Aby ste sa mohli stať facilitátorom, musíte absolvovať celý systém Jednotného mozgu, ktorý sa prednáša v dvanástich na seba nadväzujúcich kurzoch. Trvajú 45 dní a zaplatíte za ne približne 80 tisíc Sk (v cene nie sú zahrnuté cestovné náklady ani náklady na stravu a ubytovanie). Prvých sedem kurzov je určených pre klientov, vyššie pre „terapeutov". Dva základné kurzy - Nástroje metódy a Základný jednotný mozog - stoja spolu takmer 8 tisíc Sk, každý ďalší kurz pre pokročilých vyše 6 tisíc Sk. Existujú aj minikurzy približne za 1 300 Sk, podmienkou účasti na týchto školeniach je však absolvovanie prvých dvoch základných kurzov. Jeden z ponúkaných minikurzov má napríklad názov ESP - Mimozmyslové vnímanie a je určený na „odblokovanie uvedomenia si mimozmyslového vnímania, čo umožní návrat poznania späť do nášho vedomia spolu s narastajúcim zmyslovým i mimozmyslovým uvedomením". Ako uvádza jedna z facilitátoriek „za každý kurz by som si mohla dopriať dovolenku pri mori, ale nemenila by som."

 

Pojem: stres

Základným pojmom v systéme One brain je stres a jeho súčasť - negatívne sprievodné emócie, ktoré údajne spôsobujú zablokovanie energetického prúdenia na úrovni mozgu cez meridiány a následne aj prislúchajúcej časti tela. Miera stresu sa pritom odpozoruje z výzoru očí a rozlišuje sa v troch stupňoch. Pátranie po presnejšom špecifikovaní takéhoto „merania" bolo však bezvýsledné. V učebniciach kineziológie sa o konkrétnych podmienkach neuvádza nič. Dôsledkom zablokovania energetického prúdenia vplyvom stresu majú byť rôzne psychické, somatické a aj psychosomatické ochorenia, ako sú pocity vyčerpania a únavy, bolesti hlavy, žalúdka, alergie, astma, obezita, fóbie, depresie, strach, úzkosť. Kineziológia vychádza z tvrdenia, že stres zasahuje veľmi citlivo aj detský organizmus a je na pozadí mnohých, podľa nej doteraz nevyjasnených porúch, napríklad poruchy čítania (dyslexia), počítania (dyskalkúlia), učenia, motorických zručností, zajakavosť, pomočovanie a hyperaktivita.

V systéme One brain sa používa na „diagnostikovanie" zablokovania mechanická metóda testovania svalov stiskom ruky klienta kineziológom, ktorý prostredníctvom biologickej spätnej väzby údajne získava odpoveď o mieste zablokovaného stresu v podobe zmeny svalového napätia. Predpokladom je poznatok, že mozog koordinuje činnosť svalstva, a preto mu môžeme položiť akúkoľvek otázku a odpoveď „áno" alebo „nie" dostaneme v podobe zmeny svalového napätia. To údajne umožňuje získať potrebné informácie o príčinách, ale aj následných korekciách, ktoré telo potrebuje na uvoľnenie energetických zdrojov v rôznych obdobiach života.

Kineziologická korekcia na nastolenie a stabilizovanie energetickej rovnováhy pozostáva z jednoduchých a časovo nenáročných cvičení, preplachovania meridiánov, z dotykov alebo masáže akupresúrnych bodov, prípadne i zo svetelného pôsobenia. Okrem vekovej regresie, ktorú dokáže dosiahnuť bez použitia hypnózy pri plnom vedomí, využíva metóda One brain aj progresiu do budúcnosti, teda dopredu v rozpätí niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Klient pomocou priamej tvorivej predstavivosti „robí prieskum podrobností: kde je, čo robí, čo cíti, kto je tam s ním, čo má na sebe, na čo myslí". Pracuje sa aj s imagináciou a vytvára sa pozitívna budúca realita.

