Paralelne s prebudením uzdravovania vzniká v Kanade, taktiež na základe Branhamovho vplyvu, hnutie Neskorý dážď (Latter Rain Movement - pozri ďalšie číslo). Medzi letničnými a týmito prúdmi existuje etický a vieroučný rozpor. Assemblies of God sa opakovane vymedzujú voči ich učeniu a ich stúpencov napomínajú pre etické a morálne zlyhania. Príslušníci nových hnutí potom nezriedka letničnú cirkev osočujú z cirkevníctva a ako aj ostatným cirkvám im niektorí dávajú nálepku „Babylona".2

 

Počiatky hnutia

Podľa Baxtera, jedného z pionierov neskoršieho Pastierskeho hnutia a manažéra Branhamových kampaní, našlo prebudenie uzdravovania živnú pôdu preto, lebo vitalita letničného hnutia vyhasla a jeho „nadprirodzený prvok" bol nahradený vieroučnými diskusiami.3 Prebudenie preto nadchlo mnoho letničných kazateľov, čo túžili po pôsobení Božej moci. Avšak vieroučným zdrojom nových hnutí je aj metafyzika ezoterického prúdu Nové myslenie, entuziazmus hnutia modlitieb a pôstu a mítingy baptistického kazateľa a stúpenca modalizmu W. Branhama.

 

Metafyzika Nového Anglicka

Paralelne s posväteneckým hnutím sa na prelome minulého storočia v okolí Bostonu formujú duchovné prúdy vychádzajúce z náuky mesmerického liečiteľa P. P. Quimbyho (1802 - 1866) rozvíjané v podaní R. W. Emersona (1803 - 1882). Quimbyho mesmerizmus hľadal fyzické uzdravenie, ale na rozdiel od letničného učenia nevidel ako koreň choroby hriech nachádzajúci odpustenie v Kristovej krvi, ale predovšetkým stav ľudskej mysle. Podľa tejto doktríny existujú dva svety, duchovný a hmotný. Hmotný, zmyslový svet je iba dôsledkom sveta duchovného, neviditeľného. Neviditeľný svet má svoje pevné zákonitosti a ak sa svojím poznaním povznesieme zo sveta zmyslov do sveta duchovného a aplikujeme neviditeľné duchovné zákony, docielime fyzické prejavy vo viditeľnej oblasti.

Tieto myšlienky ovplyvnili pôvodne metodistického kazateľa E. W. Kenyona (1867 - 1948), ktorý študoval na Emersonovom rečníckom kolégiu (College of Oratory). Škola vychádzala z myšlienok unitárstva a idey novodobého mesmerizmu rozvíjala na základe Kresťanskej vedy a hnutia Nového myslenia. I keď Kenyon formálne tieto hnutia odmietal, McConnell podrobne dokladá vplyv týchto náuk na jeho učenie.4 Uzdravovanie by sa podľa Kenyona dalo vystihnúť tak, že keď človek pevne uverí, že je zdravý, skutočne ozdravie. Pochopenie skutočnosti, že človek už je uzdravený Kristovou „duchovnou" smrťou, sa potom premietne do hmotného sveta zmiznutím fyzických príznakov choroby.5

Kenyon mal veľký vplyv na niektorých letničných pionierov a otvorene ho citovali ľudia ako W. Branham, T. L. Osborne, F. F. Bosworth, J. Coe a iní. McConnell uvádza, že keď sa Bosworth „nakŕmil u Kenyona", uviedol k nemu i uzdravovateľov vierou. Napriek tomu Kenyonov vplyv na prebudenie uzdravovania zostáva nedocenený.6

 

Modlitbovo-pôstne hnutie

Ďalším stĺpom stojacim na prahu prebudenia uzdravovania je pôvodne metodista F. Hall (1907 - 1993), ktorý v roku 1946 zakladal Centrá modlitieb a pôstu. Bol presvedčený, že skrze pôstne mítingy kresťan dostane „substanciu nesmrteľnosti", ktorá transformuje jeho telo do stavu božského zdravia. Na jeho zhromaždeniach sa táto substancia údajne prejavovala vo forme strieborného alebo zlatého prachu na povrchu kože modliacich sa kresťanov.7 Vo svojej knihe Božia atómová sila skrze modlitbu a pôst sa Hall bližšie zaoberal vplyvom pôstu na zlepšenie telesného zdravia a vytýčil cestu, ako prostredníctvom 30-dennej pôstnej katarzie tento cieľ dosiahnuť.8 Veril, že sila, ktorú kresťania obsiahnu, nespôsobí len zdravie, ale pomocou nej bude možné zázračne prekonať zemskú gravitáciu, Kristova prirodzenosť bude z kresťanov viditeľne žiariť a ich odevy, podobne ako odevy Izraelitov na púšti, sa nerozťahajú a nebude ich treba prať.9 Kristova prirodzenosť premení ľudské telo natoľko, že zmení i ľudský zápach a Hall varoval návštevníkov svojich zhromaždení, že ich doma nemusia rozpoznať ich psy.10

