Listy s ortieľmi smrti

Hrozba vyhodiť Jasnú Horu do vzduchu nebola jediným šialeným nápadom guru Mohana a jeho ľudí. Roku 1997 Ryszard M. rozposlal osobám, ktoré sa zaoberali problematikou siekt, listy s ortieľmi smrti. Boli podpísané Medzinárodným rádom rytierov Svätej vojny. Citujeme dlhší úryvok z jedného listu, ktorý odhaľuje nenávistné názory a spôsob myslenia jeho autora (alebo autorov):

 

„V mene pokoja!

Vyzývame všetkých, ktorým sú život a zdravie milé, aby prestali s akýmikoľvek inkvizičnými krížovými výpravami v podobe ohovárania, ubližovania a obviňovania ktorejkoľvek cirkvi, vierovyznania či náboženského hnutia uvedených v zozname a pripojených k tejto výstrahe, ktorú vydala organizácia pod ochranou nášho bratského zväzu uzavretého pre pokoj a ochranu opravdivo veriacich v Boha. (...)

Náš boj za pravdu, lásku a pokoj na zemi nikdy neskončí! Kým bude jestvovať posledný diabol zločinnej inkvizície očierňujúci akékoľvek náboženstvo a vieru v jediného Boha, naša vojna je opodstatnená. Každý, kto uráža náboženstvá a cirkvi, ktoré sú pod našou ochranou, alebo obviňuje nami chránené náboženstvá, že sú škodlivé, si zaslúži smrť. Jediným trestom pre takého hriešnika je smrť vykonaná v zhode s rituálnym zabitím hriešnych démonov zločinnej inkvizície známeho pôvodu. (...)

Dovoľujeme si informovať, že už rok pôsobíme na území Poľskej republiky intenzívnejšie než predtým. Konštatujeme, že strediská katolíckej inkvizície, no aj niektoré protestantské, uskutočňujú zločinné križiacke výpravy voči našim cirkvám a náboženským zväzom aj ich duchovným. V súvislosti s tým sa zintenzívni naša bezvýhradná exekučná činnosť smerom k vinníkom, ktorí spáchali previnenia voči jedinému Bohu.

Prisaháme, že zničíme všetkých prenasledovateľov nami ochraňovaných náboženstiev živého Boha a zničíme aj osoby, stavby, majetok a rodiny
prenasledovateľov. Každý, kto ponižuje nami ochraňované náboženstvá či administratívne šíri nechuť alebo im znemožňuje slobodnú činnosť a vykonávanie kultu, si bezpodmienečne zasluhuje smrť, lebo svoju ruku pozdvihuje voči dielu jediného Boha."

 

„Stredoveká inkvizícia"

Podobné listy dostali aj čenstochovskí sudcovia a vtedajší hlavný veliteľ polície. Ryszard M. sa za svoju kriminálnu, ba priam teroristickú činnosť roku 1999 dostal do krakovskej vyšetrovacej väzby, ale lekárska komisia ho uznala za nezodpovedného za svoje činy. (Ako čítame v Slovníku poľského jazyka, teror je používanie presily, násilia, krutosti s cieľom zastrašiť, zničiť protivníka. Malá encyklopédia PWN z roku 1996 pod heslom Terorizmus dnešný uvádza, že je to konanie extrémistických zoskupení, ktoré sa pomocou vrážd, vyhrážania smrťou, politických likvidácií, únosov rukojemníkov, unášania lietadiel a inými podobnými spôsobmi odsúdenými medzinárodnou verejnosťou usilujú obrátiť pozornosť verejnej mienky na svoje heslá alebo vynútiť od vlád štátov určité ústupky či služby na svoj prospech - pozn. autora.)

Ryszard Nowak, bývalý poslanec a líder Celoštátneho výboru na ochranu pred sektami, v liste vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Lechovi Kaczyńskému upozorňuje na osočujúce plagáty, ktoré bratstvo koncom júla roku 2000 rozvešalo v uliciach Čenstochovej a Katovíc. Boli na nich mená prokurátorov a sudcov, ktorí sa zaoberali prípadom vodcov sekty. Tieto osoby nazvali vrahmi. Nowak sa obával, že ak prokurátori budú brať incident na ľahkú váhu, nabudúce sa na plagátoch môžu objaviť adresy týchto sudcov - a čo potom...? Radšej sa ani nepýtajme. Ak môžeme veriť informácii z časopisu Žycie (č. 178 z 1. 8. 2000), jeden z čenstochovských sudcov bol vtedy zastrašovaný a sekta ho vyzvala, aby verejne oznámil, že sa viac nebude zaoberať záležitosťami siekt.

