Opozícia scientológie

Týmito dvoma slovami scientológovia označujú všetky prejavy, ktoré sú voči scientológii z najrozličnejších dôvodov a pozícií kritické. V tomto spiknutí mali hrať hlavnú úlohu tri federálne úrady Spojených štátov: FBI (úrad pre vyšetrovanie), IRS (finančný úrad) a FDA (úrad pre potraviny a lieky). Svoj komplot proti scientológii mohli urobiť iba na základe „tajnej dohody" medzi americkou vládou a médiami. Za tým všetkým však údajne stoja psychiatri. Nenávisť L. R. Hubbarda (a tým aj všetkých scientológov) si psychiatri vyslúžili za kritiku dianetiky. Už v roku 1950 varovala Americká lekárska spoločnosť (AMA) svojich členov aj verejnosť pred dianetikou. Tak prispela k tomu, že po prvom úspešnom roku dianetiky (1950), nastala vážna kríza a Hubbardova Nadácia výskumu dianetiky sa ocitla vo vážnej finančnej kríze a Hubbardova dianetická nadácia dokonca v roku 1952 zbankrotovala. Hubbard psychiatrom túto kritiku nikdy nezabudol, a tak napr. na zozname nepriateľov scientológie (smernica nazvaná príznačne Targets, t. j. Terče) je na prvom mieste uvedené: „Psychiatria a psychológia".

Kvalifikované odmietnutia scientologických psychoterapeutických experimentov zo strany psychiatrov a psychológov znamenajú pre dianetiku najväčšiu hrozbu až dosiaľ. Táto kritika sa považuje za vrcholne nepriateľský akt, a tým sa na ňu vzťahuje iná Hubbardova smernica Útoky na scientológiu, a v nej je na prvom mieste medzi akciami, ktoré majú týmto útokom zabrániť, „hlučné vyšetrovanie útočníkov". Už z týchto niekoľkých náznakov pochopíme dôvod, prečo v roku 1986 scientológovia založili Občiansku komisiu za ľudské práva (CCHR), ktorá má slúžiť práve na odhaľovanie údajnej psychiatrickej kriminality. V roku 1997 táto komisia vystúpila s letákmi Poškodení psychiatriou aj u nás. Letáky obsahovali výzvu: „Ktokoľvek, kto bol poškodený liečením elektrickými šokmi, mozgovou operáciou psychiatrickými drogami, alebo sexuálne poškodený psychiatrami, psychológmi alebo inou lekárskou duševnou praktikou, pošlite úplné podrobnosti na adresu..." Pri skontaktovaní scientológovia takto postihnutých ľudí vyspovedali (výpoveď nahrali na diktafón), ale nijakú lekársku, právnu či inú pomoc (okrem ponuky scientologických produktov) im neposkytli.

Medzi oponentmi scientológie však ani zďaleka nie sú len psychiatri a psychológovia. Prvým federálnym úradom Spojených štátov, ktorý sa dostal do konfliktu s L. R. Hubbardom a jeho nasledovníkmi, bol FDA. Už v roku 1957 zhabali Scientologickej cirkvi 21 tisíc tabliet Dianazinu, vitamínového prípravku, predávaného ako liek proti chorobe z ožiarenia. Ten istý úrad zhabal v januári 1963 asi 100 E-metrov, scientologických detektorov lži, ktoré sa vydávali za prístroje na liečbu fyzických a mentálnych chorôb. Interný Hubbardov príkaz, v ktorom sa zdôrazňuje, že E-meter je účinný náboženský nástroj, pomohol scientológom v tomto spore s FDA obstáť. Ten istý rok však začalo parlamentné vyšetrovanie v austrálskom štáte Victoria, ktoré vyvrcholilo v roku 1965 tzv. Andersonovou správou. V jej predhovore sa okrem iného tvrdí: „Scientológia je zlá, jej techniky sú zlé, jej prax je vážnou hrozbou pre spoločnosť z lekárskeho, morálneho i sociálneho hľadiska..." K parlamentnému vyšetrovaniu scientológie pristúpila aj Veľká Británia na základe množstva škandálov, čo spôsobilo presídlenie Hubbarda a jeho scientologického ústredia do usadlosti Saint Hill pri mestečku East Grinstead v anglickom grófstve Sussex v roku 1959. Na základe výsledkov tohto vyšetrovania bol Hubbard vyhlásený za nežiaducu osobu na území Veľkej Británie. Pod tlakom z tejto strany i z mnohých iných strán Hubbard v kritických šesťdesiatych rokoch zriadil strážny úrad (Guardian Office, GO). Jeho náplňou bola obrana scientologických záujmov pred nepriateľmi zvonka i z vnútra. Išlo vlastne o tajnú políciu so štyrmi hlavnými úradmi: pre spravodajstvo, pre verejnosť, pre právne záležitosti a pre financie. Na vrchole činnosti zamestnával tento úrad vyše tisíc scientológov na plný úväzok, no využíval aj ďalšie tisícky dobrovoľných pracovníkov. Najdôležitejším odborom GO bolo spravodajstvo, ktoré získavalo informácie o potenciálnych nepriateľoch scientológie, a koordinovalo ich následné vyšetrovanie a obťažovanie v duchu Hubbardovho Manuálu spravodlivosti: „Spravodajstvo je predovšetkým zbieranie údajov o ľuďoch... Je to činnosť založená najmä na počúvaní a zapisovaní do zväzkov. Vykonáva sa vždy a stále a o všetkých a o všetkom... Keď potrebujeme niekoho vystrašiť, vyšetrujeme."