 

Pojem: meridiány

Ak sa dostanete k materiálom z kurzov tejto metódy, zistíte niekoľko nových informácií, ktoré propagačné letáky veľmi nespomínajú. Dozviete sa, že energetické prúdenie, o ktorom sa v tejto metóde tak veľa hovorí, súvisí s pojmom meridiány. V slovníku na konci jednej zo základných kineziologických kníh sa pojem meridiány vysvetľuje ako „dobre vymedzené kanály životodarnej energie pre telo a aktivovanie orgánov" (C. A. Hontzová, C. R. Gill: Jednotný mozog - príručka pre základný kurz metódy troch v jednom, 1993). Tatiana Kasprzyková uvádza, že sú to „jemnohmotné kanály, ktoré Číňania objavili už pred päťtisícimi rokmi a o ich existencii sa už presvedčila aj súčasná veda." Pokiaľ však budete dôslední a siahnete po vedeckých knihách (napr. po odbornej publikácii prof. MUDr. Heřta a kol. Alternativní medicína - možnosti a rizika, 1995), aby ste si túto informáciu overili z iných zdrojov, zistíte, že existenciu meridiánov - energetických dráh - sa nepodarilo dokázať vedeckými metódami ani anatomicky ani funkčne. Neexistuje dokonca ani cievne ani nervové spojenie medzi jednotlivými bodmi a priebeh meridiánov vôbec nezodpovedá vývoju a členeniu tela človeka, ani poznatkom anatómie a fyziológie. Zistením, že meridiány neexistujú, je celý systém Jednotného mozgu vážne spochybniteľný. Aj na základe tejto informácie vytýkajú lekári a psychológovia kineziológii absenciu vedeckého základu a nemerateľnosť jej výsledkov. Časté používanie latinských a odborných výrazov v kineziologickej terminológii iba navodzuje dojem vedeckosti.

 

Pojem: dyslexia

Pri zrode kineziológie vraj bola myšlienka pomôcť predovšetkým deťom, ktoré trápi dyslexia. Kineziológia vymedzuje dyslexiu ako „porušenie funkcie, spôsobené emočným stresom počas učenia, ktorá sa zriedkavo vzťahuje k porušenej funkcii učenia, spôsobenej poškodením mozgového tkaniva." Psychologické a neurologické poznatky však hovoria o inom.

Psychológovia dyslexiu vymedzujú ako špecifickú poruchu čítania u detí s normálnou inteligenciou a intaktnými (neporušenými) zmyslami. S touto poruchou sa stretávame u normálne inteligenčne vyvinutých detí, ale ich inteligenčný výkon býva niekedy nerovnomerný. Podľa prof. Kondáša táto nerovnomernosť a iné drobné odchýlky v psychike a neurologickom náleze viedli k zdôrazneniu nielen psychologickej, ale aj neurologickej podmienenosti dyslexie.

Nie je pravda ani to, že dyslexiu primárne spôsobuje emočný stres pri učení, ako tvrdia kineziológovia. Existuje síce niekoľko typov dyslexie (napr. neurotický, alebo podmienený nedostatočnou zrelosťou), ale podľa rôznych renomovaných odborníkov psychológov patrí dyslexia medzi špecifické poruchy učenia, ktoré sú prejavom alebo dôsledkom určitých dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy. Prof. Kondáš pri dyslexii uvádza, že „pokiaľ sa zlepší čítanie, znižuje sa aj napätie prameniace z uvedomovania si chýb a neúspechu v škole." Napätie a stres je teda vo väčšine prípadov dôsledkom dyslektických problémov, prípadne tým, čo dyslektické problémy zhoršuje, ale nie je ich primárnou príčinou.

 

Dôvody zdanlivého úspechu

 

Placebo efekt

Keďže kineziológii chýba vedecký základ, mohli by sme ju zaradiť do oblasti alternatívnej medicíny a vysvetliť jej fungovanie na základe placebo efektu, krorý je súhrnom nešpecifických vplyvov sprostredkovaných psychikou jednotlivca. Je známy fakt, že pri liečbe somatických alebo psychických porúch je placebo často rovnako účinné ako liek. Pri použití rôznych pseudopsychologických metód alebo metód alternatívnej medicíny sa dosť často konštatuje zlepšenie stavu klientov systematickým pôsobením na ich psychiku. Psychogénne pôsobenie je nepochybne tým hlavným činiteľom, ktorý sprostredkuje úspech aj kineziológii. Ide o sugestívne pôsobenie facilitátora, prostredia a situácie pri samotnej korekcii a samozrejme o osobnosť klienta.

