Ako rozpoznáme sektu?

Sekty sú skupiny alebo celé siete, ktoré nestrpia, aby ich členovia boli príslušníkmi hocakej inej skupiny. Znaky sekty vykazujú napríklad raeliáni, scientológovia, munisti, Svedkovia Jehovovi a mnohé ďalšie. Sú však i skupiny, ktoré možno ťažšie jednoznačne označiť za sekty. Na druhej strane sa sekty vždy predstavujú ako nositeľky novej pravdy o sebe, o svete, akejsi absolútnej pravdy, do ktorej nás môžu zasvätiť a ktorá každému umožní dosiahnuť hlbokú zmenu. Tvrdia, že disponujú riešeniami, napríklad víťazstvom nad nevyliečiteľnými chorobami, že dokážu nastoliť pokoj vo svete... Avšak kvôli tomu sa treba vzdať osobnej slobody, svojho ega, svojich údajne zastaraných právd, svojich náboženských, filozofických či materiálnych sklonov. Sekty žiadajú od svojich príslušníkov čoraz väčšie peňažné obety, avšak nielen tie. Vyžadujú napríklad vzdať sa osobných vzťahov, hoci to nie je vždy explicitne vyslovené.

 

Čím lákajú svojich adeptov?

Sekty prenikajú do života ľudí rôznymi spôsobmi. Nepretržite výchovne pôsobia vo forme rozličných združení „prevencie alebo solidarity". Robia tak pod rúškom terapie každého typu. Ak nie je presne zákonom stanovené odborné vymedzenie pojmu terapeut, môže si ho každý privlastniť, čo vytvára živnú pôdu pre sekty.

 

Akým spôsobom sekty dosiahnu prerušenie kontaktov ľudí so svojím okolím?

Usilujú sa o rozbitie rodinných, sociálnych a priateľských väzieb. Napríklad v Munovej sekte (Cirkev zjednotenia) je potrebné opustiť rodinu, dať sa rozviesť alebo opustiť deti. Podľa jej učenia je každá rodina založená mimo sekty „nečistá", lebo je pokračovaním pôvodnej rodinnej genézy, ktorá je „zamorená Satanom". Jej stúpenci si berú neznáme osoby, ktoré im určí sám reverend Mun, aby vraj tak utvorili „opravdivú" rodinu, kde božská láska už nebude poškvrnená telesnou láskou.

 

Ako môžeme ľudí odradiť, aby vstupovali do siekt?

Predovšetkým treba zdôrazniť, že nikto nemá predispozície na to, aby vstupoval do sekty, čo sa potvrdzuje aj pri rozhovore s bývalými členmi siekt. Oni totiž nemali pocit, že vstupujú do sekty, ale súhlasili s ich „vznešenými, modernými", vábivými tendenciami. Najčastejšie to bola túžba po osobnom rozvoji a úsilie zmeniť svet. Dotyčné obete pochádzajú z rôznych prostredí - šéfovia podnikov, sekretárky, nezamestnaní - čo znamená, že v sekte sa môže ocitnúť každý.

 

Sú stúpenci siekt chorí ľudia?

Nie, sú to obete. Nedávno sme prijali osobu, ktorá sem prišla z Munovej sekty. Rodičia ju považovali za chorú, čo prispelo k jej odsúdeniu a následnému znehodnoteniu, pričom nemala blízkeho človeka, ktorý by jej pomohol sa z toho dostať. To, že sa dcéra ocitla pod vplyvom sekty, rodičia pochopili až vtedy, keď im začala klásť rôzne filozofické otázky.

 

Priťahuje ich iracionalita?

Nie nevyhnutne. Scientológia má hyperracionálnu ideológiu, ponúka odpovede na všetko a svojim prívržencom sľubuje výnimočný úspech. Bývalí stúpenci tejto sekty, s ktorými sme sa stretli, sú citliví na chaos vo svete a majú pocit, že sú na stope riešenia, ktoré umožní, aby ľudstvo už nežilo v kríze. Mnohí si myslia, že nemajú žiaden vplyv na svetový vývoj, chcú konať, nadväzovať kontakty s inými a kladú si základné otázky týkajúce sa sveta a života - budúcnosť, mier, pokoj, pravda...

