Na vašu otázku možno ťažko v krátkosti odpovedať, pretože ide o veľmi rozsiahlu tému, kde môžeme nájsť veľmi pestré a rôznorodé vplyvy, v ktorých sa niekedy ťažko orientuje.

Pentekostálne hnutie (gr. pentekonta - päťdesiat; pentekostes - židovské Turíce) je široký prúd entuziastického kresťanstva, ktorý sa objavil začiatkom dvadsiateho storočia v USA. Kladie dôraz na používanie mimoriadnych duchovných darov (chariziem) v živote kresťana a prejavuje sa ako vpád nového spôsobu života (prebudenie). Pentekostálne hnutie (najmä jeho protestantská časť) chápe posvätenie ako jednorazovú udalosť, po ktorej má nasledovať kvalitatívne odlišný kresťanský život. Pre túto udalosť jeho stúpenci používajú pojem „krst v Duchu Svätom" a chápu ju ako nevyhnutnú skúsenosť kresťanovho života. Znovuzrodený kresťan sa podľa pentekostálneho chápania prejavuje misijnou aktivitou a charizmami, ako hovorenie v jazykoch (glosolália), dar proroctva, uzdravovanie, robenie zázrakov a pod.

Pentekostálne hnutie sa postupne vyvíjalo v troch vlnách ako turíčne hnutie, charizmatické hnutie (v rámci katolíckej cirkvi sa označuje pojmom Hnutie obnovy v Duchu Svätom) a napokon neoturíčne hnutie alebo Hnutie viery (teológia prosperity) a dodnes sa veľmi intenzívne rozširuje po celom svete. V rámci tohto širokospektrálneho charizmatického prúdu u nás pôsobí napríklad Apoštolská cirkev, Novoapoštolská cirkev, okrem nich však existujú aj rozličné ďalšie kresťanské skupiny, ktoré sú registrované ako občianske združenia (napr. Kresťanské spoločenstvá, spoločenstvo Milosť, Slovo života, Otvorené dvere a mnohé ďalšie).

U niektorých radikálnejších odnoží sa ako rizikové javí ich správanie a veľmi emocionálne pôsobenie na svojich členov. Sú to totiž zväčša menšie uzavreté spoločenstvá, kde hrozí riziko skĺznutia do pocitu výlučnosti a neomylnosti, členovia nemajú spätnú väzbu od iných, postrádajú patričnú sebareflexiu. Ich pastori sú väčšinou laickí kazatelia, ktorí nemajú primerané odborné teologické vzdelanie, čo môže viesť k nepresnému výkladu Biblie a nekritickému až mechanickému preberaniu myšlienok niekoho iného. Majú síce väčšinou veľmi silnú vieru, avšak tá ich môže strhnúť do nekontrolovaného citového prežívania, ktoré prenášajú aj na ostatných členov spoločenstva. Ľahko sa tak môže stať, že ich pôsobenie sa premení na psychickú manipuláciu citov: vzbudzujú pocity viny a strachu, odmietajú akúkoľvek kritiku, majú pocit výlučnosti, čím sa dostávajú do sféry zhubných sektárskych praktík. Niektoré spoločenstvá síce postupne opúšťajú tieto kritizované praktiky, ale mnohé z nich zostávajú problematické, kontroverzné a neprijímajú kritiku ani snahu o spätnú väzbu a pomoc. Treba však zároveň dodať, že je nutné rozlišovať medzi takýmito radikálnymi prúdmi a medzi smermi, ktoré legálne a viac-menej blahodarne pôsobia ako duchovná obroda vo svojich materských cirkvách.

O charizmatickom, resp. turíčnom hnutí sa podrobnejšie dočítate aj v príspevkoch, ktoré sme uverejnili v Rozmere 3 a 4/2000 (nájdete ich aj na našej webovej stránke http://www.rozmer.sk).