Halla čítali mnohí uzdravovatelia vierou vrátane Branhama a jeho učenie a manifestácia zlatého prachu zanechali stopu nielen v prebudení uzdravovania, ale i v neskoršom charizmatickom hnutí.

 

William Marrion Branham

W. Branham (1909 - 1965) bol baptistickým kazateľom, ktorého kampane od roku 1946 dali povstať tým, ktorí očakávali „Božiu atómovú silu" a chceli vstúpiť do „nadprirodzenej oblasti". Už ako malý chlapec mával sny a vízie, pred ktorými ho kazatelia varovali. V siedmich rokoch započul v úplnom bezvetrí šum v korune kríka a keď prišiel bližšie, hlas mu povedal: „Nepi a nefajči a nikdy žiadnym spôsobom nepoškvrňuj svoje telo, lebo musíš pre mňa vykonať dielo, až budeš starší."11 V júni 1933, keď po stanovej evanjelizácii krstil v Ohio, začul hlas z neba, ktorý mu povedal: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný v ústrety prvému príchodu Pána, tak aj ty si poslaný ísť v ústrety jeho druhému príchodu."12 Krstu sa prizeralo okolo štyritisíc ľudí a hoci mnohí videli svetlo, hlas bol zrozumiteľný iba Branhamovi. Niektorí účastníci kričali a upadli do mdlôb.13

V tom istom roku Branham dostal sedem videní o konci sveta, kde mu bolo zjavené: 1. nástup Mussoliniho; 2. nástup Hitlera; 3. nastolenie fašizmu a jeho prekonanie komunizmom; 4. rýchly rozvoj vedy a vývoj automobilu vajcovitého dizajnu; 5. úpadok morálky - ženy budú nosiť mužské oblečenie a odkladať odev; 6. nástup krutovlády Rímskokatolíckej cirkvi a 7. apokalyptický koniec USA bombovými explóziami.14 Hoci proroctvo bolo oznámené už roku 1933, niektorí spochybňujú jeho pravosť s poukazom na absenciu datovaného originálu. Rok nato Branham prijal ponuku kázať v letničnej cirkvi Jedinosti a na čas navštevoval jednu z ich konvencií. Bol tu uchvátený prebudeneckou vitalitou a stretol sa s modalizmom, ktorý sa tu akcentoval odmietaním trojičnej krstnej formuly.15

Ako zlomové obdobie svojej služby Branham chápal rok 1946, keď bol obdarovaný darom uzdravovania, čo mu oznámil anjel, ktorý zostúpil zo stropu jeho izby a vyložil mu dve znamenia, ktoré mali jeho službu sprevádzať. Prvým bol prorocký dar, ktorý Branhamovi umožňoval ponor do života človeka a druhým bol dar uzdravovania. Ich syntézu potom využíval pri svojich uzdravovacích kampaniach. Keď k nemu prichádzali ľudia, oznamoval im, kto sú, odkiaľ prichádzajú a potom obvykle prikazoval duchu choroby, aby dotyčného opustila. Podľa Harrella to bola tiež cirkev Jedinosť, kde sa v roku 1946 prejavili prvé Branhamove mocné divy a zázraky uzdravenia.16

Už v päťdesiatych rokoch sa Branhamove zhromaždenia odhadovali na 50 až 70-tisíc ľudí a v Bombaji jeho evanjelizácie navštevovalo vyše 100-tisíc účastníkov.17 Branham cestoval do krajín Južnej Afriky a Európy. Z týchto čias sa dokladá i prípad vzkriesenia chlapca zabitého pri autonehode vo Fínsku roku 1950. O modlitbu Branhama prosil i anglický kráľ Juraj VI. a v USA mal možnosť kázať kongresmanom. Mohol sa preukázať piatimi úmrtnými listami vzkriesených ľudí a podľa iných svedectiev bolo takýchto prípadov dokonca sedem.18

