Oxfordský test osobnosti

Prvé stretnutie bežného človeka so scientológiou sa odohrá spravidla vďaka Oxfordskému testu osobnosti (Oxford Capacity Analyses, OCA). Sú aj iné možnosti ako nájsť cestu do niektorého z Dianetických centier (napr. prostredníctvom prednášky o minulých životoch), ale aj tak všetko začína v podstate až týmto testom. Pozvánky naň scientológovia vytrvalo rozdávajú na najfrekventovanejších miestach tých miest, v ktorých sa im podarilo založiť Dianetické centrum. V niektorých prípadoch je možné dostať test ako reklamný leták do poštovej schránky, no po vyplnení a odoslaní je aj tak potrebné zájsť si po vyhodnotenie do Dianetického centra.

Iba prítomnosť medzi scientológmi v centre totiž môže zabezpečiť potrebný efekt. Samotný test OCA nie je na prvý pohľad nijako zvláštny: 200 otázok, na ktoré treba odpovedať „áno", „nie" alebo „možno", niektoré z nich sú azda až príliš „na telo" (napr. 139. - „Ste za odlišovanie rás a triedne rozdiely?"). Portrét Alberta Einsteina vari až príliš gýčovito sugeruje predpoklad, že „využívame len 10 % nášho duševného potenciálu", požiadavka na vyplnenie mena, adresy (na ktorú budú prichádzať pozvánky a reklamné tlačoviny pravdepodobne ešte niekoľko rokov), telefónu, povolania a veku síce zasahuje do súkromia, ale v čase reklamy a zábavných časopisov je konzument už na všeličo zvyknutý. A navyše: zmienka o Oxforde, Einstein a testovanie osobnosti zvyšujú dôveru. Keď pripočítame aj fakt, že táto služba je zadarmo, pochopíme, že záujemcov o test je stále dosť.

Pozitívne očakávanie a dôveru klienta v test OCA môže ďalej zvýšiť príjemné a priateľské prostredie v centre (nenásilne sa zakrátko prechádza na tykanie), úctyhodné zväzky o dianetike a scientológii v knižnici, ubezpečenie, že výsledky testu budú spracované počítačom a pod. Čím väčšie očakávanie, tým väčšie samozrejme býva sklamanie z výsledku. „To nie je test, to je skôr lesť", vyhlásil výstižne do kamery televízie Nova psychológ Slavomír Hubálek. Test totiž takmer u všetkých klientov „odhalil", že jeho schopnosti sú dosť veľké na to, aby mohol vykonávať špičkové zamestnanie, študovať, zbohatnúť a pod., ale zároveň aj to, že sa teraz nachádza v stave obyčajnej „ruiny", vystavenej rôznym nebezpečenstvám, nezriedka napr. spáchaniu samovraždy.

Test je vyhodnotený z desiatich hľadísk a výsledná krivka sa (až na jedno či dve hľadiská) u veľkej väčšiny klientov pohybuje v pásme, označenom ako „neakceptovateľný stav". Hoci tabuľky na vyhodnotenie OCA testov skutočne medzi scientológmi existujú a existuje dokonca aj počítačový program, zo skúseností možno predpokladať, že pri vyhodnocovaní sa nepoužívajú. Skôr sa zdá, že test sa vyhodnocuje iba na základe toho, ako klient na scientológa pôsobí. Množstvo svedectiev absolventov testu tento predpoklad potvrdzuje. Niektorí odborníci však dokazujú, že testy sa síce môžu vyhodnocovať podľa danej metodiky správne, ale že táto metodika hodnotenia odpovedí je vypracovaná tak, aby bolo prakticky nemožné dosiahnuť pozitívny výsledok. Či je to tak alebo onak, dôverčivý klient je po oznámení výsledkov OCA testu dobre pripravený na zakúpenie si niektorého scientologického kurzu vo vidine zlepšenia svojho trúchlivého psychického stavu.

