Vzdelávacie kurzy o manažmente, komunikácii či marketingu sú samozrejmosťou takmer v každej väčšej firme. Zamestnávatelia priamo vyžadujú, alebo nepriamo podporujú účasť svojich zamestnancov na jazykových alebo odborných kurzoch. Kvalita a produkty ich mnohokrát príliš nezaujímajú, dôležitá je politika sústavného vzdelávania.

V tejto súvislosti zaujímavo pôsobila správa o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) v rokoch 2000 a 2001, ktoré v NR SR vlani i tento rok v máji predniesol riaditeľ SIS Vladimír Mitro. Informoval aj o činnosti náboženských siekt. Osobitnú pozornosť venoval Scientologickej cirkvi (SC), ktorá preniká do významných firiem, organizujúcich vzdelávacie kurzy a zaoberajúcich sa informačnými technológiami. Podľa správy SIS má táto cirkev spojenie aj s bližšie nešpecifikovanými predstaviteľmi štátnych orgánov.

Odborníci na nové náboženské hnutia považujú scientológiu za jednu z najnebezpečnejších novodobých otrokárov. Je to aplikovaná náboženská filozofia, ktorú vyvinul americký autor vedecko-fantastickej literatúry L. Ron Hubbard v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Roku 1955 založil SC, ktorá dianetiku (technológiu duševnej liečby, vylepšovanie jednotlivca a spoločnosti) praktizuje komerčným spôsobom. Jedným z najväčších argumentov kritiky scientológie je, že sa pod pláštikom cirkvi usiluje získať peniaze, moc a vplyv. Toto tvrdenie často potvrdzovali jednotlivé súdne prípady a škandály, ktoré scientológiu sprevádzajú od jej zrodu. Odborníci z Centra pre štúdium siekt zaraďujú scientológiu medzi tzv. deštruktívne psychokulty.

 

Cez dušu na peňaženku

Dianetika znamená doslova „cez dušu"; zameriava sa na účinok ducha na telo a zaviedla pojem prenatálneho štádia do psychológie. Vyrieši vraj problémy ľudskej mysle jedinca i spoločnosti a má liečiť závislosti a telesné choroby. Dianetika je „technológiou scientológie, ukazuje cestu k vyšším úrovniam schopností, je mostom ku clearovi, je to technológia na dosiahnutie lepšieho sveta". Je tu však podozrenie, že spôsobuje odcudzenie od rodiny, a že jej autoritatívne zásady sú nebezpečné pre telesné i duševné zdravie jednotlivca.

Podľa Hubbarda človek využíva iba zlomok svojho psychického potenciálu, ale v podstate je každý človek thetan, ktorý má možnosť disponovať vlastnosťami podobnými božským. Keby všetci ľudia dokázali využiť tento potenciál, vznikla by civilizácia, v ktorej by sa nevyskytovali vojny, šialenstvo, ba ani kriminalita.

Človek sa podľa Hubbarda skladá z troch častí: tela, mysle a duše. Rodí sa s aberáciami (iracionálnym správaním), ktoré vznikajú v prenatálnom období. Aberácie sú viazané na engramy - záznamy v reaktívnej mysli. Engramy sa spúšťajú pri vnemoch v krízovej situácii. Engram vytvára démona - duševný mechanizmus, ktorý koná ako samostatná bytosť. Dianetika ničí engramy a vytvára nového človeka, takzvaného cleara. Clear nemyslí slovami a obrazmi, nemá engramy, dokáže ovládať ľudí, zauditovať ich. Niekoľko clearov ovládne veľkú spoločnosť ľudí. Clear audituje svoju rodinu, deti, kolegov.

 

Bolestivá očista

Negatívne stopy (engramy) sa dajú odstrániť len tak, že sa premietnu do analytickej mysle - teda si ich človek uvedomí. Nato slúži špeciálny postup - auditing a na clearovanie sa používajú ľudia nazývaní audítori. Auditing postupuje tak, že vracia človeka v čase do bodu zápisu key-in engramu, znovu a znovu ho prechádza, až zanikne. Je pritom svedkom prudkých emócií, preto nesmie byť súcitný, jeho tvrdosť robí precleara (ten, kto nie je očistený) „šťastným". Nesmie prestať čistiť, ani keď sa preclear snaží skončiť (s platenou) liečbou. Neustúpi ani vtedy, keď „sa pacient zvíja a kričí", hocijako je to dramatické - je to vyháňanie diabla. Nesmie sa pochybovať. Preclear budí dojem človeka pod vplyvom drogy. Základná zbraň scientológa v medziľudských vzťahoch je ARK trojuholník - afinita (náklonnosť), realita, komunikácia. Na vyjadrenie slúži tónová škála, umožňujúca predpovedať ľudské správanie.