Medzi mnohými akciami GO sa najviac hovorilo o Operácii Snow White (Snehulienka) začatej v roku 1973 so zámerom očistiť scientológiu v USA od všetkých materiálov, ktoré boli pre ňu nepriaznivé. Táto operácia bola zameraná proti IRS, Interpolu a ďalším vládnym úradom Spojených štátov a zahrnovala inštaláciu odpočúvania do finančných úradov, krádeže dokumentov, infiltráciu scientológov do významných úradov a podobne. Jeden z najvýznamnejších agentov GO bol zatknutý v roku 1976, na základe ďalších výpovedí bol zhabaný kompromitujúci i ukradnutý materiál v scientologických centrách v Los Angeles a San Francisku, onedlho nato boli 11 vysokí funkcionári GO zatknutí a v októbri 1979 deviati z nich odsúdení, z toho traja (vrátane šéfky GO a Hubbardovej manželky Mary Sue) na päť rokov väzenia a pokutu 10 tisíc dolárov. Činnosť GO bola dramaticky ukončená (Hubbard ju obvinil z infiltrácie agentmi IRS a celkom zavrhol svoju odsúdenú manželku) a jej úlohy prevzala od roku 1983 iná scientologická organizácia - Úrad pre mimoriadne záležitosti (OSA).

Inou Hubbardovou reakciou na tlaky zo strany verejnosti v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch boli inštrukcie, týkajúce sa nepriateľov scientológie, známej ako Lovná zver (Fair Game). V Hubbardovom liste z roku 1967 je nepriateľ „osobou utlačovateľa" (tzv. SP, supressive person), o ktorej platí: „Nepriateľ - lovná zver. Môže byť zbavený majetku alebo akýmkoľvek spôsobom poškodený hociktorým scientológom bez toho, že by dotyčný scientológ dostal disciplinárny trest. Nepriateľ môže byť zbavený vážnosti, obžalovaný, oklamaný alebo zničený." Keď sa tieto slová dostali na verejnosť, bol Hubbard nútený slovné spojenie „lovná zver" odvolať kvôli tomu, že spôsobuje zlé vzťahy s verejnosťou. Avšak už nasledujúca veta tohto príkazu zdôrazňuje, že toto odvolanie neruší nijaké inštrukcie, ako sa správať k SP.

To, že sa táto prax scientológov nezmenila ani dnes, dokazujú aj českí scientológovia. Jednou z prvých Hubbardových inštrukcií, ktoré českí scientológovia preložili do češtiny, bola inštrukcia Kritika Scientológie, v ktorej sa napr. píše: „Po celý čas musíme vyšetrovať pozadie kritiky Scientológie, musíme nájsť zločiny, za ktoré by jednotlivec alebo aj skupina mohli byť uväznení v mene existujúceho zákona. (...) Keď stojíte proti Scientológii, ihneď objavíme - a nájdeme a odhalíme - vaše zločiny. Ak nás necháte na pokoji, my necháme na pokoji vás. (...) Nikdy nediskutujte o Scientológii s kritikom. Diskutujte len o jeho zločinoch, vedomých a nevedomých." A iná, tiež do češtiny preložená inštrukcia, hovorí o kritikoch ako o tých, ktorí robia „čiernu propagandu". Títo ľudia údajne „skrývajú hrozné, obrovské zločiny... Nie kradnutie jabĺk alebo halierikov v detstve. Skutočné zločiny ako úžerníctvo, vydieranie, sprenevery a masové vraždy... Ale vy to nájdete. (...) Potom jedného dňa nebude nijaký nepriateľ."

