V čase, keď nás zaplavujú propagácie všelijakých pokútnych návrhov ponúkajúcich nové ideové koncepcie, meditatívne techniky, alternatívne metódy liečenia, zázračné uzdravenia (dokonca aj na diaľku) a zaručené úspešné návody na zabezpečenie šťastnej existencie, sú veľmi žiaduce informácie, ktoré by tento chaotický stav objektívne opísali a kriticky zhodnotili. Práve to robí recenzovaná publikácia a treba len ľutovať, že sa nachádza prakticky mimo bezprostredného dosahu čitateľskej verejnosti.

Autor v nej podáva prehľad o rôznych okultných pavedách, pričom sám sa - až na malé výnimky - nepokúša rôzne teórie komentovať; používa na to najmä citáty renomovaných domácich i zahraničných osobností. O tom, že ide o serióznu prácu, svedčí fakt, že sa opieral o vyše 70 autentických prameňov, z ktorých vyberá nie menej ako 500 citácií či poznámok.

V úvode publikácie sa autor pokúša zaviesť určitý poriadok do názvov a definícií týkajúcich sa skúmanej problematiky a načrtáva stručný historický prehľad aktivít v tejto oblasti. V rámci všeobecnej úvodnej kapitoly Parapsychológia vo všeobecnosti sa podrobnejšie zaoberá špiritizmom a tzv. modernou parapsychológiou, pričom okrem príslušných experimentov v nej uvádza aj historicky známe pokusy o ich vysvetlenie. Zaujímavá je najmä časť zaoberajúca sa využívaním poznatkov z modernej fyziky a kozmológie na objasňovanie pozorovaných „záhad". Záver autora vyúsťuje do tvrdenia, že fyziku nemožno použiť či dokonca zneužiť na potvrdenie či odobrenie aktivít rozličných pavedcov.

Druhá kapitola sa týka mimozmyslového vnímania, t. j. telepatie, jasnovidectva a rôznych druhov veštenia, pričom kompetentnej kritike je podrobená najmä astrológia. Nasledujú kapitoly, ktoré sa týkajú parafyzikálnych javov, napríklad psychokinézy a hypnózy. Kapitola zaoberajúca sa hypnózou je pozoruhodná tým, že zahŕňa aj osobné skúsenosti autora a jeho rozhodnutie s touto praxou skoncovať, lebo dospel k názoru, že predstavuje určité reálne nebezpečenstvo. Autor kvalifikuje hypnózu ako „posadnutie človeka človekom" a to môže narobiť nevyčísliteľné škody.

Dosť rozsiahla piata kapitola sa zaoberá paramedicínou. Už samotné názvy jednotlivých paragrafov (psychotronika, magnetizmus, biomagnetizmus, Silvova metóda, placebo efekt) signalizujú, že sa tu preberajú veľmi aktuálne a pre mnohých aj veľmi vzrušujúce témy súvisiace so zdravím človeka. Závery autora podoprené aj oficiálnym stanoviskom Cirkvi však jednoznačne hovoria o tom, že paraliečiteľstvo môže priniesť oveľa viac škody ako osohu, nehľadiac na to, že takéto praktiky zvyčajne slúžia na nelegálne obohacovanie ich „prevádzkovateľov".

Nemenej aktuálne sú témy zahrnuté do šiestej kapitoly s názvom Radiestézia. Sem patrí najmä slávne „prútkarstvo", siderické kyvadielko a podobné náčinia, ktoré „zázračne" vyhľadávajú zdroje vody, ložiská cenných rúd, choré orgány a pod. Už dávnejšie sa vysvetlilo, čo je skutočnou príčinou toho, že sa prútik či kyvadielko uvedie do pohybu, ako aj to, že tento jav vôbec nesúvisí so základnou informáciou, ktorú (vraj) vysiela skúmaný objekt.

Publikáciu možno odporúčať tým, ktorí majú záujem o správne a kritické postoje k najrozličnejším pseudopraktikám, ktoré nás v súčasnosti enormne zaplavujú.