Mestský úrad Ruda Śląska a redakcia časopisu Sekty i Fakty zorganizovali 19. júna 2004 v budove Mestského kultúrneho strediska v Rude Śląskej (neďaleko Katovíc v Poľsku) už 3. medzinárodné sympózium, ktorého témou bolo Spoločné ekumenické svedectvo kresťanov voči expanzii siekt. Jeho účastníkmi boli zástupcovia katolíckej, pravoslávnej aj evanjelickej cirkvi z niekoľkých európskych krajín, ba i z Ázie.

Sympózium otvoril starosta Rudy Śląskej Andrzej Stania. Privítal prítomných účastníkov a v krátkom príhovore spomenul, že ich mesto bolo v nedávnej minulosti zvlášť poznačené činnosťou siekt, keď tu došlo k satanistickej rituálnej vražde,1 a preto je rád, že sa aj na takomto odbornom medzinárodnom fóre bude opäť o podobných problémoch diskutovať. Zároveň vyjadril nádej, že príspevky prednesené na tomto sympóziu sa dostanú ku katechétom, k učiteľom, pedagógom, rodičom a mládeži nielen v Poľsku, ale aj v Európe či Ázii.

Prítomných pozdravil aj Piotr Kurzela zastupujúci arcibiskupa Mons. Damiana Zimonia. Vo svojom príspevku upozornil na to, že nastolený problém sa týka súčasného človeka, ktorý sa pri svojom životnom hľadaní často stráca a vzďaľuje od svojich koreňov, čím sa nevedomky stáva korisťou siekt.

Ako prvý z prednášajúcich sa predstavil evanjelický pastor Thomas Gandow z Berlína. Je významným nemeckým odborníkom v oblasti siekt, autorom mnohých tematických kníh i článkov a šéfredaktorom odborného štvrťročníka Berliner Dialog. Vo svojom vystúpení upozornil, že v Nemecku sa už začiatkom 70. rokov minulého storočia zaznamenal prudký nárast činnosti nových náboženských skupín. V poslednom čase najviac kontroverzií vzbudzuje Scientologická cirkev. „Je to skupina dobre známa tak nemeckým štátnym orgánom, ako aj tradičným kresťanským cirkvám, ktoré sa ľudí usilujú chrániť pred jej deštruktívnym pôsobením," podotkol T. Gandow.

Od istého času evanjelické, ako aj diecézne rímskokatolícke spoločenstvá v Nemecku majú svojich splnomocnencov pre záležitosti siekt a svetonázorové otázky. Ukázalo sa, že títo cirkevní splnomocnenci sú prvými kompetentnými osobami, ktoré majú viac skúseností a poznatkov než sociológovia. Gandow poznamenal, že mnohí ľudia v Nemecku, ktorí ani nie sú členmi nejakej cirkvi, majú konkrétne očakávania (očakávajú dobrú radu či ochranu slobody svedomia). Zdôraznil, že záujem nemeckých cirkví o problematiku siekt a nových náboženských hnutí sa ukazuje byť veľmi vážny. A to preto, lebo náboženský pluralizmus a spoločnosť s mnohými vierovyznaniami sa so svojimi konfliktmi a problémami stáva poľom pôsobenia rozličných náboženských skupín. V tejto situácii je najdôležitejšie celej spoločnosti i jednotlivcom jasne predstaviť stav okolo siekt a nových náboženských hnutí a pomôcť ľuďom v orientácii.

Nemecký odborník ďalej vyhlásil, že nepodporuje chápanie náboženstva v zmysle „náboženského supermarketu" či „náboženstva ako tovaru". Myslí si totiž, že to, čo tieto ekonomické termíny vyjadrujú, sa nezhoduje s právami a dôstojnosťou človeka. „Ani náboženská konkurencia, ani synkretická svojvôľa, ale diskusia - a kde je to možné aj susedská spolupráca, dialóg a konfrontácia - sú prejavmi opravdivého náboženského stretnutia aj dnes," vyhlásil Gandow a dodal: „Z takéhoto chápania problému sa musí zrodiť pomoc poškodeným osobám, profylaxia a vplyv na verejnú diskusiu." Varoval tiež prítomných pred chybami, ktoré sa pri riešení problémov s deštruktívnymi náboženskými kultmi páchajú v Amerike a Japonsku.