 

Chcela by som vedieť viac o kresťanskom spoločenstve Modrý kríž. Odkedy moja kamarátka navštevuje toto spoločenstvo, veľmi sa zmenila. Začala sa strániť každej inej spoločnosti, stratila už veľa priateľov... Nesmie piť alkohol, počúvať hudbu ani pozerať televíziu. Témou rozhovorov s ňou je výlučne život s Ježišom v ich spoločenstve. Svojich blízkych oduševnene presviedča o svojej viere, ostatné veci života sa pre ňu stali nepodstatné.   TATIANA, Prešov

Modrý kríž je autentické slovenské hnutie, ktoré vzniklo roku 1991 odchodom niekoľkých jednotlivcov z menšinových protestantských cirkví. Často sa zamieňa s rovnomenným vnútromisijný hnutím Evanjelickej cirkvi a. v., ktoré začiatkom 20. storočia založil Švajčiar Fritz Berger vychádzajúc z pietisticko-metodistickej tradície. V Európe i v bývalom Československu sa hnutie rozšírilo vo forme spolkov. Jeho poslaním bol boj proti alkoholizmu, hazardným hrám a nezriadenému životu. Komunistickým režimom bolo zakázané, v súčasnosti už na Slovensku nepôsobí.

Vráťme sa však k vašej otázke. Súčasný Modrý kríž (MK), na ktorý sa pýtate, je veľmi uzavretá skupina, ktorá nie je registrovaná ako cirkev, ale iba ako občianske združenie. Zameranie MK je výhradne misijné v zmysle charizmatickej vlny už spomenutého pentekostálneho hnutia. Podmienkou členstva je pravé pokánie, biblické obrátenie k Ježišovi, znovuzrodenie z Ducha Svätého a bezvýhradná jednota so všetkými stanovami hnutia a ich realizáciou v osobnom živote. Spoločenstvo je zjavne nedôverčivé k okoliu v snahe vnútorne sa oddeliť od „bezbožného sveta". Riadi sa prvokresťanskou zásadou „mali všetko spoločné". Autoritu proroka požíva slovenská lekárka maďarského pôvodu Gyorgyi Trečšianská, pôvodom z reformovanej cirkvi.

Najvyšší orgán hnutia je zhromaždenie aktívnych a zodpovedných pracovníkov spoločenstiev MK. Najmenej traja členovia môžu vytvoriť miestne spoločenstvo. Ústredie je v Moravskom Lieskovom, miestne spoločenstvá sú napríklad v Leviciach a Banskej Bystrici, avšak MK je rozšírený aj na Morave a v Čechách.

Ako som už vyššie spomenula, v rámci pentekostálneho hnutia pôsobí veľmi veľa rôznorodých spoločenstiev - niektoré z nich postupne opúšťajú sektárske spôsoby, avšak MK patrí skôr k tej druhej skupine, a tak i naďalej zostáva veľmi problematickým a kontroverzným spoločenstvom. Táto skutočnosť by vysvetľovala výraznú premenu vašej kamarátky. Podľa nášho názoru náboženské, duchovne obohacujúce spoločenstvo by malo človeka viesť aj k pochybnostiam a na druhej strane k tolerancii a spolupráci s ostatnými a nemalo by ľudí odvádzať od bežnej reality, čo, žiaľ, je pre toto spoločenstvo typické.

Pokiaľ je vaša priateľka v tomto spoločenstve rok, azda by sa s ňou ešte dalo rozprávať o týchto vašich pochybnostiach a hľadať pre ňu primeranejšie náboženské spoločenstvo, nie také, ktoré ju duchovne zotročuje. Musí to ale prijať sama, akékoľvek násilné odhováranie tu nepomôže - skôr ju to utvrdí v tom, že jej výber je správny, pretože pravdepodobne teraz všetkých mimo tejto skupiny považuje za nehodných, nepravých kresťanov. Možno by pomohol rozhovor v podobnom duchu aj s inými blízkymi ľuďmi, ktorým ešte dôveruje.

