené s pyramídou. Ktovie, či sa tak nestalo pre rozpaky mnohých nových zvestovateľov, ktorí sa o nej dozvedali pokútne alebo od druhých ľudí, ktorých stretali počas zvestovania.

Strážna veža 1/2000 (s. 9 - 10) uvádza: „V roku 1886 Charles T. Russell vydal knihu Boží plán vekov, v ktorej sa našiel náčrt poukazujúci na súvis dejín ľudstva s Veľkou pyramídou v Egypte. Táto hrobka faraóna Chufeva bola pokladaná za stĺp, o ktorom sa hovorí v Knihe Izaiáš 19, 19 - 20: ‚V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine...‘ Čo malo spájať túto pyramídu s Bibliou?

Tvrdilo sa napríklad, že dĺžka niektorých chodieb vo Veľkej pyramíde poukazuje na čas začiatku ‚veľkého súženia‘ spomínaného v Evanjeliu podľa Matúša (Mt 24, 21). Niektorí bádatelia Biblie boli takí uchvátení rozmermi rôznych častí tejto pyramídy, že sa pokúšali na ich základe určiť také veci, ako deň, v ktorom pôjdu do neba!

Táto ‚Biblia v kameni‘, ako ju nazvali, sa tešila veľkej úcte niekoľko desaťročí, až do času, keď v anglickej Strážnej veži z 15. novembra a 1. decembra 1928 (poľ. vydanie z 1. a 15. 1. 1929) sa objavilo tvrdenie, že na podporu svedectva, nachádzajúceho sa v Biblii, Jehova nepotreboval žiadne kamenné pomníky postavené pohanskými faraónmi a pokryté démonickými astrologickými znakmi."

 

Naďalej veria pyramíde

Svedkom Jehovovým - napriek tomu, že odmietli učenie o Cheopsovej pyramíde - sa ale nepodarilo celkom oslobodiť spod jej znamenia. Prečo?

Každý návštevník, ktorý v Pittsburghu (Allegheny) navštívi Russellov hrob, uvidí vedľa jeho náhrobku miniatúru Cheopsovej pyramídy, ktorej rozmery pokladal za potvrdenie svojho proroctva. Fotografiu náhrobku i pyramídky prináša Teraźniejsza prawda a Zwiastun Chrystusowej Epifanii 5/1997 (s. 69)14, vydávané epifanistami, ktorí až dodnes hlásajú, ba dokonca rozvinuli Russellovo učenie o pyramíde. Ani ďalšia skupina, bádatelia, ktorá sa pokladá za pokračovateľa Russellovho učenia, sa nehanbí za túto pyramídku a prináša ju na fotografii vo svojom časopise Šwit Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa 6/1986 (s. 17 a 19).15

Takisto je zaujímavé, že kniha Svedkovia Jehovovi - hlásatelia Božieho kráľovstva (s. 64), hoci ukazuje Russellov náhrobok s nápisom The Laodicean Messenger (Laodicejský posol), predsa nespomína pyramídu, ktorá nie je ani v zábere fotografie, i keď sa nachádza tesne vedľa hrobu! Žeby sa Spoločnosť Strážna veža hanbila za tento náhrobok? Alebo chce ukryť túto skutočnosť pred Svedkami Jehovovými a pred nami? Na dôvažok, minimálne od roku 1950 sa ani v publikáciách Spoločnosti Strážna veža táto pyramída vôbec nespomína.

Nakoniec sa vynára ešte jedna otázka: Sú si Svedkovia Jehovovi, keď dnes učia o démonickom a diabolskom pôvode Cheopsovej pyramídy, vedomí toho, že i Russell, Rutherford a členovia Spoločnosti Strážna veža, ktorí o nej kedysi učili, boli pod týmto vplyvom démonov? Ako tomu teda máme rozumieť?

 

Poznámky:

1 Tento náčrt sa nachádza aj v publikácii Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 162

2 Przyjdź Królestwo Twoje, s. 367

3 Tamže, s. 363

4 Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego, s. 201

5 Strážna veža 1/2000, s. 9

6 Przyjdź Królestwo Twoje, s. 413

7 Tamže, s. 362

8 Tamže, s. 362, por. tiež s. 17

9 Vydanie z roku 1919 (s originál. pravopisom)

10 Tamže, s. 415 - 417, por. tiež s. 411 - 414

11 Vydanie z roku 1947, s. 403 - 404 a 704 - 705

12 Strážna veža 5/1979, s. 5

13 The Watchtower z 15. 5. 1956, s. 297 - 300

14 Vydavateľ: Świecki Ruch Misyjny Epifania

15 Vydavateľ: Stowarz. Badaczy Pisma Świętego