Nedávno obohatila náš knižný trh knižka Co máme vědět o sektách, ktorú napísala Rakúšanka Barbara Büchnerová, a ktorú v minulom roku pohotovo vydalo české nakladateľstvo Amulet (v nemeckom origináli vyšla pod názvom Das Sektenfragebuch; Verlag Carl Ueberreuter, Wien 1998).

Autorka v tejto publikácii neopisuje konkrétne sekty a ich učenie, ale zaujíma ju skôr typológia sekty, jej znaky a odlišnosti od cirkevného spoločenstva (prípadne, čo majú spoločné), typické vlastnosti vodcu sekty, špecifické znaky učenia sekty. Pred čitateľa kladie nástojčivé otázky dneška: prečo sú sekty nebezpečné, podľa čoho možno spoznať nebezpečnosť určitej skupiny, kedy treba byť ostražitý, ako sekty zaobchádzajú so svojimi členmi, kto sa nechá sektou polapiť a prečo vlastne ľudia sekty vyhľadávajú a vstupujú do nich, ďalej aké metódy sekty používajú pri získavaní nových prívržencov, ako vzniká a ako sa stupňuje závislosť od sekty a mnohé iné. Odpovede na tieto aktuálne otázky pritom odkrýva pre čitateľa veľmi prístupnou formou.

Ak by totiž v dnešnom období, keď ustavične pribúdajú ďalšie a ďalšie sekty či rôzne náboženské hnutia, chcel niekto všetky sekty hoci i stručne opísať, tak by zrejme nestačilo napísať príručku, ale musel by vypracovať podrobný slovník alebo encyklopédiu. Preto možno len uvítať, že autorka veľmi vhodným a výstižným spôsobom opísala súčasný stav pôsobenia siekt. Sústredila sa najmä na zmeny, ktoré sú oproti 60. a 70. rokom badateľné, napríklad v metódach práce a získavania nových členov, alebo v miere ich deštruktívnosti.

Ako príklad hneď na začiatku uvádza sektu Davida „Yahwe" Koresha, ktorej členovia počas obliehania jednotkami FBI spáchali dňa 20. apríla 1993 hromadnú samovraždu, pri ktorej zomrelo 59 mužov a žien a 18 detí. Autorka používa na ilustráciu zväčša príhody z nedávnej minulosti, o ktorých sme mohli čítať i v novinách.

Sama knižka je aj akýmsi minislovníkom cudzích slov, ktorých význam je pre záujemcu o problematiku siekt nevyhnutný (napr. sa v nej objasňuje význam slov „sekta", „deštruktívny", „fundamentalisti", „dogmatický", „iniciácia", „okultný", „psychomutácia", „indoktrinácia" atď.).

Cennou súčasťou knižky sú aj tri testy, pomocou ktorých sa dá zistiť, ako rozpoznať autoritársku sektu, či niekto patrí k ľuďom ohrozeným sektami, alebo či je život toho-ktorého človeka pred sektami v bezpečí.

Zaujímavý je i doslov českého odborníka na problematiku siekt PhDr. Zdeňka Vojtíška, ktorý opisuje súčasnú situáciu v Čechách, čo môže byť zaujímavé i pre nás, pretože kvôli dlhej spoločnej minulosti bol vývoj v tejto oblasti veľmi podobný aj na Slovensku. Doslov je doplnený o aktuálne a užitočné adresy inštitúcií a ľudí, ktorí sa zaoberajú bojom proti sektám a venujú sa pomoci ľuďom, ktorí sa chcú z nejakej sekty vymaniť, ďalej zoznamom kníh, ktoré sú vhodnou pomôckou pre tých, ktorí by sa štúdiu jednotlivých siekt chceli podrobnejšie venovať.

Napokon možno uviesť, že knižka (s tvrdou väzbou) má dostupnú cenu (odporúčaná cena je 136 Sk), ktorá vychádza v ústrety najmä mladým ľuďom a študentom, čo sú azda najväčšmi vystavení zhubnému vplyvu rôznych siekt.