Hubbardovu náuku jeho stúpenci označujú ako náboženskú. Opäť môžeme súhlasiť: zakladateľovi a jeho slovám stúpenci pripisujú jedinečnú, nadľudskú, tento svet prevyšujúcu kvalitu. Naopak, označenie scientológie alebo jej časti za vedu, ako ju jej stúpenci zároveň prezentujú, musíme odmietnuť, lebo Hubbardove myšlienkové konštrukcie ani ich aplikácie nikdy neboli vystavené verifikačným procesom, ktoré sú pre vedu charakteristické. Stúpenci scientológie o verifikáciu ani o rozvoj týchto odvážnych hypotéz nestoja. Hubbardove názory sú pre nich nespochybniteľnými a nemennými dogmami.

Táto dogmatickosť a náboženská úcta k zakladateľovi a jeho dielu vedie k tomu, že scientológia sa navonok často označuje pojmom náboženská sekta. Zaiste, je ťažké zhodnúť sa na presnom vymedzení pojmu sekta, ale v prípade scientológie určite musíme odmietnuť predstavu jednotnej a hierarchicky organizovanej skupiny. Scientológiu si skôr treba predstaviť ako systém navzájom nezávislých pyramíd, ktoré tvoria vlastníci niektorej Hubbardovej licencovanej myšlienky a ich klienti. Dôležitou charakteristikou tejto pyramídovej metafory je pritom to, že vlastníci určitého stupňa licencie sú zvyčajne zároveň klientmi v procesoch na vyššom stupni či v iných pyramídach.

Základom tejto práce je preto krátke predstavenie jednotlivých scientologických odborov (v našej metafore - pyramíd), organizačne nezávislých, ale personálne voľne a ľubovoľne spojených a zjednotených spoločnou vierou v Hubbarda a jeho náuku. Najkôr však predstavíme zakladateľa a načrtneme i základnú náuku, ktorá je spoločná všetkým scientologickým aktivitám. Práca je zakončená pokusom o zhodnotenie scientológie a jej postavenia v súčasnej spoločnosti.

 

L. R. H. a dianetika

Lafayette Ronald Hubbard (1911 - 1986) bol až do svojich takmer štyridsiatich rokov spisovateľom dobrodružnej a vedecko-fantastickej literatúry. Životu priemerného spisovateľa dodávala neobyčajnosť jeho trochu obskúrna záľuba v tajomne, salónnom satanizme a sexuálnej mágii. Jeho veľká fantázia, vynaliezavosť a ochota predkladať akékoľvek nápady ako overené fakty sa isto podieľali na tom, aby sa Hubbard uplatnil v zábavnej literatúre i v mágii.

S fantáziou, odvahou a premáhajúcou presvedčivosťou vstúpil roku 1950 do odboru psychoterapie obsiahlou knihou Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví. (Podrobnejšie sa o nej dočítate v príspevku J. Růžičku Ron Hubbard a jeho dianetika, s. 10-13) Bez toho, aby mal akúkoľvek klinickú prax, veľmi populárnou formou predložil teóriu o dvoch častiach ľudskej mysle - analytickej a reaktívnej. Zatiaľ čo prvá je prístupná nášmu vedomiu a môžeme ňou voľne manipulovať, druhá sa nachádza pod úrovňou vedomia a prístup k zážitkom, ktoré sa do tejto časti mysle uložili, nemáme. A práve do reaktívnej mysle sa majú ukladať zážitky z najväčších stresov (predovšetkým z raného detstva či prenatálneho obdobia), ktoré boli natoľko traumatické, že ich analytická myseľ nemohla spracovať. Zatiaľ čo si človek existenciu minulých zážitkov ani neuvedomuje, ich následky vystupujú v nečakaných situáciách a mysli ako celku bránia v plnom výkone. Človek podľa Hubbarda je vlastne vydaný na milosť a nemilosť zamknutej skrinke svojej reaktívnej mysle.