Vo februári 1963 prijal zjavenie o „manželstve a rozvode", ktoré sa týkalo cirkevného usporiadania. Toto zjavenie mal sprevádzať neobvyklý prírodný úkaz vo forme ohnivého stĺpa nad horou Tuscon.19 Po prijatí zjavenia začal otvorene bojovať proti kresťanským cirkvám, „dievkam", ktoré chápal ako cudzoložné deti Babylona, ktoré sa rozviedli s Bohom, zosobášili s denomináciami a teraz plodia cudzoložné deti.20 V apríli 1965 preto Branham vyzval svetové kresťanstvo, aby opustilo svoje denominácie, lebo sa priblížil koniec.21 Ten predpovedal (Branham tu „neprorokoval", hovoril len o „predpovedi") na rok 1977, keď mal byť modlársky babylonský systém zničený, čo sa týkalo cirkví zhromaždených vo Svetovej rade cirkví.22 V tom istom roku vyslovil svoje známe proroctvo o skaze západného pobrežia USA, keď sa jeho časť mala odtrhnúť zemetrasením a skončiť v mori.23 V decembri toho istého roku sa jeho život dramaticky skončil autonehodou.

Pre výnimočnosť zjavení, ktoré dostal, považoval Branham, rovnako ako kedysi A. Dowie, sám seba za proroka Eliáša, ktorý má prísť na konci časov.24 Po smrti sa okolo Branhamovho učenia sformovala skupina tzv. branhamistov, ktorú všetci kresťania, vrátane letničiarov a charizmatikov, považujú za sektu.

Hoci sa dnes charizmatici k počiatkom Branhamovej služby hlásia, Branham sa nikdy za letničiara nepovažoval. Baxter tvrdí, že Branham dostal dar jazykov, ktorý u neho nepretrval,25 ale i tak Branham vyhlásil, že už v mladosti letničné hnutie poznal ako zvrátené, kde dar jazykov pôsobí ako diabolský podvrh.26

Vo všeobecnosti sa Branhamovi stúpenci aj kritici zhodujú, že jeho rukami sa skutočne diali divy. Branham bol presvedčený, že konať divy je Božia povinnosť, lebo to Ježiš Kristus prisľúbil, a že každá choroba je od diabla, pretože Boh svoje deti chorobami nestíha.27 Jeden kritik uvádza, že Branham vyliečil ženu z rakoviny a jej nádor odpadol z jej tváre na zem. On ho zdvihol, mával ním a po niekoľkých minútach už kázal herézy.28

Zhromaždenia mávali štandardný priebeh. Branham najprv očakával zjavenie anjela označujúceho ľudí, za ktorých sa má modliť. Keď na chorých vkladal ruky, jeho ľavá ruka vibrovala, čo mu bolo znamením prítomnosti „ducha choroby".29 Pred uzdravením mu bolo vo videní zjavené niečo zo života dotyčného, čo ako dôkaz pravosti svojej služby verejne oznamoval. Baxter a mnohí iní dosvedčujú, že v týchto veciach sa nikdy nezmýlil.30

Branham mal vlastnú antropológiu, ktorú vzťahoval na učenie o Kristovi a cirkvi. Žena tu nebola zahrnutá do pôvodného plánu stvorenia. Je vedľajším produktom z Adamovho rebra. Jej krásu vyformoval Satan a ona má preto nadanie muža zvádzať.31 Necudnosť sa prejavila už u Evy, ktorá sa Satanovi oddala duchovne aj fyzicky. Následne otehotnela a porodila Kaina, ktorý bol podľa apoštola Jána (1 Jn 3, 12) zo Zlého. Eva namiesto toho, aby verila Bohu, uverila Satanovi a skrížila Božie slovo so slovom diabla.