 

Kurzy a auditing

Jednotlivé dianetické centrá na celom svete ponúkajú svojim klientom rozličné produkty. Pre študentov je napr. určený dvadsaťšesťdielny kurz Hubbardových študijných technológií. Hubbard bol napríklad presvedčený, že veľa študijných problémov je spôsobených tým, že študent preskočí neznáme slovo. Klienti tohto kurzu sa teda učia vyhľadávať nezrozumiteľné slová v slovníku, používať výkresy a modely a pod.

U nás je najobľúbenejší pravdepodobne kurz Komunikáciou k úspechu (v detskej verzii ako Detský komunikačný kurz). Aj keď veľa klientov tento kurz ani nedokončí, pretože pochybuje napr. o účelnosti sedieť hodiny oproti kolegovi a hľadieť na neho bez mihnutia oka, iní klienti odchádzajú skalopevne presvedčení, že im kurz pomohol. Podobne silné subjektívne presvedčenie je niekedy výsledkom aj ďalších kurzov: Ako si udržať šťastné manželstvo, Finančný úspech, Osobné hodnoty a integrita atď. Avšak okolie klientov často nie je presvedčené o dobrých výsledkoch týchto kurzov.

Jadrom scientologických kurzov je auditing (z lat. audire - načúvať). Má slúžiť - podľa Hubbardovej dianetiky - na odstránenie negatívnych engramov z reaktívnej mysle a na ich odvedenie do analytickej mysle (pozri odstavec Dianetika v minulej časti). Robí sa vo dvojiciach auditor - auditovaný. Zaoberá sa oblasťami života, ktoré si osoba želá rozvinúť, v ktorých sa cíti neisto, alebo ktoré jej robia ťažkosti. Je to sedenie, pri ktorom auditovaný má v rukách detektor lži („vynájdený" r. 1952 Hubbardom a nazývaný E-meter) a spravidla v ľahkom hypnotickom stave v sebe „objavuje" negatívny zážitok. Ten potom auditovi 2 až 3 hodiny niekoľkokrát opakuje, vžíva sa doňho, prežíva ho a vmýšľa sa do stále nových detailov, o pravdivosti ktorých potom nepochybuje. Auditor zážitok detailne zapisuje a archivuje, svoje previnenia a neúspechy zapisuje auditovaný vlastnou rukou. Keď ide o skutočne traumatizujúci zážitok, môže sa auditovaný na konci auditingu ocitnúť v neľahkom psychickom stave a koniec auditingu potom môže prežívať euforicky. Eufória potom slúži ako dôkaz, že zážitok je „odauditovaný". Auditovaný je pripravený „ísť ďalej" a pustiť sa pri nasledujúcom auditingu do ďalšieho problému.

Vďaka auditingom sa preclear (začínajúci scientológ na ceste k stupňu clear - pozri odstavec Dianetika v minulej časti) ocitne už celkom na Moste k úplnej slobode. Aj keď sú auditingy relatívne drahé (dosiahnutie stavu „clear" u nás údajne stojí asi 150 tisíc Kč, v Nemecku je to však asi 70 tisíc DM), Dianetické centrum umožní klientom ich kúpu na dlh, a dokonca aj ich odpracovanie napr. formou rozdávania pozvánok a propagačných letáčikov alebo - po absolvovaní auditorského kurzu - auditovaním klientov, ktorí sú na nižšom stupni „mostu". Po stupni clear a niekoľkých ďalších kurzoch môže scientológ nastúpiť kariéru stupňov operujúceho thetana. Lenže dosiahnuť stupeň clear nie je ľahké - podľa vyjadrenia scientológov sa to u nás zatiaľ ešte nikomu nepodarilo.