Zatiaľ posledná veľká aféra sa rozhorela potom, čo v roku 1996 poslanec vládnej strany CDU v Nemecku nepriamo vyzval k bojkotu filmov a koncertov, v ktorých účinkovali hollywoodske hviezdy, ktoré sa hlásia ku scientológii (Tom Cruise, John Travolta, Chick Corea a ďalší). To podnietilo množstvo amerických umelcov, ktorí sami nie sú scientológmi, aby napísali otvorený list kancelárovi Kohlovi, v ktorom porovnávajú údajné súčasné prenasledovanie scientológov s prenasledovaním Židov v 30. rokoch. Pod týmto prenasledovaním sa myslí (okrem zmieneného bojkotu) stála neochota nemeckých úradov vidieť v scientológii náboženský spolok. Podľa nemeckých úradov nie je činnosť scientológov „záujmová" a „cirkevná", ale je zameraná na zarábanie peňazí a získavanie moci, čo sa často deje nelegálnym spôsobom. Rozpor medzi pohľadom Spojených štátov, kde bola scientológia uznaná za náboženskú organizáciu v roku 1993, a Nemeckom spôsobil množstvo diplomatických výziev, rokovaní a tlakov, napr. zo strany amerického Kongresu. Prístup Nemecka k scientológom bol kritizovaný dokonca vo výročnej správe ministerstva zahraničia USA za rok 1996. Nemeckí predstavitelia však zo stanoviska svojich úradov neustúpili. Vo februári 1997 mestské úrady v Stuttgarte podmienili (podľa vzoru Bavorska z minulého roka) prijatie uchádzačov o prácu vo verejných službách písomným potvrdením, že uchádzač nie je scientológ. V júni toho istého roka sa nemecká vláda rozhodla dohliadať na scientológiu prostredníctvom vnútornej spravodajskej služby. Pod tlak sa scientológovia v Nemecku dostali i v iných oblastiach.

V stálych sporoch so svojimi odporcami (vládnymi úradmi, odborníkmi z oblasti psychológie a psychiatrie, médiami, bývalými členmi, príbuznými súčasných členov a ďalšími angažovanými ľuďmi a organizáciami) pokračuje história scientológie až po dnešné časy (hoci sa intenzita v posledných 20 rokoch trochu znížila). Žaloby zo strany scientológov sa však napriek svojmu veľkému počtu nepovažujú za najlepšie riešenie. V odseku „Kedy žalovať" Hubbard v už zmienenom Manuáli spravodlivosti píše: „Nikdy, pokiaľ je to možné. Zaberá to čas a prináša skôr ťažkosti. Žaloby sú najlepšie ako hrozby."

A tak viac ako viditeľné spory (v Českej republike už boli žalované niektoré médiá a novinári) je pre scientológiu typické málo viditeľné zastrašovanie, hrozby a obťažovanie všetkého druhu - intervencia a sťažnosti u nadriadených, vyhrážky žalobami i smrťou, ohovárania a obťažovania telefonátmi, vydávanie tlačovín s falošnými informáciami, infiltrácia a pod. Toto všetko sa deje navzdory tomu, že vo Vyznaní Scientologickej cirkvi (dnes už často distribuovanom medzi novinármi a vplyvnými osobami na dôkaz serióznosti scientológie) sa vraví, že „všetci ľudia majú neodnímateľné práva slobodne myslieť, slobodne hovoriť, slobodne vyjadrovať svoje vlastné názory písomnou formou a nesúhlasiť s názormi iných alebo sa o nich vyjadrovať alebo o nich písať."