Boh pôvodne zamýšľal, aby sa ľudia množili duchovne, avšak skrze necudnosť Evy sa ľudia začali množiť fyzicky.32 Skrze Evino skríženie s diablom sú všetci ľudia satanskými krížencami. (Rovnako ako Kenyon i Branham týmto zastával satanskú prirodzenosť človeka). Z tohto zajatia boli ľudia vyslobodení, keď sa Boh premenil do podoby Krista, ktorý bol splodený Slovom, a nebol preto synom diablovým. Skrze svoju smrť tak ľuďom umožnil, aby i oni do svojho tela prijali Slovo a stali sa takisto ako Kristus Božími Synmi.33 (Opäť tu v súlade s Kenyonom i Hallem Branham učí o Božej prirodzenosti veriacich). Tak vznikla prvá cirkev, ktorá však čoskoro, podľa Evinho vzoru, prijala slovo diabla, ktoré Branham chápal ako vyznanie viery, a založila denomináciu. Najväčším bludom tohto vyznania viery bolo učenie o Trojici. Tak sa cirkev skrížila a takisto ako Eva i ona začala rodiť synov diabla.34

Pretože Boh nebol Trojjediný, ale bral na seba iba rôzne manifestácie, zjavoval sa počas cirkevných dejín v podobe reformátorov. Branham to vysvetľoval vlastnou eschatológiou, keď z prvých troch kapitol Knihy Zjavenia vytvoril svojrázne poňatie cirkevnej histórie. Tu uvedených sedem cirkví predstavuje jednotlivé vývojové etapy dejín a každý zbor má historického reformného posla (Pavol, Ireneus, Columba, Martin, Luther, Wesley). Branham sa považoval za posla siedmej, súčasnej Laodicejskej cirkvi (Zjv 3, 14), s ktorého príchodom sa naplnilo Božie tajomstvo poslednej doby (Zjv 10, 7).35

Uvedení reformátori sa však vzopreli Bohu a nedovolili, aby sa skrze nich uskutočnilo plné zjavenie. To sa naplnilo až v Branhamovi, keď sa Boh v jeho podobe naposledy inkarnoval. Tým dospela cirkev do svojho vrcholu a možnosti návratu do apoštolskej podoby. Skrze Branhamovo učenie sa potom denominační kresťania mali rozviesť so svojou denomináciou, zosobášiť sa s Bohom a prijatím pôvodného Semena Slova sa stať inkarnovanými bohmi. Plná inkarnácia Krista v cirkvi sa udeje vtedy, až slovo, ktoré Branham zvestoval, bude skropené neskorým dažďom, prebudením poslednej doby, a cirkev bude vytrhnutá do nebies, zatiaľ čo svet ovládne Neviestka, padlá cirkev, v podobe zjednotenia protestantov a katolíkov vo Svetovej rade cirkví. Roku 1977 potom nastane koniec a nastolí sa tisícročné kráľovstvo.36

 

Hlas uzdravenia

Branhamovou službou uzdravovania bol oslovený pôvodne kazateľ Assemblies of God G. Lindsay (1906 - 1973), syn členov Dowieho experimentu Sion City Church, ktorý sa obrátil pri kázňach Ch. Parhama. V roku 1948, po stretnutí s Branhamom, rezignoval na miesto kazateľa a stal sa zakladateľom časopisu Hlas uzdravenia (Voice of Healing - ďalej len VoH). Úlohou časopisu bolo upozorniť na Branhamovu službu a pomôcť ju rozšíriť. Čoskoro sa okolo neho vytvoril okruh ďalších evanjelistov s letničným pozadím, ktorí boli Branhamom inšpirovaní. Hnutie sa bránilo vytvoriť „novú denomináciu". Mali byť spojení skrze „zrelú" uzdravovaciu službu, byť evanjelistami, pracovať pre jednotu Božieho ľudu a podporovať šírenie VoH.37 Časopis publikoval správy o zázračných uzdraveniach zo všetkých druhov chorôb vrátane schudnutia38, alebo neobvyklé svedectvá, napríklad o siedmich hodinách v nebi.39

Od roku 1958 sa VoH zameriava na medzinárodnú službu uzdravovania v snahe o celosvetové prebudenie. Vytvára pritom tri medzinárodné inštitúcie: Prvou bolo ťaženie za získanie národov pre Krista (The Winnig the Nations Crusades), ktorej cieľom bolo podporovať centrá prebudenia medzi jednotlivými národmi a finančne pomôcť k stavbe cirkevných budov formou sponzorov a pôžičiek. Do roku 1966 bolo takto podporených 1 200 národných cirkví.

Druhou službou bola kampaň za Svätú zem (Holy Land Crusade), ktorá spočívala v distribúcii mesiánskej literatúry do Izraela. Takto bolo len v roku 1965 prevezených do Izraela 170 000 kníh. Treťou službou bola distribúcia kníh v národných jazykoch (Native Literature Crusade). Do roku 1966 potom bolo distribuovaných vyše sto Lindsayových titulov až v 100 000 nákladoch. Len v roku 1965 to činilo milión evanjelizačných publikácií v mnohých jazykoch.40 Vplyvom rádiového a televízneho vysielania tým zároveň v USA spoluvzniká fenomén tzv. teleevanjelistov.