 

Osobnosť klienta

Ľudia s určitou osobnostnou štruktúrou, napríklad tí, čo sa väčšmi spoliehajú na svoju intuíciu ako na rozumovú analýzu, ľudia s celkovo zníženými predpokladmi na uplatnenie kritického myslenia, podobne jednotlivci, ktorí ešte nemôžu uplatniť skúsenosti a rozumový úsudok, napríklad deti, sú oveľa ľahšie ovplyvniteľní sugesciou. Každá liečba je účinnejšia, ak jej klient verí a je k nej motivovaný. Facilitátori kineziológie uvádzajú, že pri ich práci je veľmi dôležitá dôvera klienta. Klient musí mať pocit, že mu kineziológia pomôže, musí o to skutočne stáť a chcieť svoju situáciu zmeniť. Klienti vidia často vo facilitátorovi poslednú nádej na vyliečenie. Väčšina osôb je teda objektívne „pripravená" na sugestívne ovplyvnenie. Jednotlivec, ktorý a priori nemá k terapeutovi a metóde dôveru, nemôže byť priaznivo ovplyvnený - nedôvera vedie k opaku, k tzv. nocebo efektu. Okrem toho, rola

klienta vyžaduje určité predpísané správanie. „Dobrý" klient je ten, ktorého stav sa zlepší; zlepšenie stavu vyvoláva záujem facilitátora o klienta.

Mnohé korekcie rôznych problémov navyše v kineziológii pôsobia tajomne a na naše kultúrne podmienky nezvyčajne - napríklad: „prepláchnite meridián rýchlym pohybom svojej ruky smerom nahor a dolu po dráhe toku meridiánu niekoľkokrát". Je známe, že nezvyčajnosť diagnostických a liečebných postupov zvyšuje celkový sugestívny náboj.

 

Osobnosť facilitátora

Efekt sugescie zosilňuje sebavedomie terapeuta, ktorý bezvýhradne dôveruje svojej metóde. Bezvýhradnú dôveru ku kineziológii môžeme pozorovať u väčšiny facilitátorov tejto metódy. Terapeuti, ktorí sú pre klientov autoritami, ich môžu ľahko ovplyvniť a presvedčiť, že dôjde k pozitívnym zmenám ich zdravotného alebo psychického stavu. Osoba poskytujúca liečbu môže tiež zámerne alebo aj bez zámeru hovoriť o očakávaných účinkoch liečby. Očakávanie klienta, že sa jeho stav zlepší a silná túžba, aby k zlepšeniu došlo, sú podstatnými zložkami nádeje. A nádej môže mať silný vplyv na emócie a telesné procesy. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že tento vplyv môže byť sprostredkovaný endorfínmi. Endorfíny ovplyvňujú náladu a subjektívny zážitok bolesti a môžu tiež hrať dôležitú úlohu v placebo efekte.

 

Pozitíva a riziká kineziológie

Jednou z pozitívnych vecí, ktorú by sme mohli na kineziológii nájsť je, že zdôrazňuje stres ako základnú príčinu vzniku mnohých chorôb a porúch a tiež to, že pracuje s uvedomením si traumatickej udalosti. Tieto poznatky však nie sú vôbec nové a psychológom sú známe už desiatky rokov. Dávno pred vznikom kineziológie, na konci 19. storočia, videl P. M. F. Janet cieľ psychoterapie v uvedomení si traumatických spomienok, čím sa malo odstrániť ich pôsobenie a J. M. Charcot zdôraznil pôsobenie negatívnych emócií na činnosť endokrinného systému. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa v odbore psychosomatika zdôraznilo, že určité konflikty spôsobujú jednotlivé somatické ochorenia.

Na druhej strane rizikom kineziológie, tak ako napokon každej metódy alternatívnej medicíny, však môže byť:

 

1. Nedostatočné vzdelanie

T. Kasprzyková uvádza, že „kineziológia nie je liečiteľstvo, psychológia ani relaxácia, ale výchovný systém, ktorý vedie k sebapoznaniu a k tomu, aby ste si vedeli sami pomôcť v nepríjemných situáciách." Pracovať s metódou kineziológie môže každý, kto absolvuje dané výcviky, bez ohľadu na vzdelanie. Nevieme si predstaviť napríklad elektromechanika, ktorému chýbajú základy pedagogiky, psychológie, medicíny či neurológie, ako rieši fóbie alebo depresie. Už spomínaná facilitátorka dokonca uvádza, že facilitátormi sú aj jej 9 a 13-roční synovia, ktorým umožnila štúdium kineziológie a toto vzdelanie majú ukončené..

