Vydavateľ: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2002, s. 167

Autori, pracovníci Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, sa problematikou fenoménu deformovanej religiozity, siekt a kultov na Slovensku zaoberajú už dlhodobejšie. O tejto problematike publikovali viacero väčších i menších diel. Recenzovaná publikácia svojou štruktúrou i obsahom nadväzuje na obdobnú prácu autorov Duchovná scéna na Slovensku, ktorá vyšla roku 2001 (recenziu sme priniesli v č. 3/2002 - pozn. red.), je jej prepracovaným a rozšíreným vydaním. (Okrem faktografickej literatúry o sektách Ústav publikuje aj literatúru súvisiacu s príbuznými tematickými oblasťami.)

Recenzovaná publikácia je stručným prehľadom okrajových náboženských skupín, pôsobiacich v našej krajine. Má slúžiť ako orientačná príručka pre každého, kto sa potrebuje rýchlo zorientovať a čerpať prehľadné informácie o niektorej náboženskej skupine či prúde. Jej autorom sa v pomerne prehľadnej podobe podarilo zmonitorovať náboženskú situáciu a sprístupniť o nej informácie pre širokú verejnosť. Rozčlenenie problematiky je tradičné podľa pôvodu či vzťahu jednotlivých náboženských skupín. Tým je zaistená väčšia prehľadnosť než v zahraničných publikáciách, ktoré bývajú členené podľa názvu alebo príslušnej deformácie. Náboženský trh siekt a nových kultov je veľmi dynamický a meniaci sa fenomén. Rozšírenie a spresnenie údajov publikácie v porovnaní s jej predchádzajúcim vydaním dokladuje práve dynamiku tohto pohybu, ako aj potrebu jeho neustáleho monitorovania.

Predkladané informácie sú výsledkom systematickej práce autorov. Ich pozornosti neunikli ani malé, pomerne uzatvorené skupiny, ktoré v počte členov stagnujú (napr. Nazaréni). Zaradenie medzi charizmatické skupiny je tu však otázne, keďže typické charizmatické fenomény sa u nich nevyskytujú. Pozitívom publikácie je jej aktuálnosť zhodnotenia a zaradenia niektorých produktov autentickej slovenskej náboženskej tvorivosti. Ako príklad uvediem pomerne nové dielo Angelológia dejín od RNDr. Emila Páleša (vyd. roku 2001), ktoré autori začlenili do okruhu ezoterickej antropozofie. Podobne aktuálne sú aj informácie o pokračovaní šírenia myšlienok tragicky zosnulej N. L. Makedonovej, ktorá sa vyhlásila za Prakráľovnú - Božiu matku a verejnosti tvrdila, že vo vyvolenom slovenskom národe porodí syna Stvoriteľa - Imanuela. Vecnú a informatívnu hodnotu publikácie zvyšuje aj udávanie približného počtu prívržencov toho-ktorého smeru na Slovensku. Pre čitateľa je tiež užitočné, že si môže doplniť svoj obraz a dojmy z niektorej skupiny citátmi z ich publikácií či názorov.

Hodnotu knihy by umocnili aj úplne chýbajúce ilustrácie, symboly či logá prezentovaných náboženských smerov. Pre menej znalého čitateľa, ktorý sa zaujíma o niektorý konkrétny smer, osobu, prípadne otázku, nemá však záujem prečítať si celú publikáciu, by zaiste dobre poslúžil aj absentujúci vecný a menný register.

Celkovo môžeme konštatovať, že slovenskej verejnosti sa za prijateľnú cenu do rúk dostáva hodnotná a pre rýchlu orientáciu na širokospektrálnom náboženskom trhu i potrebná publikácia.