Koncom šesťdesiatych rokov nastáva útlm prebudenia uzdravovania. Najskôr sa čoraz viac uzdravovateľov dištancuje od zjavných heréz W. Branhama, ktorého služba sa stáva stále izolovanejšia a okrajová a zároveň mnoho evanjelistov upadlo do zjavných etických a morálnych excesov. Excentrickosť ich praxe a často bizarné náuky viedli k tomu, že klasickí letničiari ich prax otvorene odmietli.41 V roku 1967 Lindsay mení názov VoH na Kristus pre národy (Christ for The Nations), čo je i synonymom organizácie, ktorá sa stala jednou z vplyvných charizmatických misijných inštitúcií majúcej svoj vplyv do súčasnosti.

Medzi najslávnejších, pôvodne letničných evanjelistov združených okolo VoH, ktorí po celých USA cestovali vo veľkých plátenných stanoch, patria predovšetkým tieto tri osobnosti:

 

Oral Roberts

Oral Roberts sa narodil roku 1918 a je nepochybne najvýraznejšou postavou prebudenia uzdravovania. Jeho stanové evanjelizácie, vkladanie rúk, exorcizmy a živé kázne sa stali vzorom pre mnohých nasledovníkov. I keď bol spojený s Lindsayom, zachoval si nezávislosť od VoH. V roku 1947 rezignoval na miesto pastora v Letničnej cirkvi svätosti a založil Združenie Orala Robertsa pre evanjelizáciu (Oral Roberts Evanjelistic Association), s ktorou začal svoje uzdravovacie ťaženie naprieč USA. Tisícové zástupy čakali v uličkách, aby sa za nich modlil vkladaním rúk v jeho stane pre 3 000 návštevníkov. Existuje tu i podobnosť s Branhamom. Zatiaľ čo u Branhama vychádzala liečivá moc z ľavej ruky, Roberts na Boží pokyn používal na liečenie a uzdravovanie ruku pravú.42

V roku 1963 zakladá, tiež na Boží príkaz, univerzitu, ktorá sa stala najväčšou akreditovanou charizmatickou univerzitou na svete a zahrnuje celkovo päť odborov. Roku 1977 sa potom Robertsovi zjavuje 900 stôp vysoký Ježiš, ktorý mu nariaďuje, aby založil Centrum viery pre medicínu a výskum (City of Faith Medical and Research Center).43 Roberts začína prácu výzvou veriacim, od ktorých získava spolu 150 miliónov dolárov. V roku 1983 sa Robertsovi opäť zjavuje Ježiš a počas sedemhodinovej diskusie je Roberts presvedčený, že do konca storočia sa nájde liek na rakovinu, čo oznamuje verejne. To stimulovalo jeho partnerov k investíciám 5 000 000 dolárov do jeho centra.44 Centrum fungovalo od roku 1981 do roku 1989, keď spolu s lekárskou a právnickou fakultou univerzity z finančných dôvodov zaniklo. Za celý čas bolo zo 777 lôžok zaplnených nanajvýš 148. Hoci centrum malo spájať modlitbu a lekársku starostlivosť, vplyv modlitby na uzdravenie sa nepodarilo štatisticky preukázať. Roberts je presvedčený, že i zatvorenie centra bolo iniciované Bohom.45

Robertsovo učenie je podľa Kydda „osciláciou" medzi dvoma pólmi. Prvým pólom je uzdravenie skrze vieru, keď je jednotlivý veriaci uzdravený už v Kristových ranách, a druhým je teória suverénneho Boha, ktorý uzdravuje, koho chce.46 Ďalším z klasických charizmatických doktrín je tzv. „sejba vierou" prejavujúca sa aj vo finančnej oblasti. Kto Bohu daruje, dostane Božím zázrakom mnohonásobne späť.47 Dôrazom Robertsovho učenia je preto posolstvo, že Boh túži uzdraviť svoj ľud a praje si, aby prosperoval.48

 

