Prečo šírenie New Age predstavuje výzvu pre kresťanov?

New Age skutočne znamená pre kresťanstvo veľkú výzvu. Nielen preto, lebo sa šíri na globálnej úrovni, ale najmä preto, lebo včleňuje do seba prvky kresťanstva, no zároveň mení ich pôvodný význam (napr. Ježiš Kristus sa už nepovažuje za Božieho Syna a jediného Spasiteľa sveta). Pozorujeme stratu koncepcie pravdy - je to život vo veku čistého subjektivizmu. Boh tu má tisíc tvárí: kozmickú energiu, myseľ, vesmír, ba prívrženci tohto hnutia tvrdia, že sami sme bohom atď.

Ak teda už Ježiš Kristus nie je Spasiteľ, ľudia sa vydávajú hľadať inú spásu, ktorá sa stáva „spásou orientovanou na seba samého" prostredníctvom nových metód, meditácií, rôznych praktík vrátane mágie. Eschatologické očakávanie už nemá význam, pretože spásu možno podľa New Age získať po niekoľkých alebo mnohých reinkarnáciách. Azda najväčšou prekážkou, na ktorú treba reagovať, je nepochybne strata vedomia pravdy, čo ničí každý pokus používať paradigmy rozumu.

 

Je pravda, že „oslabené myslenie", a najmä emocionálny prístup k spiritualite New Age sú veľmi rozšíreným javom v katolíckom svete?

Niektorí hovoria, že New Age je „jav typický pre postmodernú kultúru založenú na vágnom argumentovaní, etickom relativizme a konzume". Nemôžem inak, iba s tým súhlasiť.

„New Age je filozofia, ktorá sa šíri mnohými formami a cestami jemným, takmer nevnímateľným spôsobom a prezentuje sa zdôrazňovaním svojich čŕt univerzálnej lásky a ochrany prírody," hovorí sa v materiáli Sekretariátu pre ekumenizmus a dialóg Biskupskej konferencie Talianska. Táto ponuka môže byť ľstivá, keďže prezentuje ciele, ktoré si človeka ľahko získajú (harmónia človeka a prírody, vedomie a úloha vytvárania lepšieho sveta, mobilizácia všetkých síl pre dobro nového jednotného plánu života). New Age však zbavuje spásnu obetu Krista jej pravdy, jedinečnosti a plnosti. V skutočnosti má človek týmto štýlom myslenia špecifickými technikami dosiahnuť schopnosť prežívať to božské bez pomoci Božej milosti, dosiahnuť vlastnou silou spásu, od ktorej závisí univerzálna harmónia sveta.

Dokument Kongregácie pre náuku viery z roku 1989 List biskupom Katolíckej cirkvi o istých aspektoch kresťanskej meditácie je zásadným textom zameraným na pozornosť, ktorú treba venovať aktualizácii starovekej gnózy. V nej sa spása realizuje prostredníctvom svedomia a pre niektorých je ezoterická. Vzhľadom na praktiky New Age alebo gnostické praktiky, čo je viac-menej to isté, máme na základnej úrovni mnohé príklady. Spomeniem jeden: Posledný vatikánsky text o New Age uvádza používanie niečoho, čo sa alarmujúco šíri. Je to eneagram - symbol, ktorý mal pôvodne iniciačný charakter a bol vyvinutý v ezoterickom kontexte. Synkretik, ktorý sa postupne pretransformoval na klasifikačný systém osobnosti deviatich psychologických typov slúžiacich na hľadanie cesty sebanaplnenia ezoterickým alebo magickým spôsobom. To je čistá gnóza. V anglo-americkom kresťanskom prostredí takáto metóda získava živnú pôdu v oblasti duchovného smerovania a vedenia ľudí, takže americkí biskupi vytvorili špeciálnu komisiu na rozlišovanie tohto javu.

 

Akými koncepčnými charakteristikami sa vyznačuje New Age? Aké sú hlavné rozdiely od tých, ktoré sú typické pre kresťanskú náuku?

Douglas R. Groothuis, americký autor, identifikoval šesť charakteristík myslenia New Age: všetko je jedno - všetko je boh - ľudstvo je boh - musíme pretransformovať svoje svedomie - všetky náboženstvá sú jedno - optimizmus vzhľadom na kozmickú evolúciu. To, čo New Age vo všeobecnosti uznáva, môžeme zhrnúť do týchto bodov:

1. „Neexistuje nijaký zdroj vonkajšej autority - je iba vnútorná, ‚boh‘ v nás. Pravda ako objektívna skutočnosť neexistuje," hovorí najznámejšia hovorkyňa New Age, herečka Shirley MacLainová;

2. Stvoriteľa zamieňajú so stvorením vo viere, že Boh je súčasťou stvorenia a nie je od neho oddelený. Prívrženci tohto hnutia veria v monizmus východných náboženstiev, že všetko je jedno - iba jedna podstata vesmíru, každý človek a všetko tvorí súčasť tejto podstaty;

3. Kristus je viac ako obyčajný človek - je istým druhom energie. Táto myšlienka vedomia niečoho podobného Kristovi konštatuje, že Ježiš nebol jediným „Kristom", ale že bol vopred disponovaný na prijatie „vedomia Krista" rovnako ako Budha, Krišna a Mohamed. Toto je dobre známe učenie gnostického okultizmu, ktorý má svoje korene v tajomných babylonských náboženstvách;

