„Božská Matka" Šrí Matadži

Jediným na prvý pohľad viditeľným rozdielom medzi oddanými Šrí Činmoja a Sahadža jogy je ten, že druhý spomenutý kult vedie žena. Volá sa Šrí Matadži, teda Jej božská výsosť či Svätá Matka. Jej nasledovníci sú presvedčení, že táto žena patrí medzi osoby, ktoré sa zaslúžili o veľký duchovný rast ľudstva. Oproti iným (Mojžiš, Budha, Ježiš, Konfucius a ďalší) sa však líšia v dvoch podstatných rysoch. Zatiaľ čo spomenuté náboženské osobnosti pôsobili desiatky rokov, než výrazným spôsobom ovplyvnili ľudstvo, nasledovníci Šrí Matadži veria, že jej sa to podarilo za jeden jediný deň, a to 5. mája roku 1970. V tento deň totiž údajne otvorila tzv. sahasrára čakru na kolektívnej úrovni, čím dosiahla, že sebarealizáciu a spasenie môžu ľudia dosahovať vo väčšom počte než kedykoľvek predtým. Do toho času bol duchovný rast obmedzený na veľmi malý počet ľudí, ale teraz svoju sebarealizáciu môžu dosiahnuť milióny ľudí na tejto planéte. Jej nasledovníci to hodnotia ako najväčšiu udalosť celého duchovného diania vo vesmíre. (Na porovnanie, predošlá čakra - ádžňa čakra, bola podľa ich učenia na kolektívnej úrovni otvorená vzkriesením Ježiša Krista.) A druhý rozdiel, ktorým sa Šrí Matadži odlišuje od osobností náboženských dejín je, že zatiaľ čo ostatní žili na Zemi pred tisícami rokov (a ich učenie je dnes už skreslené), táto žena pôsobí v súčasnosti. Šrí Matadži sa narodila v Indii v Čindváre, dedinke neďaleko Nákpurských hôr v roku 1923. Už ako desaťročná údajne bývala v ášrame Mahátmá Gándího a mala sa stať najprv jeho poradkyňou a neskôr i učiteľkou. Od sedemdesiatych rokov rozšírila svoje učenie do vyše sedemdesiatich krajín sveta. V súčasnosti žije striedavo medzi Indiou a Talianskom a niekoľkokrát navštívila stredoeurópske krajiny. Jej stúpenci vystupujú v ČR buď pod názvom Spoločnosť Sahadža joga, alebo pod menej transparentným označením Nadácia na sebarealizáciu a harmóniu človeka.

 

Učenie o čakrách

Základom učenia sahadža jogy je náuka o čakrách, čo však nie je novinkou sahadža jogy. Informácie o čakrách možno nájsť už v upanišádach (pred rokom 500 pred n. l.). Toto učenie je dnes veľmi populárne a môžeme sa s ním stretnúť v mnohých náboženských systémoch. Jeho podstatou je jednota mikrokozmu a makrokozmu. Sila, ktorá stvorila svet, teda Všadeprítomná sila - paramčajtanja, existuje aj v človeku. Nazýva sa sila kundalini a je možné predstaviť si ju ako hada, ktorý spí v krížovej kosti nad múládhára čakrou. Na to, aby človek dosiahol spasenie, musí prebudiť silu kundalini a vyviesť ju po sušumne (reťazci čakier) do spojenia s Všadeprítomnou silou okolo nás, praenergiou. Ten, kto to dokáže, oslobodí tým svoju dušu od času a priestoru a dosiahne aj nadprirodzené schopnosti.

Čakry (v sanskrite vo význame kruh) sú centrá, v ktorých sú sústredené vibrácie tela. Tieto čakry s určitou frekvenciou rotujú v smere hodinových ručičiek okolo svojej vlastnej osi podobne ako planéty vo vesmíre. Funkciou čakry je oddeľovať pozitívne vibrácie od negatívnych. Podľa náuky sahadža jogy je týchto centier v tele spolu sedem, sú sústredené pozdĺž chrbtice. Každá jednotlivá čakra má svoju špecifickú funkciu, svojou činnosťou ovplyvňuje určité orgány ľudského tela. Ak sú tieto čakry očistené od negatívnych vibrácií, orgány nášho tela fungujú a človek sa nemusí obávať nijakej choroby. Tieto čakry sú však veľmi citlivé na naše myšlienky a činy. „Každá naša myšlienka a každý čin ovplyvňuje citlivosť a činnosť týchto čakier", píše sa v interných materiáloch sahadža jogy.

