Pri rozlúčke sa spravidla ešte povedia a zopakujú najdôležitejšie veci. Aj apoštol Pavol pri rozlúčke s Efezanmi po troch rokoch pôsobenia medzi nimi zhrňuje hlavné myšlienky vo vedomí, že už nikdy s nimi nebude.

Garantom budúcnosti Efezanov je Boh a Slovo Božej milosti. V našej kultúre poznamenanej krízou slova sa nám zdá, že Slovo Božej milosti je podobne odmocnené ako množstvo iných vyprázdnených slov, ktoré na nás každodenne útočia. Jedným z ich negatívnych účinkov je neschopnosť počúvať a tak rozlišovať medzi podstatnými a bezcennými slovami. V informačnom tlaku patrí k dôležitej životnej múdrosti schopnosť rozlišovania medzi významnými a bezvýznamnými informáciami. Tragédiou je, ak medzi množstvom doliehajúcich slov, obrazov a pocitov nezaregistrujeme pravé, skutočne hodnotné Božie Slovo. Slovo o Božej milosti je Božie posolstvo k nám v Kristovi Ježišovi, ktoré oslovuje našu existenciu. Zjavujúci sa Boh je vždy hovoriacim Bohom.

Napriek inflácii slov živé Slovo o Božej milosti v Kristovi má aj dnes zvláštnu schopnosť a moc meniť človeka. A je to budovanie - zmena k lepšiemu. Veď práve vplyvom Slova Božej milosti vzniká nový človek - človek, ktorého identita je poznamenaná Kristovou identitou - človek pre iného. Takto sa stáva istou formou útoku na ľudský egoizmus, preto nebýva prijímaná so všeobecným porozumením. A práve altruizmus, láska k blížnemu, je aj jedným z hlavných testov kresťanskej opravdivosti. Preto sa nestačí oháňať Bibliou - Biblia v ruke a kríž na krku nepostačuje ako znamenie autentického kresťanstva. Veď so starozákonnou Bibliou v ruke aj farizeji a zákonníci ukrižovali Krista. Biblia môže pretvoriť, ale aj znetvoriť, ako nám to ukazujú dejiny kresťanstva. Ani ona, ale ani iné kresťanské symboly magicky nemajú automatický pozitívny účinok.

Boh a Slovo jeho milosti sú nielen budujúcimi sprievodcami života kresťanov, ale aj zárukou pevného eschatologického dedičstva. Ľudia žijúci pod vplyvom Božieho Slova vo všetkých životných zápasoch môžu oslobodzujúco vnímať, že Boh má i bude mať posledné slovo nad dejinami jednotlivcov i národov. Aj keď sa nám zdá, že mlčí, nekoná alebo je skrytý. Budúcnosť však, napriek všetkým svojim turbulenciám, je už definovaná.