Riešením je podľa Hubbarda previesť zážitky z reaktívnej do analytickej mysle, vedome ich prežiť a tak ich prekonať a vymazať. Na to slúži metóda, ktorú Hubbard nazval auditing. Ide o rozhovor, v ktorom audítor sériou otázok útočí na reaktívnu myseľ auditovaného klienta. Rýchlymi a často nečakanými otázkami a pomocnými gestami, napríklad lusknutím prstov či tlesknutím pri zavretých očiach klienta, sa audítor pokúša vyvolať niektorý traumatizujúci zážitok z reaktívnej mysle. Mnohonásobným opakovaním tohto zážitku - a to i vo forme, ako keby práve prebiehal - a odhaľovaním nových a nových okolností, ktoré ho sprevádzali, sa tento zážitok má znovu prežiť, zbaviť sa schopnosti vyvolávať negatívne emocionálne reakcie, a tak byť navždy zneškodnený.

Stav klientovej reaktívnej mysle má audítorovi odhaľovať E-meter (na fotografii dolu), Hubbardom vynájdený prístroj, ktorý svojou konštrukciou a funkciou pripomína detektor lži. Procedúrami auditingu klient prechádza až do stavu nazvaného clear - v tomto stave už údajne jeho reaktívna myseľ nemá existovať. Duševná schopnosť takého človeka má potom výrazne prekračovať nielen úroveň, na ktorej do série auditingov vstúpil, ale i úroveň duševných schopností ostatných ľudí. Pre väčšinu scientológov je dosiahnutie stavu clear celoživotnou a často nesplnenou úlohou.

Auditingy, knihy, nahrávky a mnoho Hubbardových kurzov na zlepšenie komunikačných, študijných a ďalších schopností predávajú dianetické centrá. Začali vznikať v Spojených štátoch bezprostredne po vydaní Hubbardovej základnej knihy a rozšírili sa po celom svete. Hlavným prostriedkom, ktorým tieto centrá oslovujú verejnosť, je Oxfordský test schopností. Ponúka sa zdarma a jeho výsledok slúži na motiváciu potenciálneho klienta zakúpiť si niektorý kurz či procedúru. Keď si na základe tohto produktu klient osvojí Hubbardov pohľad na svet a na človeka, môže sa stať scientológom a angažovať sa v dianetickom centre alebo v inej aktivite, ktorá vychádza z Hubbardovej náuky. Spravidla ale nech sa zaoberá čímkoľvek, do dianetického centra sa v určitej perióde dostavuje predovšetkým pre auditingy.

 

Scientologická cirkev a Most k úplnej slobode

Z predchádzajúcich viet vyplýva, že organizačným základom scientológie sú dianetické centrá. Náboženská povaha scientologickej náuky ale niektorých bádateľov a vonkajších pozorovateľov zvádza k tomu, že sa celý systém scientológie stotožní so Scientologickou cirkvou. Na činnosti cirkvi sa však podieľa len veľmi obmedzená časť scientológov a celý systém by sa bez cirkevnej prevádzky isto dobre zaobišiel. To len posilňuje podozrenie, že Scientologická cirkev nevznikla zo spontánnej duchovnej potreby.

Toto podozrenie sa objavilo prvýkrát už roku 1954, keď Scientologická cirkev vznikla. Za skutočný, hoci skrytý dôvod vzniku už vtedy kritici považovali daňové úľavy a možnosť obrany pred kritikou odbornej, t. j. psychologickej a psychiatrickej verejnosti. Cirkev totiž vznikla nečakane z organizačného základu Hubbardovej medzinárodnej asociácie scientológov. Časť aktivít dianetických centier premenovali, prijali nový symbol, ktorý jasne mieri do oblasti náboženstva, niektorí scientológovia sa začali nazývať kaplánmi. Dianetika bola akoby inkorporovaná do novo definovanej scientologickej náuky, ktorá sa teraz netýka len človeka a jeho mysle, ale presahuje do otázok už zreteľne náboženských, napríklad o pôvode a zmysle života.

