Na úvod prítomných hostí privítal primátor mesta A. Stania. Zdôraznil nevyhnutnosť odporu k prejavom násilia spojených s činnosťou siekt. Poukázal na prevenčnú hodnotu sympózia a vyjadril svoju podporu tejto cennej iniciatíve. Pripomenul tiež tragický čin rituálnej vraždy spred troch rokov, keď sa v Rude Śląskej dvaja mladí ľudia stali obeťou skupiny satanistov.

Na túto tragickú udalosť vo svojom krátkom príhovore nadviazal aj arcibiskup Damian Zimoń. Poznamenal, že odvtedy sa v Rude Śląskej aktívne vedie zápas s rôznymi patologickými javmi a na tomto poli sa podarilo urobiť veľa dobrého. Zmáhajúcu sa činnosť siekt a teroristov označil za prejav ideového chaosu a globalizácie. Arcibiskup zdôraznil, že hoci psychológia a sociológia, ako aj pedagógovia a vychovávatelia zohrávajú veľkú úlohu v boji so sektami a ich terorizmom, nemôžeme si nepovšimnúť hodnotu teológie a evanjelia, pričom citoval piatu kapitolu Evanjelia sv. Marka, kde Kristus vedie dialóg so zlým duchom a vyháňa ho z tela posadnutého. Arcibiskup ozrejmil i problém duchovnej slobody, ktorý je v dnešných časoch mimoriadne náročný, lebo jeho zvládnutie si vyžaduje duchovnú zrelosť.

Na zvláštnosť časov, v ktorých žijeme, poukázal prvý prednášateľ, hosť zo Slovenska, Mgr. Boris Rakovský, šéfredaktor časopisu Rozmer. Jeho prednáška sa týkala apokalyptických siekt, ktoré sa aktivujú najmä v prelomových momentoch histórie (napríklad koniec tisícročia), usmerňujúcich spoločnosť na znamenia čias. Sekty nachádzajú vhodnú pôdu u tých ľudí, ktorí sa zapodievajú myšlienkou, že s príchodom tisícročia nastúpi prudká premena sveta, alebo nastane jeho zničenie. Nepokoj vyvolaný zmenou situácie ich často nakloní k odovzdaniu sa vodcovi. Duchovný marazmus a roztrieštenosť ich zase vedie ku strate schopnosti orientácie. Relativizácia pravdy a strata autorít spôsobujú odovzdanosť „prorokom", ktorí poskytujú ľuďom zdanlivú podporu a klamlivé nádeje.

Činnosť apokalyptických siekt vedie často k mnohým tragédiám. Ako príklad prednášateľ uviedol sektu Svätyňa ľudu, založenú Jamesom Warrenom Jonesom. Jones zavrhol kresťanského Boha, považujúc ho za necitlivého a ľahostajného, a postavil sa na čelo vlastného náboženského hnutia. V Guyane, kde v 70. rokoch založil svoje komunity, hlásal príchod atómovej katastrofy. Členom svojej sekty sľuboval spásu a oslobodenie, ktoré sa malo uskutočniť prostredníctvom hromadnej samovraždy. Tým, ktorí chceli odísť, rezolútne zabránili v odchode. Dokonca členovia Svätyne ľudu na Jamesov pokyn zavraždili na letisku amerického senátora, ktorý robil prieskum v dotyčnej komunite.

Keď nadišiel údajný deň spásy, verní dostali vypiť jed - nápoj obsahujúci prudko jedovatý kyanid draselný. Tým, ktorí ho odmietli prijať, vylámali čeľuste a malým deťom, ktoré ešte nevedeli piť, vstriekavali plyn. V guyanskej púšti vtedy zahynulo 913 osôb, z toho 260 detí.

Iný príklad hromadnej samovraždy „na spasenie" sa stal v rokoch 1994-95, keď vo Švajčiarsku, v Kanade a vo Francúzsku zahynulo 69 členov Rádu Chrámu slnka. Tí verili, že v súhvezdí Sírius na nich čaká raj a ich telá sa zmaterializujú vo vesmíre.