Metódy, ktoré scientológia používa, sú zmesou psychoterapeutických metód. Auditing robí audítor presnými otázkami „klientovi", pričom audítor nehodnotí odpovede. Systém otázok, ktorý má vraj klienta priviesť k sebapoznaniu, je však postavený tak, aby človek odhalil najintímnejšie oblasti života, citový svet, traumy, rany - miesta, ktoré scientológia považuje za krízové, problematické a treba ich odstrániť. Človek o sebe prezrádza veci, ktorými ho potom sekta môže vydierať. Ak sa v scientológii vyzýva k určitým mravným zásadám, nedeje sa to z morálnych pohnútok, ale preto, aby človek nebol napadnuteľný. Cesta k slobode ducha a k možnosti stať sa thetanom prechádza cez množstvo stupňov zasvätenia, cez tzv. Most. V prvej etape je päť stupňov, od nuly po 4. Počas dosahovania týchto stupňov je človek očistený od duševného smetiska, oslobodený od bolestivých a nepríjemných zážitkov.

 

Kontakt s verejnosťou

Dianetické centrum zabezpečuje prvotný kontakt SC s verejnosťou. Má vytypovať vhodných členov a vhodné obete. Vyšetrovateľ - analytik, vyškolená osoba, pomáha preclearovi pevne stanovenými otázkami nájsť jeho oblasť problémov alebo bolestí. Pri auditingu môže používať tzv. E-meter. Tento prístroj meria odpor tela alebo jeho odchýlky pomocou elektrického prúdu s napätím približne 1,5 V tak, že účastníkovi auditingu vyšetrovateľ pripevní obe elektródy prístroja na ruku a kladie mu otázky. Výkyvy ihly E-metra majú vyšetrovateľovi ukázať, či hovorí o správnej oblasti problémov a bolestí.

Základom dianetiky je predpoklad, že ľudská duša (thetan) pochádza z kozmu a je inkarnáciou bytosti, ktorá mala v minulosti oveľa vyšší fyzický a duševný potenciál. Ustavičným prevteľovaním však o tento potenciál prišla. Človek podľa nich používa len 10 percent mozgu a zvyšok je podvedomie, v scientologickej terminológii reaktívna myseľ. Do reaktívnej mysle sa zapisujú všetky situácie spojené s bezvedomím (engramy) či negatívnym správaním (overty a witholdy). Prítomnosť týchto pamäťových stôp zväčšuje reaktívnu myseľ na úkor analytickej mysle (vedomia). Thetan ustavičným prevteľovaním postupne stráca schopnosti.

 

Po celom svete

Scientológia rozdeľuje ľudí na bohatých a vplyvných, ktorí sú pre sektu žiadaní - a na chudobných a hlúpych (tí môžu sekte robiť otrokov). Scientológovia združujú podľa vlastných údajov sedem miliónov členov v 420 pobočkách v 48 krajinách celého sveta. Ročný obrat cirkvi sa odhaduje na pol miliardy eur.

K regiónom, kde sa scientológom najväčšmi darí, patrí stredná a východná Európa vrátane Slovenska. Po roku 1990 začali mohutný útok na stredo- a východoeurópske krajiny - len v Rusku vznikli štyri centrá. Ďalšie vznikli v Poľsku, Bulharsku a v Maďarsku. Úspech u nás dokumentujú aj pochvaly slovenským scientológom od svetových pohlavárov sekty. Cirkev má svojich ľudí v lukratívnych firmách, na dôležitých štátnych úradoch a v médiách. Scientológom vyhovuje jej ilegalita a nevedomosť, preto táto cirkev vydáva smernice na utajenie. Roku 1979 vzniklo World Institute of Scientology Enterprises (WISE), ktorého úlohou je prienik scientológie do sveta ekonomiky a politiky.