V tejto náuke hrá hlavnú rolu thetan, nesmrteľná duchovná bytosť, ktorá obýva telo a riadi myseľ. Tento thetan je v podstate dobrý a disponuje nekonečnými schopnosťami, ale obmedzujú ho zážitky, ktoré po celý čas jeho existencie na Zemi vytvárali jeho reaktívnu myseľ. Aby thetan získal späť svoje absolútne charakteristiky, musí sa od dôsledkov reaktívnej mysle oslobodiť. Na to nestačí len stav clear, ale treba, aby thetan podstúpil ďalšiu cestu po pätnástich stupňoch Mostu k slobode až k úplnému ovládnutiu hmoty, energie, priestoru a času. Šestnásty stupeň, ktorý údajne dosiahol len sám Hubbard, znamená vstup do oblasti božstva. Dosiahnutie jednotlivých stupňov tzv. operujúceho thetana je časovo i finančne veľmi náročná záležitosť a aj špičkoví scientológovia vo svete zriedkavo dosahujú vyšší stupeň než tretí. Na duchovný pokrok slúžia auditingy, ale aj špeciálne procedúry, ktoré poskytuje len niekoľko málo scientologických centier či organizácií.

Verejný náboženský život Scientologickej cirkvi sa odohráva predovšetkým v tzv. nedeľných službách, prípadne na svadbách, krstoch či pohreboch. Pri nedeľných službách kaplán spravidla číta niektorú Hubbardovu prednášku a oznamuje aktivity komunity scientológov. Hlavnou časťou služby je tzv. skupinový auditing, pri ktorom sa kaplán dlhou sériou jednoduchých otázok a príkazov usiluje aktivovať myseľ zúčastnených a tak podnietiť mechanizmy na zlepšenie zdravia a duševných schopností. Nedeľná služba sa môže doplniť spoločným Vyznaním Scientologickej cirkvi (kaplánom prednesená vzorová modlitba, v ktorej sa spomína tvorca vesmíru), či spoločným vyjadrením vďačnosti Hubbardovi a pod.

 

Administratívna technológia, obchod a podnikanie

Úspech dianetických centier a ich expanzia prinútila Hubbarda, aby vypracoval systém, ktorým sa tieto centrá i ďalšie aktivity scientológov budú spravovať. Hubbardove administratívne inštrukcie tvoria značnú časť z desiatok tisíc listov, ktoré počas rokov rozosielal svojim nasledovníkom a ktoré majú pre týchto nasledovníkov platnosť posvätných písiem.

Systém Hubbardových tzv. administratívnych technológií sa nepoužíva len vo vnútri scientológie a vo firmách riadených scientológmi, ale ponúka sa aj navonok. Deje sa to prostredníctvom firiem, ktoré vlastnia licenciu na príslušnú Hubbardovu technológiu a ktoré potom pôsobia na poradenskom a personalistickom trhu. Podobne ako sa jednotlivci na kúpu produktov dianetických centier motivujú Oxfordským testom, rozosielajú poradenské firmy scientológov tzv. EBA test (Epoch Business Analysis). V prípade kladnej odpovede na test potom ponúkajú manažérske, organizačné, motivačné a ďalšie kurzy a semináre.

Na týchto kurzoch a seminároch je Hubbardova filozofia dobre viditeľná a podobne sa na nich možno stretnúť s množstvom teórií, ktoré sa (niekedy trochu v inej forme) predávajú v dianetických centrách. Ale iba zlomok klientských podnikov ide v nákupoch seminárov a kurzov tak ďaleko, že svoju budúcnosť celkom zviaže s Hubbardovou filozofiou. Do tejto polohy sa môžu dostať, pokiaľ pristúpia napríklad k plošnému zavádzaniu motivačných kurzov pre svojich zamestnancov, alebo k razantnej reorganizácii podnikovej štruktúry v duchu Hubbardových inštrukcií.