Začiatkom januára t. r. sa na čenstochovskom oblastnom súde konalo ďalšie súdne konanie s vodcom sekty. Jej členovia sa pripravovali na obranu svojho vodcu, rozposielajúc internetom listy plné fanatizmu. Predstavovali sa v nich ako mučeníci prenasledovaní za vieru. Jeden z listov mal takéto znenie:

 

„Vážení!

Ak neveríte, že v katolíckom Poľsku naďalej pôsobí STREDOVEKÁ INKVIZÍCIA, pozývame vás do Čenstochovej dňa 8. 1. 2002 o 10.30 h na Oblastný súd na ul. Dambrowského č. 23, kde prebieha škandalózna, ohováračská a banditská záležitosť, počítajúca s totálnym zničením Duchovného vodcu veriacej menšiny - mníšskeho Bratstva Himawanti - Svätého Otca šivaitov - Lalita Mohana G. K. - Ryszarda Matuszewského. Diabolské pojednávanie, ktoré začali rovnako diabolskí vodcovia Katolíckej cirkvi - opát „Jasnej" Hory Izidor Matuszewski a sám Jozef Glemp - hlava poľských katolíkov, už prinieslo ovocie v podobe uväznenia Ryszarda Matuszewského na dva a pol roka.

V tomto čase Ryszard Matuszewski, ktorého viera je odlišná od viery Glempopodobných, bol čenstochovskými prokurátormi, ďalšími inkvizítormi a aktivistami toxickej a nebezpečnej katolíckej sekty mučený, bitý a trýznený všetkými možnými spôsobmi! V psychiatrickej nemocnici, do ktorej bol kvôli svojmu hinduistickému vyznaniu zavretý, ho katolícki fanatici jedinej správnej pravdy napchávali psychotropnými prostriedkami ničiacimi mozog a telo. Na slobodu ho prepustili 15. júna 2001 po intervencii samého prezidenta.

To však nie je koniec tohto fingovaného a katolíckymi banditami zaplateného procesu! Inkvizítori, ktorým veľa dlhuje celý čenstochovský „orgán" spravodlivosti, naďalej prenasledujú inoverca a tentoraz ho chcú doživotne umiestniť na psychiatriu!!! Odlišne nepostupovala ani stredoveká katolícka inkvizícia - fingované procesy a vraždy inovercov, ktorí nesúhlasili s „jedinou správnou Cirkvou"! Ako však vidieť, metódy sa trochu zmenili - namiesto upaľovania sa vstrekuje jed!!!

Buďte s nami, lebo nedáme posadiť nášho nevinného a múdreho Priateľa a Učiteľa znovu na psychiatriu, kde katolíci ničia náboženskú konkurenciu, a urobíme všetko, čo bude nutné, aby sme ich zastavili!!!

Srdečne vás pozývame v mene mníšskeho Bratstva Himawanti."

 

Odročené rokovanie

Z Trybuny Śląskiej (č. 8 z 10. 1. 2002) sa dozvedáme, že oblastný súd v Čenstochovej v prítomnosti znalcov psychiatrie mal vydať posudok, či Ryszard M. môže ohrozovať svoje okolie a či sa môže zdržovať mimo nemocnice. Súd sa však namiesto vydania jednoznačného lekárskeho posudku v tejto veci pustil do ťahanice s jedenástimi vyznávačmi bratstva, ktorí chceli byť prítomní pri vydávaní tohto posudku. Nakoniec musela intervenovať polícia a rokovanie bolo odročené.

Vyznávači sekty sa nechceli len tak ľahko vzdať, ešte niekoľko desiatok minút okupovali rokovaciu sálu a potom nalepili v budove súdu a na blízkych reklamných paneloch desiatky vopred pripravených letákov. Dožadovali sa v nich potrestania predstaviteľov súdu a prokuratúry, ktorí vystúpili proti ich guru. Sekta pre nich navrhovala 25-ročné väzenie alebo doživotný pobyt na psychiatrickej klinike, kde by boli liečení zo šialenstva katolíckej paranoje.

