Dňa 4. decembra 1998 vo veku 48 rokov pri autonehode tragicky zahynula Natália de Lemeny-Makedonová. Vo verejnosti bola táto bývalá učiteľka jogy francúzskeho pôvodu známa ako autorka trojdielneho výkladu Nového evanjelia - Večné zákony (Nové pokolenie, Duchovná premena a Imanuelov príchod), v ktorom prezentovala svoje odvážne a v mnohom nielen na naše pomery veľmi nezvyčajné „duchovné objavy" v poslednom období čeriace inak pomerne ustálenú tuzemskú náboženskú scénu. Naším cieľom nie je na tomto malom priestore teologicky analyzovať učenie p. Makedonovej, chceme čitateľa informovať o jedinečnom špecificky slovenskom fenoméne, akým táto samozvaná „prorokyňa" nepochybne bola.

Autorka sa vo svojom rozsiahlom diele Večné zákony napísanom formou jednoduchých otázok a odpovedí snaží o svoj vlastný výklad Biblie. Ako sama hovorí, od roku 1997 (keď vyšiel prvý diel tohto zväzku) sa jej podarilo pozbierať slovenský národ a odpútať ho od nepravých vodcov a smerov. Svoje poslanie vysvetľuje tým, že jej úlohou nie je získať všetkých na svoju stranu, ale iba tých, ktorí si napriek všeobecnému chaosu zachovali čistú túžbu po zmene a všemožne sa bránia vplyvu temna. Vo svojom učení hlása, že ona je Prakráľovnou - Božou matkou, ktorá mala v novembri minulého roka porodiť vo vyvolenom slovenskom národe syna Stvoriteľa - Imanuela. Jeho otcom mal byť údajne Duch Svätý. Len keď sa ľudstvo obráti a prejaví záujem o Večné zákony, oddiali Stvoriteľ jeho samozničenie.

Tvrdenia N. L. Makedonovej vychádzajú okrem iného i z učenia Abd-ru-shina (Oskara Bernhardta), zakladateľa Hnutia grálu a autora knihy Vo svetle Pravdy (Posolstvo grálu). Makedonová o ňom tvrdí, že sa do neho inkarnoval Duch Pravdy (Duch Svätý) a že jeho duch viedol aj jej ruku pri písaní svojho diela. Treba však zdôrazniť, že Abd-ru-shinovo učenie, podobne ako učenie N. L. Makedonovej, nesie v sebe prvky typické pre New Age, akými sú synkretizmus (spájanie nespojiteľného), vyhlasovanie človeka za Boha, viera v reinkarnáciu, okultizmus ap.

Špecifickým sa v teórii Natálie Makedonovej javí slovenský prvok, ktorý tu zároveň zohráva dominantnú úlohu. Pripadá mi to tak, ako keby všetky tie reči o malom zakomplexovanom slovenskom národe našli živnú pôdu práve v jej učení. Aby slovenskému národu dodala sebavedomie, vymyslela pre neho úlohu spasiteľa sveta: Slováci sú pôvodný židovský národ a do nich sa inkarnovali mnohí starovekí proroci a apoštolovia. Ďalšou jej nepochybne originálnou myšlienkou sa javí výklad symboliky známeho mariánskeho medailónu, na ktorom je podobne ako v slovenskom znaku znázornený dvojkríž. Písmeno „M" vraj symbolizuje Mojžiša, ktorý sa znovu narodil vo vyvolenom (slovenskom) národe. Srdce na medailóne, symbolizujúce jeho osobu, je prebodnuté mečom a podľa tohto symbolu, ktorý nosí vo svojom mene, bude aj spoznaný. Tento príklad ukazuje, ako ľahko sa z politického fanatizmu môže stať nový politicky motivovaný kultový fenomén, keď sa pre jeho pôsobenie nájdu vhodné podmienky. Tieto si p. Makedonová nevytvárala len sama organizovaním prednášok alebo prostredníctvom vlastného vydavateľstva Natajoga, ale nezvyčajný priestor jej poskytli i masmédiá. Zorganizovala dokonca tlačovú konferenciu na tému Tretie fatimské posolstvo napriek 40-ročnému úsiliu cirkvi odhalené. Aj vďaka týmto aktivitám sa jej podarilo počas necelých dvoch rokov svojej „spasiteľsko-misionárskej" aktivity získať množstvo stúpencov, a to nielen z radov hľadajúcich. O tom, že v jej prípade nešlo iba o produkcie osamoteného jednotlivca svedčí aj fakt, že jej myšlienky sa naďalej šíria aj prostredníctvom slovensko-anglickej internetovej stránky, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Odtiaľto pochádza aj zdôvodnenie toho, prečo sa „Spasiteľ" nakoniec nenarodil. Jej stúpenci tu obviňujú z neúspechu celý slovenský národ, ktorý zlyhal, pretože odmietol obidvoch Božích vyslancov. Nevytvoril tak podmienky a ochranu pre narodenie druhého Božieho Syna-Imanuela - Ducha Svätého. Preto si Boh vzal pod svoju ochranu Imanuela a jeho matku. S hlbokou ranou v duši si uvedomujeme, že Zem už nie je hodna niesť Božieho syna. Keď sme dopustili, aby sa ukončilo pozemské spojenie s Bohom, ostáva už len na každom z nás, aby pokračoval v hľadaní Pravdy sám...

N. L. Makedonová útočila svojimi názormi najmä na Katolícku cirkev a jej učenie. Okrem iného hlásala také bludy, ako napr.: Ježiš nie je Boží Syn, Mária nie je panna, modlenie otupuje ducha a pod. Samozrejme, že tieto jej myšlienky nemohli zostať zo strany Katolíckej cirkvi bez odozvy. Za všetky spomenieme len názor predsedu KBS biskupa Mons. Rudolfa Baláža, ktorý k tejto téme okrem iného výstižne poznamenal, že pre veriaceho kresťana je jej teória blud a ľudia budú takýmto zvodom podliehať dovtedy, kým ich viera nebude pevná a praktická.

Pred príchodom nového milénia vzrastá po celom svete počet rôznych siekt a kultov. Ani Slovensko nie je imúnne pred ich expanziou. Väčšinou u nás pôsobia také pseudonáboženské skupiny, ktoré majú medzinárodný charakter, ale sú už i také, ktoré vznikli v špecificky slovenskom prostredí. Takým je i prípad kultu Natálie Makedonovej, ktorej, ako sa ukázalo, jedinými pravdivými slovami boli: Jedna zo strán sa musí ukázať ako nepravá, buď ja alebo cirkev. Všetci už vieme, aká je správna odpoveď...