 

2. Diagnostikovanie nesprávnych príčin porúch a chorôb

Facilitátor sa ponúka ako ten, čo vám môže pomôcť pri hľadaní a identifikovaní príčin problému. Z kazuistík od viacerých facilitátorov tejto metódy, ktoré sme mali možnosť čítať, máme ale skôr pocit, že ide o povrchné a generalizované vysvetlenia vzniku jednotlivých porúch. Napríklad pri príčinách vzniku problémov s písaním je často uvádzaný zážitok z detstva, pri ktorom dieťa zažilo výsmech kamarátov alebo dospelých z toho, že nenakreslilo alebo nenapísalo niečo dokonale. Keďže nechcelo tento nepríjemný pocit zažiť znovu, naučilo sa, ako nevedieť narábať s ceruzkou alebo perom.

 

3. Vychovávanie k iracionalite

Okrem už spomenutých energetických dráh - meridiánov - pracuje bez vedeckého podkladu kineziológia aj s mnohými ďalšími pojmami z oblasti alternatívnej medicíny, ktorých existencia alebo účinnosť nebola vedecky dokázaná (tretie oko, mimozmyslové vnímanie, vibrácie pacienta, energetické pole). Napríklad pojem glabella (čistinka) vymedzuje ako „hladký povrch čelovej kosti medzi obočím, alebo aj miesto „tretieho oka". Pri korekciách sa využíva okrem masáže akupresúrnych bodov aj podávanie Bachových esencií, ktoré tiež patria do oblasti alternatívnej medicíny. Pri podávaní Bachových esencií ide o liečbu esenciami z kvetín, ktoré podľa zástancov tejto metódy „zvyšujú vibrácie pacienta, otvárajú cestu pre posolstvo nášho duchovného ega a priťahujú duševnú silu." Účinnosť liekov objavoval Bach vkladaním rúk nad rastliny, pričom údajne pociťoval ich vlastnosti.

 

4. Požadovanie vysokých čiastok za liečbu

Podľa dostupných informácií stojí jedno sedenie s kineziológom okolo 500 Sk. Päťsto korún určite nie je veľa pre človeka, ktorý zúfalo hľadá pomoc a dokáže za svoje zdravie, prípadne za zdravie svojho dieťaťa obetovať aj to posledné. Aj keď väčšina facilitátorov uvádza ako svoju motiváciu práce pomáhať ľuďom, kineziológia v porovnaní s platmi učiteľov alebo zamestnancov psychologických poradní prináša celkom slušný zárobok. Stačí, keď budete mať dvoch klientov denne...

 

Záver

Ak po použití akejkoľvek metódy môžeme pozorovať zlepšenie, aj keď je spôsobené iba prostredníctvom placebo efektu, mali by sme ju akceptovať. Zastávame však názor, že treba použiť nie akúkoľvek, ale najúčinnejšiu metódu, takú, ktorá má objektívne preukázaný pozitívny účinok. Netvrdíme, že po použití metódy kineziológie nemôže nastať určité subjektívne zlepšenie stavu klienta, hodnotíme ho však predovšetkým ako psychogénne navodené, bez objektívne merateľného trvalého účinku.

 

Mgr. Ivana Škodová (1953) – pracuje ako metodička Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici. Profesionálne sa venuje primárnej prevencii pred pôsobením zhubných kultov a siekt so zameraním na študentov a pedagógov stredných škôl.

 

Mgr. Zuzana Škodová (1977) – pracuje ako psychologička v Centre drogovej prevencie a krízovej pomoci v Kladne. Dlhodobejšie sa venuje problematike zhubných kultov a siekt. V roku 1999 bola na študijnom pobyte v jednom z centier medzinárodne známej organizácie Dialog Center International v dánskom meste Aarhus. Je absolventkou Fakulty psychológie Trnavskej univerzity (2000), kde sa prezentovala diplomovou prácou na tému Psychické problémy objavujúce sa v resocializačnom procese u bývalých členov siekt.