 

Viete mi, prosím, niečo bližšie povedať o Amway? V tejto firme si moja mama začala privyrábať predávaním rôznych výrobkov, pretože ako učiteľka má malý plat. Odvtedy stále chodí na obchodné stretnutia, semináre, začala čítať celkom iné knihy ako doposiaľ a zrazu nemá na nič čas. Počula som, že Amway len sľubuje veľké zárobky a úspech, ale málokomu sa to splní - je to pravda?   JANA, Banská Bystrica

Milá Jana, sme veľmi radi, že sa zamýšľate nad vecami, ktoré sú na prvý pohľad zdanlivo jednoznačné a bezproblémové. Podľa našich skúseností, ale i podľa dostupnej odbornej literatúry sú niektoré firmy a obchodné spoločnosti skutočne kontroverzné a v rozličnej miere vykazujú znaky deštruktívnych spoločenstiev - ide o tzv. komerčné kulty.

Firma Amway Slovensko, s. r. o., je obchodná organizácia, ktorá svoje podnikateľské aktivity na Slovensku začala v novembri 1994. Je právne registrovanou spoločnosťou, platí dane a všetky odvody v súlade s právnymi nariadeniami našej republiky. Túto firmu založili Richard De Vos a Jay Van Andel roku 1959 v USA ako mladí nadšenci a dnes má okolo 10 000 platených zamestnancov a viac než 2 milióny distributérov pôsobiacich vo vyše 70 krajinách (údaje sú z roku 1996).

Systém obchodovania, ktorý Amway realizuje, sa nazýva multi-level marketing (MLM). Ide o sieťový alebo pyramídový systém - tovar ide od výrobcu cez jeden veľkosklad a pyramídovú hierarchiu predajcov výrobkov Amway. Výrobky (kozmetika a drogéria) sa prezentujú ako ekologicky nezávadné, kvalitné, s vysokou účinnosťou, čím sa odôvodňuje ich vysoká cena. Rozhodujúci však nie je ani tak predaj výrobkov, ako zachytenie a získanie čím väčšieho okruhu ľudí, ktorí sa zaradia do systému MLM a vytlačia vás vyššie v pyramídovej štruktúre. Odmena za predané výrobky je len malá čiastka v porovnaní s odmenou za novo získaného člena.

V Obchodnej príručke Amway sa podrobne dozviete, ako oslovovať ľudí, ako reagovať na otázky, ako emočne pôsobiť na potenciálnych členov zdôrazňovaním starostlivosti firmy Amway o životné prostredie a ekológiu, poukazovaním na 100-percentnú kvalitu výrobkov a ohurovaním grafmi s astronomickými príjmami, ktoré môžete získať jedine podnikaním v Amway. Organizujú sa masové spoločné stretnutia členov i nových záujemcov, na ktorých sa prezentujú najvyšší predstavitelia Amway ako úspešní a neohrození obchodníci, ktorých majú všetci nasledovať, aby dosiahli rovnaký úspech. Na týchto stretnutiach však najväčšmi vynikajú rozličné prejavy psychickej manipulácie.

Distribútori mávajú aj pravidelné školenia, na ktorých sa učia správne a efektívne predávať, presviedčať, získavať nových členov a zveľaďovať tak svoj zisk. Môže sa vám tak stať, že sa stretnete nezávisle s viacerými distribútormi firmy Amway a všetci vás oslovia rovnakým spôsobom - rovnako vám vysvetľujú úžasný systém predaja, využívajú presne tie isté grafy, používajú rovnaké vety, príklady, sľuby - akoby stratili svoje vlastné ja, svoje názory a individualitu.

Informácie sú pritom skreslené a sľubované príjmy nereálne. Podľa skúseností predajcov, ktorí firmu opustili, sú tieto zisky viazané na obetovanie všetkého času, všetkých doterajších vzťahov a každodenného rodinného aj osobného života predaju a zháňaniu nových predajcov do pyramídy Amway.

Všeobecne vo firmách využívajúcich MLM, ktoré zisk a úspech nadradili nad etiku predaja, funguje dílerstvo tak ako akékoľvek náboženstvo - avšak „božstvom" sú tu peniaze, zisk a osobný úspech. Medziľudské vzťahy sa časom redukujú na mená v diári a pokračovanie vzťahov závisí od toho, či si človek kúpi distribuované výrobky a či sa stane alebo nestane ich predajcom.