 

Opozícia vo vlastných radoch

Tlaky na scientológiu v 60. rokoch boli pravdepodobne tiež príčinou Hubbardovej snahy získať absolútnu moc nad svojimi nasledovníkmi. Vtedy bolo vydaných množstvo etických inštrukcií a prepracovaná celá oblasť života scientológov zvaná etika. Túto etiku scientológovia definujú ako „akcie, ktoré koná jednotlivec, aby si zabezpečil prežitie" alebo - inými slovami - ako „rozum a zámer k optimálnemu prežitiu." Keďže to teoreticky neznie zle, praktickým dôsledkom je honba scientológov za prežitím, teda za „vysokými štatistikami", za stále väčším množstvom predaných kníh, poskytnutých kurzov, auditovaných klientov a zarobených peňazí. Nanajvýš neetickým skutkom sú nízke štatistiky. Keď napr. po niekoľkých rokoch činnosti zbankrotovalo prvé české Dianetické centrum v Českých Budějoviciach, riešila tento neúspech jeho vedúca ako „etický problém" s prideleným etickým komisárom.

Pod etikou sa teda v scientológii rozumie predovšetkým to, čo scientológii slúži. Ako napísal Hubbard - „Jedným slovom: členovi štábu (t. j. každému scientológovi, ktorý má pozíciu v scientologickej organizácii - pozn. autora) prejde aj vražda, ak má vysoké štatistiky, a nemôže ani kýchnuť bez toho, aby dostal úder, keď ich má dolu." Tento prístup vysvetľuje nielen existenciu inštrukcií o Lovnej zveri (pozri vyššie), ktorú možno klamať a zavádzať ju, ale aj existenciu zvláštnej tréningovej rutiny TR-L, ktorá má scientológov naučiť klamať bez mihnutia oka aj za veľmi stiesnených podmienok napr. pri policajnom vypočúvaní. Každý scientológ, ktorý sa stýka s „utlačovateľskou osobou" (SP) je označený ako „potenciálny zdroj ťažkostí" (PTS) a odoprie sa mu ďalší auditing a postup po scientologickom mostíku k slobode. Túto situáciu rieši so svojím etickým komisárom, ktorý ho vedie k prerušeniu akéhokoľvek styku s touto SP. Pod pojmom utlačovateľské osoby sa myslia všetci, ktorých postoj k scientológii sa označuje ako nepriateľský. V praxi to často bývajú rodičia, manželia alebo deti scientológov, ktorí sa rozhodnú o svojho príbuzného so scientológiou bojovať. Ich blízki scientológovia však budú konať „eticky", keď s nimi všetky kontakty prerušia.

Kvôli tým scientológom, ktorí majú nízke štatistiky alebo sú PTS, ale aj kvôli ďalším možným príčinám zaseknutia scientologického stroja vytvoril Hubbard etické kondície, ktoré určia stupeň úspechu alebo prežitia niečoho a vydal znaky, podľa ktorých majú scientológovia poznať svoj etický stav, a zároveň „formule", pomocou ktorých má scientológ dosiahnuť vyššie kondície. Do extrému boli tresty za „nízke kondície" dovedené na Hubbardovej flotile, kde boli previnilci vystavení nedostatku spánku, nemohli sa umyť, boli pokorení príkazom nosiť zvláštny odev a znamenie svojej potupy na tvári a pod. Inou „etickou technológiou" sa v roku 1974 stal nútený program rehabilitácie (RPF), ktorý sa prirovnával k ťažkému väzeniu. Neúspešní scientológovia sa „eticky napravujú" v táboroch na pozemkoch scientológie fyzickou prácou a nútenými niekoľkohodinovými spoveďami navzájom jeden druhému. Za dôležitý nástroj zvyšovania výkonu sa považujú správy spolupracovníkov. „Keď sa tieto správy nenapíšu, nesú vedúci alebo spolupracovník, ktorí správu nenapíšu, spoluvinu na každom priestupku, ktorý ich podriadený, alebo v prípade ohrozenia práce, nadriadený, urobí" - hovorí sa v nie veľmi vydarenom českom preklade Hubbardovej inštrukcie z roku 1985. Rozlišuje sa 21 druhov takých správ (napr. správa o nečinnosti toho, kto „by mal byť v akcii", správa o chybe a pod.), ktoré sú posielané na etickú sekciu do pododdelenia Inšpekcie a správ. Dôvodom na spísanie takej správy je napr. aj rozhovor dvoch scientológov, v ktorom sa jeden z nich prizná k citovému vzťahu. Tento vzťah sa potom ihneď nahlási. Týmto spôsobom sa urýchli etické vyšetrovanie, zdvihnú sa štatistiky a dosiahne sa oveľa čistejšie (clearer), šťastnejšie a produktívnejšie prostredie... Etické správy a priznania pri auditingoch tých scientológov, ktorí sú podozrievaní z nelojálnosti, spracúva scientologická tajná služba (GO, resp. OSA), zvlášť s prihliadnutím na zločiny, sexuálne incidenty, drogové prípady a akékoľvek znepokojujúce fakty.