V závere svojho vystúpenia Gandow vyhlásil, že náboženská sloboda v Európe je individuálnym právom každého človeka a nemôže sa za ňu skrývať terorizmus alebo iný organizovaný zločin. Nemôže byť ani nástrojom v rukách médií či „zárukou bezpečnosti" pre niektoré súkromné organizácie či podniky, ktoré si dovoľujú postupovať voči jednotlivcovi a spoločnosti takým spôsobom, aký je vyhradený iba štátu.

Ako ďalší vystúpil prof. Alexander Dvorkin z Moskvy - v Európe známy ruský odborník a šéfredaktor pravoslávneho štvrťročníka Prozrenie. Podobne ako T. Gandow je autorom mnohých tematických publikácií a článkov preložených do viacerých jazykov. Vo svojom referáte krátko predstavil okolnosti vzniku moskovského Centra sv. Ireneja z Lyonu, ktoré dodnes vedie.

Dvorkin spomenul, že Centrum začalo svoju činnosť roku 1992, keď sa na Oddelenie náboženského vzdelávania a katechizácie Moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi začali obracať s prosbou o pomoc rodičia a blízki osôb, ktoré boli poškodené sektami. Dvorkin sa práve vtedy vrátil do Ruska po pätnástich rokoch pobytu na Západe. Keďže jeho poznatky o sektách boli väčšie ako vedomosti priemerného Rusa, navrhli mu, by sa venoval práve tomuto novému problému.

Prof. Dvorkin začal pomáhať obetiam ruskej deštruktívnej sekty Centrum Bohorodičky, ktorej doktríny sú v niečom podobné sekte montanistov pôsobiacej v 2. storočí.2 V tom čase zorganizoval konferenciu, počas ktorej na označenie podobne pôsobiacich deštruktívnych náboženských skupín po prvýkrát použil dnes už populárne označenie „totalitárne sekty".

Za významné Dvorkin označil svoje stretnutie s prof. Johannesom Aagaardom z dánskeho univerzitného mesta Aarhus, ktorý už 20 rokov stojí na čele dánskej organizácie zaoberajúcej sa problematikou siekt. Dvorkin vtedy pochopil, že v Rusku je potrebné otvoriť podobné informačné centrum.

„Dňa 6. septembra 1993, keď vzniklo Centrum sv. Ireneja z Lyonu, bola situácia v krajine ťažká," poznamenal ruský lektor. „Všade bez prekážok pôsobili agitátori a predstavitelia rôznych siekt a národ, ktorý bol dezorientovaný po ťažkom období politickej destabilizácie, nemal žiadnu odolnosť voči sektárskej falošnosti a podvodom." Od roku 1998 Centrum začalo vydávať časopis Prozrenie.3 Okrem toho vydáva knihy a brožúry, prevádzkuje vlastné internetové stránky, odpovedá na desiatky telefonátov, prijíma záujemcov, organizuje konferencie a spolupracuje aj s ruskými médiami.

Ako profesor zdôraznil, dnes v Rusku pôsobí ešte niekoľko iných pravoslávnych centier, ktoré sa zaoberajú sektami. Ich počet je však stále nedostatočný. Možno povedať, že najväčším úspechom ich práce je to, že došlo k istým názorovým zmenám v ruskej spoločnosti - totalitárne sekty boli uznané za niečo negatívne. Vlna expanzie siekt opadla a sekty samy nastúpili na novú cestu rozvoja, ich počet sa už veľmi nemení. Teraz sa zameriavajú na upevňovanie nadobudnutej sociálnej pozície (napr. skupujú nehnuteľnosti).