Vedúci pracovníci alebo aj všetci zamestnanci takých podnikov sa potom spravidla ocitajú pred rozhodnutím buď prijať scientologický pohľad na komunikáciu, prácu, jej riadenie a postupne aj na svet a život, alebo podnik opustiť. Odchod môže byť pre toho, kto scientologické tréningy považuje za nezmyselné, i nedobrovoľný a bolestne nepochopiteľný. Pohyb zamestnancov sa môže postupne zmeniť v prospech scientologickej náuky a praxe - rozsah a konkrétna podoba takej zmeny, pochopiteľne, záleží na mnohých okolnostiach. Podniky, ktoré prejdú takou zmenou, sa potom môžu stať stálymi klientmi dianetických centier a sponzormi Scientologickej cirkvi či iných príbuzných aktivít.

Táto nenápadná výmena vedúcej filozofie, manažmentu alebo zamestnancov podniku sa môže v niektorých prípadoch podporiť personalistickou firmou, ktorá tiež pracuje na základe Hubbardovho pohľadu na človeka a s využitím Hubbardových produktov. Pre takú personalistickú firmu sa potom ako ideálny javí uchádzač, ktorý na Oxfordský test schopností reaguje nákupom dianetických sebazlepšovacích kurzov a seminárov. Podniky používajúce Hubbardove technológie a poradenské firmy na trhu môžu vytvoriť silnú skupinu, ktorej spoločný záujem nemusí byť viditeľný.

Organizáciou, ktorá oficiálne a na medzinárodnej úrovni sprostredkúva kontakt medzi podnikmi, zaujímajúcimi sa o Hubbardove administratívne technológie alebo ich už využíva, je Svetový inštitút scientologických podnikov (WISE). Členstvo v tejto organizácii môže podnikom poskytnúť nových obchodných partnerov a prístup k informáciám o ďalších podnikoch, ktorých činnosť je ovplyvnená alebo dokonca určená pohľadom na svet podľa L. R. Hubbarda.

 

Aktivity v oblasti zdravia

Hubbardove aktivity sa od začiatku týkali aj otázok telesného zdravia. Tento záujem potvrdzuje, že za najbližších predchodcov scientológie môžeme považovať sebazlepšovacie a sebaozdravné hnutia, ktoré od polovice 19. storočia mali v Spojených štátoch značný ohlas či už vo svojej náboženskej podobe (napr. Kresťanská veda), alebo v podobe obchodnej (napr. pozitívne myslenie). Podobne ako v týchto hnutiach i v scientológii hrá hlavnú rolu myseľ; uzdravenie sa deje prostredníctvom práce s mysľou. V scientológii má táto práca podobu špeciálnych auditingov, tzv. asistov. Rozoznáva sa pri nich niekoľko druhov - napríklad kontaktný asist spočíva v prikladaní zranenej časti tela presne na to miesto, kde bolo zranené. Scientológovia predpokladajú, že na tom mieste sa zranenému objaví rovnaký telesný vnem (bolesť) a že vďaka tomu objaveniu potom vnem zmizne (bolesť odíde).

Okrem zdravotných aspektov dianetiky sa Hubbard zaoberal oblasťou zdravia, prirodzene, aj úsilím vybudovať si povesť významného, ba azda najväčšieho vedca svojich čias. Bez toho, aby mal akékoľvek formálne vzdelanie v oblasti jadrovej fyziky, biochémie, farmakológie alebo akékoľvek laboratórne skúsenosti, prostredníctvom scientológov uviedol roku 1953 na trh Dianazin, liek proti chorobe z ožiarenia (roku 1957 bol liek úradmi Spojených štátov zhabaný). Roku 1957 sa potom stal jedným z dvoch autorov príručky Všetko o radiácii.