Doterajšia činnosť Bratstva Himawanti sa zatiaľ obmedzovala len na nenávistné vyhrážky. Máme ich bagatelizovať? Rozhodne nie! Americké skúsenosti z 11. septembra 2001 by nám mali byť jasnou výstrahou. Ľudia Usáma bin Ládina, vraždiaci počas pamätného útoku tisíce nevinných ľudí, sa tiež nechali viesť fanatickou nenávisťou. Možno je to prehnané, ale vidím tu istú analógiu medzi názormi ľudí bin Ládina a mníšskeho Bratstva Himawanti.

Avšak aby raz aj u nás nedošlo k podobnej tragédii, bezpečnostné orgány sa musia viac zaujímať o deštruktívne počínanie siekt typu mníšskeho Bratstva Himawanti. Ide o to, aby sa polícia a súdy zaoberali prípadmi evidentného porušovania zákona - tým skôr, ak sú na to jasne zdokumentované predpoklady.

Prekvapujúce je, že sekta môže beztrestne ovládnuť a urážlivými textami oplagátovať budovu nezávislého súdu, čím spôsobí odročenie rokovania. Poľsko je predsa právny štát a za urážku verejného činiteľa poľský kódex stanovuje peňažnú pokutu alebo pozbavenie slobody až na jeden rok. Nezľahčujme teda situáciu. Alebo - čo by bolo ešte horšie - nesmieme sa dať zastrašiť malou skupinkou náboženských fanatikov, lebo to ich môže povzbudiť k ďalším nepredvídaným činom.

Faktom ostáva, že naozaj sa nemožno postaviť proti náboženskému terorizmu Bratstva Himawanti alebo iným podobne mysliacim a pôsobiacim sektám, ak by sme celkom vynechali náboženskú stránku tohto zložitého javu. Okamžité administratívno-policajné obmedzenia však nepostačia. Len ustavičné odovzdávanie skutočných náboženských hodnôt slovom a skutkom spojené s úctou k názorom druhého človeka má šancu účinne sa postaviť proti fanatizmu vyznávačov siekt.

Pravda je, že náboženský terorizmus vždy bol, je a bude, my však máme právo a povinnosť postaviť sa proti nemu. Nie sme celkom bez šance. Každý z nás sa môže aktívne pričiniť, aby vo svojom okolí propagoval preventívne informácie týkajúce sa deštruktívnej činnosti siekt. Kde možno takéto informácie získať? Napríklad účasťou na tematických stretnutiach a sympóziách o sektách, čítaním odbornej tlače (napríklad náš štvrťročník) či kníh s témami, ktoré nás zaujímajú. Veľa možno nájsť aj na internete, zvlášť na stránkach odborných centier informácií o sektách. Nezabúdajme však byť vo svojom konaní objektívni a nikdy sa nenechajme viesť nenávisťou. Lebo vtedy sa sami vo svojom zaslepení zdegradujeme na úroveň tých, pred ktorými chceme varovať.

 

Terorizmus v aule Sliezskej vysokej školy technickej

Nakoniec ešte pár slov o stretnutí, ktorého „hrdinami" sa stali ľudia z Bratstva Himawanti. Dňa 21. februára tohto roku som mal v aule Sliezskej vysokej školy technickej v Gliwiciach prednášku na tému Terorizmus v sektách, na ktorú prišlo asi dvesto ľudí. Pripomenul som v nej slovníkové definície terorizmu a načrtol som problematiku od historických odkazov (atentáty) až po dnešné prípady (satanizmus, známe prípady nešťastných udalostí spôsobených sektami vo svete, situácia v Poľsku). Keď som hovoril o Poľsku, spomenul som okrem iného aj teroristické počínanie Bratstva Himawanti (vyhrážanie sa smrťou s cieľom zastrašiť).

Žiaľ, prednášku narušilo niekoľko fanatických vyznávačov tohto bratstva prítomných v sále. Už pred začiatkom stretnutia rozdávali zhromaždeným letáky. Usilovali sa mať hlavné slovo v čase určenom na diskusiu, cieľavedome nepripúšťali k slovu ostatných prítomných. Zdá sa, že demagogicky chceli využiť príležitosť ukázať sa na fóre. Vyťahovali pritom nevyberané námietky voči čenstochovským sudcom a verejne bránili svojho uväzneného vodcu, označujúc celý proces za katolícke sprisahanie. Ich vystúpenie sa však stretlo s nevôľou a rozhodnými protestmi najmä zo strany poslucháčov zhromaždených v aule vysokej školy. Provokácia nenašla odozvu - zvíťazil rozum.