Prvá, múládhára čakra, je v ľudskom tele umiestnená najnižšie, má vplyv na pohlavné orgány a vylučovacie ústrojenstvo. Jej kvalitou je nevinnosť, múdrosť, čistota a prirodzenosť. Druhá, svádhišthána čakra, ovplyvňuje orgány ako sú pečeň, obličky, pankreas a slezina, kontroluje naše zvyky a naše ego. Nábhí čakra má vplyv na pečeň a brucho, je to riadiace centrum nášho materiálneho bytia, uspokojenia, štedrosti, spravodlivosti a poctivosti. Oblasť brucha vypĺňa kruh - Void (prázdnota), ktorý zahrnuje svádhišthánu čakru a nábhí čakru. Ide o prechod od materiálneho k duchovnému. Anáhata čakra je srdcovou čakrou, ovplyvňuje popri obehu krvi aj dýchanie. Kvalitou tejto čakry je láska, radosť, sebaúcta, ochrana, istota, oddaný život, starostlivosť o druhých. Prečistením tejto čakry sa človek naučí viac milovať seba i druhých. Piata, višuddhi čakra, je kľúčom k vnímaniu vibrácií seba i ostatných ľudí. Dáva nám vedomie jednoty so všetkým živým, je základom neagresívneho správania. Odpustenie, kontrolu nad svojím egom nám umožňuje šiesta čakra, ádžňa čakra. Teda tretie oko na mieste, kde sa krížia očné nervy. V tomto mieste sa kríži aj pravý a ľavý kanál. Táto čakra má vplyv na orgány ako je sluch, zrak. Poslednou, siedmou čakrou, je sahasrára čakra, ktorá je umiestnená na vrchole hlavy. Je to miesto zjednotenia všetkých čakier a kanálov.

Všetkých sedem čakier tvorí uzavretý systém, kde každá nesprávne prečistená čakra ovplyvňuje funkcie tela. Ak je systém čakier v harmónii, prechádza cez ne tzv. sila kundalini, ktorá má svoje centrum v krížovej kosti. Jej funkciou je optimálna činnosť celého tela. „Je čistou, vyživujúcou láskou. Každý z nás má kundalini a ona je našou individuálnou Matkou. Sme jej jedinými deťmi. Má nás stále vo svojej pozornosti. Vie o všetkom, čo robíme, hovoríme, cítime, alebo o čom premýšľame," uvádza sa v spomenutých interných materiáloch. Ľudská bytosť sa v náuke sahadža jogy poníma ako božský počítač, ktorý musí byť pripojený k svojmu božskému zdroju. Cieľom sahadža jogy je teda nadviazať spojenie sily kundalini s praenergiou a naveky tak dosiahnuť oslobodenie od tohto života i od budúcich životov. Tento proces nesie názov Sebarealizácia. Sila kundalini vystupuje cez čakry až k vrcholu hlavy do siedmej - sahasráry čakry. Keď prejde touto čakrou, uskutoční sa naša Sebarealizácia, teda spojenie sily kundalini s paračamtanjou, Všadeprítomnou silou. Na obrázku tzv. čakráka popri vyznačených siedmich čakrách vidno aj tzv. tri kanály. Ľavý a pravý kanál podľa sahadža jogy používame na vedomé fyzické, duševné a emočné činnosti. V strednom kanále sa odohrávajú pochody spojené s našou nevedomou činnosťou, ako je dýchanie, tlkot srdca a ostatné reflexné činnosti. Ľavý kanál sa nazýva aj mesačným kanálom. Začína v múládháre, teda v najspodnejšej čakre, a stúpa nahor. V ádžňa čakre sa kríži s pravým kanálom a mieri do pravého spánku a „superega na pravej strane mozgu." Táto ľavá strana má človeku poskytovať radosť i v čase neúspechov a bolestí. Pravý kanál sa v sahadža joge označuje aj ako slnečný kanál. Začína v svádhištháne čakre, stúpa nahor, v ádžňa čakre sa kríži s ľavým kanálom a pokračuje do ľavého spánku, teda centra ega. Týmto kanálom sa údajne vedie naša aktívna energia, ktorá podmieňuje našu emočnú a fyzickú činnosť. Všetka činnosť človeka má byť v rovnováhe. Keď to tak nie je, je podľa učenia sahadža jogy nerovnováha v spomenutých kanáloch. Napríklad, keď je v duchovnom tele človeka dominantný pravý kanál, človek sa stáva „veľmi suchý a agresívny". Tým vzniká veľký tlak na ľavý spánok a je tak blokovaný stredný kanál, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že človek „stráca citlivosť k vlastným emóciám".

 