Podobne ako od 60. rokov v západnej spoločnosti klesajú obavy z jadrovej vojny a vzrastajú obavy zo škodlivých vplyvov znečisteného životného prostredia, záujem Hubbarda i scientológov sa presunul z radiácie na problém škodlivín v ľudskom organizme. Vznikol tzv. purifikačný program, ktorý je založený na predpoklade, že všetky škodlivé látky (jedy) sa ukladajú do buniek ľudského organizmu. Stávajú sa nenápadnou príčinou únavy, slabej telesnej kondície, zlej nálady a celkovej slabosti organizmu. Tieto a množstvo ďalších ťažkostí a nepríjemností býva odhalených v tzv. jedovom teste.

Asi dvadsaťdenný purifikačný program je založený na upravenej životospráve, pravidelnom kondičnom behaní a saunovaní. Životospráva zdôrazňuje spánok, zdravú stravu a požívanie jedlého oleja, na ktorý sa údajne majú jedy v ľudskom tele viazať, a tak sa uvoľňovať z bunečnej štruktúry. Na ten istý účel purifikačný program odporúča i vysoké dávky vitamínov. Viazanie jedov na olej má uľahčiť pravidelný pohyb. Jedy (myslia sa nimi nielen pesticídy, potravinárske farbivá, drogy, čistiace prostriedky a pod., ale i radiácia) potom majú definitívne odchádzať z tela v saune.

 

Morálka, charita, vzdelanie a ľudské práva

Obraz scientológie ako idealistickej, neziskovej, náboženskej organizácie posilňuje morálny kód, prezentovaný ako Cesta k šťastiu. Hubbard napísal jeho 21 zásad roku 1980. Medzi zásadami možno nájsť: Dbajte o seba! (prvá), Nevraždite! (ôsma), Buďte pracovití! (šestnásta) alebo Buďte úspešní a prosperujte! (posledná). Na šírenie týchto zásad vznikla Nadácia Cesta k šťastiu.

Navonok tento altruistický kód vyrovnáva dojem, ktorý vonkajší pozorovatelia získavajú z tzv. etiky. Ide o vnútorný súbor inštrukcií, definícií a technológií, vedených pragmatickým hľadiskom zisku a rozvoja scientológie. Najvyššie hodnotenými činnosťami sú podľa tejto etiky tie, ktoré smerujú k prežitiu, t. j. k vysokým ziskom za predané scientologické produkty. Etické technológie potom zahrnujú i ťažké tresty pre tých, ktorí by boli svojimi výkonmi alebo postojmi scientológii na obtiaž.

Charitatívnu činnosť scientológov na verejnosti prezentujú dve organizácie, ktoré sa zaoberajú resocializáciou: Criminon a Narconon (obe založené r. 1970). Hlavným nástrojom starostlivosti o delikventov v organizácii Criminon je distribúcia morálnych zásad Cesta ku šťastiu a korešpondenčný kurz, ktorý je založený na týchto zásadách. Činnosť Narcononu je naproti tomu určená narkomanom a jej hlavnou súčasťou je vyššie uvedený purifikačný program. Pomocou neho sa majú narkomani zbaviť fyzických následkov užívania drog, ako aj závislosti od nich. Okrem resocializačného má Narconon i preventívny program, ktorý sa uplatňuje predovšetkým v školách. Resocializačná práca scientológov je vedená presvedčením, že problémy spoločnosti sa môžu riešiť auditingom, kurzami a ďalšími scientologickými postupmi. Obidva programy - Criminon a Narconon - preto obsahujú rad produktov, s ktorými sa možno stretnúť v dianetických centrách.

Starostlivosť scientológov o spoločnosť demonštruje i vzdelávacia organizácia Aplikovaná scholastika (Aplied Scholastics), založená roku 1972. Zaoberá sa tzv. študijnými technológiami, ktoré majú pomáhať zvládať študijné nároky a prechádzať ostatnými scientologickými kurzami a procedúrami. Tieto technológie sa predávajú v dianetických centrách, ale Aplikovaná scholastika sa ich usiluje rozšíriť i mimo týchto centier, dokonca ich chce aplikovať do špeciálnych výukových programov napríklad cudzích jazykov.

