Dávid Berg (alias Moses David), zakladateľ Rodiny, bol pôvodne evanjelickým kazateľom. So svojou cirkvou sa však rozišiel a začal pomáhať svojej matke v evanjelizačnej kaviarni, ktorú založila v šesťdesiatych rokoch na kalifornskom pobreží pre príslušníkov hnutia hippies. Títo nezamestnaní mladí ľudia bez domova, protestujúci proti americkej spoločnosti za ňou prichádzali, aby im dala zadarmo kávu a sendviče. Pri tej príležitosti sa im snažila ponúknuť svoju vieru. A práve z týchto ľudí si jej syn Dávid Berg vytvoril prvú skupinku, čo sa s ním schádzala na štúdium Biblie a na modlitby. Pamätníci rozprávajú, že mladí hippies prichádzajúci do tejto skupinky, zažívali veľkú premenu. Z narkomanov zvyknutých na  voľnú lásku sa stávali abstinenti zachovávajúci prísne pravidlá stanovené Bergom. Zasahovanie do osobného života išlo až tak ďaleko, že bolo napríklad zakázané sa držať za ruky a akúkoľvek schôdzku chlapca s dievčaťom muselo povoliť vedenie. Napriek tomu boli noví konvertiti ochotní zachovávať takéto pravidlá ako súčasť svojej premeny a disciplíne skupiny sa podriadiť.

Spočiatku všetko vyzeralo tak, že pôjde o jednu z obdivuhodných misijných aktivít medzi hippies zachraňujúcu ich životy a privádzajúcu ich ku Kristovi. Všetko sa však zmenilo, keď sa dostalo na verejnosť, že sám Dávid Berg nerešpektuje svoje vlastné pravidlá a jeho život nezodpovedá tomu, čo hlása. Prevalilo sa, že predovšetkým v sexuálnej oblasti je značne nestriedmy. A to najmä potom, čo nebolo možné utajiť, že popri svojej manželke (mal už vtedy päťdesiat rokov a bol otcom piatich detí) začal žiť so sedemnásťročnou (podľa iných prameňov 23-ročnou) príslušníčkou skupiny Karen Zerby. Vtedy došlo k podstatnej zmene v Bergovom učení a od striedmosti a askézy sa trend skupiny zmenil k proklamovanej (predovšetkým sexuálnej) voľnosti.

Bergova milenka Karen sa stala jeho osobnou sekretárkou a začala ovplyvňovať nielen Berga, ale aj celý vývoj hnutia. Stala sa tiež neodmysliteľnou súčasťou tzv. Mo-Letters, ktoré tvoria základ „inšpirovaných duchovných spisov" tejto skupiny. Ide o kratšie či dlhšie letáky, ktoré v paragrafovanom znení a s komiksovými obrázkami rozosielali Dávid Berg a Karen Zerby svojim nasledovníkom. Svoj názov Mo-Letters (z angl., Moove listy) dostali od familiárneho oslovenia Mo, čo používali Bergovi učeníci a čo bolo odvodené od jeho prijatého mena Moses. Typický bol práve vôbec prvý Mo-Letter, čo bol vlastne záznam Bergovho prejavu, v ktorom vysvetľuje, prečo sa údajne Pán Boh rozhodol zavrhnúť jeho manželku a vyvolil si do vedenia jeho novú milenku...

 

Modla sex a špiritizmus

Od toho času sa Rodina, vystupujúca pod názvom Deti Božie, vydala smerom, čo sa stal vítaným sústom pre oznamovacie prostriedky. Dávid Berg totiž vyhlásil sexuálny styk ako najvyšší prejav lásky a najužší kontakt medzi ľuďmi, za prostriedok k stmeľovaniu komunity i spôsob, ako ukázať lásku tomuto neveriacemu svetu. To viedlo jednak k úplne neprehľadným sexuálnym vzťahom medzi jeho nasledovníkmi, jednak k úzkemu prepojeniu náboženskej praxe a ľudskej sexuality. Sexuálny jazyk sa stal dorozumievacím jazykom pre Bergove „teologické" úvahy a neodmysliteľnou súčasťou „náboženskej" praxe tohto hnutia. Všetko došlo tak ďaleko, že Berg premenil aj kresťanské „spoločenstvo pri stole Pánovom" na hromadné dávanie sa jeden druhému pri skupinovom sexe.

