Sú hnutia odvolávajúce sa na rosekruciánstvo vo Francúzsku početné?

Veľmi. Najdôležitejšie sú: AMORC, Rose-Croix d´Or (Zlaté rosekruciánstvo) a l´Association rosicrucienne (Rosekruciánske združenie). Ale existujú aj malé skupiny, viac-menej organizované, ako napríklad Fraternitas Rosae Crucis (Bratstvo ruže a kríža), Rose-Croix d´Orient (Orientálne rosekruciánstvo), Rose-Croix ésotérique (Ezoterické rosekruciánstvo), Ordre kabbalistique de la Rose-Croix (Kabalistický rád ruže a kríža), Ordre de la Rose-Croix catholique du Temple et du Graal (Katolícky rád ruže a kríža chrámu Grálu), Fraternitas rosicruciana Antiqua (Antické bratstvo rosekruciánov), Institut philosophique hermétique (Filozofický hermetický inštitút), Eglise de la Lumiére (Cirkev svetla) a napokon Eglise universelle Nouvelle alliance (Univerzálna cirkev Nového zákona).

 

Čo vysvetľuje túto rozličnosť?

Od samého začiatku bol mocný symbol ruže a kríža nabitý neobyčajnou, očarujúcou silou. Legenda inšpirovala množstvo združení utvorených okolo ezoterizmu a okrajovo aj okultizmu. Rozprávania ľudí, ktorí stretli záhadných rosekruciánov a podrobili sa skúškam predtým, ako prijali ich učenie a bola im zverená misia, sú početné. Každý sa cítil byť hlásateľom autentického ezoterizmu, hoci na druhej strane vládli medzi týmito ľuďmi časté vzájomné potýčky a násilné odsúdenia.

 

Zdá sa vám prítomnosť niektorých z týchto hnutí, medzi ktorými figuruje i AMORC a Zlaté rosekruciánstvo, v parlamentných správach o sektách odôvodnená?

Parlamentná komisia nedisponovala serióznymi podkladmi. Opierala sa o referáty, vychádzajúce zo všeobecných informácií. Autori týchto referátov nedostatočne poznali prostredie ezoterizmu a odmietali konzultácie s univerzitnými špecialistami. To sa prejavilo skutočným „honom na čarodejnice", ktorého následky boli dosť závažné, lebo vyústili až do zničenia jednotlivých skupín a osôb. Otázka siekt je vo Francúzsku veľmi zle pochopená, lebo je vášnivá, popudlivá a politická. Typickým príkladom chybnej cesty je aj zaradenie Zlatého rosekruciánstva do parlamentnej správy o sektách.

 

Prejavujú sa u niektorých skupín sektárske trendy?

Keď nás niektoré rodiny upozorňujú na isté udalosti, musíme najskôr zistiť, či sa ich sťažnosti nevzťahujú na nejaké rodinné problémy či patologický prípad, alebo na osobnosť vodcu, bez toho, aby to ovplyvnilo ďalšie skúmanie učenia skupiny ako také. Zakaždým je treba rozlišovať a jednoducho neodsudzovať na základe udania. Netreba však zabudnúť, že AMORC ovplyvňuje vlády niektorých štátov v Afrike. Teda vyhľadávanie moci môže niekedy nepriamo poukazovať na určitý sektársky aspekt. A skutočne, vo vnútri AMORC-u sú sektárske trendy, aspoň v jeho fungovaní. Z daného prípadu je zrejmé, že aj vznešené ideály môžu naraziť na túžbu po moci, čo môžeme badať aj v slobodomurárstve. Myslím si, že zásluhou parlamentných referátov sa ľuďom pripomenula potreba istej obozretnosti. Čo sa týka osoby vodcu, vzťahu k peniazom, osobného rozvoja a elitárstva spojeného s ezoterickými spoločnosťami, existujú nebezpečenstvá, ktoré treba zdôrazňovať. Samozrejme v súlade s platnosťou duchovného hľadania.

 

Aký postoj zaujala voči rosekruciánom Katolícka cirkev?

Situácii v Afrike, kde je politická moc a mentalita ľudí ovplyvnená veľkou popularitou rosekruciánskeho hnutia, bol venovaný jeden pastiersky list. Čo sa týka Francúzska, neexistuje žiadne riziko politického ani teologického nebezpečenstva. Hľadanie prameňa živej vody v mútnych vodách je skôr témou, dotýkajúcou sa návratu ku skutočnému prameňu kresťanskej tradície.

 

Myslíte si, že príslušnosť k týmto hnutiam je zlučiteľná s kresťanskou vierou?

Táto myšlienka sa udržiava napríklad spismi patriacimi AMORC-u, v ktorých sa hovorí, že každý rosekrucián je veriaci a že sa klania Bohu svojho srdca. Vracia sa tak ku všeobecnému tvrdeniu moderných gnóz, proklamujúc: „Pomôžeme vám lepšie praktizovať vaše vlastné kresťanstvo!" Avšak pre AMORC je Ježiš iba veľkým zasvätencom, nie je Synom Božím, Zmŕtvychvstalým, ani zo židovského rodu. Takisto tu neexistuje nijaká Božská osoba, ale jednoducho akási kozmická vesmírna sila. Posledné veci človeka sa vysvetľujú prevtelením a poňatím karmy. Čo sa týka spasenia, nie je ovocím viery, ale gnózy, t. j. viacnásobného poznania nazbieraného v priebehu dlhých čias. V skutočnosti to je značné pohanstvo, ktoré v určitom zmysle slova treba rešpektovať. Je to však niečo úplne iné ako kresťanstvo.