Čo sa týka „domácich", ruských siekt, naďalej sa rozvíjajú a často dávajú o sebe vedieť. Napríklad Kult Anastázie, Ruské ezoterické centrum a iné skupiny pôsobia v rámci širokého prúdu New Age. Vzniká i mnoho nových psychokultov a tzv. komerčných kultov (marketingových s pyramídovým charakterom).4 „Preto nám aj v tejto oblasti začína pribúdať mnoho práce," priznal v závere svojho vystúpenia prof. Dvorkin.5

Pre neodkladné záležitosti nemohol do Poľska pricestovať prof. Giuseppe Ferrari z Bologne, šéfredaktor vplyvného a vo svete známeho talianskeho časopisu Religioni e Sette nel mondo. Poslal však svojho syna Massima, ktorý prečítal jeho referát. V ňom hovoril o súdnych a politických problémoch v Taliansku súvisiacich s pôsobením siekt a poukázal na tri aspekty, ktoré považuje za osobitne dôležité. Sú to: diskusia o obsahu osobitných zákonov na ochranu proti sektám, zákony týkajúce sa náboženskej slobody a zákonné uznanie náboženských združení.

Prednášajúci poznamenal, že jedným z problémov týkajúcich sa siekt je skutočnosť, že niektoré obzvlášť nebezpečné skupiny sa pokúšajú nejakým spôsobom získať právne uznanie. Tak by mohli pôsobiť v mene náboženskej slobody, využívajúc široké možnosti, ktoré by im zákon zaručoval. Ochrana náboženských práv menšín nemôže však obchádzať rešpektovanie náboženských práv jednotlivcov zo strany každej menšiny. Ferrari vidí potrebu stanoviť presné kritériá, charakter a ciele jednotlivých náboženských a kultových združení. Medzi tieto kritériá zaraďuje poznanie ich historických koreňov, základných doktrín, presný počet členov a hodnotenie správania skupiny na danom území. Takisto je nevyhnutné zistiť, či náboženské praktiky skupiny nie sú v rozpore so zákonmi krajiny a právami človeka. Prednášajúci vyjadril tiež požiadavku vytvoriť komisiu, ktorá by hodnotila, či aktivity daného náboženského hnutia sú v súlade so stanovenými kritériami, skôr než sa pristúpi k právnemu riešeniu. „Štát sa musí domáhať určitých záruk, aby chránil morálne potreby, verejný poriadok či spoločné dobro," zdôraznil profesor.

Ferrari sa zamyslel aj nad otázkou, ako sa majú kresťania správať k členom siekt. „Vo vzťahu k sektám je potrebné prejavovať postoj lásky, pozorného počúvania a rozvahy," poznamenal a dodal: „Na druhej strane však treba prejaviť rozhodnosť a protest voči každému zneužívaniu a nečestnému konaniu, ako aj proti pokusom odviesť kresťanov od ich vlastnej viery."

Prednášajúci ďalej zdôraznil, že je potrebné postaviť sa aj proti prekrúcaniu pravdy, skutkom násilia, neúcte voči dôstojnosti a slobode človeka. „Ako Ježiš poslal apoštolov do celého sveta, aby hlásali evanjelium, aj my musíme viesť dialóg, stretávať sa s členmi siekt, mať dobrú vôľu, trpezlivo vysvetľovať. Keďže sekty pôsobia najmä tam, kde ľudia nie veľmi dobre poznajú Sväté písmo a cirkevné spoločenstvo je vedené k byrokracii a masovosti, treba evanjelizovať na miestach, kde žijeme, pracujeme a trávime voľný čas," dodal M. Ferrari.

Po krátkej prestávke sa slova ujal hosť z ďalekej Ázie, pravoslávny kňaz Alexander Novopašin, ktorý je správcom chrámu sv. Alexandra Nevského v Novosibirsku, redaktorom časopisu Prozrenie a medicínskeho periodika 36,6° v Sibíri, v ktorom je pravidelná rubrika venovaná duchovnému zdraviu a ohrozeniam zo strany siekt. Novopašin informoval, že v Novosibirskej a Berskej diecéze pôsobí niekoľko desiatok väčších a niekoľko sto malých siekt, ktorých činnosť možno označiť ako deštruktívnu. Z nich vymenoval skupiny ako Duch viery, Kristova cirkev, Scientologická cirkev, Rodina,6 Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni), Cirkev zjednotenia (munisti) či Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi. Zo siekt typicky „domácich" spomenul Pravoslávnu cirkev Matky Božej.