B. Rakovský tiež poznamenal, že apokalyptické sekty predstavujú ohrozenie siahajúce ďaleko za rámec ich organizácií. Patria totiž do skupín pôsobiacich ad extra, teda do takých, ktoré spôsobujú škody nielen svojim členom, ale sú nebezpečné pre celú spoločnosť. Tvoria spoločný front s najrozličnejšími alternatívnymi (navrhujú zmenu organizácie spoločnosti), ufologickými, neopohanskými, New Age, orientalistickými, psychoanalytickými či satanistickými zoskupeniami.

Príkladom môže byť plynový atentát v tokijskom metre. V Japonsku roku 1995 skupina Óm Šinrikjó (Najvyššia pravda) predpovedala koniec sveta, založila štát v štáte, v ktorom bolo náboženstvo silne zviazané s armádou. Pôsobila tu dokonca tieňová vláda a tajné služby. Jej vodcovia plánovali zaútočiť na japonské mestá plynovými balónmi a v chaose prevziať vládu. Po útoku na metro, v ktorom zahynulo 12 osôb a vyše 5-tisíc bolo zranených, boli niektorí poprední členovia Óm Šinrikjó odsúdení a sekta bola zakázaná.

Treba priznať, že riadiť organizáciu s takýmto charakterom, zhromaždiť ju a udržať vo svojich rukách si vyžaduje silnú a nadpriemernú osobnosť. O tom hovoril vyšší komisár Mgr. Jaroslaw Kučinský z vojvodského policajného veliteľstva v Gdansku. Pokúsil sa zhrnúť niektoré dôležité definície a mechanizmy autoritárstva v činnosti deštruktívnej sekty.

Skupiny činné ad extra často praktizujú politický terorizmus. Jeho definíciu priblížil v referáte venovanom tejto téme kňaz Grzegorz Daroszewski, zástupca riaditeľa Centra informácií o sektách a nových náboženských hnutiach v Gdansku. Zdôraznil, že politický terorizmus je „systematické používanie násilia a hrozieb s politickým cieľom. Je to metóda vojny zameraná na vyvolanie rozruchu, zastrašovanie, vynútenie dodržiavania vymedzených zásad skupiny. So zreteľom na výber obetí, inštrumentálne zaobchádzanie s ľudským životom a použité metódy treba terorizmus uznať za nemorálny, ukrutný a nedovolený." Terorizmus najčastejšie praktizujú skupiny, ktoré nemajú spoločenskú podporu a sú zamerané proti štátnemu zriadeniu.

V súčasnosti sa rozšírilo mnoho nových organizácií ohrozujúcich súčasný štát. K takým patrí i Radikálny front Slobody zvierat, najmä jeho mutácia Polícia Slobody zvierat, ktorá pôsobila v rokoch 1993-94 vo Veľkej Británii. Skupina kládla bomby, posielala zásielky nazývané pasce na myši (poranili obete nožom nainfikovaným zárodkami nebezpečných chorôb) vedcom (tzv. vrahom zvierat) a učiteľom, ktorí sa podľa mienky organizácie nerozprávali so žiakmi o ekológii.

Už spomenuté spoločenstvo Najvyššia pravda činná v Japonsku a spolupracujúca so svojimi stúpencami v Rusku, ktorých prostredníctvom mala prístup k vojenským organizáciám, rozhlasovala, že USA zaútočia na Japonsko a tak nastane koniec sveta. V roku 1992 sa sekta pokúšala kúpiť atómové hlavice a roku 1995 bola obvinená zo 17 vrážd. Sekta oficiálne ukončila teroristickú činnosť roku 2000.

Doteraz účinne pôsobí i Džihád - antizápadniarska a antiizraelská skupina túžiaca vytvoriť v Libanone islamskú republiku, známa útokmi na USA (výbuchy áut roku 1993) a na izraelskú ambasádu v Libanone, slúžiacu obyvateľom západných štátov. Taktiež aktívne sú Islamské ozbrojené skupiny. Na iných zásadách funguje Munova sekta. Neútočí zbraňami. Podarilo sa jej získať náklonnosť prezidentov Jemenu, Grécka, Kostariky, Ekvádoru.