Od začiatku vyhranene negatívny vzťah scientológov k psychiatrii sa organizácia Občianska komisia pre ľudské práva (CCHR) pokúša predložiť verejnosti ako občiansku strážnu službu pred zneužívaním. Bola založená roku 1969 a popri vydávaní osvetových materiálov v bojovom štýle zbiera svedectvo proti psychiatrom od tých, ktorí sa nimi cítia byť poškodení.

Celú oblasť spoločenskej angažovanosti scientológov zastrešuje organizácia Spoločenstvo za lepší život a vzdelávanie (ABLE). Jej prostredníctvom sa jednotlivé vyššie uvedené organizácie podporujú predovšetkým z darov scientológov alebo so scientológiou spriaznených firiem. Tak vzniká možnosť prezentovať scientológiu ako charitatívnu organizáciu cirkevného typu.

 

Situácia v Českej republike

Stredom pôsobenia scientológie v ČR je Dianetické centrum v Prahe na Jindřišskej ulici. Vôbec prvé české dianetické centrum v Českých Budějoviciach sa ekonomicky neudržalo, osud nedávno založeného dianetického centra v Pelhřimove je zatiaľ neistý. Brnenské dienatické centrum v súčasnosti vedie úspešný scientológ Juraj Plekanec. Riaditeľkou pražského centra je Gabriela Svadbová, tlačovým hovorcom Jiří Voráček. Dianetické centrum okrem iného poskytuje i purifikačný program. Je možné odhadnúť, že služby tohto centra využíva niekoľko sto aktívnych scientológov.

Na rovnakej adrese koná nedeľné služby Pražská misia Scientologickej cirkvi, teraz už aj s jedným stálym vyškoleným kaplánom Danielom Stangarom. Misia má pobočky v Plzni a Brne. Nedeľné služby, pravda, tiež príležitostne vykonáva dlhoročný a významný český scientológ, reverend Břetislav Mrkos. V ostatných rokoch sa Scientologická cirkev zviditeľnila protidrogovým programom Povedz nie drogám - povedz áno životu. Českú republiku niekoľkokrát zasiahla trasa Behu za náboženskú slobodu, ktorou cirkev celosvetovo podporuje svoje ambície na uznanie za náboženskú spoločnosť.

Stupeň clear doteraz dosiahli štyria scientológovia, ktorí žijú v Českej republike. Zatiaľ najvyššie (až na 5. stupeň) sa vyšplhal Juraj Plekanec, bývalý riaditeľ pražského Dianetického centra.

Predajom administratívnych technológií L. R. Hubbarda sa zaoberajú dve firmy: rodinná firma Bernhard Schmitt, vedená nemeckým „clearom" trvalo žijúcim v Prahe, a expandujúca firma Business Success, založená roku 1995. Množstvo českých scientológov podniká v realitných kanceláriách. Svojho času veľmi viditeľná personalistická firma Kariéry, s. r. o., riadená Hubbardovými administratívnymi technológiami, už ukončila činnosť.

Vrcholom pôsobenia českej pobočky Narcononu bol pravdepodobne rok 1998; dnes už pobočka nepracuje. Možnosti na založenie českej pobočky Criminonu sú ešte testované. Naopak, jazyková škola LITE, založená na základoch Aplikovanej scholastiky, vyvíja v Prahe činnosť už niekoľko rokov. Činnosť Občianskej komisie pre ľudské práva sa doposiaľ v Českej republike zdá byť skôr nárazová.

 

Hodnotenie

Tak ako osobnosť jej zakladateľa i sama scientológia je od počiatku silno kontroverzná. Kontroverzný je už jej východiskový predpoklad existencie reaktívnej mysle. Dianetická terapia zjavne využíva tzv. syndróm falošnej pamäti, ktorý je jednak nebezpečný pre psychické zdravie (zaobchádza s falošnými „spomienkami" ako so skutočnosťou), jednak škodlivý pre spoločenské vzťahy (prikladá domnelú vinu za možno aj domnelé problémy najbližším osobám).

