http://www.duch.sk

Stránka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, jedinej štátnej konfesionálne neutrálnej inštitúcie na Slovensku, ktorá sa zaoberá interdisciplinárnym výskumom vzťahov štátu a cirkví, analýzou tradičnej a netradičnej religiozity prostredníctvom informačno-preventívnej, dokumentačnej, edičnej a organizačnej činnosti. Poskytuje taktiež poradenstvo pre jednotlivcov, resp. ich rodinných príslušníkov, v prípadoch negatívneho pôsobenia nebezpečných sektárskych spoločenstiev, či už majú náboženský, komerčný, terapeuticko-edukačný alebo politický charakter.

Ústav vydal viacero odborných publikácií približujúcich tento aktuálny fenomén. Uvediem napríklad: Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát, Satanizmus - nebezpečenstvo sektárskeho zneužitia, Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstiev, Náboženská skupina ako potenciálny zdroj závislosti a ďalšie. Na domácej úrovni spolupracuje s Centrom pre štúdium siekt pri Ekumenickej rade cirkví v SR a občianskym združením Integra - Centrum prevencie v oblasti siekt; na medzinárodnej scéne s organizáciami združenými v rámci FECRIS (Európska federácia výskumných a informačných centier o sektách).

 

http://integra.fost.sk

Stránka občianskeho združenia Integra - centra prevencie v oblasti siekt. Integra poskytuje individuálne osobné pedagogické a psychologické poradenstvo pri riešení problémov súčasných a bývalých členov siekt a ich blízkych. Priamo na školách realizuje prednášky a besedy pre pedagógov, študentov a rodičov. Informácie a poradenstvo poskytuje aj telefonicky a e-mailom. Ponúka konzultácie pri tvorbe prác študentskej odbornej činnosti, bakalárskych a diplomových prác. Služby Integry sú určené rodičom a priateľom obetí kultov, študentom, psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, pracovníkom rozličných inštitúcií, predovšetkým z rezortu školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale i širokej verejnosti.

 

http://www.sekty.cz

Stránka českého občianskeho združenia Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSNNS), ktorá sa snaží poskytovať objektívne informácie o sektách a nových náboženských hnutiach. V rámci osvetovej činnosti SSSNNS pravidelne organizuje tematické semináre. Taktiež vlastní unikátny archív, ktorý je spolu s knižnicou čiastočne sprístupnený bádateľom, študentom a všetkým vážnym záujemcom. Poskytuje poradenstvo a osobné konzultácie.

 

http://www.r-factor.cz

Stránka prinášajúca detailné a pravidelne aktualizované informácie o činnosti Scientologickej cirkvi (SC) v Českej republike a vo svete. Autori sa snažia poskytovať objektívne i pravdivé informácie a nikomu pritom neškodiť. Stránka podrobne analyzuje činnosť SC a na ňu napojených organizácií, upozorňujú na literatúru o SC a v časti Najčastejšie otázky ponúka okrem iného návod, ako si vymôcť od SC späť svoje peniaze. Existuje aj v pda a mobilnej verzii.

 

http://www.icsahome.com

Stránka Medzinárodného združenia pre štúdium kultov (International Cultic Studies Association - ICSA) so sídlom v USA. Pod týmto názvom vystupuje organizácia od roku 2004. Dovtedy to bola American Family Foundation (AFF), založená ešte roku 1979. Združenie tvorí globálna sieť ľudí zaoberajúcich sa problematikou psychickej manipulácie, zneužívaním v kultoch, alternatívnymi hnutiami a kultmi. ICSA ako nezisková organizácia nemá napojenie na žiadne náboženské či komerčné organizácie. Jej poslaním je aplikácia výskumu i profesionálneho prístupu k problémom, s ktorými sa stretávajú rodinní príslušníci a bývalí členovia kultov. V rámci prevencie sa snaží varovať pred ohrozením nebezpečnými skupinami. Pravidelne organizuje veľké medzinárodné konferencie, semináre pre bývalých členov, ich rodiny, zdravotnícky personál a pod. Prevádzkuje telefonickú linku pomoci, poskytuje poradenstvo, vzdelávacie kurzy atď. V jej elektronickej knižnici (prístupnej pre členov, podporovateľov a patrónov) sa nachádza vyše 16-tisíc materiálov o kultoch a spirituálnom zneužívaní. Jej elektronický spravodajca a časopis Cultic Studies Review poskytujú najnovšie informácie na poli výskumu a správ z oblasti siekt a kultov.

