Knižka písaná pre rodičov dospievajúcich detí - azda takto by mohla znieť definícia útlej brožúry s hutným obsahom, ktorú z francúzskeho originálu MIVILUDES (Medzirezortná misia pre prevenciu a boj proti sektárskym deviáciám) pre vydavateľa Ústav pre vzťahy štátu a cirkví preložila Mária Cíferská.

Fenomén satanizmu nie je nový, v mnohých krajinách sveta naberá nevídané rozmery. „I keď jeho význam netreba zveličovať," píše sa v publikácii, „ide o nesporný fakt". Naša verejnosť sa s ním sporadicky stretáva najmä v mediálnom spravodajstve, ktoré informuje predovšetkým o domácich reáliách - zneuctených a znesvätených cintorínoch, vytrhaných a spálených krížoch, poškodených náhrobníkoch nezriedka označených satanistickou symbolikou, ničení zariadenia a rušení verejného poriadku. To sú však len okrajové záležitosti, problém satanizmu je oveľa hlbší a zasahuje celú spoločnosť.

Príručka Satanizmus - nebezpečenstvo sektárskeho zneužitia v troch kapitolách presne uvádza, kde hľadať korene satanizmu, kto je a za koho sa považuje Satan, informuje o viere a praktikách charakteristických pre satanizmus a jemu blízkych subkultúrach, ponúka prierez históriou a vývino satanizmu počnúc 17. storočím až po súčasnosť, bližšie sa venuje teoretikom satanistického myslenia Aleisterovi Crowleymu a Antonovi LaVeyovi (autor Satanskej biblie) a podrobne rozoberá fenomén satanizmu v súčasnosti vrátane Cirkvi Satanovej, ale i metalového hnutia a iných kultov. Ťažiskový materiál prináša najmä tretia kapitola zaoberajúca sa satanistickými deviáciami, predovšetkým podkapitola Satanizmus a sektárske nebezpečenstvo, ktorá je v obmene zahrnutá i do názvu titulu. Píše sa v nej, že „fenomén satanizmu znepokojuje preto, lebo môže vyústiť do spáchania deliktov alebo trestných činov pri praktizovaní špecifických rituálov a obradov", kde už nutne musí nastúpiť zásah kompetentných. Nebezpečenstvo pre mladých hrozí z psychickej manipulácie sektárskej skupiny, tlaku na nich a ovplyvňovania ich správania. Preto tvorcovia brožúry venovali samostatnú podkapitolu prevencii a boju proti satanistickému zneužívaniu vrátane aktivít štátnych orgánov v tejto veci a odporúčania rodičom, aký postup zvoliť pri výchove adolescenta pri varovných príznakoch, ktoré signalizujú, že by mohlo ísť o sympatizovanie so satanizmom, alebo jeho priame nasledovanie. Súčasťou textu brožúry je tiež príloha Hudobný svet ako inšpirácia satanistov s psychologickou analýzou metalovej hudby.

Na chválu tvorcov brožúrky treba uviesť, že je písaná s prehľadom a vecne, jej preklad má dobrý štýl a zrozumiteľný obsah pri zachovaní erudovanosti originálu. Prehľadnosť a dobrú orientáciu v texte zvýrazňujú tiež poznámky uvedené pod čiarou na stránke, samostatný slovník pojmov a zoznam literatúry v závere brožúry. Vhodné sú aj k textom uvedené ukážky v rámčekoch vo forme definícií a doplnkov. Slovenský vydavateľ nezabudol ani na užitočné adresy a odkazy na webové stránky v SR, kde sa možno o satanizme dozvedieť podrobnosti a v prípade potreby priamo obrátiť o pomoc, napríklad na občianske združenie Integra. Avšak pre úplnosť by možno bolo užitočné uviesť odkazy na literatúru vydanú v slovenčine, resp. na periodiká zaoberajúce sa touto problematikou, čo určite pomôže hľadajúcim v lepšej orientácii a rozšíri ich obzor.