Ani Poľsko nie je oslobodené od činnosti teroristických siekt, zdôraznil vo svojom referáte Mgr. Krzysztof Wiktor, náčelník Oddelenia deštruktívnych psychomanipulatívnych skupín odboru verejného poriadku MV PR. Dôvodom na to je činnosť siekt Najvyššia Pravda, Scientologická cirkev či Svetová cirkev Stvoriteľa. Avšak ako modelový príklad ohrozenia prednášateľ uviedol pôsobenie mníšskeho Bratstva Himawanti, ktoré je v príkrom rozpore s právom. Jej vodca Ryszard Matuszewski bol niekoľkonásobne väznený a psychiatricky vyšetrovaný. Počas niekoľkých rokov rozposielal urážlivé výhražné listy štátnym a mimovládnym inštitúciám zaoberajúcim sa sektami. Jeden z takýchto listov adresovaný MV PR sa zachoval ako podnet na oznámenie pre prokuratúru o podozrení zo spáchania trestného činu (podrobnejšie v článku Vyhrážky Bratstva Himawanti, s. 25 až 27 - pozn. red.).

Náboženský terorizmus prináša konkrétne ohrozenie pre súčasný svet. Prednášateľ Henri-Pierre Debord, hosť z Francúzska reprezentujúci Medziministerskú misiu boja proti sektám, hovoril o tom, ako sa v jeho krajine právne predchádza terorizmu siekt. „Už dvadsať rokov sa Francúzsko angažuje v súvislosti s pozorovaním javov spätých so sektami a v poslednom čase i v boji proti takým prejavom organizácií, ktoré sú právne postihnuteľné. Najnovšia etapa angažovania štátu sa začala schválením parlamentného zákona (zákon z 12. júna 2001) smerujúceho k zosilneniu preventívnych a represívnych zložiek vo vzťahu k hnutiam majúcim charakter siekt, ktoré porušujú základné ľudské práva a slobodu obyvateľstva. (...) Ukazuje sa, že rozlíšenie medzi náboženskými spoločenstvami na jednej strane, a sektami chápanými ako spoločenstvá s neobvyklým a podivným charakterom na druhej strane, je z právneho uhla pohľadu takmer nemožné. Nemožno spochybňovať existenciu niektorých organizácií ako takých, no štát bude nútený obrátiť pozornosť na ich ciele a skutočné zámery. (...) Berúc do úvahy ohrozenie terorizmom je dôležité ustavičné zdokonaľovanie mechanizmov hodnotenia rizika, ktoré so sebou prináša činnosť siekt na rôznych úrovniach" - povedal Debord.

Debord taktiež spomenul, že popri sektách činných ad extra existujú aj organizácie prinášajúce škody predovšetkým ich vlastným členom - tzv. sekty činné ad intra. Medzi také skupiny môžu patriť i rôzni uzdravovatelia, okultisti, orientálne skupiny a synkretici.

Jedna zo skupín obzvlášť nebezpečných pre jej členov, ktorá je taktiež činná na hospodárskom poli a má snahu dosiahnuť vládu nad svetom, je už spomenutá Scientologická cirkev. O nej hovoril o. Tomasz Franc OP, riaditeľ dominikánskeho Centra informácií o nových hnutiach a sektách v Krakove. Scientológovia začali svoju činnosť v 50. rokoch v USA ako terapeutické hnutie so svetským charakterom. Svoj prvý chrám vybudovali až roku 1981 v Los Angeles. Na čele hnutia bol Ronald Hubbard z Montany, ktorý dospel k záveru, že najlacnejšou formou rýchleho zbohatnutia je založenie vlastnej sekty.

