Hnutie New Age má širokú škálu záujmov ako špiritizmus, okultizmus, teozofia, čierna i biela mágia, panteizmus a novopohanstvo, a okrem toho mnohé skupiny a združenia využívajú techniky tohto hnutia. Mohli by ste vyznačiť zásadné rozdiely medzi kresťanstvom a hnutím New Age?

Predovšetkým my kresťania veríme v Boha Stvoriteľa, v Boha, ktorý stvoril svet slobodne a z lásky a ktorý i človeka stvoril slobodného. Boha nemožno stotožňovať s vesmírom (panteizmus) a vesmír z neho ani nevyprýštil. Z kresťanskej perspektívy je rovnako nesprávne povedať, že Boh je totožný s človekom. Iste, on prebýva v človeku, ale je súčasne jeho Stvoriteľom, Pánom, Spasiteľom. Prostredníctvom plánu lásky Boh urobil človeka svojím hovorcom. Zachováva osobnú dôstojnosť a slobodu človeka. My sme v dialógu s Bohom prostredníctvom modlitby. Modlitba nie je jednoduchým znovuobjavovaním najhlbšieho vnútra človeka, ale predpokladá stretnutie dvoch osôb - znamená to slobodne sa ponoriť do adorácie, vzdávania vďaky, pokornej prosby. Musí byť v súlade s vôľou Otca.

 

Prívrženci New Age sa usilujú o techniky oslobodzovania človeka.

Potrebujeme Kristovo vykúpenie, pretože sme hriešnici. Kresťan vidí človeka ako v základe dobrého, hoci zraneného dedičným hriechom. Nijaká technika oslobodzovania, nijaké osobné úsilie koncentrácie ani harmónia milióna vedomí nedokáže človeka spasiť. Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, vstúpil do histórie, aby nás spasil, je našou jedinou cestou spásy.

 

Aký význam má smrť a utrpenie?

Prívrženci hnutia New Age neprijímajú utrpenie ani smrť. Vykúpenie prichádza k nim prostredníctvom techník expanzie vedomia, znovuzrodenia, ciest k prahu smrti. Vykúpenie sa u nich tiež nadobúda akoukoľvek metódou, ktorá pomáha človeku uvoľniť sa, zintenzívniť životné energie človeka. Pre kresťanov je však utrpenie prežívané v spojení s ukrižovaným Kristom, ktorý odhalil svoju lásku k ľuďom na kríži, prameňom spásy.

 

Hovorí Nový vek o premene sveta?

V pamflete indického hnutia Brahma Kumaris sa píše: „Niečo sa musí stať... Môžete to vyvolať, ak sa spojíte v rovnakom čase s miliónmi iných ľudí zhromaždených v určitom druhu nového spoločenstva svätých, ktorí svojou silou a vnútornou tvorivosťou majú moc schopnú obrátiť svet na stranu spravodlivosti." Ale bude myšlienka stačiť na to, aby sa zmenil svet? Cesta, ktorú nám navrhuje Ježiš Kristus, je oveľa náročnejšia a fascinujúcejšia - je to cesta vzájomnej lásky, ktorá sa premieňa na konkrétne skutky a vytvára živé spoločenstvá, ktoré budujú nový svet.