Novopašin zdôraznil, že v poslednom čase na území Sibíri vzrastá aktivita satanistických skupín, ktoré združujú najmä mládež v školskom veku a študentov. Ich pôsobenie musí vzbudzovať nepokoj, pretože sa neobmedzujú len na určité magické praktiky, ale aj na zneucťovanie a podpaľovanie pravoslávnych chrámov. Nie sú im cudzie ani vyhrážky voči tým, ktorí ich kritizujú, týranie iných a prinášanie obiet (aj ľudských). V novosibirských klinikách zaznamenávajú čoraz viac prípadov psychických chorôb, ktoré vznikli na základe činností náboženských skupín.7 Je tiež zaujímavé, že v ruskej armáde sa nezriedka stáva, že v nej agitujú regrúti, ktorí patria k Svedkom Jehovovým.8 U Svedkov Jehovových, ale aj u scientológov sa zaznamenáva nárast počtu rozbitých rodín, čoho príčinou je náboženské pozadie.

Novopašin tiež podotkol, že do jeho strediska prichádzajú sťažnosti rodičov, ktorých deti odišli z domu, zavrhli štúdium a išli „slúžiť Bohu" v radoch sekty. A k tomu všetkému sa pridáva i kriminalita. Zákony v Rusku nie sú momentálne schopné obmedziť deštruktívne počínanie siekt a chrániť svojich obyvateľov pred ich vplyvmi. Preto pri novosibirskom chráme sv. Alexandra Nevského, na čele ktorého Novopašin stojí, sa rozvinula systematická činnosť zameraná proti sektám. Tá má dva hlavné aspekty: konkrétnu činnosť vyvíjanú proti sektám a misionársku činnosť zameranú na posilnenie pravoslávia.9 Ide tu o propagovanie informácií o sektách,10 organizovanie protestných zhromaždení či rehabilitačné práce s obeťami sektárskych skupín.

Novosibirské stredisko poskytuje aj konkrétne informácie predstaviteľom vlády a milícii. V spolupráci s nimi pripravuje program v regionálnej televízii, ktorý informuje o nebezpečných sektách pôsobiacich na území Sibíri. Pravidelne tiež organizuje tematické prednášky pre orgány zabezpečujúce dodržiavanie zákonov, ktoré sa stretávajú so zločinným pôsobením siekt a nemajú potrebné vedomosti a prehľad o tejto problematike.

Český časopis Dingir na sympóziu zastupovala redaktorka Andrea Hudáková. V krátkosti sa zmienila o histórii tohto štvrťročníka, ktorý vychádza od roku 1998 a je venovaný súčasnej českej náboženskej scéne. Časopis je adresovaný predovšetkým kňazom, učiteľom, pedagógom, verejným činiteľom a akademickej obci. Spolupracuje so Spoločnosťou pre štúdium siekt a nových náboženských smerov, ktorá vznikla roku 1993.

Hlavnou úlohou spoločnosti je prevencia a výskumná práca prebiehajúca v dvoch smeroch: poskytovanie informácií (sprístupnenie bohatej knižnice, organizovanie konferencií, prednášok, publikačná činnosť, spolupráca s vládnymi orgánmi a médiami) a poradenstva (telefónna linka dôvery, verejná poradňa). Prednášajúca predstavila prítomným niekoľko skúseností z informačnej a poradenskej praxe. Svoje vystúpenie zakončila konštatovaním, že ich pražské stredisko, ako aj redakcia Dingiru, sa usilujú k problematike siekt pristupovať vyvážene a ich postoje sa nachádzajú niekde medzi čistým teoretizovaním (akademici) a vyhranene negatívnym postojom k skúmanému fenoménu (antikultisti). „U nás zatiaľ nedošlo k takejto výraznej polarizácii postojov. A vzhľadom na viditeľný pokles činnosti nebezpečných náboženských skupín v našej krajine už pravdepodobne ani nedôjde," dodala na záver A. Hudáková.

Ďalším rečníkom v Rude Śląskej bol už známy Boris Rakovský,11 šéfredaktor časopisu Rozmer a riaditeľ Centra pre štúdium siekt pri Ekumenickej rade cirkví v SR. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že na Slovensku ekumenická spolupráca kresťanských cirkví v oblasti nových náboženských hnutí siaha do roku 1995. Práve vtedy členovia cirkví zoskupených v ERC, ktorých oslovila práca na tomto náročnom poli, založili Ekumenickú spoločnosť pre štúdium siekt. Roku 2001 pri ERC dokonca vzniklo samostatné odborné pracovisko - Centrum pre štúdium siekt.