Asa Alonso Allen

Asa A. Allen (1911 - 1970) sa zvyčajne považuje za druhého najvýznamnejšieho a zároveň najkontroverznejšieho uzdravovateľa vierou. Allen bol pôvodne metodistom, ktorý bol varovaný pred hovorením jazykmi. Keď však navštívil letničiarsky stanový míting, dostal krst Duchom Svätým a stal sa kazateľom Assemblies of God. V jeho autobiografii môžeme rozpoznať wesleyánske korene, kde opisuje, ako sa zavrel vo svojej izbe, kým mu Boh neudelí pokyn, ako vstúpiť do zmocnenej služby. Používa klasické argumenty, na ktorých metodisti vystavali obhajobu doktríny „bezhriešnej dokonalosti".49

Po návšteve zhromaždenia s O. Robertsom požiadal o dovolenie prevádzkovať vlastnú rádiostanicu, to však nedostal, a preto rezignoval na miesto kazateľa a založil spoločnosť A. A. Allen Revival s rozhlasovou reláciou Allenova hodinka prebudenia (The Allen Revival Hour). V tom čase začal aj kázať v pojazdnom stane a bol prvým evanjelistom s vlastnou televíznou stanicou. Na svojom vrchole služby sa objavil na 58 rádiostaniciach a 43 televíznych kanáloch. Jeho časopis Magazín zázrakov (Miracle Magazine) mal každý mesiac 340 000 odberateľov. Ako jeden z prvých začal verejne používať rockovú hudbu, čo bolo v tom čase v letničných kruhoch neobvyklé.

Allen bol prakticky po celú svoju uzdravovaciu službu opradený množstvom škandálov. Roku 1955 bol zadržaný za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, za čo bol zo strany Assemblies of God zbavený možnosti verejnej služby a bol donútený rezignovať i z VoH. Existuje verzia, že Allenovi v motoreste do mlieka naliali omamnú látku s cieľom zdiskreditovať jeho službu zo strany Asseblies of God.50 Iná verzia tvrdí, že Allen bol unesený a prebral sa v zafajčenej miestnosti, kde mu do hrdla liali alkohol.51 Allen po afére vyhlásil, že je nevinný a založil Spoločenstvo prebudenia a zázrakov (Miracle Revival Fellowship) a otvorene vyzval letničiarov, aby opustili denominačnú cirkev. Jeho rozvod roku 1963 ale znížil jeho kredit. Taktiež Allenove problémy s alkoholom neprestali a keď roku 1970 zomrel, lekári konštatovali cirhózu pečene z chronického alkoholizmu so zvyškovým alkoholom v krvi.52 V jeho službe však pokračujú iní a súčasná známa škola zázrakov (Miracle Valley Bible College & Seminary) vychádza z Allenovej služby.

Allena pokladali za „špecialistu na démonov".53 Niektorí usudzujú, že démonov dokonca videl. Na jeho zhromaždeniach sa diali nezvyčajné zázraky, kde okrem liečby rakoviny alebo uzdravovanie chromých bolo zaznamenané i zázračné plombovanie zubov.54 Allen má prvenstvo i v tom, že azda ako prvý začal kázať o finančnom požehnaní skrze zázraky a v podstate s Robertsom pomohol odštartovať učenie prosperity. Tvrdil, že má špeciálne požehnanie pre tých, ktorí jeho službu podporia 100 dolármi.55

 

Jack Coe

Jack Coe (1918-1956) je ďalším zo známej trojice letničných služobníkov začlenených do prebudenia uzdravovania. Skrze vieru bol vyslobodený z alkoholizmu, ktorý zaťažoval celú jeho rodinu. Po svojom obrátení úplne zmenil svoj život a stal sa dynamickým letničným evanjelistom. Roku 1944 prijal ordináciu v Assemblies of God. Poznal O. Robertsa a rozhodol sa zaobstarať si ešte väčší stan, než má on. Kúpil preto stan pre 20 000 ľudí a modlil sa k Bohu, aby stan naplnil.56 Roku 1950 sa stal editorom VoH a o štyri roky neskôr vybudoval známy sirotinec. Coe bol, takisto ako prví letničiari, nekompromisný v pohľade na lekársku starostlivosť. Zašiel však omnoho ďalej a vyhlásil, že prijímať lekársku starostlivosť má spojitosť so znamením Šelmy z Knihy Zjavenia.57 Roku 1953 bol za svoje učenie a „klamanie verejnosti" vylúčený z Assemblies of God.

