Hoci tento zaujímavý knižný titul vyšiel už pred dvoma rokmi a ako som počul, jeho náklad je v súčasnosti beznádejne vypredaný (čaká sa na jeho tretie vydanie), je práve svojou autenticitou nesporne výnimočný. Doposiaľ v Českej republike (ale i na Slovensku) vychádzali o problematike siekt a nových náboženských kultov iba preložené cudzojazyčné publikácie čerpajúce zo skúseností západných krajín. Autor tejto knihy - PhDr. Zdeněk Vojtíšek, patriaci k zakladajúcim členom českej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov, sa však podujal zmapovať českú náboženskú scénu (ktorá je zo známych príčin v mnohom podobná i slovenskej) a túto úlohu i úspešne zvládol.

Kniha je rozdelená do piatich kapitol a doplnená je zoznamom použitej, odporúčanej literatúry, registrom, ako aj obrazovou prílohou zakladateľov niektorých hnutí a smerov. Úvodná kapitola s názvom Naše současná náboženská scéna sa zaoberá mapovaním náboženskej situácie v Českej republike. Pri prehľade pôsobenia najvýznamnejších a najrozšírenejších svetových náboženstiev (kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus a hinduizmus) v nej autor uvádza v krátkosti históriu ich vzniku. Venuje sa v nej aj skupinám stojacim na pomedzí kresťanstva a dotýka sa i problematiky postavenia a registrácie cirkví a náboženských spoločností v ČR. Druhá kapitola - Otázka tzv. sekt - vypovedá o snahe autora objektívne pristúpiť k tomuto fenoménu prostredníctvom popisu niektorých charakteristických znakov a prejavov sekty a jej vzťahu k okoliu. V tejto časti autor podáva psychologickú analýzu pôsobenia siekt a zmieňuje sa o rozmanitých nebezpečenstvách, ktoré z toho pramenia.

Základ knihy však tvorí kapitola Některé netradiční náboženské směry, v ktorej autor podrobne popisuje devätnásť siekt, kultov a hnutí pôsobiacich na území ČR (dokonca zverejňuje i mená vedúcich predstaviteľov, kontakt na jednotlivé centrály a približný počet členov žijúcich v ČR). Za všetky treba spomenúť aspoň Svedkov Jehovových, Cirkev zjednotenia (munistov), Scientologickú cirkev, Hare Krišna hnutie, Rodinu, Sahadža jogu, rozenkruciánov či antroposofistov. Jednotlivé smery sú doplnené pre ne charakteristickým symbolom a ukážkou z ich literatúry.

Vo štvrtej kapitole Hnutí Nového věku sa autor pokúša obsiahnuť i toto také široké a nesúrodé hnutie. Posledná kapitola - Orientace na současné náboženské scéně - sa snaží analyzovať príčiny vstupu do siekt, poukazuje i na možné nežiaduce následky, ktoré z toho plynú, avšak ponúka i východiská. Zaujímavá je autorova myšlienka zavedenia akéhosi všeobecného prehľadu o náboženských spoločnostiach do školských osnov na všetkých vzdelávacích stupňoch.

Celkovo možno o knihe povedať, že ide o veľmi prínosné a svojho druhu jedinečné dielo mapujúce túto oblasť v domácom prostredí, v ktorom sa autor, ako vidno, pohybuje veľmi fundovane a zasvätene, o čom svedčí aj skutočnosť, že publikácia obsahuje niektoré cenné informácie z prostredia siekt, kultov a rôznych náboženských hnutí, ktoré by nebolo možné získať, nebyť autorových osobných kontaktov s členmi týchto komunít. Ako tvrdí autor, dôvodom na napísanie tejto knihy bolo, aby študenti predmetu alternatívna religiozita mali základný študijný materiál. Kniha túto úlohu spĺňa a vďaka jej zrozumiteľnému štýlu je prístupná i pre širšiu verejnosť.