Sex sa stal i prostriedkom na šírenie evanjelia. Berg inicioval program tzv. FFingu. Jeho názov je skratkou z anglického Flirty Fishing (flirtovací rybolov) a ide v ňom o využitie sexuálnej príťažlivosti dievčat a žien na získanie záujmu mužov o evanjelium. Podľa potreby buď dochádzalo k skutočnému pohlavnému styku s týmito mužmi, alebo išlo skutočne iba o istý druh flirtu. V najhrubšej podobe sa FFing nelíšil príliš od bežnej prostitúcie, pretože členky organizácie si chodili pre svojich klientov do ulíc, do hotelov a na diskotéky a nechávali si za svojej služby i platiť. Jeden čas Deti Božie konali i tzv. eskortnú službu. Koncom osemdesiatych rokov bola táto prax, pravdepodobne predovšetkým zo strachu z AIDS, značne obmedzená a používa sa podľa svedectva bývalých členov iba výnimočne, napríklad ako odmena pre význačných sponzorov alebo na zlepšenie vzťahov so štátnymi úradníkmi.

Popri FFingu sa médiá i verejnosť vždy najväčšmi zajímali o údajné pohlavné zneužívanie detí a mladistvých v rámci komunít Detí Božích. Týmto podozreniam samozrejme nahrávajú výroky z Bergových spisov, ktoré celkom jednoznačne odporúčajú sexuálny styk dokonca i pre deti predpubertálneho veku. Známe sú napríklad jeho výroky: „Sex a nahota sú súčasťou nášho učenia, súčasťou našej viery, súčasťou našej praxe a súčasťou toho, prečo sme takí príťažliví. (...) Sex bol prvým príkazom, ktorý dal Boh ľuďom, a žiť sexuálne je to prvé, čo musíme z Božích prikázaní dodržiavať. (...) Čo sa týka nás a toho, čo hovorí Biblia, neexistuje pre nás nič ako cudzoložstvo, pretože jediným Božím zákonom je láska a všetko, čo robíme, robíme v láske. (...) Na sexe nie je absolútne nič zlé, keď sa praktizuje v láske. Nech je to čokoľvek, nech je to s kýmkoľvek, bez ohľadu na to, kto to je, aký má vek, či je príbuzný, alebo akým spôsobom sa praktizuje. (...) Existuje iba jedna vec, ktorá je lepšia než pekné, nádherné dievča - a to sú dve pekné, nádherné dievčatá. (...) Kapacita mojej postele je desaťtisíc - jedna po druhej!"

Vo svojej najväčšej sexuálnej bujarosti potom Berg propagoval aj incest a lesbické a homosexuálne vzťahy ako prejav kresťanskej lásky. Vysvetlením môže byť popri jeho vlastnej sexuálnej deviácii i skutočnosť, že množstvo zo svojich „inšpirovaných" spisov diktoval buď v polospánku nebo pod silným vplyvom alkoholu. Sám raz vyhlásil: „Musím byť väčšinou úplne sám, opitý nebo v tranze, aby som dostal tie najčistejšie a najnádhernejšie výklady a proroctvá..." Mnoho jeho spisov bolo napísaných ako výsledok kontaktu s tzv. pomocnými duchmi. Najvýznamnejší z nich bol istý Abrahim, údajne pred siedmimi storočiami zosnulý cigánsky kráľ, ktorý Bergovi zo sveta duchov diktoval jeho Mo-Letters. Kontakty so zomrelými majú dodnes v tejto skupine dôležité miesto a napokon i dnes po Bergovej smrti (zomrel v roku 1994) s ním jeho vyznávači v záhrobí stále komunikujú a prijímajú od neho posolstvá.