Silno kontroverzné sú i metódy, ktoré scientológovia používajú na získavanie klientov pre svoje služby. Sú nielen manipulatívne (napr. jedový test), ale v niektorých prípadoch azda až za hranicami oklamania (Oxfordský test schopností a jeho interpretácia). Získaným klientom sa predávajú produkty založené na veľmi ľudovo poňatej psychológii, biológii a ďalších vedných odboroch, a to za cenu, ktorá zjavne presahuje ich hodnotu (pokiaľ však nerátame hodnotu vzbudenej nadeje či dobrého pocitu).

Nekvalitné produkty by sa mohli na trhu len ťažko uplatniť, keby ich predajcovia neboli zapojení do skryto pyramídového spôsobu predaja. Pre scientológov je totiž normálne nakupovať služby na dlh a tento dlh splácať poskytovaním inej scientologickej služby.

Nekritická viera v Hubbardove slová a objavy scientológov nielen motivuje na ďalší nákup služieb, ale zároveň im umožňuje pôsobiť na potenciálnych klientov s takou presvedčivosťou, že sa im darí niektorých z nich získať do nižších poschodí pyramídy, ako tie, na ktorých sami stoja. Špičkou systému scientológie po smrti zakladateľa sa preto pravdepodobne stala organizácia Religious Technology Center, ktorá vlastní licencie na Hubbardove produkty. Popri tomto motíve zapojenia do pyramídy a určitého finančného úspechu, ktorý z fungujúceho pyramídového predaja vyplýva, však nemožno celkom pozabudnúť na motiváciu, ktorá vychádza z prostredia šíriaceho atmosféru úspechu, osobného pokroku a šťastia.

Najviac kontroverzií v histórii scientológie vzniklo práve pre opačné emócie - strach a pocit prenasledovania. Bolo to predovšetkým správanie scientologických organizácií k menej úspešným a menej poslušným, rebelujúcim alebo odpadlým členom, ktoré vždy zdvihlo vlnu verejnej kritiky. Tá spôsobila ostrejší postoj scientológov k akejkoľvek opozícii. Vyjadrením tohto ostrého postoja je napokon i existencia scientologickej tajnej služby (Guardian Office, od r. 1983 potom OSA), zameranej na zvládanie problémov vonku i vo vnútri organizácie. Vrcholom pôsobenia týchto tajných služieb bola operácia Snehulienka, začatá roku 1973 so zameraním na infiltráciu do niekoľkých úradov Spojených štátov. Táto akcia vyniesla niektorým špičkovým scientológom vysoké pokuty a tresty väzenia.

Nebezpečenstvo pre demokratický štát a jeho fungovanie vidia kritici scientológie aj v ekonomickej oblasti. Poukazujú na možnosť vzniku skrytých ekonomických štruktúr a na únik finančných prostriedkov do prostredia scientológie. Sú to hlavne nemeckí politici a úradníci, ktorí na základe skúseností nie sú ochotní vidieť v scientológii náboženskú, neziskovú organizáciu, ale poukazujú na jej dravosť v túžbe získať ekonomickú a politickú moc.

To nás zároveň privádza k otázke, do akej miery sa existencia Scientologickej cirkvi a scientologických charitatívnych a vzdelávacích inštitúcií myslí vážne a do akej miery sú iba prostriedkom budovania pozitívneho obrazu na verejnosti. Na túto otázku ani na žiadny bod tohto (alebo ktoréhokoľvek iného) hodnotenia neexistuje nezaujatá odpoveď. Každý pozorovateľ vychádza z obmedzeného výberu faktov a pri ich interpretácii sa nemôže vyhnúť skresleniu. Pred prijatím akéhokoľvek záveru však treba vziať do úvahy niekoľko skutočností:

Predovšetkým ak porovnáme posledný vývoj s časom, v ktorom sa konala operácia Snehulienka, musíme dospieť k záveru, že scientológovia sa viditeľne usilujú vychádzať skôr v dobrom s okolitou spoločnosťou. Nemusíme mať o dôvodoch tejto zmeny ilúzie, ale napriek tomu ju môžeme uvítať.