Na auditingy sa časom môže vypestovať zvyk - predovšetkým vyhľadávaním stále nových problémov a pseudoproblémov (keď už na problémy nestačí tento život, hľadá sa v údajných minulých životoch) a strachom zo zhoršenia psychického stavu, ktorý by údajne nastal pri prerušení auditingov tým, že by sa všetky problémy auditingovanému vrátili. Dlhy za prehnane drahé auditingy, psychická nepohoda a obavy zo zverejnenia osobných údajov sú potom ďalšími dôvodmi, ktoré obeti zabránia kolotoč auditingov prerušiť. Auditovaní sa tiež dostávajú do sociálnej izolácie, pretože rozoberaním negatívnych zážitkov si spravidla „uvedomili", aký negatívny vplyv na ne malo ich doterajšie najbližšie okolie (rodičia, manželia a priatelia sú čoskoro identifikovaní ako „utlačovateľské osoby").

 

Narconon a predvojové organizácie

Dlhodobý tlak zo strany psychológov, psychiatrov, novinárov, úradníkov a ďalších spoločenských skupín spôsobil vznik niekoľkých tzv. predvojových organizácií, ktoré sú spojené so Scientologickou cirkvou, ale vystupujú ako nezávislé. Tieto zákrytové organizácie zastrešuje buď WISE (Svetový ústav scientologických podnikov), ktorý združuje firmy, predávajúce Hubbardove programy („admin-technológie") pre manažmenty, alebo ABLE (Asociácia za lepšie žitie a vzdelávanie), ktorá sponzoruje „dobročinné" organizácie, ako je Criminon (pre delikventov) a Narconon (pre drogovo a alkoholovo závislých). S rozličnými odborníkmi je možné špekulovať o tom, či sú tieto organizácie vytvárané viac pre prísun peňazí do Scientologickej cirkvi (napr. aj zo štátnych dotácií), pre vylepšenie obrazu scientológie na verejnosti alebo kvôli možnostiam prenikania Hubbardových myšlienok a technológií za múry Dianetických centier. Všetky tieto dôvody pravdepodobne zohrávajú svoju úlohu.

Počiatky Narcononu spadajú do roku 1966 a sú spojené s menom vyliečeného narkomana Williama Beniteza, ktorý sa v arizonskom štátnom väzení zoznámil s literatúrou L. R. Hubbarda a nadviazal s ním kontakt. Po jeho prepustení z väzenia bola pod patronátom Scientologickej cirkvi v roku 1970 založená americká národná centrála Narcononu. Od toho času sa Narconon - tak ako samotná scientológia - pokúša o celosvetovú expanziu.

Je sprevádzaná - rovnako ako v prípade Scientologickej cirkvi - súdnymi spormi, žalobami kvôli ublíženiu na zdraví a varovaniu drogových odborníkov. Neúspechom scientológov skončil napr. pokus o otvorenie veľkého centra Narcononu v indiánskej rezervácii v Oklahome (r. 1992). Po niekoľkých rokoch sporov oklahomské úrady projekt zamietli s odôvodnením, že „neexistuje nijaký vedecký základ tejto technológie". Program bol naopak označený za „nebezpečný a experimentálny". Treba však dodať, že kritika Narcononu v mnohých štátoch sveta zvyčajne prichádza až potom, čo tento program získal dotácie od vtedy ešte neinformovaných zodpovedných úradníkov.

Program Narcononu pozostáva z deviatich krokov. Prvým je odňatie drogy, ktoré má byť rýchle a maximálne prijateľné vďaka správnej výžive, vitamínom a starostlivosti tímu Narcononu. Druhým krokom sú scientologické „terapeutické tréningy" komunikácie. Tretí krok je jadrom celého programu - pozostáva z upravenej stravy, joggingu, vitamínových dávok a saunovania. Tento krok sa poskytuje aj mimo programu Narcononu ako tzv. purifikačný program a jeho začiatky možno objaviť už v Hubbardových spisoch a pokusoch v 50. rokoch. Štvrtým až deviatym krokom sú opäť scientologické tréningy. Aj tie sa - podobne ako komunikačný kurz - predávajú v Dianetických centrách nezávisle od Narcononu i purifikačného programu.

Narconon začal u nás pôsobiť v roku 1992 a zatiaľ sa sústreďuje na prevenciu drogovej závislosti formou bezplatných prednášok v školách.