 

Je pravda, že sa sekty zmocňujú duší svojich stúpencov?

Bývalí stúpenci siekt hovoria, že sú akoby umŕtvení, nemajú záchytný bod a stratili veľkú časť predošlej dynamiky života. Je to práve strata vitality, ktorou najväčšmi trpia. Ak sa sekta zmocní ich dynamiky, využije ju výlučne na svoj prospech. Pritom mnohí, hoci opúšťajú sektu, naďalej súhlasia s jej myšlienkami a zo všetkého obviňujú osoby, ktoré stretli. Často prišli o peniaze, ale najťažšie pre nich je zistenie, že sekta s nimi manipulovala, využila ich angažovanosť a ideály na svoje vlastné ciele. Keď vstúpili do sekty, rozišli sa s rodinami, priateľmi a prerušili sociálne vzťahy. Keď sektu opúšťali, tým akoby odchádzali aj zo svojej náhradnej rodiny. Bývalí stúpenci siekt sú tak ponechaní sami na seba.

 

Trpia depresiou?

Chápeme ich nezvyčajnú situáciu, lebo trpia dôsledkami ojedinelej skúsenosti prameniacej zo stretnutia s určitou sektou. Metóda nášho centra berie do úvahy ich prežitú skúsenosť, charakteristické črty sekty a ak je to potrebné, privolá si na pomoc etnológa, napríklad v prípade vplyvných hnutí, použitia metódy orientálnej meditácie a pod.

 

Podrobujú sa aj ponižujúcim sexuálnym praktikám?

Sexualita je súčasťou iniciačných sľubov. Sekty nahovárajú svojim stúpencom, že sú povolaní, aby sa stali výnimočnými bytosťami. Sľubujú im možnosť dosiahnuť stav čistoty a pripojiť sa k avangarde ľudstva, k elite. Musia však splniť podmienku, že sa podriadia práci na sebe, čím prejdú skúškami a prekonajú isté stupne. Medzi nimi sa sexuálne experimenty často uskutočňujú i skupinovo. V sekte sa nehovorí o sexuálnych vzťahoch, ale o prostriedkoch na prekonanie obáv, aby sa členovia sekty stali nositeľmi energií, ktoré prichádzajú odkiaľsi z neznáma. A keď to už človek akceptuje, potom mu je ťažšie vrátiť sa späť. Nie je mu ľahké priznať sa, že sa zúčastnil na takýchto ponižujúcich aktivitách, lebo má strach, že ho budú považovať za zvrhlíka alebo blázna.

 

Ako pomôcť takým obetiam?

Vychádzame z konkrétnej situácie každého človeka. Môžu to byť problémy s prácou, bývaním alebo problémy prameniace zo strachu, či môže čítať noviny bez toho, aby mal pocit ohrozenia z manipulácie. Lebo tí, ktorí sekty opúšťajú, nedôverujú médiám, nedôverujú nikomu. V Centre potom pracujeme na odstránení techník a vplyvov, ktorých obeťami sa stali. Analyzujeme to, čo sa odohrávalo v sekte, aby sme obeti umožnili získať potrebný odstup a znovu sa naučiť samostatne myslieť. Zistíme, odkiaľ daný človek pochádza, aké náboženstvo on i jeho rodina praktizuje. Podľa posúdenia príčiny hneď vieme, že na jeho ceste ku slobode, jeho potrebe zmeniť sa a zúčastniť sa na zmene sveta, boli tieto putá prekážkami. Je to tak preto, lebo sekty žijú práve z pretrhnutia bývalých vzťahov.

 

Je francúzsky zákon o sektách z júna 2001 účinný?

Jeho účinok je nepopierateľný. Avšak na hlbšiu analýzu je ešte priskoro. Tento zákon oprávňuje rozpustenie tých spolkov (združení), ktoré boli niekoľkonásobne z titulu svojich činností trestne stíhané, čo nebolo v prípade „bezúhonných osôb" doteraz možné. Napríklad Scientologická cirkev sa vystavuje riziku účinkov tohto zákona. Avšak riziko je teraz v tom, že pozorujeme, ako veľké organizácie prepúšťajú miesto mnohým menším skupinám a sieťam. Ktoré sú to, to je ťažšie presne určiť.