Ďalej si treba priznať kdečo o našej súčasnej spoločnosti: amaterizmus, laická psychológia, absurdná konštrukcia prenášaná vedeckým jazykom, bombastická reklama, klamlivý nábor, manipulácia s klientom - to všetko je v dnešnej spoločnosti podstatne menej vzácne a podstatne menej pohoršlivé než pred rokmi. Dokonca i syndróm falošnej pamäti využívajú mnohí psychoterapeuti bez toho, aby to vzbudzovalo negatívny ohlas iných členov spoločnosti, ako tých postihnutých.

Podobne stratilo ostrie i to, čo verejnosť pred rokmi rozčuľovalo oveľa citeľnejšie: neškrupulóznosť pri zarábaní peňazí, drzosť žiadať vysokú cenu za bezcenné služby, nezakrytá chamtivosť po peniazoch a moci. V spoločnosti, v ktorej je všedné draho nakupovať čistý cukor, vydávaný za homeopatické liečivo, platiť vysoké čiastky za astrológiu alebo za príjem neviditeľnej kozmickej energie, prestáva byť napríklad purifikačný program čímsi škandalóznym.

Aj v oblasti politiky je západná spoločnosť inde, než bola pred tridsiatimi rokmi. Stratila ilúzie o mechanizmoch politických rozhodnutí a väčšmi si je vedomá sily všelijakých záujmových skupín. Medzi nimi - hoci by sa potvrdili i tie najhoršie odhady - nie je záujmová skupina scientológov iste tou najvplyvnejšou.

Inými slovami - v súčasnej spoločnosti scientológia už natoľko nevyčnieva. Hubbard azda trochu predbehol svoju dobu a scientológovia sú svojím spôsobom dodnes na špičke medzi podobnými organizáciami vďaka svojim skúsenostiam, sieti organizácií bohatstvu. Ale spoločnosť sa ku scientológii priblížila a ona sa zase priblížila k spoločnosti. V istom zmysle je to zaiste znepokojivé, v inom zase nádejné. Opäť záleží na východisku pozorovateľa a na uhle pohľadu, ktorý zaujme.

Na záver: určite sa môžeme báť scientológie a takisto je možné poukazovať na nebezpečenstvá, ktoré sa v súvislosti s ňou v minulosti i súčasnosti prejavili, isto je možné a niekedy i nutné pred týmito nebezpečenstvami varovať. Áno, ale existencia scientológie a jej relatívny úspech je daňou za duševnú zanedbanosť, hlúposť, naivitu a nakoniec i za slobodu našej spoločnosti. A keby nebolo scientológie, bolo by sa treba báť našej lenivej povrchnosti, poukazovať na túžbu po rýchlom a ľahkom úspechu, varovať pred populizmom, hlúposťou a neochotou rozlišovať pravdu a hodnotu od nezmyslov a braku. Pretože je to práve hojný výskyt týchto negatívnych vlastností v našej spoločnosti, čo scientológii umožnilo vznik a čo ju dodnes udržuje - medzi inými podobnými podnikmi - na celkom slušnej úrovni úspechu.

 

Poznámka:

Pri príprave tohto článku autor použil niekoľko myšlienok zo svojej staršej práce Fenomén scientológie (Úvodné texty pre kritické štúdium scientológie. Zborník zo XIV. konferencie Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov, Praha 1998). Táto práca zároveň vyšla v časopise Rozmer 2-3/1998 a 1/1999 pod názvom Fenomén zvaný scientológia.