 

Purifikačný program

Purifikačný program (a teda aj Narconon) súvisí s prezentáciou Hubbarda ako vedca svetového formátu (pozri odstavec Cesta k dianetike v minulej časti). Korene purifikačného programu spočívajú v Hubbardových „výskumoch" v oblasti radiácie. Ako jeden z najväčších jadrových fyzikov všetkých čias totiž spísal v roku 1957 knihu Všetko o radiácii (All About Radiation), v ktorej propaguje vitamínový liek Dianazin. Dianazin, liek, ktorý má údajne zabrániť chorobe z ožiarenia, vznikol už v roku 1953, v čase, keď svet obchádzala hrozba jadrovej vojny. Onedlho (v r. 1957) boli však všetky tablety Dianazinu scientologickému distribučnému centru zabavené americkým Úradom pre potraviny a liečivá (FDA) a Hubbard bol obvinený zo vzbudzovania falošných zdravotných nádejí.

Postupom času, ako ustupoval strach z jadrovej vojny a naopak vzrastali obavy z drog a v poslednom čase aj zo škodlivých vplyvov pesticídov, potravinárskych farbív, čistiacich prostriedkov, konzervačných látok, jedov v ovzduší, slnečného žiarenia a pod., sa rozširoval okruh škodlivín, ktoré má purifikačný program z ľudských tiel odstraňovať. Všetky tieto jedy sa totiž podľa Hubbarda z tela nevylučujú, ale naopak sa stále ukladajú aj do telových buniek. „Pred vyvinutím Purification programu nebolo nájdené nič, čo by mohlo účinne uviesť do pohybu alebo uvoľniť drogové usadeniny z tkanív", upozorňuje nás scientologická príručka. Tieto „usadeniny" uvoľní údajne práve purifikačný program. Skladá sa z troch hlavných častí. Prvá z nich je upravená životospráva. Klient má síce vykonávať bežné zamestnania (chodiť do práce a pod.), ale má zvýšiť prísun zeleniny, dobre a dlho spať, dodržiavať denný režim a pod. Najdôležitejšou zmenou jedálneho lístka sú veľké dávky vitamínov, vyrábaných a distribuovaných - podobne ako kedysi Dianazin - scientologickými firmami. Medzi nimi hrá hlavnú rolu niacin. Druhou zložkou purifikačného programu je pravidelný jogging. („Behanie urýchľuje krvný obeh a pretepľuje organizmus. To pomôže odstrániť usadeniny.") Treťou zložkou je saunovanie až tri hodiny denne („aj to pomáha uvoľniť drogové usadeniny z organizmu").

Celý zhruba trojtýždenný program, za ktorý Hubbard očakával Nobelovu cenu, v Českej republike stojí 25 tisíc Kč (cena programu Narconon u nás zatiaľ nie je známa, no správy zo zahraničia uvádzajú extrémne vysoké ceny). Okrem vyplavenia jedovatých usadenín z tela po jeho absolvovaní môžeme očakávať ešte aj „jasnú myseľ, lepšiu možnosť sústredenia, väčšiu výkonnosť, nadobudnutie životnej rovnováhy, zvýšenie inteligenčného kvocientu" atď. Doterajší pacienti bývajú s purifikačným programom spokojní. Dosvedčujú, že potenie v saune sprevádzajú zvláštne príznaky: očervenie im koža na mieste, kde boli zasiahnutí radiáciou, cítia alkohol, ktorý z nich vraj odchádza, svrbia ich staré jazvy po styku s toxickou látkou a pod. Tieto subjektívne pocity ich potom skalopevne ubezpečia, že uvedené jedy mali skutočne v tele uložené a že vďaka purifikačnému programu sú teraz definitívne odstránené. Skutočnosť je však jednoduchšia. Niacin totiž spôsobuje rozšírenie kožných ciev. To sa prejaví sčervenaním kože a subjektívnymi pocitmi (svrbenie a pod.), ktoré síce nemajú s jedmi v tele nič spoločné, ale pôsobia veľmi vierohodne.

