Od osemdesiatych rokov môžeme v západnej civilizácii pozorovať stúpajúci význam náboženstva. Hovorí sa o konci moderného veku, ktorý sa datuje zväčša od čias európskeho osvietenstva. Nová, postmoderná doba sa vyznačuje hľadaním alternatív - medzi inými i alternatív svetonázorových - a tak okrem oživenia tradičného kresťanstva vzrastá ešte podstatnejšie záujem aj o alternatívne náboženstvá. Tento trend, ktorý bol v bývalom východnom bloku potlačovaný jediným oficiálnym svetonázorom, sa v našich stredoeurópskych končinách začal výrazne prejavovať po páde „železnej opony". Vo vtedajšom Československu po novembri 1989 rozbehli svoju misiu desiatky až stovky nových náboženských smerov, z ktorých mnohé sa už uchytili a získali stabilné postavenie. Situácia na trhu s náboženskými ideami je veľmi neprehľadná, a tak, prirodzene, medzi pedagógmi i širokou verejnosťou vzrastá záujem o získanie čo najlepších informácií. Medzi toľkými náboženskými smermi nie je ľahké rozlišovať kvalitu a serióznosť jednotlivých skupín.

 

Vznik

V prvých rokoch na záujem odbornej i laickej verejnosti v Českej republike reagovali ľudia, ktorí s touto problematikou ako prví prichádzali do styku (pedagógovia, cirkevní pracovníci). V roku 1993 sa združili a na ministerstve vnútra dali zaregistrovať občianske združenie pod názvom Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSNNS) so sídlom v Prahe. Jeho členmi sú predovšetkým odborníci, ktorí sa problematikou nových náboženských smerov zaoberajú v rámci svojej profesie, prípadne študenti či ďalší záujemcovia. Počas svojej existencie sa stala rešpektovanou organizáciou v Českej republike, ale i v zahraničí, kde spolupracuje v európskych krajinách s viacerými organizáciami podobného zamerania. V Českej republike si získala uznanie zo strany štátnych inštitúcií, najmä ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva školstva.

Od začiatku svojej činnosti vykonáva pre všetkých záujemcov poradenskú činnosť. SSSNNS sa stala vyhľadávanou organizáciou pre rodičov detí, ktoré prišli do kontaktu s novými náboženskými smermi. Na dvoch telefónnych číslach, ktoré slúžia ako linka dôvery, poskytuje volajúcim základné informácie o novodobých náboženských smeroch. Zároveň má svoje pravidelné hodiny pre verejnosť. Vďaka rozsiahlemu archívu kníh, časopisov, ale najmä rôznych interných materiálov skúmaných skupín, využili služby SSSNNS od začiatku jej činnosti už desiatky študentov pri vypracúvaní seminárnych a doktorandských prác. Knižnica a videotéka obsahuje približne tisíc zväzkov kníh, 300 audiokaziet a 150 videokaziet, ktoré obsahujú pôvodné materiály sledovaných náboženských spoločností i odborné práce týkajúce sa týchto skupín. Avšak poskytovanie materiálov na štúdium, samozrejme, nie je jedinou činnosťou SSSNNS.

Popri činnosti kancelárie SSSNNS a s ňou spojených činností sú členovia SSSNNS aktívni v prednáškovej činnosti pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov psychologických a pedagogických poradní, cirkevných pracovníkov, žiakov a študentov. Od začiatku činnosti SSSNNS je to už niekoľko stoviek prednášok. Členovia a spolupracovníci sa prostredníctvom Nadácie Charta 77 prizývajú na prednášky v stredných školách v rámci projektov Európskej únie. Okrem prednáškovej činnosti sa členovia SSSNNS venujú aj systematickému vyučovaniu na vysokých a stredných školách, vedeniu a oponentúram seminárnych, ročníkových a diplomových prác študentov psychológie, sociológie, pedagogiky, religionistiky i ďalších odborov. Na tejto činnosti sa podieľa predovšetkým predseda SSSNNS doc. Tomáš Novotný a hovorca SSSNNS PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ale i MUDr. Prokop Remeš a ThDr. Ivan Odilo Štampach, s ktorými sa čitatelia môžu stretávať aj na stránkach časopisu Rozmer.

SSSNNS v minulých rokoch organizovala pre verejnosť dvakrát ročne celodennú konferenciu na rozmanité témy: napríklad hnutie Hare Krišna, hnutie Grálu, satanizmus, budhizmus na Západe, scientológia a ďalšie. Prednášajú nielen členovia SSSNNS, ale pravidelne pozývajú aj predstaviteľov jednotlivých náboženských hnutí spolu so zahraničnými hosťami. Raz za šesť týždňov, okrem letných prázdnin, sa konajú semináre s pozvanými predstaviteľmi náboženských spoločností, o ktorých sa na týchto stretnutiach informuje a diskutuje. Členovia SSSNNS udržujú úzky kontakt s elektronickými médiami, kam ich pozývajú do rôznych odborných diskusií i populárnych programov pre verejnosť; novinám a časopisom poskytli desiatky rozhovorov na najrozličnejšie témy týkajúce sa problematiky nových náboženských smerov.

 

Časopis Dingir

Od roku 1998 vychádza v Českej republike štvrťročník Dingir, časopis o súčasnej náboženskej scéne. S týmto periodikom úzko spolupracujú členovia SSSNNS a spolu s Dingirom, s.r.o., záujemcov o problematiku nových náboženských hnutí pravidelne informujú. Na ôsmich stranách v každom čísle Dingir rozoberá jednu ústrednú tému, napríklad ufológiu, budhizmus, hnutie Grálu, satanizmus; zvyšných dvadsaťosem strán je venovaných článkom z domova, aktualitám zo zahraničia, recenziám, ukážkam prác študentov, reflexiám na články v minulých číslach, listom čitateľov a pod.

SSSNNS v uplynulých rokoch vydala i niekoľko menších publikácií; niektoré z nich poslúžili ako zborníky z jednotlivých konferencií (napr. o reinkarnácii, satanizme), iné sa dotýkajú konkrétnych skupín ako je Nebeská brána, mormóni, Svedkovia Jehovovi, scientológia a ďalšie. V súčasnosti sa v nakladateľstve Dingir pripravuje už tretie vydanie knihy Netradiční náboženství u nás od PhDr. Zdeňka Vojtíška.

 

Nové aktivity

Od roku 1999 v rámci činnosti SSSNNS začala pod vedením doc. Pavla Říčana svoju činnosť skupina zložená z členov SSSNNS, študentov a ďalších záujemcov, ktorá je možným základom pre prácu výstupového poradenstva - odboru, ktorému sa v Českej republike dosiaľ nikto systematicky nevenuje. V tomto roku začala svoju činnosť skupina otvorená pre bývalých členov siekt a kultov, ktorí sa so svojimi skúsenosťami chcú podeliť s ostatnými. Tým, čo prešli náboženskými sektami, chcú pomáhať znovu sa zapojiť do normálneho života. Od toho roku sa schádza aj skupina zložená prevažne zo študentov vysokých škôl, ktorá sa zameriava na aktuálne dianie v nových náboženských smeroch.

 

Pobočka v Brne

Činnosť SSSNNS je veľmi rozvinutá a dopyt po jej službách veľký. A to nielen v Prahe, kde pôsobí najviac nových náboženských smerov, ale aj vo všetkých krajských mestách Českej republiky. Preto brnianski členovia SSSNNS zriadili pred niekoľkými rokmi druhé pracovisko v tejto moravskej metropole, kam sa môžu  záujemcovia, čo to majú ďaleko do hlavného mesta, obracať o odbornú pomoc, radu či informácie.