 

Neprekročili svoj tieň

Špiritistické prvky sa plynulo prelínajú s charizmatickými prvkami. V podstate totiž Rodina predstavuje silno charizmatickú skupinu s veľkým dôrazom na Ducha Svätého a jeho dary. Avšak Duch Svätý je v chápaní Rodiny ženského rodu a je možné s ním mať dokonca pohlavný styk. Pritom sa však veľmi zdôrazňujú dary jazykov, uzdravovanie i vyháňanie démonov. Navonok Rodina pôsobí ako radostná charizmatická skupina obrátených kresťanov s typickými živými piesňami. Tie sa šíria na videokazetách (napr. séria Kiddie Viddie) i internetových stránkach (napríklad http://www.thefamily.org). Dokonca sa môže zdať, akoby sa celé hnutie po Bergovej smrti pod vedením Karen Zerby (prijala meno Mária) a jej priateľa Petera Amsterdama vydalo smerom k etablovaným cirkvám.

Tesne pred Bergovou smrťou bola napísaná tzv. Charter (Charta), ktorá sa prezentovala ako významný medzník vo vývoji hnutia. Charter (mimochodom prístupná iba tým, čo sú plnoprávnymi členmi hnutia) stanovuje až so sektárskou úzkostlivosťou presné pravidlá pre všetky oblasti života členov Rodiny. Od jedálnych predpisov, rekreácie, výchovy detí až po sexuálny život. A tak podľa týchto nových pravidiel členovia Rodiny sa majú napríklad zdržiavať jedenia nečistého jedla podľa starozákonných pravidiel (Lev 11, 1-47). Povoľujú však zaujímavú výnimku: šunku a dobre prepečenú slaninu. Zároveň je zakázané aj sladké pečivo, torta a biely cukor. I množstvo alkoholu je presne určené pre tých, ktorí dosiahli 18 rokov na týždenné maximum 230 ml vína alebo 175 ml sherry, portského či vermútu, alebo 460 ml piva. Podobne presné pravidlá sa stanovili i pre výchovu detí, kde je napríklad ako maximum určená dávka dvoch plesknutí po zadku dieťaťu denne. Aj sexuálny život je určený presnými pravidlami, z ktorých najdôležitejšie sú: šesť mesiacov sexuálnej karantény po príchode do komunity, povinné predloženie potvrdenia o bezinfekčnosti na AIDS, alebo určenie vekových zón, v ktorých sa môže sexuálny styk uskutočňovať (napr. šestnásťroční a sedemnásťroční smú mať styk iba so šestnásťročnými až dvadsaťročnými apod.). Stanovené sú aj pravidlá na poskytovanie vydatých žien na sexuálny styk so slobodnými členmi komunity. Zakázaný bol homosexuálny styk medzi mužmi, ale lesbická láska sa toleruje.

Obraz postupne etablujúcej sa náboženskej spoločnosti narúša však nové proroctvo, ktoré vydala Mária (Karen Zerby) v roku 1995. Nazýva sa Loving Jesus Prophecy (Proroctvo o milovaní Ježiša) a v údajných zjaveniach v ňom Ježiš tým najdrsnejším jazykom vyzýva členov Rodiny, aby mu svoju lásku prejavovali tak, že budú pri modlitbe masturbovať a onanovať, alebo ho zapoja do sexuálneho styku s partnerom, prípadne, aby robili ešte iné, zvrátenejšie ohavnosti! Napriek tomu sa predstavitelia Rodiny snažia navonok prezentovať Loving Jesus Prophecy ako pokus podriadiť aj sexuálnu oblasť Ježišovej vôli. Avšak text „proroctva" hovorí celkom jasne a vzbudzuje otázku, či nejde o pokus o zastavenie „normalizácie" Rodiny alebo či je to iba posledné sexuálne vzopätie starnúcej Márie.