Názov scientológia pochádza z latinčiny a označuje aplikovanú náboženskú filozofiu, ktorá, podľa jej členov, je cestou k absolútnej slobode. Napriek tomu, že nemá oficiálne zasahovať oblasť viery, zoskupuje svojich členov do zložiek nazývaných cirkev. Používa metódy údajne zlepšujúce psychofyzickú kondíciu pacientov, avšak tie boli od počiatku ostro kritizované americkými psychológmi a psychiatrami. Hoci v Poľsku nepôsobí oficiálne, keďže nezískala súhlas na registráciu, s jej metódami sa možno stretnúť na kurzoch zdokonaľujúcich osobnosť, kurzoch ďalšieho vzdelávania a pri rôznych druhoch terapie majúcich za úlohu liečiť zranenia z detstva či mladosti. Medzi takéto metódy patrí i tzv. auditing, čiže individuálny kontakt pacienta s poslucháčom (audítorom), ktorý, zachovávajúc odstup, počúva dôvernosti o bolestných zážitkoch chorého. Pri tejto metóde sa používa akýsi detektor lži (E-meter).

Ďalšou metódou je kurz komunikácie, počas ktorého možno zažiť zdanlivo nevinné halucinácie, nepociťovanie bolesti alebo potlačenie schopnosti kritického myslenia. Zavádzanie novej terminológie - prideľovanie nových významov známym slovám - vedie k prebudovaniu systému hodnôt. Podobná metóda vysvetľovania slov sa používa u detí, čo ich môže priviesť aj do spoločenskej izolácie.

Pozornosť si zasluhujú aj metódy náboru, aké táto sekta používa. Sú to bezplatné testy osobnosti, ktorých výsledky vždy poukazujú na výrazné nedostatky alebo problémy spojené s ponukou nákladnej pomoci. Náborová činnosť scientológie sa vykonáva i prostredníctvom mládežníckych organizácií, reklamných firiem či charitatívnych akcií.

Mgr. Jaroslaw Pieniek, vedúci zahraničného oddelenia redakcie Sekty i fakty, venoval svoj referát populárnej stredovekej sekte assasínov známej z temných stránok histórie terorizmu. Politické vraždy, ktorých sa assasíni dopustili na najvýznamnejších osobnostiach vtedajšieho sveta, ich neslávne „preslávili" a pričinili sa ku vzniku mnohých ustavične opakovaných legiend. Čo je zaujímavé, táto skupina existuje ešte aj dnes, avšak terajší assasíni sa venujú charitatívnej činnosti.

Takmer všetci prednášatelia sa dotkli problému vstupu ľudí do siekt a pozastavili sa nad príčinami tohto javu. Už v úvode sympózia arcibiskup zdôraznil, že naša duchovná sloboda si vyžaduje byť rozvážnymi, opatrnými a duchovne zrelými, pretože spoločne s ňou prichádza aj mnoho nebezpečenstiev a nástrah.

Ale prečo nás sekty vlastne priťahujú? G. Daroszewski v tejto súvislosti poukázal na rolu viery v splnenie určitej utópie, na módu iracionalizmu, oživenie náboženstva, ako aj na hľadanie odpovedí na existenciálne otázky. Následne
B. Rakovský poznamenal, že príčinu tohto javu môžeme hľadať vo fanatizme, biede a depresiách. V súčasnosti je tu však ešte iná, vážnejšia príčina - a tou je túžba utiecť od reality, ktorú sami tvoríme. Ťažko ohodnotiť, akú vinu na tom nesieme my, najmä ak si uvedomíme, že by sa mnohým tragédiám dalo predísť.

Všetci prednášatelia na margo toho súhlasne konštatovali, že na to je potrebná nielen naša citlivejšia vnímavosť voči problémom iných, ale aj spolupráca štátnych orgánov, odborných poradenských stredísk ponúkajúcich pomoc obetiam siekt, cirkví, ako aj celej spoločnosti. Takisto nemožno zabúdať na výmenu poznatkov a skúseností medzi jednotlivými štátmi v oblasti boja s terorizmom siekt. Hoci je takáto spolupráca už nadviazaná, potrebuje sa ustavične prehlbovať.