Nezanedbateľný je aj zoznam odporučenej literatúry, ktorú by mali predajcovia Amway pravidelne čítať. Nájdete v ňom i literatúru z okruhu predstaviteľov New Age (napr. Shakti Gawain: Život ve světle), tematiku alternatívnej medicíny (napr. Tag a Judith Powellovci: Silvova metoda ovládnutí mysli pro 90. léta), či dokonca publikácie zakladateľa hinduistického kultu (Bhagwan Šrí Rajneesh: Život, láska, smích; Od sexu k nadvědomí).

Pokiaľ by ste mali ešte záujem o ďalšie informácie o Amway a MLM, nájdete ich napríklad na www.abcd.sk/willy/cult/amway/index.html, alebo v publikáciách Jean-Marie Abgralla: Mechanizmus sekt či Douglasa Rushkoffa: Manipulativní nátlak. V Rozmere sme o praktikách MLM písali napríklad v čísle 3/2004 (Náboženská skupina a závislosť, s. 8-9).

 

Na internete som sa stretla s posolstvom Williama Marriona Branhama. Zdá sa mi však príliš „odvážne" a zavádzajúce. Aký je váš názor?   MIRIAM, Košice

William Marrion Branham (1909 - 1965) bol pentekostálny kazateľ - predstaviteľ uzdravovacej obnovy, ktorý sa vyhlasoval za posla posledného veku cirkvi a anjela. V roku 1946 údajne získal schopnosť uzdravovať a stal sa iniciátorom amerického povojnového uzdravovacieho hnutia, ktoré bolo v tom čase veľmi populárne a malo tisíce stúpencov.

Pre svoju vierouku sa však Branham postupne dostával do rozporu s pentekostálnymi predstaviteľmi a do izolácie. Odmietal kresťanské učenie o Božej Trojici a učil, že prvá žena Eva bola oplodnená hadom, kvôli čomu má teraz celé ľudstvo satanovu prirodzenosť. Na masových zhromaždeniach vyháňal z ľudí démonov, ktorí podľa neho spôsobovali ich ochorenie. Roku 1933 mal videnie, že v roku 1977 príde svetová katastrofa, druhý príchod Ježiša na svet a začne sa tisícročie mieru a hojnosti. Bol presvedčený, že týmto katastrofám bude predchádzať zjednotenie všetkých cirkví v rámci Svetovej rady cirkví, ktorá je podľa neho satanistickou organizáciou.

Po Branhamovej tragickej smrti roku 1965 sa jeho centrum oslabovalo a štiepilo. Jeho stúpenci, branhamisti, sú známi aj ako Slobodná ľudová misia. Žijú väčšinou izolovane od iných kresťanov a spoločenstvo tvoria takmer výhradne členovia niekoľkých branhamistických rodín.

Na Branhama nadväzuje jeho žiak Ewald Frank - nemecky kazateľ, ktorý naznačuje blízky katastrofický koniec sveta. V Európe sú známe jeho masové evanjelizačné zhromaždenia. Ide o pomerne fanatických kresťanov, ktorí vychádzajú najmä z biblického Zjavenia Jána, odmietajú cirkevné dogmy a usilujú sa o návrat k ideálom prvotnej cirkvi. Tento radikálny postoj však vyúsťuje až do jednoznačného odmietania všetkých cirkví - najmä Rímskokatolícku cirkev označujú za „babylonskú neviestku".

Zhromaždenia Slobodnej ľudovej misie sú prístupné verejnosti, bezplatne rozširujú kresťanskú literatúru, distribuujú kazety s kázňami. Na Slovensku sú zaregistrovaní ako občianske združenie. O prijatí za člena rozhoduje predseda. Slovenské branhamistické spoločenstvo pôsobí pod patronátom Freie Volksmision v Krefelde (Nemecko) a spolupracuje s českou Svobodnou lidovou misiou so sídlom v Hradci Králové.

 

Mgr. Ivana Škodová (* 1953) – zakladateľka občianskeho združenia Integra - Centra prevencie v oblasti siekt. Pracuje v Centre poradensko-psychologických služieb na Pracovisku prevencie drogových závislostí v Banskej Bystrici ako odborná pracovníčka pre oblasť psychickej manipulácie a deštruktívnych kultov.