Vydavateľ: Ikar, Bratislava 2004, s. 192

„V mene Boha milosrdného, milostivého" - každý moslim by začal touto basmalou, lebo ňou začína každú činnosť. Autor v úvode knihy pripomína Afganistan, Irak a najmä udalosti z 11. septembra 2001 v USA, ktoré postavili do ostrého svetla potrebu prekonávať bariéry rozdeľujúce moslimov od nemoslimov a vybudovať spoločný základ na vzájomné porozumenie.

Paul Lunde, dlhý čas žijúci v islamských krajinách, chce k tomuto cieľu prispieť svojou publikačnou činnosťou. Prvú kapitolu knihy venuje súčasnému islamu, jeho rozšíreniu a charakteru na jednotlivých kontinentoch a jeho reflexiám v západných spoločnostiach. Zaoberá sa globalizáciou islamu v modernom svete a v jeho odlišných kultúrnych prejavoch. Podáva informácie o tradičnom životnom štýle kočovných pastierov, ako aj o intenzívnej modernizácii krajín produkujúcich ropu. Dočítame sa aj o dopadoch modernizácie na islamskú spoločnosť a o kríze autorít, ktorá má pôvod v pôsobení svetských režimov založených na západných modeloch.

Asi pätina ľudstva dnes vyznáva islamskú vieru, preto autor považuje za dôležité ozrejmiť, že islam si ako najmladšie z troch veľkých monoteistických náboženstiev ctí posvätné knihy svojich predchodcov. Korán vníma ako úplné a posledné zjavenie, ktoré ľudstvu zoslal jediný Boh. Okrem počiatkov vzniku tohto náboženstva, zjavení a Mohamedovho života sa preto zameral na vznik Koránu a jeho hlavné posolstvá. Čitateľa zaujme vysvetlenie systému božieho práva (šariát), riadiaceho rituály, správanie sa a právne záležitosti, ako aj rozdiely medzi právnymi školami. K najdiskutovanejším témam nesporne patria tresty za zavrhnutiahodné a zakázané skutky a ich uplatňovanie v islamských krajinách, postavenie a úloha žien i ďalšie otázky súvisiace s uplatňovaním ľudských práv.

Náležitý priestor je venovaný piatim pilierom islamu: vyznaniu viery, modlitbe, almužne, pôstu, púti a, samozrejme, džihádu, ktorý sa niekedy zvykne nazývať šiestym pilierom. Dejiny islamského sveta sú pútavým čítaním. Od Mohamedovej smrti sa cez osudy štyroch pravoverných kalifov, históriu Umajjovcov, Abbásovcov, Fatimovcov a správy o vlnách výbojov prenesieme ku kalifátu v Španielsku, rekonkviste a ku križiackym výpravám. Čitateľskou lahôdkou sú kapitoly venované Asasínom, Mongolom, Mamlúkom či Tamerlánovi.

Oplatí sa upriamiť pozornosť aj na Osmanskú ríšu, islamský svet v 20. storočí reprezentovaný modernizáciou a reformami, ale aj panislamským hnutím, revolúciou a excesmi. Osobitná časť sa venuje izraelsko-palestínskemu konfliktu a súčasnej situácii v Palestíne a hľadaniu takého stupňa rovnováhy medzi tradíciou a modernou, ktorý by moslimským krajinám umožnil rozvíjať sa podľa svojich predstáv. Ďalej autor opisuje vzťah medzi náboženstvom a politikou a dialóg islamského sveta s vlastnou minulosťou a spôsobmi odpovedania na výzvy globalizácie. Súčasťou knihy sú informácie o národoch a štátoch, ktorých obyvatelia sú väčšinou moslimovia, ako i prehľad dejín islamského sveta od roku 600 n. l.

Kniha vyšla v brilantnom preklade Gabriela Pirického, usilujúceho sa uvádzať pojmy islamskej náboženskej tradície v čo najvernejšej podobe. Nepochybne je vhodným materiálom na získanie prehľadu o islamskom náboženstve, jeho vzniku, vplyve na svetové dejiny, umenie a vedu, posvätnom spôsobe života moslimov, základoch a aspektoch viery a, samozrejme, aj o modernom islamskom svete.