4. Čo sa týka hriechu, zamlčuje sa Adamov hriech a v knihe Kurz zázrakov sa tvrdí, že hlavným problémom človeka je, že ignoruje svoje božstvo. Každý vnímateľný hriech, o ktorom si človek myslí, že ho pácha, je skôr nedostatok vedomostí. Tým sa vylučuje potreba spásy a Spasiteľa;

5. Prívrženec New Age predpokladá dobro tam, kde ho nachádza. Jeho morálka spočíva v jeho vlastných kritériách, dôveruje tomu, čo cíti, že je dobré;

6. Tradičný spôsob videnia personifikovaného zla, ako je diabol a satan, v literatúre New Age úplne chýba. Z hľadiska dejín a úlohy lucifera Benjamin Creme, známy hovorca hnutia, konštatuje: „Lucifer prišiel z planéty Venuše pred 18,5 miliónmi rokov. On riadi evolúciu našej planéty, je obetným baránkom a strateným synom. Lucifer podstúpil neuveriteľnú obetu, najvyššiu obetu za našu planétu.";

7. Prívrženci New Age prebrali starú náuku východných náboženstiev o reinkarnácii a podstatne si ju prispôsobili, aby dosiahli dokonalosť prostredníctvom nespočetných cyklov smrti a znovuzrodenia. S tým sa spája prax tzv. odpútania sa od tela, skrze čo také entity potom budú riadiť duchovnú evolúciu ľudstva;

8. V dokumente Pápežských rád pre kultúru a pre medzináboženský dialóg Ježiš Kristus, nositeľ živej vody, v kapitole Kresťanské úvahy o New Age čítame: „New Age význačne uprednostňuje východné a predkresťanské náboženstvá, o ktorých sa predpokladá, že sú ‚neotrávené‘ židovsko-kresťanskými ‚deformáciami‘. Preto má vo veľkej úcte starobylé roľnícke rituály a kulty plodnosti." O niečo ďalej sa potom kritizuje Gaja, matka Zem. Myslím si, že je tu jasné odsúdenie animalistických a s prírodou spojených ideológií, ktoré majú tendenciu znovu ponúkať modernú formu novopohanského panteizmu.

 

A aký je váš názor?

Uctievanie božstiev prírody známe aj ako hypotéza Gaje v zmysle gréckej mytológie je výsledkom odklonu od primeraného zabezpečovania životného prostredia k formám takej ochrany prírody, ktorá mi v mysli vyvoláva predstavu posvätných kráv hinduistov. Takáto ochrana prírody je ovplyvňovaná myšlienkami New Age v ekologickom hnutí od prvého Dňa zeme roku 1970, keď prívrženci hnutia začali planétu považovať za živú bytosť hodnu uctievania. Nezlučiteľnosť tohto uctievania s kresťanskou náukou je jasná a priaznivci Gaje to i zdôrazňujú.

Mnohé ezoterické publikácie dokonca v biblickej náuke vidia príčinu veľkých ekologických problémov. V jednom čísle časopisu Time, ktoré sa týkalo životného prostredia, sa spomína Biblia - najmä Kniha Genezis, kde Boh dáva človeku vládu nad zemou a jej stvoreniami - ako jedna z príčin, že človek zle zaobchádza s prírodou. Podľa niektorých ekológov viedlo šírenie kresťanstva k negatívnemu vývoju techniky, ktorá zničí Zem.

Okrem tohto pripisovania viny, uctievanie matky Zeme a environmentálna ideológia sú sprevádzané aj znižovaním hodnoty ľudskej bytosti, ktorá sa kladie na rovnakú úroveň s inými živými druhmi, dokonca sa obviňuje z nadmernej a škodlivej plodnosti. Je symptomatické, že v skutočnosti žiadna z tých mnohých environmentálnych organizácií vo svete nepripisuje rovnakú váhu ochrane prírody a ochrane ľudského života, preto nevyjadrujú svoj nesúhlas s potratmi.

 

Kardinál George Cottier povedal, že New Age je nezlučiteľné s katolíckou náukou. Aké sú dôvody takého výslovného odsúdenia?

Je to pravda. Kardinál hovorí, že „hlavné tézy New Age sú nezlučiteľné s kresťanstvom, ba že sú namierené proti nemu". Ako sa uvádza v spomenutom  vatikánskom dokumente: Je ťažké oddeliť jednotlivé prvky religiozity New Age - hoci sa nám môžu javiť ako nevinné - od širokého rámca, ktorý preniká celý myšlienkový svet hnutia New Age.

Gnostická povaha tohto hnutia nás vedie k tomu, aby sme ho posudzovali v jeho celistvosti. Z hľadiska kresťanskej viery nie je možné izolovať niektoré prvky religiozity New Age ako prijateľné pre kresťanstvo, zatiaľ čo by sme iné odmietali. Hnutie New Age veľmi zdôrazňuje komunikáciu s prírodou, kozmické poznávanie univerzálneho dobra, a tak neguje zjavené pravdy kresťanskej viery, preto ho nemožno považovať za pozitívne či neškodné!