Ste jedným z iniciátorov tohto kurzu. Ako sa kurz chápe a aké sú jeho ciele?

V mojej funkcii národného sekretára skupiny GRIS som mal pred rokom príležitosť rozprávať sa s istým kňazom z Imolskej diecézy v Taliansku. Porozprával mi o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú kňazi, keď za nimi prídu osoby s problémami, pretože sa v nejakej forme dostali do styku s okultizmom a mágiou a chcú sa z toho vymaniť. Ďalší zas nejakým spôsobom cítia, že sú objektom pôsobenia démonov. Rozhovor s týmto kňazom ma priviedol k úvahám a dospel som k záveru, že tento problém možno účinne osloviť iba hlbokou a interdisciplinárnou formáciou kňazov na úrovni univerzity a tak vyplniť pastoračnú medzeru, ktorá sa prejavuje čoraz zreteľnejšie.

Hlavným cieľom kurzu je formovať a informovať vhodný počet kňazov - i keď by sa neskôr nestali exorcistami - ako analyzovať tieto problémy ľudí, ako na ne reagovať a ako určiť, kedy je potrebný zásah exorcistu. K tomu pridávame aj formáciu lekárov, psychológov a právnikov, aby sme im poskytli najnovšie vedomosti týkajúce sa ich profesie.

 

Akými oblasťami sa kurz zaoberá?

Kurz sa skladá zo siedmich tematických oblastí rozdelených na sedem dní s celkovou dĺžkou 28 hodín. Ak absolventi zložia záverečnú skúšku, dostanú dva univerzitné kredity. Ponúkané oblasti sú: antropologický, fenomenologický a sociologický aspekt, biblický, historický a duchovný aspekt, liturgické aspekty, vedecké aspekty, medicínske, psychologické a prirodzené aspekty, právne a legislatívne aspekty, ako aj svedectvá exorcistov. Bez toho, aby sa zachádzalo do podrobností tohto programu možno povedať, že kurz študuje exorcizmus do hĺbky, nielen jeho teoretické základy, ale poskytuje aj obrady a svedectvá exorcistov v súvislosti so špecifickými prípadmi.

 

Aký môže byť špecifický prínos kňazov v tejto oblasti?

Prvým aspektom je zvážiť povolanie. Kňaz, ktorý nemá hlboké a pravé povolanie, nebude nikdy schopný byť pravým a účinným duchovným vodcom jemu zverenému spoločenstvu.

Druhým aspektom je formácia. Táto úloha, pri ktorej sa kňazi naučia rozlišovať a odmietať filozofické, doktrinálne, teologické a historické omyly, ako aj nesprávne výklady Svätého písma, je povinnosťou, ktorú nemožno zanedbať, pretože sekty sa v katolíckej oblasti šíria a využívajú nielen potreby a túžby ľudí, ale falšujú i históriu, manipulujú a zavádzajúco vykladajú Písmo, zavádzajú neprijateľné teologické tézy, diskutabilné náuky a neuvážené filozofické tézy.

Nová apologetika nesmie spôsobovať strety, ale musí byť otvorená hlbokému, jasnému a pružnému dialógu. Musí byť schopná nájsť vzťah k rôznym disciplínam - k teologickej, filozofickej, historickej, vedeckej, ekonomickej, umeleckej atď. - a prezentovať pravdu tak, aby osvetlila rôzne ľudské problémy a ponúkala dnešnému človeku solídne dôvody na kresťanskú nádej.

Budúcim kňazom chceme ponúkať vyrovnanú a hlbokú teologickú, morálnu a duchovnú formáciu, a preto sa musíme vyhýbať riziku (alebo ho aspoň podstatne zredukovať), že budeme mať kňazov posadnutých riskantnými teologickými špekuláciami alebo liturgickými a pastoračnými experimentmi s nepopierateľne synkretickými implikáciami. Preto je dobré si pripomenúť, že Cirkev teraz ešte väčšmi potrebuje svätých kňazov (nie takých, ktorí hlásajú problematické teologické tézy a predvádzajú zvláštne liturgické a pastoračné praktiky), pretože iba svätí kňazi sú schopní obnoviť Cirkev, dodať jej novú miazgu, nový zápal a schopnosť dať potrebné impulzy na správne reagovanie na rôzne výzvy súčasnej spoločnosti.

A nakoniec, v tejto situácii, keď sa šíri religiozita mágie a povier, je ešte naliehavejšia potreba, aby kňazi veriacim často udeľovali požehnanie na zrušenie negatívnych účinkov predpokladaných kliatob, alebo aby poskytovali službu exorcizmu ľuďom, ktorých považujúza posadnutých diablom.

Počet takýchto požiadaviek sa ustavične zvyšuje, a preto predstavujú značné problémy pre klérus i diecézy, pretože kňazská formácia v tejto oblasti je veľmi nedostačujúca alebo úplne chýba. Je teda vhodné túto medzeru vyplniť. Jedným z najlepších spôsobov, akým treba postupovať, je nielen vymenovať exorcistu, ktorého by hneď zahrnuli nesplniteľnými požiadavkami, prípadne diecéznu komisiu zloženú z odborníkov v rôznych oblastiach (napr. v teologicko-pastoračnej, lekárskej a psychologickej), ale predovšetkým formovať v tejto špecifickej oblasti veľký počet kňazov. Ako som povedal na začiatku, toto je hlavným cieľom nášho kurzu.