Pred časom sa na našom knižnom trhu objavila odborná publikácia Mechanizmus sekt známeho francúzskeho odborníka v problematike siekt a nových náboženských hnutí, člena francúzskej Medzirezortnej misie na boj proti sektám (MILS), psychiatra, kriminológa a súdneho experta Jean-Marie Abgralla.

Kniha je rozdelená na trinásť kapitol (napr. Organizácia sekty alebo Patológia spôsobená sektárskou manipuláciou) a doplnená je podrobnými poznámkami a stručným prehľadom odporúčanej literatúry, i keď len francúzskej proveniencie. Doslov napísal známy český odborník PhDr. Zdeněk Vojtíšek a doplnil ho o aktuálne informácie týkajúce sa poradenských centier v ČR a dostupnej českej literatúry, ktorá sa venuje tomuto aktuálnemu fenoménu.

Publikácia je význačná osobitým prístupom k téme. Autor prezentuje vlastnú metódu klinickej analýzy sektárstva. Opiera sa pritom o dvadsaťročnú liečebnú prax, počas ktorej sa stretol s desiatkami obetí siekt a kultov. Opisuje jednotlivé typy guru a „techniku" ich zrodu, pričom berie do úvahy ich sociálne, kultúrne a náboženské prostredie. V osobnostnom profile vodcov (guru) je podľa neho často prítomná i patologická zložka. Táto potom zohráva podstatnú úlohu pri ich správaní k členom sekty, ale i k vonkajšiemu svetu. Publikácia o autorovi prezrádza, že je psychoanalyticky orientovaný terapeut. Odráža sa to i v jeho zaujímavej teórii, prostredníctvom ktorej sektu vidí ako matku a guru ako otca. Sekty potom delí na skupiny nahradzujúce otca a skupiny nahradzujúce matku. Na ilustráciu uvedieme jeho chápanie sekty v tomto kontexte: „Sekta je mystickou nevestou guru a okolo neho vybudovanou rodinou".

Autor sa podrobne venuje psychickej manipulácii a jej technikám. Poukazuje najmä na to, ako ľahko sa môžu zneužiť známe techniky psychického i fyzického podmieňovania, ktoré inak slúžia na nápravu osobnosti (napr. pri terapii fóbie), na opačne cielený efekt. Na lepšie pochopenie odbornej vedeckej terminológie autor jednotlivé donucovacie techniky približuje na príklade scientológie. Z knihy sa možno dozvedieť aj o psychických poruchách (návaly paniky, stav permanentného či prudkého stresu, atypická anxiózna porucha a pod.) spôsobených psychickou manipuláciou v sekte. Záver publikácie tvorí opis prevencie, liečby patológie, ako i náročného procesu resocializácie.

Kniha sa od podobných monografických diel odlišuje najmä svojím odborným štýlom. Autor sa ju síce snažil ilustrovať rôznymi príkladmi a doplniť konkrétnymi citátmi z učenia siekt, ale i tak je dielo určené najmä odborníkom venujúcim sa problematike siekt, kultov a nových náboženských hnutí, prípadne psychiatrom či psychológom. Myslím si, že takéto dielo doposiaľ postrádali.