Za prítomnosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska biskupa Mons. Františka Tondru a predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Júliusa Fila, hovorcu KBS Mons. Mariána Gavendu, tajomníkov KBS a ERC Cyrila Jančišina a Jána Oslíka, predsedu Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt Ondreja Garaja, ako i ďalších vzácnych hostí sa 1. októbra uskutočnilo oficiálne otvorenie Centra pre štúdium siekt. Centrum, ktoré vzniklo už začiatkom júna t. r., je špecializovaným odborným pracoviskom ERC a ako vyplýva aj z jeho názvu, jeho poslaním je zaoberať sa aktuálnou problematikou deštrukčných kultov, siekt a nových náboženských smerov a javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia.

Na úvod sa prítomným prihovoril riaditeľ Centra Boris Rakovský. Vyjadril presvedčenie, že toto prvé oficiálne odborné pracovisko na Slovensku, ktoré vzniklo na cirkevnej pôde, bude v súčasnej zložitej situácii napomáhať nielen orientáciu na polarizovanej duchovnej scéne, ale že si svojím odborným a objektívnym prístupom získa dôveru najmä hľadajúcich a pomôže i tým, do ktorých životov sekty často negatívne vstupujú. Ako povedal, nie je to vždy ľahké. Práve naopak. Človek je pred rôznymi formami manipulácie často bezbranný a nie vždy zvíťazí sila argumentov pred iracionalitou a zvodnosťou falošných nádejí a pocitu šťastia, ktoré sekty v človeku vzbudzujú.

B. Rakovský upozornil aj na skutočnosť, že mnohé pseudonáboženské kulty za dvanásť rokov demokracie aj na Slovensku stihli vybudovať svoje štruktúry a svojou niekedy až vojenskou organizovanosťou a nasadením postupne prenikajú do spoločnosti, pričom neskrývajú úsilie realizovať svoje nemalé ambície. „Preto je potrebné" - podotkol, „aby cirkvi neboli ani v tejto oblasti pasívne, aby navzájom spolupracovali, informovali sa, ale najmä, aby prevencia na tomto poli bola dostatočne efektívna. Na to je dnes nevyhnutná systematická a mravčia osvetová práca predovšetkým vo vlastných radoch, keďže mnohé názory, s ktorými sa veriaci každodenne stretávajú a ktoré v nemalej miere ovplyvňujú ich duchovnú formáciu, sú presiaknuté novodobým pohanstvom, poverami, mágiou, ale i túžbou po subjektívnom duchovnom zážitku, ktorý je, žiaľ, ako sa často ukazuje, zinscenovaný a umelo navodený."

Po úvodnom príhovore sa konala posviacka priestorov Centra. Biskupi v modlitbách vyjadrili prosbu, aby bolo požehnané nielen toto pracovisko, ale aby boli i ľudia, ktorí v ňom pracujú, vedení Kristovou láskou a mocou Ducha Svätého. Iba tak sa stanú nositeľmi tohto požehnania a budú šíriť svetlo a lásku medzi hľadajúcimi či duševne zranenými, s ktorými prídu do kontaktu.

V pracovnej časti stretnutia biskup Filo nadviazal na slová modlitby a vyjadril svoje očakávanie, že každý, kto navštívi toto odborné pracovisko, tu nájde okrem informácií predovšetkým porozumenie a pocit, že je akceptovaný v prvom rade ako človek. „Je potrebné mať úctu k hľadajúcim a rešpektovať ich slobodnú duchovnú voľbu, a to aj vtedy, ak sa nezhoduje s našou. Takisto je potrebné, aby sme vždy zachovávali dôstojnosť človeka, lebo iba vtedy môže byť naša pomoc prijatá a účinná" - zdôraznil biskup.

V ďalšom priebehu stretnutia obaja predstavitelia cirkví ocenili podiel Centra, jeho angažovanosť a odborný prístup k rokovaniam s Ministerstvom školstva SR v súvislosti s pripravovaným zavedením jogy do slovenského školského systému. Skonštatovali, že podobných duchovných zápasov bude možno v budúcnosti pribúdať, preto je potrebné, aby cirkvi postupovali vždy uvážene a koordinovane. K tomu by malo prispieť aj spoločné odborné grémium, ktoré - ako sa na stretnutí dohodlo - vytvoria nominovaní zástupcovia KBS a ERC doplnení o špecialistov z rôznych spoločenských oblastí. Členovia grémia by boli súčasne aj členmi redakčnej rady časopisu Rozmer, ktorý ERC vydáva spolu s Ekumenickou spoločnosťou pre štúdium siekt. Jeho prínos biskupi zhodne hodnotili veľmi pozitívne a dohodli sa na jeho podpore a propagácii vo svojich farnostiach a cirkevných zboroch.

V závere prítomní diskutovali o konkrétnych formách a možnostiach spolupráce, ale i o prioritách, ktoré by sa mohli v súčinnosti s Centrom v blízkom i dlhodobejšom období realizovať. Medzi ne patrí napríklad organizovanie odborných prednášok, školení, seminárov a konferencií s medzinárodným zastúpením, spoločná realizácia Ekumenického teologického kongresu zameraného na túto problematiku, vydávanie metodických a pastoračných príručiek atď. To však vyžaduje, aby sa postupne vytvorili pre Centrum primerané materiálne i personálne podmienky.

Ako podotkol B. Rakovský, „dôležitou sa javí aj spolupráca s teologickými fakultami a farskými úradmi, pretože dnešná pastoračná príprava, no najmä samotná pastorácia kladie iné požiadavky ako za totality, keď jediným ideologickým nepriateľom bol ateizmus, ktorý navyše otvorene vystupoval voči Bohu a našej viere. Mnohé kulty sa dnes tvária naopak ako akési vylepšené kresťanstvo, moderná alternatíva oživujúca náš duchovný život, čo môže pôsobiť zavádzajúco."

Riaditeľ Centra informoval prítomných aj o zriadení archívu obsahujúceho odbornú literatúru, video a audiodokumentáciu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou Centra. Využiť ho môžu napríklad bohoslovci, ktorí si za tému svojej seminárnej či diplomovej práce zvolili práve oblasť pôsobenia siekt. Zmienil sa aj o pripravovanej internetovej stránke Centra a zároveň redakcie časopisu Rozmer, prostredníctvom ktorej chce Centrum pôsobiť najmä na verejnosť, ktorá dnes toto médium vo veľkej miere využíva. Tá by mala okrem informácií o jednotlivých kultoch uverejnených v časopise Rozmer obsahovať aj štandard, ktorý sa od stránok podobne zameraných inštitúcií očakáva: informácie o odborných aktivitách Centra, o obdobných domácich a zahraničných centrách, o odbornej literatúre a časopisoch, no predovšetkým by mala vytvoriť priestor na otázky, názory a svedectvá ľudí, ktorí pri svojom surfovaní po vlnách internetu na ňu možno náhodne zavítajú. Ako povedal, na jej príprave sa v súčasnosti intenzívne pracuje a mala by byť funkčná už koncom tohto roka (jej adresa je: www.sekty.sk; prípadne www.rozmer.sk).

Čo dodať na záver? Azda len toľko, aby sa novootvorenému Centru darilo aspoň tak, ako si to predsavzalo, aby to bolo na prospech nielen cirkví a ich veriacich, ale i všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorým je k dispozícii.