 

Scientológia a firmy

Hubbardove administratívne technológie (admin-tech) využívajú nielen Dianetické centrá, ale aj firmy vo vlastníctve „pokročilejších" scientológov (sú to najmä reklamné a realitné kancelárie, ktorých počet u nás už určite presahuje prvú desiatku). Medzi nimi je pravdepodobne najznámejšia firma Kariéry, s.r.o., ktorá sa zaoberá personálnym poradenstvom (často na základe poznatkov zistených testom OCA) a personálnou inzerciou. Existuje podozrenie, že v týchto firmách bývajú zamestnávaní aj niektorí zadĺžení klienti Dianetických centier. Ďalšie scientologické firmy (v ČR sú to napr. firmy Bernhard Schmitt a Business Success) sú zamerané priamo na predaj týchto technológií iným podnikom.

Oslovujú ich s ponukou „odborného posúdenia (...) vybratých zamestnancov, čo sa týka ich inteligenčných schopností, koncentrácie, miery únosnej záťaže, komunikácie atď". Pre prípadný predaj Hubbardovho organizačného know-how slúži tzv. Epoch Business Analyses (EBA), test so stovkou otázok pre riadiacich pracovníkov, ktorý je spôsobom konštrukcie otázok i podobou výsledkového grafu podobný testu OCA. Vyhodnotenie tohto testu má byť zadarmo (niektorí klienti však svedčia o opaku), no klientský podnik o sebe prezrádza nemalé množstvá informácií.

Na základe EBA testu sa podniku ponúknu Hubbardove administratívne produkty. Zdá sa, že najčastejšie si klienti vyberajú tréningy efektivity či tréningy komunikácie. Tréning efektivity znamená celodennú prítomnosť trénera v tesnej blízkosti vedúceho pracovníka. Radí mu napr., ktoré práce treba vykonať hneď a ktoré môže vykonať niekto iný, odporúča mu odchádzať od uprataného pracovného stola, zavádza s ním systém troch zásuviek a snaží sa celkovo napomôcť jeho reflexiu vykonávaných pracovných úkonov. V prípade nadviazania bližšieho vzťahu medzi trénerom a klientom sa klientovi odporučí návšteva Dianetického centra a prípadne auditing. Tréneri vyhotovujú na základe svojej návštevy v klientských podnikoch správy a klienti píšu zisky, t.j. hodnotenie, aký prínos mal pre nich tréning. Niektoré správy trénerov napovedajú, že môže byť pravda to, z čoho sú tieto scientologické firmy podozrievané: že im totiž nejde len o predaj ich produktov, ale o celkové ovládnutie podniku a jeho zapojenie do reťazca scientologických firiem.

Úspech firiem, ktoré zaviedli Hubbardove administratívne technológie, však vôbec nie je jednoznačný. Väčšinou z nich čoskoro odchádza značná časť zamestnancov, najmä preto, lebo odmietli hradiť pomerne vysoké čiastky za scientologické školenia. Podľa svedectva sa tiež zreteľne zhoršuje atmosféra na pracovisku (nebýva napr. možné komunikovať s kolegami inak než písomne), okrem iného aj zavádzaním scientologických termínov do jazyka, ktorý sa potom stáva ťažko zrozumiteľný pre ľudí, stojacich mimo firmy. Na druhej strane často zamestnanci takých podnikov získavajú asertivitu a motiváciu na zvyšovanie výkonu.

Vedúcim pracovníkom podnikov, ktoré sú v kontakte so scientologickými firmami, sa poskytuje auditing. Vďaka nemu ostáva scientológom v rukách množstvo informácií, a dokonca i ručne písané priznania. Keď to pripíšeme faktu vytvárania siete scientologických podnikov (pod hlavičkou WISE) a ich prepojeniu na Dianetické centrá, pochopíme, prečo niektoré štáty vidia v scientológii hrozbu nielen pre ekonomickú sféru, ale aj pre demokraciu.