 

Organizácia scientológie

Scientológiu tvorí neprehľadné množstvo organizačných jednotiek, takže sa môže pokojne hovoriť o Hubbardovom impériu. Ak sa sústredíme na tie, ktoré v dejinách scientológie zohrali najväčšiu rolu, musíme okrem už zmienených úvodných Hubbardových nadácií uviesť Hubbardovu medzinárodnú spoločnosť scientológov (HASI), založenú v roku 1952. O dva roky neskôr sa - ako sme už povedali - zo scientológie stalo náboženstvo a od tohto roku sa teda datuje existencia Scientologickej cirkvi (Church of Scientology). Prvá organizácia tohto mena bola založená v Los Angeles a v tomto meste je aj ústredie Medzinárodnej scientologickej cirkvi (CSI), organizácie s pevnou štruktúrou a hierarchiou, ktorá vznikla po veľkom otrase scientológie v roku 1981.

V súčasnosti scientológovia uvádzajú, že sa k tomuto náboženstvu hlási 8 miliónov ľudí a že scientologická cirkev expandovala do 54 krajín, v ktorých má 1039 kostolov a misií. Jednou z týchto misií je aj Pražská misia Scientologickej cirkvi, ktorá pôsobí ako zatiaľ jediná na území Českej republiky. O zabezpečenie týchto miest sa stará Medzinárodná organizácia scientologických misií (SMI). Ešte na nižšej úrovni ako misie sú tzv. poľní auditori a centrá dianetiky. Ich rast zabezpečuje organizácia I HELP (International Hubbard Ecclesiastic League for Pastors). Na úrovni scientologických „kostolov" je 13 tzv. Centier pre celebritov (Celebrity Centers), zameraných na predaj scientologických produktov umelcom a ďalším známym osobnostiam.

V roku 1959 Hubbard presunul ústredie svojich aktivít do Veľkej Británie do usadlosti Saint Hill. S menom tejto usadlosti sa spája najvýznamnejšia éra vydávania Hubbardových inštrukcií, pochádzajúcich z jeho komunikačnej kancelárie. Počas svojho života ich vydal niekoľko desiatok tisíc (v podobnej forme vychádzajú dodnes) a ich záväznosť sa pre scientológov rovná záväznosti náboženského posvätného spisu. Na tejto usadlosti (a dnes aj na troch ďalších miestach) možno získať veľmi pokročilé stupne na moste k slobode - poskytujú ich tzv. Saint Hill Organizations. Na sklonku roka 1966 zakúpilo Hubbardovo impérium prvú rybársku loď a o rok neskôr trailer, premenovaný na Apollo. V tom čase silnel vo Veľkej Británii odpor k scientológom v súvislosti s parlamentným vyšetrovaním. Hubbard robil prípravy na usídlenie vo vtedajšej Rodézii, ale tamojšie úrady mu nepredĺžili vízum. Keď potom v roku 1967 britský minister zdravotníctva Kenneth Robinson vyhlásil v Dolnej snemovni scientológii boj, rozhodol sa Hubbard vytvoriť tzv. Sea Org ako námorné náboženské rádové spoločenstvo. Veľká Británia potom v roku 1968 skutočne prijala opatrenie na zastavenie prílivu scientológov (trvalo až do roku 1980) a Hubbardovi nedovolila vstúpiť na svoju pôdu. Sea Org (SO) nadlho (1967 - asi 1982) predstavoval hlavné centrum moci. Tvorili ho celkom oddaní scientológovia, ktorí podpísali kontrakt na miliardu rokov. Organizácia kopírovala americké námorníctvo, scientológovia boli oblečení do námorníckych šiat a Hubbard sa začal titulovať „Commodore". Všetky scientologické úrady nad určitú úroveň sa môžu obsadzovať iba členmi SO. Na predaj najvyšších kurzov a auditingov boli zriadené štyri Pokročilé organizácie (Advanced Organizations, AO). Najvyššie auditorské stupne a kurzy pre stupne V - VII OT (operujúceho thetana) predáva Vlajková servisná organizácia (Flag Service Organization), založená v meste Clearwater na Floride, kde od roku 1975 kotví Apollo. Najvyšší dosiaľ uvoľnený stupeň operujúceho thetana (OT VIII) predáva na lodi Freewinds Vlajková námorná servisná organizácia (Flag Ship Service Organization, FSSO). Freewinds, loď pre 500 cestujúcich, ktorú scientológovia kúpili v roku 1986, slúži ako ústredie celej rozvetvenej organizácie.