Coeho prax uzdravovania bola agresívna. Podľa mnohých svedectiev vytrhával ľudí z invalidných vozíkov a staval ich na zem. Keď neboli uzdravení, boli obvinení z nedostatku viery.58 Po jednom incidente, keď malému chlapcovi odobral barly s tvrdením, že je uzdravený z obrny, čo sa nestalo, a chlapcovi spôsobil trvalú bolesť, bol obvinený za liečenie ľudí bez lekárskej licencie.59 Nakoniec ho zbavili obvinenia. Avšak v tom istom roku zomrel na obrnu. Jeho stan odkúpil A. A. Allen.

 

Kritické zhodnotenie

Prebudenie uzdravovania je priamym predchodcom nezávislého charizmatického hnutia, ktoré opustilo rady cirkvi a sformovalo sa do jednotlivých zoskupení, ktoré majú skôr štruktúru obchodných nadácií než klasických cirkví. Hnutie zaniklo rovnako rýchlo ako vzniklo, avšak vtlačilo nezmazateľný ráz nezávislému charizmatickému kresťanstvu 20. storočia a dovolilo povstať fenoménom, ako je elektronická cirkev a teleevanjelizmus.

I keď uzdravujúce prebudenie vzniklo na pôde letničného hnutia, dostalo sa čoskoro do konfrontácie s letničnými cirkvami, ktoré často nesúhlasili s učením a extravaganciou jednotlivých evanjelistov. Toto napätie prerástlo do verejných stretov a založenia nezávislých služieb, kde sa evanjelisti už nikomu nemuseli zodpovedať. Zároveň s týmto oddelením uzdravovatelia vierou - takisto ako neskôr nezávislí charizmatici - začali silno zdôrazňovať jednotu Kristovho Tela, ktorá však, podľa ich predstáv, mala znamenať v podstate to, že cirkev plne akceptuje ich učenie i metódy a nebude ich kritizovať.

Hodnotiť úspešnosť množstvom nasledovníkov a uzdravení nie je v súčasnosti jednoznačné. Aj tí najzarytejší odporcovia uznávajú, že v hnutí dochádzalo k mnohým uzdraveniam a obráteniam ku Kristovi, ale zároveň aj skalní stúpenci hnutia odsudzujú najmä Branhamove herézy, Allenove a Coeho škandály a extrémy, do ktorých hnutie, najmä po opustení jestvujúcich cirkví, v sedemdesiatych rokoch upadlo. Napriek tomu sú dnes často medzi charizmatikmi mená Coe, Allen alebo Branham synonymom Božích generálov, ktorí bojovali jeden z najväčších bojov histórie cirkvi.

 

Poznámky:

1 Horton, S. (ed.): Systematická teologie. Křesťanský život, Albrechtice 2001, s. 26

2 Branham, W.: Neviditeľné zjednotenie nevesty Kristovej. Kázeň v Shreveporte, 25. 11. 1965, Luisiana, nedatované

3 New Wine Interviews Ern Baxter. New Wine Magazine, december 1978 - http://ernbaxter.blogspot.com/2006_12_01_archive.html

4 McConnell, D. R.: Jiné evangelium. Křesťanský život, Albrechtice 1996, s. 34-62

5 Kenyon, E. W.: Jesus The Healer. Kenyon Publishing House, Washington 1943, s. 81

6 McConnell, D. R.: c. d., s. 36

7 Hall, F.: The Return of Immortality. Hall Deliverance Foundation Inc., Phoenix 1976, s. 48; Dager, A.: Kingdom Theology (1. časť) - http://www.intotruth.org/res/kt1.html

8 Hall, F.: Atomic Power with God. Franklin Hall, San Diego 1952

9 Cloud, D.: The Strange History of Pentecostalism. Deception in the Church - http://www.deceptioninthechurch.com/strange1.htm

10 Harrell, D. E.: All Things are possible: The Healing and Charismatic Revival in Modern America. Indiana University Press, Bloomington 1975, s. 212

11 Frank, E.: William Branham, prorok poslaný Bohom. Vydavateľ Ewald Frank, Krefeld, nedatované, s. 10

12 William Branham - Mysterious Star appears while Baptising in Ohio River - http://www.scribd.com/doc/16360833/William-Branham-Mysterious-Star-appears-while-Baptising-in-Ohio-River

13 Frank, E.: William Branham, prorok poslaný Bohom, c. d., s. 11

14 Green, P.: The Acts of the Prophet, Tucson Tabernacle. Tucson, Arizona, s. 30-33

15 Brother Branham. Spoken Word Publications, Jeffersonville, nedatované

16 Synan, W.: The Century of The Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal 1901-2001. Thomas Nelson Publishers, Nashville, s. 326