Centrum sa zameriava na realizovanie odborných prednášok pre laickú i odbornú verejnosť, usporadúva medzinárodné konferencie, spravuje vlastnú internetovú stránku,12 poskytuje bezplatné poradenstvo a konzultácie a vydáva štvrťročník Rozmer, ktorý spolupracuje s podobne orientovanými periodikami, najmä z Česka (Dingir) a Poľska (Sekty i Fakty).

B. Rakovský tiež konštatoval, že na Slovensku je oficiálne zaregistrovaných 16 cirkví a náboženských spoločností, avšak omnoho viac je takých náboženských zoskupení, ktoré pôsobia ako neregistrované skupiny. Nesplnili totiž jednu z hlavných podmienok na udelenie registrácie - nepredložili na Ministerstve kultúry SR zoznam 20-tisíc platných podpisov svojich plnoletých členov s trvalým bydliskom na území Slovenska. Aby získali právny status, registrujú sa na Ministerstve vnútra SR na základe úplne iného zákona ako občianske združenia a vo svojich stanovách sa prezentujú ako charitatívne, vzdelávacie či kultúrne organizácie.

Slovenský zástupca vyslovil názor, aby sa problematike siekt s väčšou vážnosťou venovali aj cirkvi - svoje miesto by mala mať na teologických fakultách - a takisto štát, akademické inštitúcie a univerzity by jej mali venovať zvýšenú pozornosť a prispieť k založeniu nových poradenských centier a k výchove odborníkov, ktorých je na Slovensku zatiaľ nedostatok. Napriek tomu, že ich činnosť by bola postavená na občianskom, nie náboženskom princípe, boli by iste prínosom. Svoje očakávanie podoprel faktom, že na Slovensku doteraz nejestvuje sieť odborných informačno-poradenských centier zaoberajúcich sa týmto fenoménom, ktorý ohrozuje nielen mládež, ale aj ľudí v produktívnom veku, ba ešte starších.

Prednášateľ spomenul aj niektoré známe kauzy, ktoré vyvolali prudkú verejnú diskusiu a polarizovali slovenskú spoločnosť (napr. kauza o vyučovaní jogy na všetkých slovenských školách, za ktorou stála spoločnosť Joga v dennom živote a kontroverzný guru Svámi Mahéšvaránanda). Na záver vyjadril obavu, že v období, keď narastajú tlaky za zrovnoprávnenie „malých" a „veľkých" cirkví, resp. alternatívnych a tradičných náboženských skupín, bude štát veľmi nerád do tejto citlivej oblasti vstupovať.

Posledným z prednášateľov bol šéfredaktor štvrťročníka Sekty i Fakty Grzegorz Fels - iniciátor a spoluorganizátor sympózia. Prítomným podal súhrnnú štatistiku týkajúcu sa vierovyznaní v Poľsku. K najnebezpečnejším sektám pôsobiacim na území krajiny podľa neho patria satanistické skupiny, Bratstvo Himavanti a Scientologická cirkev. G. Fels zdôraznil, že pôsobenie siekt na území Poľska je natoľko problematické, že sa ním zaoberajú pomerne početné a neustále vznikajúce mimovládne informačno-poradenské centrá, ktorých momentálne v Poľsku pôsobí vyše 30. Taktiež poľská vláda vydala k problematike siekt dve vládne správy (r. 1995 a 2000). Fenoménom siekt sa okrem toho zaoberá aj celopoľský informačno-profylaktický štvrťročník Sekty i Fakty, ktorého históriu, úlohy a zameranie prednášajúci v krátkosti predstavil.

Sekty i Fakty je katolícky časopis otvorený aj pre ekumenickú spoluprácu. Spolupracuje s podobne zameranými kresťanskými európskymi časopismi (Rozmer, Berliner Dialog, Prozrenie). Spolu s Mestským úradom v Rude Śląskej sa podieľa na organizácii medzinárodných sympózií.13 „Poslanci mesta Ruda Śląska sa plne angažujú pri organizovaní medzinárodných sympózií, čím sa chcú naozaj pričiniť o dobrú, odbornú ochranu obyvateľov našej hornosliezskej aglomerácie. Preto aj Ruda Śląska, ktorej meno sa v Poľsku spája najmä s ťažkým priemyslom a od tragickej vraždy roku 1999 aj so satanizmom, nadobúda novú, profylaktickú tvár," podotkol G. Fels.