 

http://www.factnet.org

Stránka patrí americkej neziskovej organizácii Fight Against Coercive Tactics Network (F.A.C.T.net). Ide o internetovú sieť bojujúcu proti nátlakovým praktikám. Táto elektronická databanka informácií o kultoch a psychickej manipulácii, ktorá vznikla roku 1993, poskytuje možnosť diskusie, bohatý zdroj informácií pre novinárov, pedagógov, obhajcov, štátne inštitúcie a podporu a zotavenie sa z manipulatívnych praktík zhubných kultov. Organizácia spolupracuje s profesionálmi v oblasti duševného zdravia. Od roku 2008 rozšírila činnosť a pomáha zneužitým (finančne, sexuálne, fyzicky, psychicky a teologicky) ľuďom v cirkvách a kultoch. Podporuje profesionálny výskum psychickej manipulácie. Riadi sa mottom: Každý má právo slobodne myslieť.

 

http://www.rickross.com

Stránka The Rick A. Ross Institute of New Jersey (RI), neziskovej organizácie zaoberajúcej sa vzdelávaním verejnosti a výskumom deštruktívnych kultov, kontroverzných skupín a hnutí. Svoje služby poskytuje pre verejnosť, ako aj na vzdelávacie účely. RI spravuje jeden z najrozsiahlejších internetových archívov informácií o náboženských kultoch a uverejňuje aktuálne správy z tohto prostredia. Pomáha bývalým členom zotaviť sa z ich duševných a psychických tráum. Stránka taktiež obsahuje tie odborné články a štúdie: o brainwashingu, deprogramovaní, etických štandardoch, o výstupovom poradenstve atď. Rick Ross je výraznou osobnosťou antikultového hnutia.

 

http://www.freedomofmind.com

Stránku spravuje Steven Allan Hassan´s Freedom of Mind Center (Centrum Stevena Allana Hassana pre slobodu mysle). Vedie ho najznámejšia osobnosť antikultového hnutia, licencovaný poradca, psychológ Steven Hassan, ktorý je autorom poradenskej metódy - Strategického interakčného prístupu - slúžiacej pomoci ľuďom negatívne poznamenaným kultmi. Prezentuje ju aj v publikácii Uvoľniť putá. Dať ľuďom silu myslieť za seba vydanej aj na Slovensku (Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2007). Centrum sa snaží byť bezpečným a zodpovedným miestom, kam sa môžu ľudia obrátiť, ak potrebujú nájsť informácie, správy, zdroje o deštruktívnych kultoch a technikách psychickej manipulácie, a tiež dozvedieť sa, ako pomôcť sebe i ostatným.

 

http://www.religio.de

Ide o elektronický informačný systém objektívne informujúci o sektách, nových náboženských, spirituálnych hnutiach a psychokultoch v Nemecku a vo svete. Jeho súčasťou je rozsiahly katalóg siekt a spirituálnych hnutí, elektronické vydanie časopisu Berliner Dialog (časopis o nových náboženských hnutiach, sektách, psychokultoch, mládežníckych kultoch a tzv. guruhnutiach), malý lexikón okultizmu i radca pre postihnutých závislosťou od siekt.

 

http://www.ezw-berlin.de

Stránka nemeckej organizácie Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) - Evanjelického centra pre svetonázorové otázky. Slúži na štúdium, dokumentáciu a poradenstvo nemeckej evanjelickej cirkvi v aktuálnych otázkach náboženských a svetonázorových prúdov. EZW radí, publikuje, prednáša, organizuje semináre. Stránka obsahuje lexikón nových náboženských hnutí a smerov, mesačník EZW Materialdienst a mnoho kvalitných štúdií o náboženskej problematike, nových náboženských hnutiach, New Age a pod.

 

http://www.familysurvivaltrust.org

Stránka organizácie z Veľkej Británie The Family Survival Trust (FST), ktorá sa vyvinula zo združenia FAIR. FST bola založená roku 2007 a za cieľ si kladie poskytovať pomoc a rady rodinám zasiahnutým kultmi. Reaguje rýchlo na žiadosť o pomoc od rodín postihnutých stratou milovaných členov zverbovaných do kultu. Taktiež ponúka diskusiu s členmi kultov, ak sú ochotní hovoriť a načúvať.

