Po krátkom úvode riaditeľky ÚVŠC Mgr. M. Moravčíkovej prehovoril predseda Konferencie biskupov Slovenska, biskup Mons. R. Baláž. Vo svojom príspevku venovanom vzťahom a úlohe cirkvi v duchovne rôznorodej spoločnosti sa zmienil o trojakom pluralizme, a to spoločenskom, svetonázorovom a vnútrocirkevnom. Zdôraznil, že vzhľadom na pestrú ponuku náboženských vysvetľovaní je rozhodujúce odpovedať „svedectvom živej a zrelej viery".

Zástupca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, biskup VD Ján Midriak, sa vo svojom referáte venoval najmä príčinám úspechu siekt a kultov. Konštatoval, že kým doterajšia spoločnosť (pred r. 1989) vytvárala podmienky pre náboženskosť bez Boha, dnes sa v Cirkvi stretávame s určitou vrstvou formálnych členov. Rezervy vidí najmä v kazateľskej, ale i v iných formách zborovej práce, ktorá - ak nechceme, aby sa sekty šírili aj medzi nami - má byť živá, zrozumiteľná, primeraná veku, a najmä oplývajúca mocou pravdy evanjelia.

Ďalší prednášateľ Ing. O. Garaj, predseda ESPŠS, analyzoval realitu náboženskej plurality. Venoval sa i opisu dialógu od všeobecných kritérií (úloha, funkcie, typy) až po jeho úzko špecializované formy (interreligiózny dialóg a jeho typy). Zaujímavú prezentáciu na tému Psychická manipulácia v médiách predniesla RNDr. A. Erdziaková, šéfredaktorka časopisu Forum scientiae et sapientiae. V nej manipuláciu definovala ako využívanie nevedomosti, naivity ľudí a ich citov s cieľom navodiť zmeny. Podrobne rozobrala prostriedky, zásady, techniky a účinky manipulácie a propagandy. Načrtla však i východiská, ktoré spočívajú okrem iného v dostupnosti objektívnych informácii, nezastupiteľnej úlohe rodiny a odvahe usvedčiť nepravdu.

O súčasnej legislatíve a praxi v súvislosti s registráciou nových náboženských spoločností v SR a o príprave ich novelizácií referoval JUDr. J. Juran, zástupca Cirkevného odboru MK SR. Páter A. Opatrný, riaditeľ Arcibiskupského pastoračného strediska v Prahe, v tejto súvislosti informoval o pripravovanej zmene zákona o registrácii náboženskej spoločnosti v ČR. Podľa tejto zmeny by sa malo prejsť na dvojkolový systém, podobne ako v Rakúsku. V súčasnosti je v ČR asi pätnásť až osemnásť zoskupení, ktoré sa usilujú získať štatút náboženskej spoločnosti. V druhom príspevku sa zmienil o svojich pastoračných skúsenostiach so sektami a deštruktívnymi kultmi, pričom načrtol východisko, ako nepodľahnúť ponukám deštruktívneho kultu - treba kriticky myslieť, získať seriózne informácie o skupinách a viesť vzájomný dialóg (ak je to možné). Vo svojom poslednom referáte analyzoval fenomén New Age. Opísal jeho teoretické východiská (astrologické, teologické, vedecké), charakter a porovnanie s kresťanstvom. Ako podotkol, kresťanstvo prírodu odčarúvalo a New Age ju znova začarúva (šamanizmus a i.).

Mgr. M. Lojda z ÚVŠC priblížil prístup štátu k novým náboženským hnutiam v niektorých krajinách Európy. Z jeho príspevku vyplýva, že vlády aj parlamenty mnohých štátov sa už tejto problematike venujú. Dokonca sú snahy aj o vytvorenie celoeurópskeho centra pre štúdium nových náboženských hnutí, ako aj snaha podporiť vybudovanie takýchto centier v štátoch bývalej východnej Európy.

Zasvätenú analýzu učenia a praxe v Hare Krišna hnutí predniesol tajomník ESPŠS Mgr. B. Rakovský. Na jednotlivých príkladoch demonštroval príčiny a následky psychickej manipulácie a deštrukcie objavujúce sa v tomto východnom kulte.

Koncepciu prúdov súčasnej religiozity prezentoval J. Hynek z Centra pre prevenciu v oblasti náboženských siekt v Olomouci. Na základe rôznych charakteristík zaujímavo porovnal tradičnú a modernú (mestskú) religiozitu.

Zahraničný hosť z Rakúska F. Gries informoval, že v Rakúsku už vyše štyridsať rokov pôsobia rôzne centrá, čo sa venujú najmä osvetovej práci na tomto poli. V roku 1994 bola zaktivizovaná medziministerská skupina s cieľom podporovať činnosť svojpomocných organizácií. V druhom príspevku oboznámil prítomných s existenciou a poslaním Európskej federácie centier pre skúmanie informácií o sektách (FECRIS) so sídlom v Paríži.

Prednášateľov, podnetov a zaujímavých tém, ktoré na konferencii odzneli, bolo viacej. Diskusie na odbornú tému pokračovali aj po oficiálnom skončení oboch rokovacích dní. Nadviazali sa tu nové pracovné kontakty a stanovili sa ciele a kontúry budúcej spolupráce.

Živo sa diskutovalo aj o potrebe vytvoriť na Slovensku centrum pre prevenciu proti sektám, aby spoločnosť bola dostatočne informovaná a chránená proti zhubným účinkom novodobej závislosti, ktorú sekty v demokratickej pluralitnej spoločnosti predstavujú. Avšak na otázku, čo z toho sa podarí uskutočniť, odpovie až sám život.