Na záver svojho vystúpenia prednášajúci spomenul, že večer pred začiatkom konferencie na samostatnom stretnutí predstavitelia spomenutých odborných periodík založili európsku federáciu profylaktických časopisov zaoberajúcich sa problematikou siekt a nových náboženských hnutí. Jej sídlo bude v Rude Śląskej a za jej predsedu bol zvolený Grzegorz Fels.

Hoci novovzniknutú Federáciu čaká pomerne dlhá administratívna procedúra spojená s jej registráciou, dá sa povedať, že už teraz začala svoju činnosť. Pastor T.  Gandow navrhol jej skrátený názov Eurofakty a postaral sa o vytvorenie jej oficiálnej webovej stránky, na ktorej budú prezentované podnetné materiály a aktuálne spravodajstvo od šéfredaktorov odborných periodík združených vo federácii. Tieto texty, podobne ako aj texty publikované v jednotlivých časopisoch, bude môcť preberať a publikovať každý člen federácie.

Už teraz okrem zakladateľských redakcií Federácie (z Poľska, Nemecka, Česka, Slovenska, Talianska a Ruska), prejavili záujem o vstup do federácie aj predstavitelia časopisov z Ukrajiny, Rakúska, Srbska a Čiernej Hory, Dánska, dokonca i z USA. K dnešnému dňu ju dovedna tvoria zástupcovia 12 redakcií, najmä z Európy, ale i Ázie a Ameriky.

 

Poznámky:

1 Mediálne známa udalosť sa stala 3. marca 1999, keď dvaja mladí ľudia v jednom z predvojnových bunkrov ako rituálnu obetu dýkou zabili dvoch svojich vrstovníkov.

2 Prof. A. Dvorkin s ľútosťou poznamenal, že sekta Centrum Bohorodičky mala pravdepodobne spočiatku spojenie s Poľskom a Katolíckou cirkvou. Údajne mala v čase vzniku dostávať od poľských katolíkov „značné prostriedky". Až neskôr - ako tvrdí Dvorkin - sa zorientovali, s akou organizáciou majú do činenia. Ťažko sa môžeme vyjadriť k tejto prekvapivej výpovedi. Nepoznáme totiž kontext prípadu a rečník nepodal bližšie podrobnosti o údajnom spojení Poľska s touto ruskou sektou, ktorá má pravoslávne korene. V každom prípade však sekta (ako nám je známe) v Poľsku nepôsobí.

3 Momentálne sa pripravuje jeho 10. číslo.

4 Medzinárodné organizácie typu Herbalife alebo Amway sú pritom vytláčané domácimi „firmami".

5 Ďalším rečníkom mal byť Z. Lukovic zo Srbska a Čiernej Hory, ktorý nedostal do Poľska víza, podobne ako T. Antoszewski z Ukrajiny.

6 Predtým známa ako Božie deti.

7 Napríklad u členov charizmatického hnutia Slovo Života, sekty rev. Muna či stúpencov širokospektrálneho hnutia New Age.

8 Je to o to zarážajúcejšie, že Svedkovia Jehovovi sú známi tým, že odmietajú vojenskú službu - aj za cenu, že budú uväznení -, čím sa chvália vo svojich propagačných materiáloch.

9 Napríklad misionárska loď plávajúca po rieke Ob či špeciálny misionársky vlak pravidelne prechádzajúci rozsiahlymi oblasťami Sibíri.

10 Webstránka, letáky, články v časopisoch.

11 Je tu už po tretíkrát.

12 http://www.rozmer.sk

13 Prvé sympózium Satanizmus v Poľsku a Európe - súčasný stav a profylaxia sa konalo 3. marca 2001 (dva roky po satanistickej vražde, ku ktorej došlo v Rude Śląskej). Druhé - Terorizmus v sektách sa uskutočnilo 14. júna 2002 (impulzom na jeho zorganizovanie bol teroristický útok na newyorské dvojičky WTC).

14 http://www.eurofakty.net