 

http://www.straznavez.cz

Stránka s názvom Strážna veža s podtitulom Informácie, ktoré by mohli svedkovia Jehovovi vedieť, ale báli sa opýtať patrí Nezávislému informačnému fóru o Spoločnosti Strážna veža a svedkoch Jehovových. Jej protagonisti sa prezentujú ako ľudia s niekoľkoročnou osobnou skúsenosťou s prácou v zboroch svedkov Jehovových (SJ), a to buď ako zvestovatelia, priekopníci, pracovníci Bételu alebo starší. Ich cieľom je informovanosť, serióznosť, tolerancia. Usilujú sa Svedkom ukázať, že svet je väčší ako zbor, v ktorom pôsobia. Pokiaľ ide o serióznosť stránky, jej tvorcovia chcú poskytovať iba overené a overiteľné informácie. Nezosmiešňujú SJ a sú tolerantní. Obsahom stránky sú rubriky: Aktuality, Z domova, Zo sveta, Krv, Exkomunikácia, Spojenie s OSN, Pedofília, Médiá, Skúsenosti, Diskusia, Odkazy a Pripravujeme. Stránka je určená súčasným aj bývalým členom Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, ako aj všetkým, čo majú záujem dozvedieť sa pravdu o tejto vo svete kontroverzne vnímanej spoločnosti.

 

http://www.anticekta.ru/index.html

Stránka je v ruštine a vlastní ju Ruská asociácia centier pre štúdium náboženstiev a siekt. Jej prezidentom je najznámejšia osobnosť ruskej antikultovej scény, prof. Alexander Dvorkin. Asociácia vznikla roku 2006 a usiluje sa pomôcť ľuďom zorientovať sa v problematike deštruktívnych siekt, aby nedopustili, že sa ich blízky stane ich členom. Informačne bohatá stránka okrem iného obsahuje najnovšie správy z Ruska i zo sveta, názory pravoslávnej cirkvi na sekty, abecedný zoznam siekt, vysvetlenie základných pojmov (psychická manipulácia, deštruktívny kult a pod.), ponuku konzultácií, ruské zákony týkajúce sa predmetnej problematiky a knižnicu s voľne dostupnými publikáciami.

 

http://www.sahaja.szm.com

Stránku spravujú bývalí členovia hnutia Sahadža joga. Sami priznávajú, že ide o kontroverznú stránku. Informujú na nej o odvrátenej strane tejto orientálnej náboženskej skupiny. Najprv nám o nej poskytnú všeobecné informácie, potom nasledujú obvinenia, svedectvá. Súčasťou stránky je aj kapitola Šrí Matadží a peniaze, zoznam kníh o sahadža joge, psychickej manipulácii a kultoch, ako i odpovede na často kladené otázky. Stránka je vo výstavbe, a preto sú niektoré jej časti len odkazom na jej pôvodnú anglickú verziu http://www.sahaja-yoga.org, z ktorej sa texty postupne prekladajú. Preto na stránke okrem slovenských textov nájdeme aj texty v angličtine.

 

http://www.dc-international.org

Stránka Dialog Centrum International (DCI) patrí medzinárodnej internetovej sieti organizácií inšpirovanej Dialog Center v Dánsku a jeho zakladateľom, zosnulým prof. Johannesom Aagaardom. DCI je federácia samostatných centier pôsobiacich v Írsku, vo Veľkej Británii, v Dánsku, Nemecku a Ruskej federácii. Rešpektuje právo človeka na náboženskú slobodu, právo rozhodnúť sa na základe objektívnych a vyvážených informácií o náboženských, spirituálnych a filozofických presvedčeniach. Uznáva kresťanské hodnoty a snaží sa viesť dialóg so súčasnou náboženskou realitou vrátane nových náboženských hnutí (NNH), siekt a kultov. Podporuje štúdium svetových náboženstiev ako kontext pre pochopenie NNH. Poskytuje pastorálnu podporu pre bývalých členov NNH a ich rodiny. Taktiež ponúka informácie o kultoch a NNH pre záujemcov a médiá. Organizuje prednášky pre školy, skupiny profesionálov, vzdelávacie a vládne inštitúcie. Hlavnou úlohou dialógu je podľa DCI pátranie po pravde, a to si vyžaduje konfrontácie rozličných názorov medzi partnermi vedúcimi dialóg. Preto jeho mottom je: Dialóg v konfrontácii.