17 Vokoun, I.: Hlas muže z hor. Vokounovi - Vokouns Inc., Praha 1997, s. 11

18 Frank, E.: Das Wort gottes bleibt in Ewigkeit: Zusammenfasung ersten Ausgaben, Krefeld, s. 19-20

19 Frank, E.: William Branham, prorok poslaný Bohom, c. d., s. 11-12

20 Branham, W.: Hovorené slovo je to originálne semeno (2. diel). Kázeň v Jeffersonville, Indiana, USA, 18. 3. 1962

21 Harrell, D. E.: c. d., s. 135

22 Branham, W.: Hovorené slovo je to originálne semeno, c. d.

23 Earthquake Judgement, William Branham. Message of the hour, 28. 7. 2006

24 Oppenheimer, M.: The Modern Day Prophet and Apostle Movement in the Church. Let Us Reason Ministry - http://www.letusreason.org/Latrain26.htm

25 New Wine Interviews Ern Baxter, c. d.

26 Branham, W.: Hovorené slovo je to originálne semeno, c. d.

27 Branham W.: Hlbina volá k hlbine. Kázeň v Jeffersonville, júl 1954

28 Vayle, L.: The Messenger To The Laodicean Church Age. USA 1964, s. 40

29 Harrell, D. E.: c. d., s. 37

30 New Wine Interviews Ern Baxter, c. d.

31 Branham, W.: Manželstvo a rozvod. Kázeň v Jeffersonville, 21. 12. 1965

32 Branham, W.: Hovorené slovo je to originálne semeno (1. diel). Kázeň v Jeffersonville, 18. 3. 1962

33 Tamže

34 Branham, W.: Manželstvo a rozvod, c. d.

35 Branham, W.: Odhalenie Boha. Kázeň v Jeffersonville, 14. 6. 1964

36 Branham, W.: Die Darlegung der sieben Gemeinde-Zeitaler. Herausgeber E. Frank, Krefeld 1966, s. 344-346

37 Burgess, S. M., Mass, E. M. (ed.): The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Thomas Nelson Publishers, 2001, s. 1178

38 Simplex, D.: Fat lady of the circus now weighs 126 pounds. Voice of Healing, March, 1952, s. 3

39 McKay, E. E.: I spent seven hours i heaven. Voice of Healing, marec 1952, s. 9

40 Burgess, S. M. (ed.), Mass, E. M. (ed.): c. d., s. 1179

41 McConnell, D. R.: c. d., s. 35

42 Harrell, D. E.: Oral Roberts: an American Life. Indiana University Press, Bloomington 1985, s. 291-293

43 Oral Roberts tells of talking to 900-foot Jesus. Tulsa World, 10. 10. 1980 - http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?articleid=20080326_222_67873

44 Harrell, D. E.: Oral Roberts: an American Life: c. d., s. 291-293

45 Hunt, D.: Occult invasion. Harvest House Publishers 1998

46 Burgess, S. M. (ed.), Mass, E. M. (ed.): c. d., s. 710-711

47 Roberts, O.: The Miracle of Seed Faith. Fleming H. Revell Company 1977

48 Burgess, S. M. (ed.), Mass, E. M. (ed.): c. d., s. 1179

49 Allen, A. A.: Price of God's Miracle-Working Power. Miracle Valley, Revivals Inc. 1950

50 Cunningham, P. J.: The Allen I know. European-American Evanjelistic Crusades Inc. - http://www.eaec.org/TruthAboutAAAllen.htm

51 Harrell, D. E.: All Things are possible: c. d., s. 70

52 Allen, A. A. Fact-Archive. The Online Encyclopedia and Dictionary - http://www.fact-archive.com/encyclopedia/A._A._Allen

53 Hanegraaff, H.: c. d., s. 132

54 Novotný, T.: Boží plomby. Dingir 2/1999 - http://www.dingir.cz/dingir/1999_2/clanky/D1999_2_11.html

55 Harrell, D. E.: All Things are possible: c. d., s. 201

56 Clark, J.: Jack Coe: Voice of Healing Evanjelist. America‘s Greatest Tent Preachers - http://www.jonasclark.com/news/128/ARTICLE/1115/2008-01-28.html

57 Harrell, D. E.: All Things are possible: c. d., s. 101

58 Tamže, s. 59

59 Faith Healer Dismissed. St. Petersburg Times, 21. 2. 1956