Meditačná technika

Spôsob, ako dosiahnuť, aby sa sila kundalini spojila so Všadeprítomnou silou, je napríklad meditačná technika sahadža jogy.  Meditujúci sa posadí (so skríženými nohami na zem alebo na stoličku s kolenami od seba) pred fotografiu Šrí Matadži. V miestnosti je otvorené okno, aby negatívne vibrácie, ktoré z človeka pri meditácii vychádzajú, neostávali v miestnosti, ale odchádzali von. Sahadža jogisti majú zapálenú aj sviečku, ktorej plameň pohlcuje negatívne vibrácie. Pravú ruku meditujúci položí na ľavú stranu hrude na miesto, kde má srdce, a v duchu opakuje trikrát nasledujúcu otázku: Matka, som čistá duchovná bytosť? Potom pravú ruku presunie na hornú časť brucha na ľavej strane a trikrát položí otázku: Matka, som svojím vlastným majstrom? Ruku potom presunie na spodnú časť brucha a šesťkrát prednesie prosbu: Matka, prosím, daj mi čisté poznanie. Potom s rukou položenou na hornú časť brucha desaťkrát opakuje: Matka, ja som svojím vlastným majstrom. Ruku položí na ľavú stranu srdca a dvanásťkrát povie: Matka, som čistá duchovná bytosť. Potom hlavu obráti doprava, ruku vloží na krk a šestnásťkrát zopakuje vetu: Ja som nevinný. Potom s pravou rukou položenou na čele niekoľkokrát opakuje: Matka, odpúšťam sebe a všetkým ľuďom. Meditujúci potom zakloní hlavu dozadu, na zadnú časť hlavy pritlačí ruku a niekoľkokrát opakuje: Matka, prosím, odpusť mi chyby, ktorých som sa dopustil. A na záver položí dlaň na vrchol hlavy, vypne prsty a s krúživým pohybom v smere hodinových ručičiek sedemkrát poprosí: Matka, prosím, daj mi moju Sebarealizáciu.

Týmto cvičením žiak dosiahne, že sila kundalini sa „prebúdza" v krížovej kosti a cez jednotlivé čakry vystupuje von z hlavy. Šrí Matadži učí, že prebudiť silu kundalini je ľahké a začiatočník to zvládne v dvadsaťminútovej meditácii podľa vyššie opísaného návodu. (Slovo sahadža sa prekladá ako ľahký, spontánny.) Ako dôkaz má poslúžiť jemný vánok, ktorý po meditácii každý meditujúci môže pocítiť nad temenom svojej hlavy. Týmto vánkom je práve vystupujúca sila kundalini. Je iste logická otázka, či meditujúci tento vánok, teda vlastne silu kundalini, skutočne cíti. Do akej miery to mnohí predstierajú (aby sa napríklad neodlišovali od ostatných), alebo či ten zážitok nie je navodený sugesciou mi neprináleží hodnotiť, ale pochybnosti sú iste na mieste. Počas jednej spoločnej meditácie, na ktorej som bol prítomný a spolu so mnou niekoľko nových ľudí, nikto z nás silu kundalini v podobe ľahkého vánku necítil. Inštruktor to zdôvodnil tým, že „nováčikovia na to nemusia mať ten správny cit", a že to môžu začať cítiť až po niekoľkých meditáciách. Jemný vánok sa šíri aj z každého obrazu a plagátu, na ktorom je zobrazená Šrí Matadži. Z tohto dôvodu Majsterkini oddaní neustále pri sebe nosia jej obrázok, najčastejšie v forme medailónika, zaveseného na krku. Na jednej akcii sahadža jogistov sa jedna dlhoročná oddaná Šrí Matadži zverila so svojím zážitkom, keď medailónik s vyobrazením Šrí Matadži ukázala skupine detí a tie jej povedali, že „tá pani na obrázku fúka".

Meditačná technika sahadža jogy má podľa stúpencov Šrí Matadži veľký vplyv na zdravie jedinca. Pri pravidelnom meditovaní sa dávajú do poriadku všetky funkcie organizmu a strácajú sa všetky choroby. V interných materiáloch sahadža jogy sa píše o mnohých ľuďoch, čo boli vyliečení z veľmi vážnych, často súčasnou medicínou neliečiteľných chorôb. Šrí Matadži dokonca v indickom Bombaji otvorila nemocnicu pre sahadža jogistov, ktorá má približne dvadsať lôžok. Šrí Matadži túto nemocnicu pravidelne navštevuje, no jej prítomnosť na vyliečenie pacientov nie je nevyhnutná. Energia, ktorá vyžaruje z jej fotografií, je údajne dostatočná. Od istej oddanej Šrí Matadži som sa dozvedel o jednom experimente, ktorý sa konal v Rusku v špeciálnej triede pre žiakov, ktorí boli psychicky postihnutí a museli navštevovať osobitnú školu. Učiteľky pred začiatkom vyučovania a po jeho skončení so žiakmi meditovali. Údajne po roku mohli takmer všetky deti prestúpiť do riadnej triedy.

O liečebných výsledkoch sahadža jogy vypracovali lekári - jogisti niekoľko štúdií. Je zvláštne, prečo táto metóda, ak je taká účinná v boji proti chorobám, nie je rozšírená po celom svete a jej výsledky nepreskúmali a nevyhodnotili lekári, čo nie sú sahadža jogisti. Oddaní Šrí Matadži však veria, že čas pre ich zázračnú metódu príde. Podľa nich je súčasná medicína na ústupe, lebo lieči následky, nie príčiny chorôb. Tie sú podľa oddaných práve v čakrách. A práve preto o sahadže joge sami hovoria ako o duchovnej ceste budúceho tisícročia. Čas nám však neomylne ukáže, či neostane iba pri ich zbožnom želaní, ako to v podobných prípadoch býva častým zvykom.