Pre súčasnú tvár Rodiny je vôbec typické hľadanie cesty medzi vernosťou tradícii a zakladateľovi Bergovi a prispôsobenie zákonom a požiadavkám civilizovaného sveta. A tak stále zostáva na jednej strane ako základná podmienka na prijatie za člena „veriť, že Dávid bol Božím prorokom posledných čias a Mária je Božou vyvolenou pomazanou nasledovníčkou, čo zdedila Dávidov plášť ako Božia prorokyňa" a na druhej strane dochádza k tomu, že najprovokatívnejšie pasáže z Mo-Letters sa vypúšťajú a korigujú a ustupuje sa od najvýstrednejších sexuálnych praktík. Súčasní vodcovia sa vedia aj do istej miery dištancovať od Berga, hovoriť o jeho alkoholizme a omyloch. Zároveň sa dištancujú často aj od predchádzajúcich fáz vývoja svojej náboženskej spoločnosti. Ide to dokonca tak ďaleko, že sa bežne vyhlasuje, že dnešná Rodina nemá nič spoločného s pôvodnými Deťmi Božími, či medzistupňom, ktorý sa nazýval Rodina lásky. Tým sa chcú zbaviť zodpovednosti za praktiky konané v tom čase, vrátane FFingu a iných sexuálnych výstrelkov. Ich vyhláseniam však chýba dôveryhodnosť vzhľadom na to, že sa v skutočnosti nevedia vzdať ani Berga samého, ani jeho listov ako inšpirovanej náboženskej literatúry a napriek niekoľkonásobnej zmene názvu stále ide o tú istú organizáciu, s rovnakým vedením, rovnakým logom a s rovnakou literatúrou i kontinuitou v členskej základni.

I v teologických otázkach dochádza len k drobným úpravám, i keď sa už mnohé Bergove proroctvá ukázali ako falošné. Či už išlo o politické predpovede, napr. že líbyjský vodca Muamar Kaddáfí ovládne celý svet a stane sa prorokovanou šelmou zo Zjavenia Jánovho, alebo proroctvá o zrážke Zeme s Kohoutkovou kométou, o zničení Kalifornie či konci sveta, predpovedaného na rok 1993. Dokonca aj v predpovedi svojej vlastnej smrti na rok 1989 sa Berg zmýlil. Napriek tomu zostáva veľký dôraz na očakávanie skorého konca sveta. Rodina dokonca vlastní internetovskú stránku s názvom Countdown (Odpočítavanie - http://www.countdown.org/), kde publikuje „dôkazy" o tom, že koniec sveta je skutočne blízko. Posledné udalosti si predstavuje tak, že sa k Zemi z kozmu priblíži pyramída s rozmermi niekoľkých tisícok kilometrov (zobrazovaná na väčšine plagátov Rodiny), z ktorej sa vyhrnú nebeskí bojovníci, ktorí zničia tento svet. Z pyramídy sa potom stane tzv. Nebeský Jeruzalem, v ktorom budú žiť členovia Rodiny. Zem sa napokon premení tak, že sa vráti o niekoľko storočí späť, takže sa bude cestovať na koňoch a osloch, moria budú brázdiť plachetnice a mlyny na obilie bude poháňať vietor. My, ktorí sme sa k Rodine nepripojili, sa staneme služobníkmi ich členov, čo dostanú vlastnosti supermanov amerických sci-fi filmov.

A tak je Rodina v svojej dnešnej podobe zaujímavým religionistickým príkladom náboženskej spoločnosti zápasiacej so svojou vlastnou minulosťou vrátane samotného zakladateľa. Otázkou však zostáva, či je možné, aby sa takáto skupina skutočne oslobodila od svojho dedičstva, a napriek tomu zostala sama sebou. Napokon, ešte nie je ani jasné, či vyhlásenie o odlišnosti súčasnej Rodiny a prebiehajúce kozmetické úpravy sú skutočnou snahou o zmenu, alebo inštitucionalizáciou prirodzeného chladnutia a únavy zakladajúcich členov.