So Sea Orgom začala krátko po svojom založení (1966) súťažiť o moc scientologická tajná služba (Guardian Office, GO). Po vyzradení operácie Snow White a uväznení ich popredných predstaviteľov sa však Hubbard rozhodol ju rozpustiť (stalo sa tak v roku 1981, ktorý sa pre toto rozpustenie stal rokom veľkých otrasov), pretože pôsobila bez ohľadu na politiku pána Hubbarda. Nová tajná polícia scientológov (O.S.A. - Úrad pre mimoriadne záležitosti) je - po skúsenostiach s GO - už celkom podriadená Sea Orgu. Iné centrum moci sa pomaly tvorilo na neočakávanom mieste: v Organizácii komodorových poslíčkov (Commodore Messenger Org), založenej v roku 1970. Združovala mladých ľudí, väčšinou deti pokročilých scientológov, ktoré mohli rodičia navštíviť raz za dva týždne na 45 minút. Tieto deti boli auditované od raného veku a už okolo 14. roku dosahovali vysoké stupne auditingu a zastávali významné pozície v scientologickej hierarchii. Títo poslíčkovia boli Hubbardovi vždy poruke (pomáhali mu s obliekaním, hygienou a pod.), prichádzali do styku aj s jeho korešpondenciou, a tak sa dostávali priamo k zdroju informácií. Keď sa Hubbard začal od roku 1980 skrývať, odišiel z dohľadu s „poslíčkom" Anne Broekerovou a jej manželom Patom, svojím blízkym dôverníkom, ktorý mu až do konca života sprostredkúval styk so svetom. Taktiež David Miscavige, ústredná postava Centra náboženskej technológie (Religious Technology Center, RTC), založeného v roku 1982, patril medzi poslíčkov. Túto organizáciu, ktorá má licenciu na všetky scientologické produkty, prevzal vo veku 22 rokov. Z mocenského zápasu po Hubbardovej smrti (1986) vyšiel - zdá sa - víťazne práve on a jeho RTC je dnes vďaka licenciám pravdepodobne najmocnejšou scientologickou organizáciou, zatieňujúcou samu CSI (Medzinárodnú scientologickú cirkev). Jej súčasným prezidentom je bývalý mormón, Američan Heber Jentzsch.

S menom Davida Miscavige sa spája aj presun dôrazu na pôsobenie scientologických predvojových organizácií (napr. už zmienený Narconon, Criminon, a ďalšie), združených v Asociácii za lepšie žitie a vzdelávanie (ABLE) alebo vo Svetovom ústave scientologických podnikov (WISE), o činnosti ktorého sme sa už tiež zmienili. Zastrešujúcou organizáciou všetkých scientológov je od roku 1984 Medzinárodná spoločnosť scientológov (International Association of Scientologists, IAS). Na záver tejto kapitoly však treba znovu pripomenúť, že tu neboli (a ani nemohli byť) spomenuté všetky organizácie, spojené so scientológiou, a že nie je ani isté, či sa na niektorú významnú (ale možno skrytejšiu) nezabudlo.

 

Záver

Aká je teda odpoveď na otázku z úvodu, či je scientológia biela alebo čierna? Povzbudením pre tých, ktorí dávajú prednosť prvej odpovedi, je iste optimizmus, ktorý poznať napr. na tomto výkonnom nariadení L. R. Hubbarda: „My ideme nahor, kým svet smeruje nadol. (...) Toto je naša planéta. Prevezmi ju!" Avšak aj pre tých, ktorí dávajú prednosť „čiernemu" variantu, je pripravený happy end v podobe vyčistenej („vyklírovanej") planéty: „A tak, nakoniec, dokonca aj tí, ktorí sa pokúšali zastaviť Scientológiu, budú ťažiť z jej víťazstva." Teda hor' sa k čistým zajtrajškom!...