Keď som písal tento úvodník, ostávalo už naozaj iba niekoľko hodín a starý rok vystriedal rok nový. Možno mnohí z nás si aj pod dojmom toho, čo sa vo svete odohralo a odohráva, kládli obligátne otázky: Aký bude?; Čo nás v ňom čaká?; Čo by sme chceli a čo v ňom máme vykonať?... Verím, že práve milostiplné obdobie Vianoc je vhodným časom stíšenia a pokoja, keď sa zastavíme a vo svojom vnútri vduchu intenzívnejšie preciťujeme Božiu prítomnosť a jeho vôľu. V takejto atmosfére sa zamýšľame nad tým, čo bolo v končiacom sa roku dobré a čo nie; čo nám nevyšlo podľa našich predstáv a s čím sa musíme v nastávajúcom roku znova popasovať. A netýka sa to pritom iba pracovných restov, často sú to i naše zlyhania a nedoriešené osobné vzťahy. Ustavične je čo zlepšovať...

Aj v našej redakcii sa čo-to udialo. Získali sme vhodnejšie priestory v rámci novootvoreného Centra pre štúdium siekt, konečne sa nám podarilo zriadiť na internete vlastnú webovú stránku, zorganizovali sme odbornú konferenciu, na ktorej sme privítali hostí z Poľska, Českej republiky a Moldavska atď. Z tohto pohľadu sme boli úspešní. Avšak treba dodať, že si uvedomujeme aj druhú stranu mince. Napríklad na Slovensku je oproti Poľsku ešte stále akútny nedostatok poradenských centier, na ktoré by sa ľudia mohli obrátiť so svojimi problémami; dopyt po informáciách o ustavične sa rozmáhajúcom fenoméne siekt a nových náboženských smerov ani zďaleka nie je uspokojený a v médiách, ktoré sa správajú trhovo, sa nové religiózne skupiny, no najmä rôzne alternatívne a ezoterické kulty, metódy a javy, v omnoho väčšej miere jednostranne propagujú, ako objektívne posudzujú. Možno je to tým, že sa stali akýmsi výhodným komerčným artiklom ponúkajúcim to, čo púta pozornosť dnešného moderného človeka: zázraky a magično umožňujúce dosiahnuť dokonalosť až božskosť, ale i únik zo všednosti a anonymity davu do virtuálneho či imaginárneho sveta nereálnych, no o to viac priťahujúcich predstáv.

Svoje rezervy vidíme v tom, že napriek viackrát deklarovanej podpore cirkví sa nám Rozmer - ako jediný slovenský časopis zaoberajúci sa špecificky problematikou siekt a novej religiozity - nepodarilo dostať všade tam, kde by bol iste potrebným zdrojom informácií. Myslíme si, že je ešte stále veľký počet farností, ale predovšetkým farníkov, ktorí o našom časopise nevedia. A možno viacerí by si ho nielen radi objednali, ale s nami aj aktívne spolupracovali. A to je práve to, čo si úprimne prajeme. Aby sa Rozmer stal pre vás nielen kvalitným a objektívnym informačným médiom, ale predovšetkým, aby aj vďaka vašim podnetom múdro a pružne reagoval na udalosti a problémy, ktoré život v nemalej miere každému z nás prináša.