Roku 1977 sa o SC začalo zaujímať FBI. Prehľadali kancelárie centrály v Los Angeles a vo Washingtone a do väzenia putovalo 11 vrcholných predstaviteľov scientológie, medzi nimi aj Hubbardova manželka Mary Sue. Boli odsúdení za vlámanie, sprisahanie proti USA a marenie súdneho rozhodnutia. Hubbarda odsúdili roku 1978 vo Francúzsku (v neprítomnosti) na trest odňatia slobody za podvod. V Nemecku scientológovia zažalovali spolkového ministra práce a sociálnych vecí a predbežným opatrením chceli dosiahnuť zákaz jeho kritických vyjadrení na adresu SC. Najvyšší správny súd spolkového kraja Severné Porýnie - Westfálsko potvrdil, že obvinenia scientológie z vymývania mozgov, nazvanie tejto sekty kartelom útlaku nerešpektujúcim ľudské práva a zaslepenou ideológiou použil minister oprávnene. Aj správa nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy za rok 1999 jednoznačne potvrdila nezlučiteľnosť programovej orientácie a aktivít scientológov so základnými princípmi slobodného demokratického poriadku a definovala scientológiu ako organizáciu, ktorá sa organizuje do totalitnej formy, zahŕňajúcej násilie a tyraniu.

 

Scientológia v SR

Na Slovensku začali scientológovia misiu roku 1995 a dnes majú vyše dvetisíc členov. Ich najvýznamnejšou osobou v SR je Pavol Timko. Prvé bratislavské Dianetické centrum uvádzané aj v celosvetových katalógoch tejto cirkvi prestali scientológovia prevádzkovať roku 1997. V októbri 1999 bolo v SR otvorené Scientologické dianetické centrum v Martine a v októbri 2000 nové Dianetické centrum v Bratislave, nedávno aj misia v Leviciach.

Kurzy bývajú v bratislavskej firme Aj Ozap. Finančne náročné kurzy s použitím dianetiky sa robia prostredníctvom firiem Business Succes, s. r. o., (BS) a testovanie  a výberové konania prostredníctvom firmy U-man. Podľa interných materiálov BS sú medzi absolventmi scientologických kurzov aj predstavitelia firmy Softip. Jej generálny riaditeľ sa však od scientológov v tlači oficiálne dištancuje. Scientológovia školia aj firmy Wrigley, Aral, Carion, Narimex, Aj Ozap, Login, Datalan, Drukos, Devín banka, nadáciu Úsmev ako dar, SPP, bývalé VSŽ, VÚB a iné. Majú vyše 800 stálych zákazníkov. Roku 2000 v SR vyškolili v kurzoch 2 632 účastníkov. Hlavnou činnosťou firmy U-man (podľa jej vlastných materiálov) je „umiestniť správnych ľudí na správne miesta". V praxi to znamená presadiť do manažérskych pozícií slovenských firiem a organizácií ľudí prejavujúcich lojálnosť k SC.

Táto cirkev u nás nie je registrovaná, ale do konca roka plánuje vybudovať strešnú celoštátnu štruktúru. Podľa hovorcu SC pre ČR a SR Jiřího Voráčka požiadajú aj na Slovensku o registráciu, nie však ako náboženská spoločnosť, pretože súčasný právny poriadok to neumožňuje, ale ako nezisková organizácia. Po vzniku celoštátnej organizácie sa hovorcom pre SR stane Ladislav Hajnamár. Podľa jeho slov sekta v auguste prejde do ofenzívy a spolu so scientológmi krajín V4 sa zúčastní na veľkej akcii zameranej na protidrogovú prevenciu.

V štátoch V4 je SC zaregistrovaná len v Maďarsku, kde je aj centrum pre strednú Európu. V iných krajinách však najmä ekonomické aktivity členov tejto cirkvi vyvolávajú negatívny postoj štátnych orgánov.

 

Semináre u nás

Majú názvy Úspech cez komunikáciu, Neuveriteľný seminár o predaji (NSoP), Marketing a reklama, Plánovanie a projekty (PaP), Motivácia pre vedúcich pracovníkov, Som dobrý šéf - prednáška, Tréning pre veľtrhy a výstavy, Telefonovanie a iné. Podobne ako to bolo napríklad v prípade zavádzania jogy do škôl je to i so scientológiou. Vždy sa nájdu takí, ktorí dovolia svoje meno spojiť s hocičím, čo príde. Využívajú kurzy organizované scientológmi, čo spôsobuje, že ich meno sa neskôr dáva ako záruka neškodnosti a pozitívneho vplyvu scientológie v danej spoločnosti. Verejne známi ľudia nie sú zneužívaní ako ostatní členovia SC. Využívajú ich na propagáciu tohto učenia bez toho, aby o tomto učení a kriminálnych praktikách čokoľvek konkrétne vedeli. Populárne a významné osobnosti, ktoré dovolili využívanie svojich mien v prospech tohto učenia, s najväčšou pravdepodobnosťou nevedia nič o psychickom nátlaku na radových členov a o základnom cieli SC - získať peniaze a moc.